Gmina Luzino
Protokół nr II/02
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2002 r.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu - (zał. nr 1 i nr 2).
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15 listopada 2002 r.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
3. Informacja o działalności Wójta Gminy Luzino
4. Informacje i wnioski Komisji Rady Gminy
5. Interpelacje, wnioski i oświadczenia
a) interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych
b) wnioski zaproszonych gości
6. Głos publiczności
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2003 rok
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami
b) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy
c) odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
e) głosowanie uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2002
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i innych opłat lokalnych
c) ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2003
d) określenia podatku od posiadania środków transportowych
e) ustalenia opłaty za wodę i ścieki z terenu Gminy Luzino wprowadzane do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków
f) ustalenia opłaty stałej za Przedszkole
g) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
h) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
i) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla terenu Gminy Luzino
j) ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy
k) ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
l) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
m) zmiany składu osobowego Komisji Statutowej
n) zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
o) stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
10. Wolne wnioski i informacje
11. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z § 20 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz otworzył sesję tradycyjną formułą: „otwieram II sesję Rady Gminy Luzino”. Powitał serdecznie Radnych Rady Gminy Luzino, gości w osobie: Wójta Gminy - Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy - Andrzeja Stenka, Sekretarza Gminy - Marzenę Meyer, Skarbnika Gminy - Mirosławę Stolc, Sołtysów wsi: Luzino - Zygmunta Brzezińskiego, Dąbrówka - Bronisława Nadolskiego, Sychowo - Helenę Gołąbek, Milwino - Jana Lewińskiego, Kębłowo - Piotra Michałek, Kochanowo - Roberta Gurskiego; Zielnowo - Wiesława Białczak. Przewodniczący Rady powitał też publiczność. Stwierdził prawomocność obrad. W sesji udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100 % ustawowego składu Rady Gminy i upoważnia do podejmowania wniosków oraz uchwał.
Sesja odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.15 a zakończyły o godz. 15.35.
Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz odczytał proponowany porządek obrad II sesji i poprosił Radnych o jego zatwierdzenie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli proponowany porządek obrad jednogłośnie.

Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz poprosił Radnych o przyjęcie lub zgłoszenie uwag do protokołu nr I/02 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 15 listopada 2002 r.
Radni Rady Gminy w głosowaniu jawnym, przyjęli protokół nr I/02 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 15 listopada 2002 roku jednogłośnie.

Ad.2.
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz zapoznał Wysoką Radę z informacją o jego działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Powiedział, że w krótkim, bo zaledwie 3 tygodniowym okresie, odbyły się pierwsze posiedzenia Komisji Rady. Na tych posiedzeniach z wyjątkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, wybrano przewodniczących i w - ce przewodniczących Komisji. Życzył Komisjom pomyślności, satysfakcji w rozstrzyganiu spraw, którymi się Komisje zajmą podczas swojej 4 letniej pracy.
Przewodniczący Rady, na zaproszenie uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Emerytów i Rencistów. Na tym posiedzeniu został wybrany nowy 8 - osobowy Zarząd, którego przewodniczącą została Teodora Bliźniuk. Wspólnie z Wójtem wziął udział w spotkaniu Chóru „Lutnia”. Chór na tym spotkaniu wykonał swoje największe i najbardziej znane utwory, dedykując je zaproszonym gościom. Przedstawicielom Chóru jak i Związku Emerytów i Rencistów podziękował za integrowanie lokalnego środowiska wokół swojej działalności. Poinformował obecnych na sesji, iż został wydrukowany nowy numer Biuletynu Informacyjnego.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zapoznał Radnych z tekstami:
1. podziękowania Profesora Gerarda Labudy - Honorowego Obywatela Gminy Luzino;
2. pisma radnego Jana Schulz w sprawie dokoptowania jego osoby w skład Komisji Statutowej;
3. pisma mieszkanki Luzina w sprawie przyznania mieszkania socjalnego. Przewodniczący Rady Gminy skierował pismo do Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej celem rozpatrzenia.
4. pisma Przewodniczącego Koła Ligi Polskich Rodzin w sprawie informowania Koła o terminie i programie posiedzeń Komisji i Rady Gminy.
5. pisma mieszkańca Bolszewa w sprawie przekwalifikowania działek rolnych na działki budowlane. Przewodniczący Rady Gminy skierował pismo do Komisji Gospodarczej i Samorządu.
6. pisma Starostwa Powiatowego w Wejherowie dotyczące ukonstytuowania się władz w Starostwie;
7. pisma Koła Ligi Polskich Rodzin w sprawie opublikowania pisma Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w Biuletynie Informacyjnym oraz odpowiedzią - wyjaśnieniami Wójta na w/w pismo Koła LPR;
8. pisma Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie dotyczące przyznania środków finansowych na zakup mammografu dla Zakładu Radiologii;
9. postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie protestów Andrzeja Kisiela przeciwko ważności wyborów;
10. pisma radnej Genowefy Kasprzyk, radnej Mirosławy Sicha, radnego Edmunda Słowi w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Statutowej;
11. gratulacji od Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo;
12. gratulacji od Posła na Sejm RP - Jerzego Budnik;
13. gratulacji od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego prof. Brunona Synak.
Pisma wyżej odczytane stanowią załączniki do niniejszego protokołu (zał. nr 3 - 18).

Ad.3.
Wójt Gminy - J. Wejer przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Cyt. „Gmina otrzymała promesę od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu „SAPARD” dotyczącą zadania „Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Kębłowie”. Koszt całego zadania wynosi 320.000 zł od ARiMR otrzymamy dotację w wysokości 240.000 zł.
Drugim zadaniem zgłoszonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu „SAPARD” było zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Luzinie” dot. ul. Tartacznej, Polnej, Partyzantów i Mickiewicza), na które otrzymamy dofinansowanie w wysokości 1.238.000 zł. Koszt całego zadania wynosi 1.930.000 zł. Oba zadania powinne być ukończone do 30 czerwca 2003 r.” (Informacja w załączeniu - zał. nr 19).
Wójt ustosunkował się do kwestii Mleczarni. Podał informacyjnie Radnym, iż do Urzędu Gminy wpłynęły trzy wezwania do zapłaty od komorników, na łączną kwotę 90.000 zł. Pani Likwidator zakłada wycofać wniosek o wygaszenie trwałego zarządu sprawowanego przez Spółdzielnię Mleczarską na terenie nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Stutthofu 5. W związku z powyższym Urząd Gminy przygotowuje decyzję w w/w temacie, która niemniej jednak wymaga szerszej konsultacji z radcą prawnym. Wójt zobowiązał się do przedstawiania informacji na temat sytuacji Mleczarni.
Zastępca Wójta Gminy - A. Stenka zaprezentował Radnym informację o przetargach, cyt. „w dniu 01 października 2002 r. został ogłoszony przetarg na „zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonie zimowym 2002/2003.” W dniu 16 października 2002 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły dwie oferty. Oferta firmy - „Transport ciężarowy, Roboty ziemne” - Józefa Formeli z Luzina i oferta firmy - „Wakoz” Sp. z oo z Luzina. Dnia 17 października 2002 r. Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, którą dała firma - J. Formeli z Luzina. W dniu 23 października 2002 r. Wójt Gminy podpisał umowę z w/w firmą.
