Gmina Luzino
Uchwała nr XXI/151/96
Rady Gminy Luzino
z dnia 28 czerwca 1996r.

w sprawie powołania zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. ) oraz art. 14, art. 15 i art. 16 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. Prawo Budżetowe (Dz. U. z 1993 roku Nr 72, poz. 344 z późn. zm.)
Rada Gminy w Luzinie uchwala co następuje:


§ 1

Powołuje się zakład budżetowy o nazwie Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie.


§ 2

Przedmiotem działalności Gminnego Przedszkola Publicznego jest opieka dydaktyczno-wychowawcza nad dziećmi w wieku przedszkolnym, tj. od lat 3 do lat 7.


§ 3

1. Ustala się, iż źródłami przychodów zakładu budżetowego będą:
a) dotacje z budżetu gminy,
b) dochody własne, stanowiące całkowitą odpłatność za koszty wyżywienia i opłata stała ustalona według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. Ustala się, iż rozchody będą obejmowały bieżącą działalność zakładu budżetowego i utrzymania placówki.


§ 4

Wyposaża się zakład budżetowy – Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie w majątek w postaci lokalu na parterze budynku przy ul. J. Wilczka nr 4 w Luzinie, składającego się z 3 sal, kuchni, szatni, korytarza i pomieszczeń sanitarnych.


§ 5

Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Miotk