Gmina Luzino
Protokół nr I/02
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 15 listopada 2002 r.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu - (zał. nr 1 i nr 2).
Porządek obrad:
I. Sprawy regulaminowe
1. Otwarcie sesji i powitanie gości /Obrady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji/
2. Sprawdzenie obecności radnych
3. Prezentacja radnych (własna charakterystyka)
4. Ślubowanie radnych
5. Przedstawienie i zatwierdzenie zaproponowanego porządku obrad.
II. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
a) zgłaszanie kandydatów
b) głosowanie składu Komisji
c) ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej /Informacja sekretarza Komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowaniu się Komisji/.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
a) zgłaszanie kandydatów
b) zaprezentowanie się kandydatów
c) głosowanie
d) ogłoszenie wyników głosowania /Protokół odczytuje przewodniczący komisji Skrutacyjnej/
e) podjęcie uchwały.
/Obrady przejmuje nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy/
III. Wybór zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
1. zgłaszanie kandydatów
2. zaprezentowanie się kandydatów
3. głosowanie
4. ogłoszenie wyników głosowania /Protokół odczytuje przewodniczący Komisji Skrutacyjnej/
5. podjęcie uchwały.
IV. Ślubowanie Wójta Gminy Luzino
V. Wystąpienie Wójta Gminy
VI. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy
b) ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej
c) powołania Komisji Rewizyjnej
d) powołania Komisji Statutowej
e) powołania składów osobowych stałych Komisji
VII. Sprawy różne, komunikaty.
VIII. Zamknięcie I sesji Rady Gminy Luzino IV kadencji.
Przewodniczący Rady Gminy minionej kadencji - Teofil Sirocki powitał Radnych wybranych w wyborach samorządowych w dniu 27 października 2002 roku. Złożył Radnym gratulacje i życzenia. Życzył udanej kadencji, dobrych, trafnych uchwał, żeby za cztery lata tylko bardzo dobrze mówiono o ich działalności. Powitał też bardzo serdecznie i gorąco: Honorowych Obywateli Gminy Luzino, tj. Księdza Kanonika Henryka Szydłowskiego i Księdza Kanonika Dionizego Borysiewicza, Wójta Gminy Luzino - Jarosława Wejera; Księdza Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej z Góry Pomorskiej - Jerzego Ossowskiego, Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego - Kazimierza Bistroń, Przewodniczącego Rady Gminy drugiej kadencji - Jerzego Miotk, pracowników Urzędu Gminy: Sekretarza Gminy - Marzenę Meyer, Skarbnika Gminy - Mirosławę Stolc, Kierownika Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego - Kazimierza Hinc, Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Annę Grzenkowicz, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Irenę Labuda, Kierowników jednostek organizacyjnych: - dyrektora Szkoły Podstawowej w Kębłowie - Teresę Koszałka; dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie - Dariusza Rompcę, dyrektora Szkoły Podstawowej w Sychowie - Władysławę Joskowską; dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszecinie - Krystynę Bułak, dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie - Teresę Tempską - Pikron; dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie - Marię Krośnicką; Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Bronisławę Pobłocką; Pełnomocnika Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Urszulę Topp, Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie - Mariusza Kaliszewskiego, Sołtysa wsi Luzino - Zygmunta Brzezińskiego; Sołtysa wsi Robakowo - Jana Pallach, Sołtysa wsi Sychowo - Helenę Gołąbek; Sołtysa wsi Milwino - Jana Lewińskiego, Sołtysa wsi Kębłowo - Piotra Michałek; Sołtysa wsi Kochanowo - Roberta Gurskiego, Sołtysa wsi Wyszecino - Zygmunta Wiśniewskiego, Sołtysa wsi Zelewo - Ryszarda Groth, Sołtysa wsi Tępcz - Małgorzatę Licau, Sołtysa wsi Barłomino - Andrzeja Stenka oraz Mieszkańców Gminy uczestniczących w sesji.
Radni Rady Gminy Luzino poprzedzili otwarcie inauguracyjnej sesji odśpiewaniem hymnu państwowego. Przewodniczący minionej kadencji poprosił najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji - Edmunda Słowi o otwarcie i poprowadzenie obrad I sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy - Jarosław Wejer złożył byłemu Przewodniczącemu Rady Gminy - Teofilowi Sirockiemu serdeczne podziękowanie za 12 lat współpracy na rzecz mieszkańców. Dzięki niej zrobiono wiele dla Gminy Luzino i jej mieszkańców. Wręczył Panu Teofilowi Sirockiemu piękną wiązankę z róż, a Radni i pozostali uczestnicy sesji odśpiewali „sto lat”.

Ad.I.
1. Radny E. Słowi otworzył pierwszą sesję Rady Gminy IV kadencji w III Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprawdził obecność radnych i stwierdził prawomocność obrad. W sesji udział wzięło 15 Radnych, co stanowi 100 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał.
3. Nowo wybrani Radni zaprezentowali krótką charakterystykę. I tak:
a) Radny - Krzysztof Bober powiedział, cyt. „Jestem żonaty, mam troje dzieci. W Luzinie mieszkam od 1986 roku, z zamiłowania i wykształcenia jestem leśnikiem, zatrudnionym w Nadleśnictwie Strzebielino z siedzibą w Luzinie, na stanowisku leśniczego Leśnictwa Luzino, które swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje pięć wsi tej gminy, tj. Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Dąbrówka i Robakowo. Przez ten okres jak tutaj mieszkam, byłem współtwórcą wielu zdarzeń historycznych jakie miały miejsce w tej gminie, począwszy od Komitetu Obywatelskiego, z którego jest tu jeszcze nas kilku, gdzie rozpoczynaliśmy prace dla III Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez organizację pierwszej sesji, z której pozostał ten orzeł i krzyż, który został wniesiony przez najstarszych mieszkańców tej gminy, organizację dożynek, organizację - budowy i oddania obelisku poświęconemu - Józefowi Wilczkowi, (tutaj na uwagę zasługuje też fakt przeniesienia prochów z ziemi piaśnickiej sztafetą przez dzieci Szkoły Podstawowej w Kębłowie), organizację świąt patriotycznych, (tutaj chciałbym wspomnieć przyjaciela świętej pamięci pułkownika Ryszarda Lubowieckiego, z którym to rozpoczynaliśmy, a nie było to łatwo), a skończywszy na posadzeniu symbolicznych drzew przez Honorowych Obywateli tej gminy. Chciałbym podziękować człowiekowi z którym współpracowałem przez cztery lata, z którym tworzyłem Biuletyn Informacyjny..., czasami też pracowaliśmy do bardzo późnych godzin nocnych. Chciałem podziękować człowiekowi, który mnie dużo nauczył, tym człowiekiem jest Pan Teofil Sirocki. Zawsze obiecywałem, że pożyczę mu do przeczytania książkę, jest to bestseller z 2000 roku - Waldemara Łysiaka, a teraz ją ofiaruję. Wpisałem dedykację: Co komu namienione, to go nie minie. Przewodniczącemu Rady w imieniu III kadencji, przyjaciel w-ce przewodniczący Krzysztof Bober.”
b) Radny Ryszard Groth oznajmił, że jest żonaty, ma pięcioro dzieci, wykształcenie rolnicze. Radnym jest po raz drugi, natomiast sołtysem trzecią lub czwartą kadencję.
c) Radny Krystian Herbasz stwierdził, że ma 26 lat, jest najmłodszym radnym w tej gminie. Od 13 lat mieszka we wsi Milwino. Ukończył Pomorską Akademię Pedagogiczną. Jest zatrudniony w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Myśli współdziałać z Wójtem i z jego zastępcą, Radą Gminy dla poprawienia stanu bezpieczeństwa oraz dróg w naszej gminie.
d) Radna Genowefa Kasprzyk oznajmiła, iż w Luzinie mieszka od urodzenia, pochodzi ze starej kaszubskiej, polskiej rodziny z upodobaniami i poszanowaniem wartości chrześcijańskich. Jest bezpartyjna. Szkołę Podstawową ukończyła w Luzinie. W tym samym czasie ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną w Wejherowie. Następnie podjęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie. Potem zajęła się swoją pracą zawodową, około 10 lat pracowała w Banku Spółdzielczym w Luzinie, później zaczęła prowadzić swoją własną działalność gospodarczą. Ma wykształcenie wyższe, w tym roku ukończyła Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Obecnie kontynuuje studia uzupełniające magisterskie. Znajomość języków obcych - dobra: język francuski, rosyjski, - słaba: niemiecki, łacina klasyczna. Zainteresowania to marketing: polityczny, komunikacja interpersonalna, muzyka poważna i poezja księdza Jana Twardowskiego. Pani Kasprzyk wielką pasją jest praca społeczna. Lubi pracować z ludźmi, człowiekiem na rzecz drugiego człowieka i myśli, że w tej Radzie z Wójtem - Jarosławem Wejerem, któremu mieszkańcy udzielili legitymizacji władzy, poparli go na kolejne cztery lata, sądzi, że spełni w jakieś części oczekiwania wyborców.
e) Radny Zdzisław Koszałka - cyt. „radny z Kębłowa, radny drugiej kadencji, współzałożyciel piłkarskiej ligi sołeckiej.”
f) Radny Bronisław Kunz powiedział, że ma 52 lata, mieszka w Luzinie, jest żonaty, ma dwoje dzieci. Posiada gospodarstwo rolne w Robakowie. Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego.
g) Radny Waldemar Kunz, cyt. „od urodzenia mieszkam w Luzinie, żonaty, jedno dziecko, wykształcenie wyższe techniczno-ekonomiczne, prowadzę działalność gospodarczą w naszej gminie. W najbliższych czterech latach chciałbym się zająć wszelkimi sprawami, które dotyczą mieszkańców.”
h) Radna - Małgorzata Licau, cyt. „Jestem mężatką, mam dwóch synów, jestem radną drugą kadencję. Sprawuję funkcję sołtysa i prowadzę gospodarstwo rolne.”
i) Radny Eugeniusz Miotke, cyt. „jestem mieszkańcem Kębłowa od urodzenia. Byłem radnym w drugiej i trzeciej kadencji. Jestem pracownikiem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. W obecnej kadencji pragnę działać na rzecz zrównoważonego rozwoju całej gminy. Swoimi działaniami będę wspierał Wójta Gminy Luzino.”
j) Radny - Jan Schulz stwierdził, że od urodzenia mieszka w Luzinie. Obecnie jest emerytem. Jego największą pasją są sprawy straży pożarnej. Dlatego też zamierza pracować na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez ich doposażenie.
k) Radna - Mirosława Sicha powiedziała, że jest mężatką. Ma troje dzieci. W Luzinie mieszka od 1967 roku. Ukończyła Liceum Medyczne w Wejherowie. Pracuje w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Luzinie na stanowisku pielęgniarki.
l) Radny Edmund Słowi oznajmił, że jest żonaty, ma 3 synów, był radnym III kadencji i reprezentował wieś Robakowo. Obecnie jest radnym dwóch sołectw, tj. Robakowa i Sychowa. Zamierza działać dla dobra ludzi i dla naszej gminy.
m) Radny Andrzej Stenka stwierdził, iż jest żonaty, ma pięcioro dzieci. Od urodzenia mieszka we wsi Barłomino gdzie posiada gospodarstwo rolne. Od 15 lat jest radnym, po raz piąty wybrany przez mieszkańców. Od 18 lat pełni funkcję sołtysa tej wsi i ósmy rok pełni funkcję z-cy wójta gminy.