W dniu 25 listopada 2002 r. ogłoszono przetarg na:
a) I etap odwodnienia Gimnazjum Publicznego w Luzinie - wykonanie kolektora deszczowego o dł. 306,30 mb z rur PCV wraz z 6 studniami;
b) wymianę zestawów pompowych studni głębinowych;
c) wywóz odpadów stałych z budynków komunalnych administracyjnych i szkolnych na terenie gminy;
d) wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, administracyjnych i szkół na terenie gminy;
e) wynajem maszyn i części transportu do napraw ulic i dróg gminnych;
f) wykonanie odcinków sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Gminie Luzino, współfinansowanych przez inwestorów indywidualnych;
g) dostawę węgla do szkół i budynków administracyjnych Urzędu Gminy;
h) usuwanie awarii i bieżące remonty sieci wodno-kanalizacyjnych, wymiana wodomierzy, odbiory przyłączy;
i) wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy;
j) remonty bieżące obiektów komunalnych - budynki szkolne, administracyjne, w branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej;
k) dowóz uczniów na terenie Gminy Luzino do Gimnazjum Publicznego oraz Szkoły Podstawowej w Sychowie;
l) obsługę bankową budżetu Gminy Luzino.
Ogłoszenia o przetargach umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej - (www.Luzino.pl.).”
Wójt Gminy - J. Wejer zobowiązał się do informowania Przewodniczącego Rady Gminy - W. Kunz i Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu - E. Miotke, o terminach posiedzeń Komisji Przetargowej.

Ad.4.
Informacje i wnioski Komisji:
I. Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 26 listopada 2002 roku przedstawił Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober, tj.
1. Komisja Oświaty... nie ukonstytuowała się. Temat: wybór przewodniczącego Komisji i jego zastępcy przełożyła na następne posiedzenie. (Wniosek, o którym mowa przyjęła, 4 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 2 „wstrzymującymi”).
2. Analizowała projekt budżetu gminy na rok 2003 w zakresie oświaty, kultury i sportu. Podjęła wniosek o dofinansowanie nauki pływania, w ramach lekcji wychowania fizycznego, dla wszystkich dzieci klas szóstych szkół podstawowych, 5 głosami „za”, 0 „przeciwnymi i 0 „wstrzymującymi”. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2003, 5 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
3. Komisja zapoznała się i przyjęła projekt uchwały dotyczący:
a) ustalenia diet dla radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady Gminy i w-ce Przewodniczącego Rady Gminy, 4 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 1 „wstrzymującym”;
b) ustalenia zasad wynagradzania wójta gminy tj. ustaliła następujące składniki płacy:
 płaca zasadnicza w wysokości 100 % górnej stawki tabeli w XX grupie;
 dodatek funkcyjny w wysokości 200 % - 8 stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli;
 dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
 dodatek stażowy zgodnie z nabytymi prawami i obowiązującymi przepisami, 5 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
c) ustalenia stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 podatek od pomieszczeń powyżej 2,20 m. wysokości - 0,47 zł;
 podatek od budynków gospodarczych - 4,05 zł;
 podatek od działalności gospodarczej, w tym:
-od pomieszczeń innych niż mieszkalne - 15,40 zł
-od gruntów - 0,55 zł;
 podatek od gruntów pozostałych - 0,12 zł
 podatek od budowli - 2 %
 podatek od działalności - ośrodka zdrowia - 3,46 zł
 ustalenia opłat administracyjnych, w tym:
-za sporządzenie testamentów w siedzibie Urzędu Gminy (jednego testamentu - 60 zł) i (dwóch odrębnych testamentów - 75 zł)
-za sporządzenie testamentu poza siedzibą Urzędu Gminy (jednego testamentu - 90 zł) i (dwóch odrębnych testamentów na prośbę małżonków, tego samego dnia - 105 zł);
 za wpis do ewidencji o działalności gospodarczej - 100 zł i od zmiany tego wpisu - 50 zł, 5 głosami „za”, 0 „przeciwnymi”, 0 „wstrzymującymi”.
d) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy, 4 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 1 „wstrzymującym”;
e) ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do:
 wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2003, 4 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 1 „wstrzymującym”;
 wymiaru podatku rolnego na rok 2003 w wysokości 70,45 zł za 1 ha przeliczeniowy, 5 głosami „za”, 0 „przeciwnymi”, 0 „wstrzymującymi”;
 wymiaru i poboru podatku leśnego na rok 2003, 5 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, tj. stawek obowiązujących w 2002 roku, 5 głosami „za”, 0 „przeciwnymi”, i 0 „wstrzymującymi”;
g) ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino, 6 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
h) ustalenia opłaty stałej za Przedszkole na rok 2003 w wysokości - 140 zł, 6 głosami „za”, 0 „przeciwnymi”, 0 „wstrzymującymi”;
i) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 6 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
j) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 alkoholu, (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla terenu Gminy Luzino, 5 głosami „za”, 0 „przeciwnymi”, 0 „wstrzymującymi”;
k) wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2002, 6 głosami „za”, 0 „przeciwnymi”, 0 „wstrzymującymi”;
l) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 6 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
m) stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy, 6 głosami „za”, 0 „przeciwnymi”, 0 „wstrzymującymi”.
4. Komisja zapoznała się z pismem radnej - G. Kasprzyk w sprawie utworzenia Kaszubskiego Muzeum Regionalnego w Luzinie. Komisja zajmie się powyższym zagadnieniem na następnym posiedzeniu.
Wniosek indywidualny:
Radny - K. Bober wnioskował o podjęcie działań w celu uruchomienia przejścia przez tory kolejowe m.in. dla gimnazjalistów;
II. Komisji Gospodarczej i Samorządu z dnia 27 listopada 2002 roku przedstawił jej Przewodniczący - E. Miotke, tj.
1. Komisja ukonstytuowała się. W głosowaniu tajnym wybrała przewodniczącego Komisji i jego zastępcę. Przewodniczącym Komisji został radny - Eugeniusz Miotke, zaś zastępcą - radny Włodzimierz Zaczek.
2. Komisja zapoznała się i przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2003 jednogłośnie. Podjęła wniosek dotyczący zabezpieczenia w budżecie gminy, od 1 stycznia 2003 r., w przypadku ponadplanowych dochodów, kwoty - 10.000 zł na zwiększenie częstotliwości i wydłużenie trasy kursów autobusowych linii nr 10, w taki sposób, aby te autobusy, co najmniej 5 razy dziennie, wyjeżdżały z ul. Siewnej do centrum Kębłowa i wracały tą samą trasą. (Komisja wniosek w/w podjęła 8 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 2 „wstrzymującymi”).
