Gmina Luzino
Uchwała nr IV/34/99
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 marca 1999 roku

w sprawie założenia gimnazjum w Luzinie

Na podstawie art.5 ust.2 pkt 1, art. 58 ust. 1 , 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 913, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996r. nr 13, poz. 74 z późn. zm.)
Rada Gminy Luzino

uchwala, co następuje:

§ 1

zakłada się z dniem 01września 1999r. publiczne Gimnazjum w Luzinie przy ul. Szkolnej 13 zwane dalej „szkołą” z oddziałami w Szkole Podstawowej w Kębłowie i w Szkole Podstawowej w Sychowie.

§ 2

Obwód szkoły obejmuje granice administracyjne gminy Luzino.

§ 3

Organizację szkoły określi statut zatwierdzony w późniejszym terminie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96) Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu gimnazjum w gminie Luzino. Obwód gimnazjum obejmuje teren gminy w granicach administracyjnych. Obecnie w gminie istnieje 5 szkół podstawowych, z czego cztery nie posiadają sali gimnastycznej. Budynki szkół podstawowych nie mogą być przeznaczone na gimnazjum z uwagi na małą liczbę oraz wielkość sal dydaktycznych, a także ze względu na ilość dzieci do nich uczęszczających – załącznik nr 1. Docelowo należy wybudować nowy obiekt przeznaczony na gimnazjum w którym będzie uczyło się ok.700 uczniów (12% przyrost naturalny oraz dodatnia migracja) – załącznik nr 2. W okresie przejściowym będzie istniało jedno gimnazjum w gminie w Luzinie z oddziałami w szkole Podstawowej w Kębłowie i w Szkole Podstawowej w Sychowie.