n) Radny Włodzimierz Zaczek, cyt. „urodziłem się przed 48 laty w Donimierzu. Następnie 23 lata mieszkałem w Wejherowie Śmiechowie , trzy lata w Gościcinie a od 1980 roku w Luzinie. W 1977 roku ożeniłem się z blondynką, która od urodzenia niemalże jest pielęgniarką i urodziła mi dwie córki (jedna z nich ma 22 lata a druga 23 lata) i 24 letniego syna. Najmłodsza córka jest już mężatką. Obdarzyła mnie wnukiem, który ma prawie 2 lata. Moja droga edukacyjna zaczęła się w Szkole Podstawowej w Śmiechowie. Rok chodziłem do Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie, ze względu na chroniczną niechęć do nauki zmieniłem szkołę na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gdyni-Orłowie, którą ukończyłem. Następnie chodziłem do Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie, ale już w systemie zaocznym. Po ukończeniu tej szkoły zrobiłem Szkołę Chorążych w Poznaniu, która była taką moją drogą zawodową jednocześnie, bo pracowałem ponad 20 lat w Państwowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Gdyni i Gdańsku. Obecnie jestem już na emeryturze, od 1994 roku. Będąc na emeryturze, uzupełniłem swoje wykształcenie. W tym roku obroniłem pracę magisterską na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Mam nadzieję, że tutaj jako radny będę również dalej się edukował. Jest to moja pierwsza kadencja. Nie wiem co będę robił, ale mam nadzieję, że zrobię co tylko możliwe dla dobra wszystkich mieszkańców.”
4. Ślubowanie radnych. Radny Edmund Słowi, prowadzący obrady poinstruował radnych w myśl art. 23a ustawy o samorządzie gminnym, w jaki sposób będą składali ślubowanie. Następnie odczytał rotę ślubowania: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Każdy Radny wywołany według kolejności alfabetycznej odpowiadał: cyt. „ślubuję. Tak , mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie złożyli wszyscy Radni Rady Gminy Luzino.
5. Radny - Edmund Słowi odczytał proponowany porządek obrad i poprosił Radnych o jego zatwierdzenie lub uzupełnienie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie zaproponowany porządek obrad.

Ad.II.
Prowadzący obrady - radny Edmund Słowi przystąpił do realizacji punktu: Wybór przewodniczącego Rady Gminy. Poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zaproponował Radnym, aby ta Komisja liczyła trzy osoby i pracowała przez całą sesję.
W związku z powyższym Radny Eugeniusz Miotke zgłosił do Komisji Skrutacyjnej radną - Genowefę Kasprzyk; radną Mirosławę Sicha i radnego Włodzimierza Zaczek. Wyżej wymienieni Radni wyrazili akces do pracy w tejże Komisji.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto jest za tym, aby w skład Komisji Skrutacyjnej weszli: radna Kasprzyk, radna Sicha i radny Zaczek?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie zaproponowany skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się. Przewodniczącym Komisji została radna Genowefa Kasprzyk, zaś członkami Komisji zostali radna Mirosława Sicha i radny - Włodzimierz Zaczek.
Radny Andrzej Stenka zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Kunz na Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Waldemar Kunz wyraził zgodę na kandydowanie celem objęcia funkcji Przewodniczącego Rady. Oznajmił, że w latach 1998 - 2002 w Radzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Doświadczenie tych 4 lat pozwoliło jemu pozyskać wiedzę, umiejętności w zakresie konstruowania budżetu, zachowania dyscypliny budżetowej, organizowania pracy Rady, funkcjonowania Rady, zgłoszenia i realizowania wniosków, i wszelkie inne umiejętności związane z prowadzeniem kontaktów z wyborcami - mieszkańcami w zakresie zgłaszania ich problemów i postulatów.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy, przygotowała karty do głosowania, przedstawiła zasady głosowania i rozdała karty. Radni dokonali wyboru w tajnym głosowaniu. Komisja zebrała karty, obliczyła głosy i przedstawiła wyniki głosowania. I tak: Przewodniczącym Rady Gminy IV kadencji, na lata 2002 - 2006 został radny Waldemar Kunz, ponieważ otrzymał 14 głosów „za”. Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.
W związku z powyższym prowadzący obrady - Radny Edmund Słowi zapoznał Radnych z tekstem uchwały nr I/1/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Luzino, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Edmund Słowi złożył gratulacje i przekazał przewodniczenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy - Waldemarowi Kunz.
Wójt Gminy - Jarosław Wejer wręczył wiązankę kwiatów i złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu. Cyt. „myślę, że współpraca z Radą będzie układała się pomyślnie, będziemy starali się wspólnie rozwiązywać problemy naszych mieszkańców, aby ta kadencja minęła spokojniej i była zakończona efektywniej.”
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz podziękował Radnym za kredyt zaufania. Cyt. „W dniu dzisiejszym, inaugurujemy IV kadencję Rady Gminy Luzino. Rozpoczynają się kolejne 4 lata samorządów terytorialnych w Polsce. Administracja publiczna zawsze była i jest znaczącą siłą w rozwoju cywilizacyjnym, nieobojętną dla kierunku i tempa przemian. Lecz może to być siła twórcza, konstruktywna, albo siła destruktywna, hamująca rozwój i stająca na przeszkodzie wszelkich innowacji. Jaka nasza lokalna samorządność będzie, zależy wyłącznie od nas, od naszych pomysłów, współpracy i zgody. Poprzez demokratyczne wybory, otrzymaliśmy kredyt zaufania w postaci mandatu. Podobnie jak w biblijnej przypowieści, każdy z nas otrzymał określoną ilość talentów, które powinniśmy pomnożyć i mądrze zagospodarować. Gospodarujmy tak, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej i bezpieczniej, przyjmując człowieka, jako podstawowy podmiot wszelkich działań. Tak więc gmina powinna zajmować się tym, czego pojedynczy człowiek wraz z rodziną nie jest w stanie sam wykonać. Wójtowi Gminy, wszystkim Radnym, życzę twórczej satysfakcji, z tego co dobre, co już zaistniało w naszej gminie i z tego co przyniosą najbliższe cztery lata. Pragnę również podziękować za złożone zaufanie i wybór mojej osoby na Przewodniczącego Rady. Wasza, Drodzy Państwo, postawa determinuje mnie do jeszcze bardziej ambitnej, sumiennej pracy. Jak powiedział Pascal - „człowiek wyraźnie stworzony jest do myślenia, to cała jego godność, cała zaś jego zasługa i cały obowiązek, to myśleć jak się należy.” Myślmy więc jak się należy i pracujmy jak się należy, tego Państwu i sobie życzę.”

Ad.III.
Wybór zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
Radny Andrzej Stenka zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Bober na zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy, który wyraził zgodę na kandydowanie. Powiedział też, że jest hominibem, który patrzy na świat po męsku. Jego zasady i przekonania są niewzruszone z punktu widzenia ich stałości, jak i poziomu wartości moralnej. W III kadencji Rady był zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy. Wolę Rady przyjmie z pokorą. Radny Krzysztof Bober poprosił o odnotowanie w protokole, że nie będzie brał udziału w głosowaniu tajnym.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, przedstawiła zasady głosowania i rozdała karty. Radni dokonali wyboru w tajnym głosowaniu. Komisja zebrała karty, obliczyła głosy i przedstawiła wyniki głosowania. Radny Krzysztof Bober - kandydat na zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy otrzymał 7 głosów „za”. Radni Rady Gminy nie dokonali wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady. Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu - (zał. nr 4).
Po kilkuminutowej przerwie przystąpiono do ponownego głosowania celem wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Ryszard Groth zgłosił ponownie kandydaturę radnego Krzysztofa Bober na zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy, który wyraził zgodę na kandydowanie. Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy zgłaszają inne kandydatury?
Z uwagi na brak mówców poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.
Komisja przygotowała karty do głosowania i je rozdała Radnym. Przedstawiła zasady głosowania. Radni dokonali wyboru w tajnym głosowaniu. Komisja zebrała karty, obliczyła głosy i przedstawiła wyniki głosowania, cyt. „w wyniku tajnego głosowania bezwględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy, w obecności 14 radnych, kandydat na zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy - Krzysztof Bober otrzymał 13 głosów „za”. Wobec powyższego zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Luzino został radny Krzysztof Bober. Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu - zał. nr 5.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zapoznał Radnych z treścią uchwały nr I/2/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.IV.
Ślubowanie Wójta Gminy Luzino
Zgodnie z art. 29a. ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Luzino - Jarosław Wejer złożył wobec Rady Gminy ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będą tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak, mi dopomóż Bóg”.

Ad.V.
Wystąpienie Wójta Gminy.
Wójt Gminy - Jarosław Wejer powiedział, cyt. „ Jest to ciężka praca. Pierwsze objawy tej ciężkiej pracy były w poprzednim punkcie, ale myślę że wspólnie, w drodze porozumienia i współpracy, rozwiążemy większość problemów gminy. Poprzednia kadencja była też bardzo trudna. Rada Gminy musiała borykać się z wprowadzeniem ustawy o systemie oświaty i wprowadzeniem zmiany w systemie służby zdrowia. Konieczne inwestycje takie jak: budowa gimnazjum, zahamowały rozwój np. budowy sieci kanalizacyjnej, budowy dróg, natomiast pomimo budowy gimnazjum, Rada poprzedniej kadencji dużo środków finansowych inwestowała w wodociągi, przygotowała projekty techniczne na sieć kanalizacyjną, co okazało się bardzo trafne. Gmina złożyła dwa wnioski do SAPARDu, w tym jeden na budowę sieci w kierunku do gimnazjum, drugi na budowę stacji uzdatniania wody w Kębłowie. Wczoraj Dziennik Bałtycki podawał informację, że Gmina Luzino zakwalifikowała się, Gmina nie posiada żadnego potwierdzenia. Była wizytacja Gminy, wypadła bardzo dobrze. Wnioski nasze nie zostały odrzucone. Najprawdopodobniej Gmina Luzino otrzyma na budowę kanalizacji 1.200.000 zł a na budowę stacji w Kębłowie 240.000 zł. Jest to dobry początek i oznaka dla mieszkańców. Gmina Luzino jako jedyna z gmin w powiecie wejherowskim złożyła dwa wnioski. Myślę, że każdy z nas startując do wyborów, pisał bądź przedstawiał program, który chce zrealizować. Myślę, że przy dobrej współpracy możemy większość tych obietnic naszych, wspólnych i tych pojedynczych zrealizować dla dobra mieszkańców. Pamiętając, że każdy mieszkaniec jest dla nas najważniejszy. Przed nami wiele zadań, wszyscy prowadząc kampanię wyborczą stykali się ze swoimi wyborcami, ja mogę powiedzieć ze swojego podwórka, że owszem, rozbudowa gimnazjum, i tak dalej, ale drogi, chodniki, kanalizacja, wiele działań w sporcie, kulturze i w oświacie trzeba wykonać. Myślę, że wspólnie, mając doświadczenia negatywne z poprzedniej kadencji, że wszelkie spory, kłótnie prowadzą do zahamowań, do wstrzymania pewnych prac. Myślę, że wspólnie będziemy szukać kompromisu. Ja ze swojej strony deklaruję, że będę współpracował z Radą, w każdym działaniu i z każdym radnym z osobna. Nie jest to istotne, kto z jakiego komitetu startował. Istotne jest, czy chcemy porozumieć się w najważniejszych sprawach dla naszych mieszkańców. Myślę, że Radni będą dążyli do współpracy i do znalezienia kompromisu, bo czasami bardzo trudno przy ograniczonych środkach finansowych, ale działając wspólnie możemy naprawdę wiele rzeczy dokonać”.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz złożył Panu Jarosławowi Wejer - Wójtowi Gminy Luzino gratulacje i życzenia. Życzył zapału do pracy w budowaniu naszej małej ojczyzny, jaką jest nasza Gmina Luzino.

Ad.VI.a.
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji. Na okres kadencji w latach 2002 - 2006 zakłada się powołać :
a) Komisję Gospodarczą i Samorządową;
b) Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,
c) Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej;
d) Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały, o którym mowa.
Radni w głosowaniu jawnym, podjęli uchwałę nr I/3/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy Luzino, 13 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 1 głosem „wstrzymującym”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.VI.b.
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz zapoznał Radnych z tekstem projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Radny Eugeniusz Miotke wnioskował, aby w skład Komisji Rewizyjnej weszło 4 -radnych, zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Z uwagi na brak innych propozycji, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr I/4/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.VI.c.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Na okres kadencji w latach 2002 - 2006 zakłada się powołać Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
radnego - Stanisława Cejrowskiego,
radnego - Jana Schulz,
radnej - Małgorzaty Licau,
radnego - Ryszarda Groth.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr I/5/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.6.d.
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz zapoznał Radnych z tekstem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. Na okres kadencji w latach 2002 - 2006 zakłada się powołać doraźną Komisję Statutową w następującym składzie:
radnego - Włodzimierza Zaczek;
radnej - Genowefy Kasprzyk;
radnej - Mirosławy Sicha;
radnego - Krzysztofa Bober;
radnego - Waldemara Kunz.