3. Komisja Gospodarcza... zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Podjęła wniosek w sprawie:
 wykreślenia w § 1 w pkt. „b” o nazwie „w pobliżu” - 4 tiret o brzmieniu „przystanków autobusowych”; 10 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”;
 zmiany w § 2 interpretacji pojęcia „w pobliżu”, poprzez zmniejszenie odległości mierzonej pomiędzy nieruchomościami a budynkami, w których znajduje się punkt sprzedaży napojów alkoholowych z 40 metrów na 25 metrów, 8 głosami „za”, 0 „przeciw ” i 2 „wstrzymujących”.
Komisja przyjęła projekt uchwały z wyżej wymienionymi poprawkami jednogłośnie.
4. Komisja zaakceptowała projekt uchwały dotyczący:
a) ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 alkoholu, (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, 10 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”
b) ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino, 10 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
c) ustalenia diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
d) ustalenia zasad miesięcznego wynagradzania wójta gminy, 8 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
e) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy, 8 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
5. Komisja Gospodarcza ... rozpatrywała projekt uchwały dotyczący określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych. Przyjęła następujące propozycje podatków:
a) od pomieszczeń powyżej 2,20 m. wysokości - 0,47 zł;
b) od budynków gospodarczych - 4.05 zł;
c) od działalności gospodarczej, w tym:
 od pomieszczeń innych niż mieszkalne - 15.00 zł, (7 głosami „za”, 1 „przeciwnym” i 2 „wstrzymującymi”);
 od gruntów - 0,55 zł;
d) podatku:
 od gruntów pozostałych - 0,12 zł;
 od budowli - 2 %
e) podatku od działalności - Ośrodka Zdrowia - 3,46 zł;
f) podatku od posiadania psa - 30 zł
g) podatku rolnego - 70,45 zł za 1 ha przeliczeniowy; 10 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
h) opłaty:
 stałej za przedszkole w wysokości - 140 zł, 10 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
 administracyjnej za sporządzenie testamentów w siedzibie Urzędu Gminy - (za sporządzenie jednego testamentu - 60 zł) i (za sporządzenie dwóch odrębnych testamentów - 75 zł) i poza siedzibą Urzędu (za sporządzenie jednego testamentu - 90 zł) i (za sporządzenie dwóch odrębnych testamentów - 105 zł);
 za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 100 zł i od zmiany tego wpisu - 50 zł. Komisja przyjęła propozycje, o których mowa 9 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 1 „wstrzymującym”.
6. Komisja zaakceptowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru:
a) podatku od nieruchomości na rok 2003, 10 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
b) podatku rolnego na rok 2003, 9 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
c) i poboru podatku leśnego na rok 2003, 9 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”,
7. Komisja przyjęła propozycje określone w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku, (tj. stawek obowiązujących w roku 2002), 10 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
8. Komisja zaakceptowała projekt uchwały dotyczący wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2002, 10 głosami „za”, 0 „przeciwnymi i 0 „wstrzymującymi”.
9. Komisja Gospodarcza... upoważniła Wójta do podjęcia działań w celu przejęcia od Likwidatora OSM, całej nieruchomości, (obiektów i gruntu OSM), położonej w Luzinie, co może skutkować wydatkami finansowymi w budżecie gminy w wysokości 91.000 zł. Wniosek, o którym mowa podjęła 10 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 wstrzymującymi”.
10. Komisja Gospodarcza i Samorządu zapoznała się z pismem:
a) radnej Genowefy Kasprzyk w sprawie utworzenia Kaszubskiego Muzeum Regionalnego w Luzinie;
b) Koła Ligi Polskich Rodzin w Luzinie w sprawie opublikowania pisma Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Gminy.
11. Komisja prosiła o:
c) usytuowanie znaku drogowego „lustra” przy ul. Okólnej w Luzinie celem poprawienia bezpiecznego wyjazdu na drogę utwardzoną - skrzyżowanie ulic: Okólnej, Kościelnej, Robakowskiej i Rzecznej;
d) wykonanie, z lewej strony jezdni, pobocza i przejścia dla pieszych przechodzących z ul. Młyńskiej na ul. Robakowską zmierzających w kierunku ul. Kościelnej w Luzinie.
III. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 2002 roku przedstawił zastępca przewodniczącej - K. Herbasz, tj.
1. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej ukonstytuowała się. Wybrała w głosowaniu tajnym przewodniczącego Komisji i jego zastępcę. Przewodniczącą Komisji została radna Mirosława Sicha, zaś zastępcą - radny Krystian Herbasz.
2. Komisja zapoznała się z projektem budżetu gminy na rok 2003 w zakresie służby zdrowia i opieki społecznej. Przyjęła opracowany przez Zarząd Gminy projekt budżetu jednogłośnie.
3. Komisja zapoznała się i przyjęła projekt uchwały dotyczący:
a) ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych, sołtysów Przewodniczącego Rady Gminy i w-ce Przewodniczącego Rady, 6 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 1 „wstrzymującym”;
b) ustalenia zasad wynagradzania wójta gminy, w tym propozycję Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, tj. z następującymi składnikami:
 płaca zasadnicza w wysokości 100 % górnej stawki tabeli w XX grupie;
 dodatek funkcyjny w wysokości 200 % - 8 stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli;
 dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
 dodatek stażowy zgodnie z nabytymi prawami i obowiązującymi przepisami. (Komisja przyjęła propozycję, o której mowa jednogłośnie).
c) stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 podatek od pomieszczeń powyżej 2,20 m. wysokości - 0,47 zł
 podatek od budynków gospodarczych - 4,05 zł;
 podatek od działalności gospodarczej:
 od pomieszczeń innych niż mieszkalne - 15,00 zł;
 od gruntów - 0,55 zł;
 podatek od gruntów pozostałych - 0,12 zł
 podatek od budowli - 2 %
 podatek od działalności - ośrodka zdrowia - 3,46 zł
 od opłat administracyjnych, w tym:
 za sporządzenie testamentów w siedzibie Urzędu Gminy ( jednego testamentu - 60 zł) i (dwóch odrębnych testamentów - 75 zł);
 za sporządzenie testamentu poza siedzibą Urzędu Gminy (jednego testamentu - 90 zł) i (dwóch odrębnych testamentów - na prośbę małżonków - tego samego dnia - 105 zł);
 za wpis do ewidencji o działalności gospodarczej - 100 zł i od zmiany tego wpisu 50,- zł. Komisja przyjęła w/w stawki podatkowe, 6 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 1 „wstrzymującym”.
d) ustalenia podatku rolnego na rok 2003 w wysokości 70,45 zł za 1 ha przeliczeniowy, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
e) ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do:
 wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2003,
 wymiaru podatku rolnego na rok 2003,
 wymiaru i poboru podatku leśnego na rok 2003, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, tj. stawek obowiązujących w 2002 roku, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
g) ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
h) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
i) ustalenia opłaty stałej za Przedszkole na rok 2003 w wysokości 140 zł, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
j) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym propozycjami Komisji Gospodarczej i Samorządu, tj. o:
 wykreśleniu w § 1 w pkt. „b” o nazwie „w pobliżu” - 4 tiret o brzmieniu: „przystanków autobusowych”;
 zmniejszenie odległości pomiędzy nieruchomościami a budynkami, w których znajduje się punkt sprzedaży napojów alkoholowych z 40 metrów do 25 metrów. (Komisja przyjęła w/w projekt uchwały, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”).
k) ustalenia na terenie Gminy Luzino liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
l) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2002, 6 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi;
m) wygaśnięcia mandatu radnego;
n) stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy;
o) zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Statutowej.
4. Komisja zapoznała się z pismem:
p) radnej Genowefy Kasprzyk w sprawie utworzenia Kaszubskiego Muzeum Regionalnego w Luzinie.
q) Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie w sprawie przyznania środków finansowych na zakup mammografu dla Zakładu Radiologii. Komisja przyjęła przez aklamację wniosek dotyczący wystąpienia z pismem do Starosty Wejherowskiego o zorganizowanie na szczeblu powiatowym spotkania z Wójtami, Burmistrzami i Prezydentami gmin i miast w celu omówienia i partycypacji w kosztach zakupu mammografu.
Indywidualne wnioski:
1. radna G. Kasprzyk - wnioskowała o:
a) założenie 1 lampy ulicznej w okolicy nieruchomości Państwa Mrozek w Luzinie, (tj. w okolicy ulicy Słonecznej nr 53);
b) wystąpienie z pismem do PKP o usunięcie „akwenu wodnego” z terenu dworca PKP poprzez oczyszczenie studzienki i odprowadzenie wód opadowych.
2. radny R. Groth wnioskował o zamontowanie oświetlenia ulicznego w rejonie tzw. „dolnego Kochanowa”.
IV. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku przedstawiła jej przewodnicząca - Małgorzata Licau, tj.
1. Komisja w głosowaniu tajnym wybrała przewodniczącą Komisji w osobie radnej - Małgorzaty Licau oraz zastępcę przewodniczącej w osobie radnego Bronisława Kunz.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na rok 2003, 8 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
3. Komisja zapoznała się i przyjęła projekt uchwały dotyczący:
a) ustalenia diet dla radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy, 8 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
b) ustalenia zasad miesięcznego wynagradzania wójta gminy, tj. z następującymi składnikami:
 płaca zasadnicza w wysokości 100 % górnej stawki tabeli w XX grupie;
 dodatek funkcyjny w wysokości 200 % - 8 stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli;
 dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (od 15.11. 2002 roku - 14.11.2003 roku);
 dodatek stażowy zgodnie z nabytymi prawami i obowiązującymi przepisami. (Komisja przyjęła propozycje, o których mowa, 8 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”);
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 od pomieszczeń powyżej 2,20 m. wysokości w kwocie - 0,45 zł (Komisja przyjęła zaproponowaną propozycję, 5 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 3 „wstrzymującymi”);
 od budynków gospodarczych - 3,93 zł (Komisja nie przyjęła zaproponowanej propozycji, ponieważ 1 osoba głosowała „za”, 3 „przeciw” i 4 „wstrzymały się od głosu”. Wobec powyższego przyjęto stawkę w wysokości - 4,05 zł.
 od działalności gospodarczej, w tym:
 od pomieszczeń innych niż mieszkalne - 15 zł - (Komisja zaakceptowała zaproponowaną stawkę, 8 głosami „za”, 0 „przeciwnymi”, 0 „wstrzymującymi”);
 podatku od posiadania psa - 30 zł, (Komisja przyjęła zaproponowaną propozycję, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi”, 0 „wstrzymującymi”);
 opłaty:
 administracyjnej za sporządzenie testamentów w siedzibie Urzędu Gminy - (za sporządzenie jednego testamentu - 60 zł) i (za sporządzenie dwóch odrębnych - 75 zł) i poza siedzibą Urzędu (za sporządzenie jednego testamentu - 90 zł) i (za sporządzenie dwóch odrębnych ) - 105 zł;
 za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - 100 zł i od zmiany tego wpisu - 50 zł - (Komisja podjęła zaproponowane propozycje, 8 głosami „za”, 0 „przeciwnymi ”, 0 „wstrzymującymi”;
d) opłaty stałej za Przedszkole w wysokości - 140 zł; (Komisja przyjęła zaproponowaną propozycję 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi”, 0 „wstrzymującymi”);
e) ustalenia podatku rolnego w wysokości - 68 zł za 1 ha przeliczeniowy. (Komisja przyjęła w/w propozycję, 3 głosami „za”, 1 „przeciwnym” i 4 „wstrzymującymi”);
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, (tj. stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2002 roku). (Komisja przyjęła w/w propozycję, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi” ;
g) ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”);
h) ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru:
 podatku od nieruchomości na rok 2003;
 podatku rolnego na rok 2003;
 poboru podatku leśnego na rok 2003, 8 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
i) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
j) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym temacie przyjęła propozycję Komisji Gospodarczej i Samorządu, tj. propozycję dotyczącą:
 wykreślenia w punkcie „b” o nazwie „w pobliżu” - 4 tiret - o brzmieniu: „przystanków autobusowych”;
 zmniejszenia odległości mierzonej pomiędzy nieruchomościami a budynkami, w których znajduje się punkt sprzedaży napojów alkoholowych z 40 metrów na 25 metrów, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
4. Komisja zapoznała się i przyjęła projekt uchwały:
a) dotyczący ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, 7 głosami „za”, 0 przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
b) dotyczący wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2002, 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”
c) wygaśnięcia mandatu radnego, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”;
d) stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady oraz zmiany składu osobowego Komisji Statutowej a także Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
5. Komisja zapoznała się z zaproszeniem Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wejherowie w sprawie szkolenia rolników. Szkolenie odbędzie się 4 grudnia 2002 r. o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie i poświęcone będzie następującej tematyce:
a) Regulacja rynku zboża i wołowiny w Unii Europejskiej;
b) Stanowisko negocjacyjne Polski wobec propozycji Unii Europejskiej;
c) Szanse i zagrożenia wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej.
V. Statutowej z dnia 2 grudnia 2002 roku zaprezentował jej przewodniczący W. Zaczek. Cyt. „Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego Komisji. Podjęła jeden zasadniczy wniosek, aby przewodniczący Komisji, czuwał nad przestrzeganiem prawa i wskazywał wnioski, typowo, w celach porządkowych działań.”
VI. Rewizyjnej z dnia 3 grudnia 2002 roku przedstawił jej przewodniczący - S. Cejrowski, tj. 1. Komisja ukonstytuowała się. Wybrała ze swego grona przewodniczącego - (radnego S. Cejrowskiego) i zastępcę przewodniczącego - radnego R. Groth. 2. Komisja podjęła dyskusję w sprawie opracowania planu pracy. Zaplanowała na miesiąc grudzień przeprowadzenie kontroli w zakresie „przygotowania gminy do zimowego utrzymywania dróg i ulic.”
Wójt Gminy - J. Wejer odniósł się do wniosków Komisji Rady Gminy. Stwierdził, że wnioski dotyczące podatków i innych zagadnień zostaną rozpatrzone przy omawianiu projektów uchwał. Pismo radnej G. Kasprzyk dotyczące utworzenia Muzeum Kaszubskiego zostanie rozpatrzone na następnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Następnie Wójt podał informacyjnie Radnym, iż podjął rozmowy ze Starostą w sprawie zorganizowania spotkania z przedstawicielami gmin, w zakresie procentowego udziału w kosztach zakupu mammografu. Zobowiązał się do pozyskania informacji w temacie kosztów mammografu. Nadmienił, że wnioski dotyczące oświetlenia ulicznego zostaną rozpatrzone na wiosnę, w roku 2003. Ponadto Urząd Gminy wysłał pismo do PKP S.A. O/ Gdańsk z siedzibą w Gdyni - ul. Morska - w sprawie wykonania przejścia kolejowego. Poprosił przedstawicieli PKP o spotkanie w celu wyjaśnienia w/w problemu. Wójt zakłada na to spotkanie zaprosić Dyrektora Gimnazjum Publicznego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców. Wójt podjął rozmowy z zawiadowcą PKP w celu określenia instytucji odpowiedzialnej za tereny przyległe do dworca PKP, aby ona przedłożyła mapy geodezyjne, z których można byłoby odczytać przebieg sieci kanalizacyjnej dotyczący odprowadzenia wód opadowych celem zlikwidowania wylewiska na terenie PKP. Wójt ustosunkował się do kolejnego wniosku, dotyczącego usytuowania „lustra” przy skrzyżowaniu ulicy Okólnej, ul. Robakowskiej ... w Luzinie oraz zmniejszenia kąta zakrętu w celu pozyskania lepszej widoczności. Wniosek ten zostanie wykonany w późniejszym terminie, jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą lub na wiosnę roku 2003.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Samorządu - E. Miotke zwrócił się z zapytaniem: czy Rada Gminy nie powinna przegłosować wniosków Komisji Gospodarczej i Samorządu, tj. wniosku dotyczącego Spółdzielni Mleczarskiej i wniosku w sprawie wydłużenia kursów autobusowych linii nr 10?
Wójt Gminy - J. Wejer zaproponował, aby Radni przegłosowali wnioski, o których mówił Przewodniczący Komisji Gospodarczej..., w punkcie 7, po odczytaniu projektu uchwały budżetowej na 2003 rok. Następnie Wójt odniósł się ponownie do tematu Mleczarni. Stwierdził, że do Urzędu Gminy wpłynęły trzy wnioski do zapłaty, od komorników na łączną kwotę 90.000 zł. Pani Likwidator, wczoraj odebrała klucze i poinformowała Urząd, że zakłada wycofać wniosek o wygaszenie trwałego zarządu sprawowanego przez Spółdzielnię Mleczarską na terenie nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Stutthofu 5. W związku z powyższym Urząd Gminy, w najbliższym czasie wyda decyzję w w/w temacie. Wójt zobowiązał się do przedstawiania Radzie Gminy informacji o sytuacji Spółdzielni Mleczarskiej.

Ad.5.a.
W punkcie „Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych” głos zabrali:
1. Radny Włodzimierz Zaczek, który zgłosił wniosek:
a) o zmianę uchwały w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady
b) dotyczący połączenia czterech Komisji Rady w dwie Komisje, z uwagi na zmniejszenie liczby radnych w Radzie Gminy, obniżenie kosztów funkcjonowania Rady, odciążenie pracowników Urzędu Gminy, ponieważ tematy są powielane na każdej Komisji. Zaproponował Komisję Gospodarczą i Samorządu połączyć z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska a Komisję Oświaty, Kultury i Sportu połączyć z Komisją Zdrowia i Opieki Społecznej.
c) dotyczący ograniczenia przynależności radnych do Komisji. Uważał, że Radni będący członkami Komisji Gospodarczej... i Komisji Rolnictwa... nie powinni być jednocześnie członkami Komisji Oświaty... i Komisji Zdrowia ... . Następnie radny W. Zaczek zgłosił wnioski długofalowe do wykonania, tj. wniosek:
 dotyczący oznakowania ulic w Luzinie, ponieważ cyt. „ulice nie mają żadnych nazw a domy numerów”;
 dotyczący zakupu pojemników na odpady, tj. na szkło i plastik;
 w sprawie opracowania przez Komisję Gospodarczą i Samorządu harmonogramu utwardzania ulic z zaznaczeniem, które ulice i w jaki sposób byłyby utwardzane, np. asfaltem, czy innym materiałem?
 dotyczący wyłączania telefonów komórkowych na sesjach, żeby nie było zakłócania obrad w formie dźwięków;
2. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poinformował Radnego - W. Zaczek, że wnioski, które zgłosił zostaną skierowane do Komisji Rady, celem rozpatrzenia i opracowania ewentualnych stanowisk.
3. Radny Ryszard Groth zgłosił wniosek o wystąpienie z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg o oznaczenie niebezpiecznego zakrętu w samym centrum wsi Zelewo poprzez zamontowanie barierek ochronnych lub tzw. „strzałek odblaskowych”.

Ad.5.b.
W punkcie „Wnioski zaproszonych gości”, głos zabrali:
1. Sołtys wsi Sychowo - Helena Gołąbek, która zgłosiła wniosek:
a) o umieszczenie w Biuletynie Informacyjnym krótkiej informacji na temat wynagrodzenia sołtysów;
b) o wykonanie, zgodnie ze złożoną deklaracją, krótkiego odcinka chodnika w Sychowie;
c) dotyczący zorganizowania spotkania Wójta z mieszkańcami Sychowa, w temacie oznakowania, zjazdu w Sychowie, na zakręcie drogi prowadzącej w kierunku Milwino-Huta, poprzez zamontowanie słupów odblaskowych lub lokalizację lamp ulicznych.
Pani Sołtys apelowała, aby w pierwszej kolejności odśnieżać drogi gminne prowadzące do zabudowań, które są bardzo oddalone od centrum sołectwa.
2. Sołtys wsi Milwino - Jan Lewiński - zadał pytanie: kto zdemontował tablicę informacyjną o nazwie „Milwińska Huta” a w jej miejsce postawił tablicę: „Milwino”. Stwierdził, że mieszkańcy domagają się o przywrócenie starych nazw, które obowiązywały jeszcze przed wojną.
3. Sołtys wsi Luzino - Z. Brzeziński wnioskował o zawiadamianie Sołtysów o terminach i tematach posiedzeń Komisji Rady Gminy.
4. Sołtys wsi Zielnowo - W. Białczak zgłosił wniosek o naprawienie dwóch lamp w Zielnowie, ponieważ się nie palą.
5. Sołtys wsi Kochanowo - R. Gurski wnioskował o wyremontowanie „pałacu” w Kochanowie. Utożsamiał się z wnioskiem Radnego Ryszarda Groth w sprawie założenia oświetlenia ulicznego w tzw. „dolnym Kochanowie”. Prosił o założenie oświetlenia w tzw. „górnym Kochanowie”. Wnioskował o naprawienie oświetlenia ulicznego przy budynku komunalnym - domu pomocy społecznej w Kochanowie.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz apelował do Przewodniczących Komisji, aby podjęli decyzję w sprawie zawiadamiania sołtysów o terminach i tematach posiedzeń Komisji Rady Gminy.

Ad.6.
Zgodnie z § 26 Regulaminu Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz udzielił głosu:
1. Panu F. Okuń, który zgłosił wniosek o wydłużenie czasu, (3 minut określonego w regulaminie Obrad Rady Gminy), dla mieszkańców, czy przedstawiciela organizacji, mówców, którzy zabierają głos w punkcie obrad, pt. „głos publiczności”. Apelował do Radnych, aby podczas głosowania jawnego, głosowali bardziej odważnie i podnosili rękę wyżej. Podziękował i akceptował wniosek Radnego W. Zaczek dotyczący wyłączania telefonów komórkowych. Wnioskował o wykonanie zatoczki autobusowej przy dworcu PKP.
2. Panu S. Bołtrukanisowi, który stwierdził, że skierował pismo do Zarządu Gminy o granty finansowe dla SPONu a pismo to nie zostało odczytane przez Przewodniczącego Rady Gminy na dzisiejszej sesji.
3. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odniósł się do wypowiedzi Pana Stefana Bołtrukanisa. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, SPON złożył wniosek do Zarządu Gminy a nie do Rady Gminy, a więc Rada nie posiada tego pisma.

Ad.7.a.
Uchwalenie budżetu gminy na 2003 rok
Wójt Gminy - Jarosław Wejer odczytał uchwałę nr 21/03/2002 Zarządu Gminy Luzino z dnia 13 listopada 2002 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2003 rok. Pani Skarbnik Gminy - Mirosława Stolc omówiła załączniki do uchwały, o której mowa wyżej.

Ad.7.b.
Przewodniczący Komisji Rady odczytali wnioski i opinie dotyczące projektu uchwały budżetowej. I tak: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 26 listopada 2002 r. analizowała projekt budżetu i pozytywnie go zaopiniowała. Opinię, o której mowa przyjęła jednogłośnie. Wnioskowała o dofinansowanie nauki pływania, w ramach lekcji wychowania fizycznego dla wszystkich dzieci klas szóstych szkół podstawowych. Wniosek podjęła jednogłośnie.
Komisja Gospodarcza i Samorządu zapoznała się i przyjęła projekt budżetu gminy na rok 2003 jednogłośnie. Podjęła wniosek w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy, od 1 stycznia 2003 r., w przypadku ponadplanowych dochodów, kwoty - 10.000 zł na zwiększenie częstotliwości i wydłużenie trasy kursów autobusowych linii nr 10 w taki sposób, aby te autobusy, co najmniej 5 razy dziennie, wyjeżdżały z ul. Siewnej i dojeżdżały do centrum Kębłowa oraz wracały tą samą trasą. Wniosek wyżej wymieniony, podjęła 8 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 2 „wstrzymującymi”.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej zapoznała się z projektem budżetu na rok 2003
w zakresie służby zdrowia i opieki społecznej. Zaakceptowała projekt budżetu gminy na rok 2003 jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 29 listopada 2002 r. zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na rok 2003 jednogłośnie.

Ad.7.c.
Wójt Gminy - Jarosław Wejer przedstawił stanowisko w sprawie wniosków Komisji Gospodarczej i Samorządu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Wójt uważał, że pierwszy jak i drugi wniosek jest możliwy do przyjęcia i do zrealizowania bez przesuwania na dzień dzisiejszy jakichkolwiek kwot w budżecie, natomiast w I kwartale należy dobrze przygotować zadanie. Zorganizować spotkanie z rodzicami i dyrektorami szkół, celem omówienia i przygotowania programu nauki pływania ze szczególnym uwzględnieniem całkowitych kosztów, zasad uczestnictwa i częściowej odpłatności rodziców. Następnie Wójt zajął pozytywne stanowisko w zakresie wykonania wniosku Komisji Gospodarczej i Samorządu, z uwagi na to, że mieszkańcy Kębłowa wcześniej zgłaszali problem dojazdów do pracy i szkół. Zaproponował następujące rozwiązanie tego zadania. Sugerował o wprowadzenie 5 kursów autobusowych linii nr 10 do Kębłowa, (w tym 4 autobusów, które dojeżdżały do ul. Siewnej i jeden, który dojeżdżał do pętli autobusowej), w taki sposób aby dojeżdżały do centrum - kościoła, poprzez ul. św. Jadwigi i zawracały tą samą trasą, i zabierały mieszkańców do pracy oraz młodzież do szkół. Wnioskował o wprowadzenie 2 kursów autobusowych w godzinach rannych, tj. ok. godz. 600 i ok. godz. 700 i 3 kursów w godzinach popołudniowych, tj. ok. godz. 14.00,, godz. 16.00 i godz. 17.00 Uznał wniosek za zasadny. Stwierdził, że kwota 10.000 zł (potrzebna na wykonanie zadania), nie jest kwotą astronomiczną i niemożliwą do osiągnięcia. Poprosił Radnych, jeżeli zakładają zadanie umieścić w budżecie, aby mieli świadomość, że muszą znaleźć tę kwotę w I półroczu 2003 roku. Następnie Wójt poprosił Przewodniczącego Rady Gminy o przegłosowanie wniosków.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz jeszcze raz odczytał wniosek Komisji:
 Gospodarczej i Samorządu - tj. zabezpieczyć w budżecie gminy, od 1 stycznia 2003 r. w przypadku ponadplanowych dochodów, kwoty - 10.000 zł na zwiększenie częstotliwości i wydłużenie trasy kursów linii nr 10 w taki sposób, aby one co najmniej 5 razy dziennie wyjeżdżały z ul. Siewnej i dojeżdżały do centrum wsi oraz wracały tą samą trasą”. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek jednogłośnie.
 Oświaty, Kultury i Sportu - tj. dofinansować „naukę pływania, w ramach lekcji wychowania fizycznego, dla wszystkich dzieci klas szóstych szkół podstawowych”. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek jednogłośnie.

Ad.7.d.e.
Z uwagi na brak dyskutantów, Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przedstawił projekt uchwały nr II/8/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 i zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały, o którym mowa.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/8/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.8.a.
Skarbnik Gminy - M. Stolc zapoznała Radnych z projektem uchwały nr II/09/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2002.
Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2002.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/09/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2002, stanowiąca załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.8.b.
Wójt Gminy - J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych. Przedstawił stanowisko w sprawie wniosków Komisji Rady Gminy w w/w temacie. W związku z trudną sytuacją materialną mieszkańców gminy, bezrobociem, brakiem rynku pracy, opowiedział się za propozycją Komisji Gospodarczej i Samorządu, w sprawie wysokości podatku od nieruchomości, od działalności gospodarczej, w tym od budynków lub ich części, z wyjątkiem przydzielonych na potrzeby bytowe osób, zajmujących lokale mieszkalne, w wysokości 15 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej oraz propozycję dotyczącą podatku od nieruchomości, od budynków mieszkalnych lub ich części, w wysokości - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych.
Radni Rady Gminy podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/10/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych, stanowiąca załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2003. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji.
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto jest za przyjęciem projektu uchwały, o którym mowa wyżej?
Radni Rady Gminy w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/11/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2003, stanowiąca załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.8.c.
