Gmina Luzino

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 3.000.000,00  PLN NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY Nr 17.2015; termin składania ofert: 02.06.2015 r.              

 

 

1. OGŁOSZENIE

2. SIWZ 

3. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ DOKUMENTACJA OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 

 1. ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM SKŁADEK Z ZUS.
 2. ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW Z US.
 3. ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON.
 4. DECYZJA W SPRAWIE NADANIA NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ.
 5. ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE WÓJTA Z DNIA 24.11.2014 R.
 6. UCHWAŁA NR IV/16/90 RADY GMINY W LUZINIE Z DNIA 28 LIPCA 1990 R.
 7. WYKAZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO I ORGANIZACYJNIE Z GMINĄ LUZINO-STAN NA DZIEŃ 08.05.2015 R.
 8. WYKAZ INSTYTUCJI, Z KTÓRYCH GMINA LUZINO KORZYSTA Z KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI-STAN NA DZIEŃ 31.03.2015 R.
 9. UCHWAŁA NR IV/25/2014 RADY GMINY LUZINO Z DNIA 30.12.2014 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY LUZINO NA 2015 ROK.
 10. UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY LUZINO Z DNIA 28 STYCZNIA 2015 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.
 11. UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY GMINY LUZINO Z DNIA 25 MARCA 2015 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY LUZINO NA 2015 R.
 12. UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY LUZINO Z DNIA 30.12.2014 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024
 13. UCHWAŁA NR VI/30/2015 RADY GMINY LUZINO Z DNIA 25 MARCA 2015 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024.
 14. UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY LUZINO Z DNIA 25 MARCA 2015 R. W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO.
 15. UCHWAŁA NR 293/G243/P/III/14 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU Z DNIA 4 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LUZINO NA 2015 ROK.
 16. UCHWAŁA NR 292/G243/F/III/14 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU Z DNIA 4 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUZINO NA LATA 2015-2024.
 17. UCHWAŁA NR 008/G243/D/III/15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU Z DNIA 23 STYCZNIA 2015 R. W SPRAWIE OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUZINO NA LATA:2015-2024 WYNIKAJĄCEJ Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ.
 18. UCHWAŁA NR 053/G243/R/III/15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU Z DNIA 13 KWIETNIA 2015 R. W SPRAWIE OPINII O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO ZA 2014 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO I OBJAŚNIENIAMI.
 19. UCHWAŁA NR 076/G243/A/III/15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU DNIA 30 KWIETNIA 2015 R.-OPINIUJE POZYTYWNIE WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY LUZINO O UDZIELNIE ABSOLUTORIUM WÓJTOWI Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK.
 20. SPRAWOZDANIE RB-NDS ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 3 GRUDNIA 2013 R.
 21. SPRAWOZDANIE RB-N WG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 ROKU.
 22. SPRAWOZDANIE RB-Z WG SATNU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 ROKU.
 23. SPRAWOZDANIE RB-27S ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2013.
 24. SPRAWOZDANIE RB-28S ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2013.
 25. SPRAWOZDANIE RB-NDS ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.
 26. SPRAWOZDANIE RB-N WG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2014 ROKU.
 27. SPRAWOZDANIE RB-Z WG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2014 ROKU.
 28. SPRAWOZDANIE RB-27S OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.
 29. SPRAWOZDANIE RB-28S OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.
 30. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  BUDŻETU GMINY LUZINO, PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI, PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI ZA ROK 2014.
 31. UCHWAŁA NR 069/G243/K/III/15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU Z DNIA 20 KWIETNIA 2015 R. UZNAJĄCA, ŻE GMINA LUZINO POSIADA MOŻLIWOŚĆ SPŁATY KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.000.000 ZŁ.
 32. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU.