Gmina Luzino

Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie
ul. Wilczka 4
84-242 Luzino
telefon (58) 678-20-68 wew. 57

przerwa wakacyjna od dnia 01.07 do dnia 31.07 danego roku.

Dyrektor przedszkola:
mgr Barbara Nikonowicz

- Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku  od 3 do 6 lat( w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć    do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku)
- W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

REJON:Gmina Luzino
 
OPŁATY:
podstawa prawna: Uchwała Nr XII/113/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 Października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/362/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia  w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie.
- za opiekę nad dziećmi przebywającymi ponad 5 godzin dziennie w przedszkolu,(...)zapewnia się potrzeby bytowe w wysokości 2 zł za godzinę.

- Ustala się ulgi w stawkach opłat dla rodziców/opiekunów prawnych:
1)drugiego dziecka z tej samej rodziny, uczęszczającego do przedszkola w wysokości 60% stawki 
2)trzeciego dziecka z tej samej rodziny, uczęszczającego do przedszkola w wysokości 10% stawki
3)samotnie wychowujących dzieci, nie pobierających alimentów bądź renty rodzinnej w wysokości 50% stawki


- Raport o stanie zapewnienia dostępności