Wójt Gminy - J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupy żyta dla celów podatku rolnego na 2003 rok. Przedstawił stanowiska Komisji w w/w temacie. Komisje Rady Gminy (z wyjątkiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska) wnioskowały o ustalenie stawki podatku rolnego w wysokości 70,45 zł za 1 ha przeliczeniowy, co stanowi kwotę 28,18 zł za 1 q średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2002 roku (Monitor Polski z dnia 30 października 2002 r. Nr 51, poz. 733.). Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska podjęła wniosek, aby stawka podatku rolnego na 2003 rok wynosiła 68 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Głos w dyskusji zabrała Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Odczytała ponownie wniosek Komisji. Podała informacyjnie, że członkowie Komisji są skłonni przychylić się do propozycji pozostałych Komisji.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2003 rok, obniżając kwotę 33,45 zł za 1 q do kwoty 28,18 zł, co stanowi 70,45 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Radni Rady Gminy w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr II/12/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2003 rok, 9 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 5 „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku rolnego na rok 2003. Projekt uchwały był przedmiotem obrad stałych Komisji Rady.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały, o której mowa wyżej.
Radni Rady Gminy w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/13/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku rolnego na rok 2003., stanowiąca załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego na rok 2003.
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek projekt uchwały, o którym mowa wyżej.
Radni Rady Gminy w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/14/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego na rok 2003, stanowiąca załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad.8.d.
Wójt Gminy - J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wójt wnioskował o przyjęcie tegorocznych stawek podatku od środków transportowych, z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorców. Komisje Rady podzielały stanowisko Wójta.
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/15/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, stanowiąca załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad.8.e.
Wójt Gminy - J. Wejer zapoznał Radę Gminy z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino. Zgodnie z rozporządzeniem Gminy mają obowiązek wprowadzić opłatę abonamentową. Dlatego też w projekcie uchwały wprowadzono opłatę abonamentową a stawkę za zużycie 1 m3 wody nie zmieniono. Oznajmił, że zmodyfikował wersję miesięcznej wysokości opłaty abonamentowej za wodomierz o przekroju:
a) Ф 15 i 20 na kwotę - 2,50 zł;
b) Ф 25, 30 i 40 na kwotę - 5,00 zł;
c) Ф 50, 80 i 100 na kwotę - 55,00 zł;
d) oraz za przyłącze bez wodomierza na kwotę - 1,00 zł;
e) a także za urządzenie pomiarowe na kwotę - 1,00 zł.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/16/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino, stanowiąca załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.8.f.
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz przedstawił projekt uchwały dotyczący ustalenia opłaty stałej za Przedszkole.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia opłaty stałej za Przedszkole.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/17/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole. Uchwała, o której mowa w załączeniu - (zał. nr 30).

Ad.8.g.
Sekretarz Gminy - M. Meyer przedstawiła Radnym projekt uchwały dotyczący ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober, z uwagi na brak dyskutantów, poddał pod głosowanie projekt uchwały wyżej wymieniony.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr II/18/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy, 13 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. (Radny - W. Kunz nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad). Uchwała wyżej wymieniona stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.8.h.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober przedstawił Radnym projekt uchwały dotyczący ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji. Oznajmił, że wnioski Komisji Gospodarczej i Samorządu zostały w tym projekcie uwzględnione. Zmieniony został § 2, który po korekcie brzmi: „ Poprzez pojęcie „w pobliżu”, należy rozumieć najbliższą odległość mierzoną pomiędzy nieruchomościami wymienionymi w § 1 niniejszej uchwały a nieruchomościami, na których znajduje się punkt sprzedaży napojów alkoholowych, w linii ciągów pieszych lub linii komunikacyjnych, wynoszącą nie mniej niż 25 metrów.”
Prowadzący obrady zadał pytanie Radnym: czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr II/19/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 13 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. (Radny W. Kunz nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad). Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad.8.i.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Luzino liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Oznajmił, że Komisje Rady Gminy pozytywnie zaakceptowały projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. W związku z tym prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały, o którym mowa wyżej.
Radni w głosowaniu podjęli uchwałę nr II/20/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Luzino liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, 13 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. (Radny W. Kunz nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ opuścił salę obrad). Uchwała wyżej wymieniona stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad.8.j.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy. Projekt uchwały został zaakceptowany przez wszystkie Komisje Rady, które ustaliły następujące składniki wynagrodzenia:
1. płaca zasadnicza w wysokości 100 % górnej stawki tabeli w XX grupie;
2. dodatek funkcyjny w wysokości 200 % 8 stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli;
3. dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
4. dodatek stażowy zgodnie z nabytymi prawami i obowiązującymi przepisami. Dodatek specjalny w wysokości 30 % przyznaje się na okres jednego roku, tj. od 15 listopada 2002 r. do 14 listopada 2003 roku, w związku ze zwiększeniem obowiązków ustawowych, przejęciem zadań należących do Zarządu Gminy, itp..
Radni Rady Gminy nie zgłosili uwag do projektu uchwały. W związku z tym prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/21/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy, stanowiąca załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad.8.k.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji i został przez nie zaakceptowany.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały, o którym mowa.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr II/22/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej, 12 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 2 „wstrzymującymi”. Uchwała wyżej wymieniona stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad.8.l.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober przedstawił Radnym projekt uchwały dotyczący stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Cyt. „ W związku ze złożoną pisemną rezygnacją, stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Stenki w okręgu wyborczym nr 3, w obwodzie głosowania nr 4 w Wyszecinie. Pisemna rezygnacja radnego Andrzeja Stenki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący wygaśnięcia mandatu radnego.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/23/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, stanowiąca załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Ad.8.m.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Statutowej. I tak: w związku ze złożonymi podaniami Radnych zmienia się skład osobowy Komisji Statutowej. Odwołuje się ze składu osobowego Komisji radną Genowefę Kasprzyk i radną Mirosławę Sicha oraz powołuje się w jej skład radnego Jana Schulz.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały, o którym mowa wyżej.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/24/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Statutowej, stanowiąca załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Ad.8.n.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. I tak: w związku ze złożonymi wnioskami radnych powołuje się w skład osobowy Komisji Oświaty Kultury i Sportu radną Genowefę Kasprzyk, radną Mirosławę Sicha i radnego Edmunda Słowi.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały, o którym mowa wyżej.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/25/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 r. dotyczący zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, stanowiący załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad.8.o.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały, o których mowa wyżej.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr II/26/02 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy, stanowiąca załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad.9.
Wójt Gminy - J. Wejer udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, wnioski zaproszonych gości oraz propozycje publiczności. Wójt zaproponował wniosek dotyczący:
1. zmiany nazw i liczby Komisji Rady Gminy, skierować na posiedzenia Komisji Rady celem przedyskutowania i podjęcia stosownych stanowisk;
2. oznakowania ulic w Luzinie, przekazać Komisji Gospodarczej i Samorządu celem rozpatrzenia. (Sugerował ustalić model znakowania ulic, rozeznać koszty i wprowadzić zadanie do realizacji, do budżetu na rok 2004.).
