Gmina Luzino

Do kompetencji Wójta jako kierownika Urzędu należy w szczególności:

  1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
  2. podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
  3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
  4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
  5. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
  6. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
  7. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
  8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
  9. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  10. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.