Z uwagi na brak wniosków formalnych, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący powołania Komisji Statutowej.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr I/6/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Statutowej, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.VI.e.
Przewodniczący Rady Gminy Luzino - W. Kunz zapoznał Wysoką Radę z projektem uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino. Zgodnie z deklaracjami Radnych, na okres kadencji w latach 2002 - 2006 powołuję się Komisję:
1. Gospodarczą i Samorządu w następującym składzie:
a) radnego - Waldemara Kunz;
b) radnego - Zdzisława Koszałka;
c) radnego - Krystiana Herbasz;
d) radnego - Bronisława Kunz;
e) radnego - Edmunda Słowi;
f) radnego - Jana Schulz;
g) radnego - Włodzimierza Zaczek;
h) radnej - Mirosławy Sicha;
i) radnej - Genowefy Kasprzyk,
j) radnego - Krzysztofa Bober;
k) radnego - Eugeniusza Miotke.
II. Oświaty, Kultury i Sportu w następującym składzie:
a) radnego - Zdzisława Koszałki;
b) radnego - Krzysztofa Bober;
c) radnego - Eugeniusza Miotke;
d) radnego - Krystiana Herbasz;
e) radnego - Stanisława Cejrowskiego;
f) radnej - Małgorzaty Licau.
III. Zdrowia i Opieki Społecznej w następującym składzie:
a) radnego - Krystiana Herbasz;
b) radnego - Bronisława Kunz;
c) radnego - Ryszarda Groth;
d) radnego - Włodzimierza Zaczek;
e) radnej - Mirosławy Sicha;
f) radnej - Genowefy Kasprzyk;
g) radnego - Krzysztofa Bober;
IV. Rolnictwa i Ochrony Środowiska w następującym składzie:
a) radnego - Bronisława Kunz;
b) radnej - Małgorzaty Licau;
c) radnego - Ryszarda Groth;
d) radnego - Stanisława Cejrowskiego;
e) radnego - Edmunda Słowi;
f) radnego - Jana Schulz;
g) radnego - Krzysztofa Bober;
h) radnego - Eugeniusza Miotke.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr I/7/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.VII.
Sprawy różne i komunikaty.
Pani Marzena Meyer - Sekretarz Gminy zapoznała Wysoką Radę z informacją dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych. Informacja wyżej wymieniona stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz podał komunikat dotyczący inauguracyjnych posiedzeń Komisji Rady. I tak posiedzenie Komisji:
 Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 26 listopada 2002 r. o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie;
 Gospodarczej i Samorządu odbędzie się 27 listopada 2002 r. o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie;
 Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się 28 listopada 2002 r. o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie;
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 29 listopada 2002 r. o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie;
 Statutowej odbędzie się 2 grudnia 2002 r. o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie;
 Rewizyjnej odbędzie się 3 grudnia 2002 r. o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie.
Przewodniczący Rady - W. Kunz podał termin drugiego posiedzenia Rady. Sesja odbędzie się 5 grudnia 2002 r. o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie.
Pan F. Okuń (mieszkaniec Luzina) poprosił o informację na temat przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Izb Rolniczych.
Pan Andrzej Stenka udzielił odpowiedzi. W Gminie została powołana Okręgowa Komisja w 5 - osobowym składzie. W jej skład powołano radnego - Bronisława Kunz, radną - Małgorzatę Licau, Panią Jadwigę Groth - Zelewo, Panią Jolantę Hewelt - Luzino. W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Wejherowie trwa szkolenie członków Komisji.
Wójt Gminy - J. Wejer uważał, że Izby Rolnicze nie są przygotowane do wyborów Zgodnie z przepisami Wybory do Izb Rolniczych odbędą się 8 grudnia 2002 roku. Następnie Wójt w obecności Radych podpisał pierwsze zarządzenie dotyczące powołania zastępcy wójta gminy Luzino. Cyt. „Zarządzenie nr 1/02 Wójta Gminy Luzino z dnia 15 listopada 2002 r. dotyczące powołania zastępcy wójta. Zarządzam, co następuje:
§ 1 - Powołuję z dniem 15 listopada 2002 roku zastępcę wójta w osobie Andrzeja Stenka.
