Gmina Luzino

Sprawozdania za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 marca 2015 r.:
 

- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnegookres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 r.  

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnegookres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2015 r.

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybramnych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 r. 

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji

Sprawozdania za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca 2015 r.:
 

- Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

- Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca r.

- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LUZINO ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

 

- Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Luzino, planu finansowego jednostki oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za I półrocze 2015 r.

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii I półrocze 2015

- Sprawozdanie z wykoannia planu finansowego jednostki budżetowej GOSRiT za I półrocze 2015 r.

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOK w Luzinie za I półrocze 2015

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie w I półroczu 2015 r.

- Informacja o kształtowaniu się założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć budżetu Gminy Luzino za I półrocze 2015 roku 

 

Sprawozdania za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2015 r. 

 

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 

- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

- Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 

 
Sprawozdania za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia

- Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
- Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
- Rb- 27S Sprawozdanie z wykonainia planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb - 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
- Rb -PDP Sprawozdanie z wykoniania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu
- Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego; okres sprawozdawczy na koniec 2015 r.
 

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Luzino, planu finansowego jednostki, planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia jednostki za 2015 r. (całość)

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Luzino za rok 2015( bez załączników jednostek organizacyjnych). 
​- Uchwała Nr 053/g243/R/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w gdańsku z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w  2015 roku

Uchwała Nr 137/g243/B/III/15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26.08.2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Luzino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.

 - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.

- Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

- Rachunek zysków i strat

- Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki