Gmina Luzino

ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK Z KRATOWNI I PIASKU Z PIASKOWNIKA WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUZINIE - sprawa nr 15.2015
Numer ogłoszenia: 42261 - 2015; data zamieszczenia: 26.03.2015

termin składania ofert do 03.04.2015 godzina 10:00

 

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

a. Załacznik 1a do SIWZ - Wzór Cennika