Gmina Luzino

I. DANE

BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ OBIEKTÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO” Nr 7.2017 Termin składania Ofert: 25.07.2017 r. ROBOTY BUDOWLANE

II. TREŚĆ

1. Ogłoszenie 7.2017

2. SIWZ 7.2017

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 7.2017

Załącznik nr 2 – JEDZ 7.2017 .XML / Załącznik nr 2 – JEDZ 7.2017 .PDF (WYKONAWCA WYPEŁNIA WERSJE .XML LUB .PDF)

Załącznik nr 3 – Wzór Zobowiązania 7.2017

Załącznik nr 4 – Istotne Warunki Umowy 7.2017

Załącznik nr 5 – Prawa i obowiązki koordynatora ds. Bhp 7.2017

Załącznik nr 6 – Wzór wykazu robót 7.2017

Załącznik nr 7 – Wzór wykazu osób 7.2017

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 7.2017

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 7.2017

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu skazującego (…) w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp 7.2017

Załącznik nr 11 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej (…) w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp 7.2017

Załącznik nr 12 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 7.2017

Załącznik nr 13 – Dokumentacja Techniczna 7.2017

Część nr 1 postępowania – Budowa obiektów zaopatrzenia w wodę

1. Rozbudowa ujęcia Luzino:

2. Budowa ujęcia Sychowo:

3.Rozbudowę ujęcia Kębłowo:

Część nr 2 postępowania – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowości Robakowo i Luzino

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami i uzbrojeniem:

Część nr 3 postępowania – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem:

2. Modernizacja sieci wodociągowej z rur PE HD wraz z uzbrojeniem w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej

Część nr 4 postępowania – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z uzbrojeniem:

2. Modernizacja sieci wodociągowej z rur PE HD wraz z uzbrojeniem w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej:

Część nr 5 postępowania – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo i Luzino:

2. Modernizacja sieci wodociągowej z rur PE HD wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo:

Część nr 6 postępowania – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo

  1. Budowa tłoczni ścieków wmiejscowości Luzino, Kębłowo i Robakowo

Uwaga! Opinia geotechniczna dla poszczególnych tłoczni ścieków znajduje się w opiniach geotechnicznych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, tj. odpowiednio w częściach postępowania nr:  2,  3.1,  4.1  i  5.1

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ NR 7.2017

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ NR 7.2017

IV. KOMUNIKATY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 7.2017

V. WYNIKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7.2017 CZĘŚĆ NR 6

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7.2017 CZĘŚĆ NR 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7.2017 CZĘŚĆ NR 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7.2017 CZĘŚĆ NR 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7.2017 CZĘŚĆ NR 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7.2017 CZĘŚĆ NR 1