§ 2 Zakres obowiązków oraz zasady wynagradzania zostaną ustalone odrębnym zarządzeniem.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”
Wójt Gminy - Jarosław Wejer wręczając wiązankę kwiatów podziękował Panu Andrzejowi Stenka za dotychczasową współpracę. Uważał, że ta współpraca będzie dalej kontynuowana, szczególnie pomiędzy wójtem, zastępcą wójta a sołectwami.
Nowo powołany zastępca wójta - Andrzej Stenka złożył deklarację, iż obowiązki zastępcy wójta będzie wypełniał rzetelnie, uczciwie, dla dobra gminy i jej mieszkańców. W związku z wyrażeniem woli i objęciem funkcji z-cy wójta złożył pisemną rezygnację z mandatu radnego, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober, w imieniu własnym i wszystkich obecnych biorących udział w uroczystości z okazji Niepodległości Polski, złożył na ręce Jana Schulz - Naczelnika OSP serdeczne podziękowania dla Orkiestry Dętej, za uświetnienie tej uroczystości.
Radny Jan Schulz oznajmił, że w dniu dzisiejszym przekaże podziękowania Kierownikowi Orkiestry.
Wójt Gminy - Jarosław Wejer - przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Gminy 20 egzemplarzy uchwały nr 21/03/2002 Zarządu Gminy Luzino z dnia 13 listopada 2002 roku w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2003. Oznajmił, że jest to budżet bardzo trudny, z tego względu, iż w przyszłym roku, Gmina będzie spłacała kredyty.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Luzinie - Kazimierz Bistroń we własnym imieniu, kandydatów startujących w wyborach do Rady Powiatu w Wejherowie, nauczycieli i uczniów gimnazjum pogratulował Radnym z tytułu uzyskania mandatu zaufania. Był przekonany, że współpraca z Radą Gminy będzie owocna, dla dobra gminy i powiatu wejherowskiego.
Przewodniczący Rady Gminy (drugiej kadencji) - J. Miotk pogratulował Radnym w związku z uzyskaniem mandatu zaufania. Życzył samych sukcesów, szczególnie przy podejmowaniu różnych decyzji na rzecz wspólnoty samorządowej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszecinie - K. Bułak w imieniu wszystkich dyrektorów szkół złożyła życzenia nowo wybranym Radnym. Życzyła dużo sukcesów, żeby współpraca Radnych ze szkołami i ich dyrektorami układała się jak najlepiej.
Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami - Anna Grzenkowicz w imieniu pracowników Urzędu Gminy deklarowała gotowość niesienia pomocy nowo wybranym Radnym.
Z wyżej wymienionymi życzeniami i deklaracjami utożsamiali się Sołtysi.
Mieszkaniec Luzina - F. Okuń obiecał, że będzie bacznie obserwował działania Radnych zgodnie z hasłem: „każdej władzy trzeba uważnie patrzeć na ręce” .

Ad. VIII.
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz zamknął inauguracyjną sesję słowami: „ zamykam I sesję Rady Gminy Luzino”. Obrady zakończyły się o godz. 13.40.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła:
Stefania Sirocka.

załączniki:
1. Lista obecności Radnych
2. Lista obecności Gości
3. Uchwała I/1/02 z 15.11.2002 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Luzino
- Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego RG
4. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Zastępcy Przewodniczącego RG
5. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Zastępcy Przewodniczącego - II tura
6. Uchwała I/2/02 z 15.11.2002 w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Luzino
7. Uchwała I/3/02 z 15.11.2002 w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy Luzino
8. Uchwała I/4/02 z 15.11.2002 w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej
9. Uchwała I/5/02 z 15.11.2002 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
10. Uchwała I/6/02 z 15.11.2002 w sprawie powołania Komisji Statutowej
11. Uchwała I/7/02 z 15.11.2002 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino
12. Sprawozdanie z przebiegu wyborów do Rady Gminy Luzino
13. Pismo Radnego A. Stenki dot. zrzeknięcia się mandatu Radnego