Gmina Luzino

Sprawozdania budżetowe od początku roku do dnia 31 marca 2017 r.


- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybramnych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji- Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Luzino oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.

 


Sprawozdania budżetowe od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.


- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

-Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji


- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Luzino wraz ze sprawozdaniami jednostek podległych za I półrocze 2017 r. - część I

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Luzino wraz ze sprawozdaniami jednostek podległych za I półrocze 2017 r. - część II

- Załacznik nr 1, Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 7
- Załącznik nr 8
- Załącznik nr 9
- Załącznik nr 10

- Uchwała Nr 076/g243/B/III/17 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 2017 r.


Sprawozdania budżetowe od początku roku do dnia 30 września 2017 r.:

- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybramnych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji


Sprawozdania budżetowe od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. 

- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji


Uchwały


- UCHWAŁA XXXVII/426/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032,

- UCHWAŁA XXXVII/427/2017 RADY GMINY LUZINO  z dnia 28 grudnia  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.