Gmina Luzino

Sprawozdania za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 marca 2016 r.:


- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 r.  

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybramnych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 r. 

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji

 

Sprawozdania za okres sprawozdawczy pod początku roku do 30 czerwca 2016 r. 

 - Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybramnych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 r. 

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji


- Uchwała Nr 090/g243/B/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2016 r. 

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Luzino Planu Finansowego Jednostki oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. 

- Zał. nr 1 - Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016 r. - DOCHODY

- Zał. nr 2 - Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016 r. - WYDATKI

- Zał. nr 3 - Wydatki majątkowe finansowe z Budżetu Gminy Luzino w I półroczu 2016 r. 

- Zał. nr 4 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za I półrocze 2016 r. 

- Zał. nr 5 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii - I Półrocze 

- Zał. nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki za I półrocze 2016 r. 

Zał. nr 7 - Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych określonych w ustawie o systemie oświaty 

- Zał. nr 8 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury GOK w Luzinie za I półrocze 

- Zał. nr 9 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie w I półroczu 2016 r. 

- Zał. nr 10 - Informacja o kształtowaniu się założeń wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022 oraz przebiegu wykonania planowanych Budżetu Gminy Luzino za I półrocze 2016 r. 


Sprawozdania za okres sprawozdawczy pod początku roku do 30 września 2016 r. 

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

- Rb - 27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb- 28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

- Rb - NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego


Sprawozdania za okres sprawozdawczy pod początku roku do 31 grudnia 2016 r.

- Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych 

- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 

- Rb - NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 


Uchwała Nr XXIX/305/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie

Uchwała Nr XXIX/306/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie

 Uchwała Nr XXIX/307/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2016 rok


 

- Bilans jednostki budżetowej i samorządu zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
- Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
- Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2016 r.