3. nabycia pojemników na odpady - szkło i plastik, skierować na posiedzenia Komisji Rady celem rozeznania tematu. (Sugerował zaprosić przedstawiciela firmy zajmującego się wywozem odpadów stałych o przedstawienie szerszej informacji na temat segregacji odpadów).
4. opracowania harmonogramu utwardzania ulic w Luzinie przesłać do Komisji Gospodarczej i Samorządu celem przedyskutowania i podjęcia stosownego stanowiska. (Wójt deklarował pomoc. Zakłada przedłożyć Komisji materiały - mapy i inne dane, np. ilości mieszkańców zameldowanych przy danej ulicy itp.).
5. budowy chodników, w tym budowy chodnika w Sychowie, przekazać Radzie Gminy, aby ona zdecydowała gdzie mają być budowane nowe chodniki.
Wójt utożsamiał się z wnioskiem radnego W. Zaczek w sprawie wyłączania telefonów komórkowych na posiedzeniach Rady. Uważał, że Przewodniczący Komisji powinni informować Sołtysów o terminach i tematach posiedzeń Komisji. Zakłada też spotkać się z mieszkańcami Sychowa w sprawie oznakowania zjazdu z drogi głównej na drogę boczną w Sychowie. Nadmienił, że zamontowanie oświetlenia przy zjeździe, nie wpłynie na zmniejszenie liczby wypadków, na tym odcinku drogi. Po prostu kierowcy poruszający się po drodze nie dostosowują prędkości jazdy do warunków panujących na szosie. Opowiedział się za umieszczeniem w Biuletynie Informacyjnym krótkiej informacji na temat uposażenia sołtysów.
Ponadto Wójt poinformował, Radnych że:
a) złoży, na wiosnę, Radzie Gminy propozycję dotyczącą sprzedaży mienia gminnego - tzw. „pałacu” w Kochanowie;
b) Urząd Gminy wystąpi do Powiatowego Zarządu Dróg z wnioskiem o prawidłowe oznakowanie łuku drogi w Zelewie;
c) drogi i ulice są odśnieżane według ustalonego „harmonogramu zimowego utrzymania dróg i ulic”. Drogi na wybudowaniach są odśnieżane w drugiej kolejności.
d) Rada Gminy, na wiosnę, podejmie decyzję w zakresie wykonania nowych punktów świetlnych w gminie;
e) podejmie rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg w sprawie ewentualnego przywrócenia dotychczasowego znaku drogowego o nazwie: „Milwino-Huta”. (Wójt powiedział, że generalnie nie stosuje się znaków drogowych z nazwami przysiółków);
f) zgłosi w Zakładzie Energetycznym problem zamontowania dwóch lamp w Zielnowie;
g) zgłosił awarię oświetlenia ulicznego przy budynku pomocy społecznej w Kochanowie.
Wójt odniósł się do wypowiedzi Pana S. Bołtrukanis. Oświadczył, że Zarząd Gminy posiada wniosek SPONu o granty finansowe. Pismo nie zginęło. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, Zarząd Gminy a potem Rada Gminy nie przyznała Stowarzyszeniu pieniędzy na działalność statutową, na rok 2003. SPON jako stowarzyszenie pomagające osobom niepełnosprawnym w roku 2002 korzystało nieodpłatnie z pomieszczeń gminy, telefonu, usług biurowych i ze środków transportu. Użyczono samochód gminny do przewozu konserw i makaronu. Według Wójta jest to wystarczająca pomoc dla Stowarzyszenia i nie jest ona mniejsza niż pomoc finansowa, którą otrzymało Hospicjum. W budżecie gminy na rok 2003 zabezpieczono dla Hospicjum kwotę 3.000 zł. Ponadto z budżetu gminy finansowana jest działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z tym, że Rada Gminy na prawie każdej sesji zmienia budżet, to może uwzględnić potrzebę SPONu, jeżeli uzna za niewystarczającą.
Zastępca Wójta Gminy - A. Stenka uzupełnił wypowiedź Wójta. Ustosunkował się do wniosków zgłoszonych przez Sołtysa wsi Sychowo. Oświadczył, że Urząd Gminy, między innymi na wniosek Sołtysa, kilkakrotnie występował do Zarządu Dróg o wykonanie przejścia dla pieszych w Sychowie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańcom. Wtedy właściciel drogi powiatowej zażądał, od Gminy wykonanie chodnika z obu stron drogi. Zarząd Dróg wykonał przejście dla pieszych w Sychowie a więc wniosek Sołtysa, został zrealizowany. Zastępca Wójta powiedział, że w bieżącym roku, na wniosek Sołtysa tejże wsi poszerzono zjazd, a tym samym polepszono warunki poruszającym się po drogach. Obtował za oznakowaniem tego zjazdu, tzw. „słupkami odblaskowymi”. Urząd Gminy w 2002 roku przekazał część płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki Szkole Podstawowej, która je zagospodarowała na rzecz mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odniósł się do wypowiedzi Pana F. Okuń. Odczytał § 26 regulaminu obrad Rady Gminy w sprawie udzielania głosu publiczności. Następnie powiedział, cyt. „Myślę, że taka możliwość istnieje. Uważam, że Rada nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby przedłużyć mówcy wypowiedź o 2 lub 3 minuty.” W związku z tym, że przepis obowiązuje, dlatego należy go stosować i przestrzegać.

Ad.10.
Wolne wnioski i informacje:
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz podał informacyjnie termin zebrania wiejskiego w Luzinie i Barłominie. Zebranie wiejskie w Luzinie odbędzie się 12 grudnia 2002 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Luzinie przy ul. Szkolnej 13, natomiast zebranie w Barłominie odbędzie się 18 grudnia 2002 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Barłominie. Zgodnie ze statutami sołectw przewodniczącymi zebrań wiejskich są członkowie Komisji Gospodarczej i Samorządu. Dlatego też Przewodniczący tejże Komisji desygnował, za zgodą radnych, niżej wymienionych, na zebranie:
 w Luzinie - radnego K. Bober
 w Barłominie - radnego E. Miotke
 w Tępczu - radnego E. Miotke
 w Wyszecinie - radnego E. Miotke
 w Kochanowie - radnego E. Miotke
 w Kębłowie - radnego E. Miotke
 w Robakowie - radnego K. Bober
 w Dąbrówce - radnego K. Bober
 w Sychowie - radnego K. Bober
 w Milwinie - radnego K. Herbasz
 w Zelewie - radnego W. Kunz
 w Zielnowie - radnego W. Kunz.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radnych o przegłosowanie propozycji Przewodniczącego Komisji, o której mowa wyżej.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli propozycję w sprawie oddelegowania członków Komisji Gospodarczej i Samorządu celem przewodniczenia zebraniom wiejskim, 14 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz podał informacyjnie Radnym, iż 13 grudnia 2002 r. o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie odbędzie się posiedzenie Komisji d/s przyznawania nagród Rady Gminy. Poprosił Radnych, aby dostarczyli do biura Rady swoje fotografie w celu wydania legitymacji radnego. Poprosił Sołtysów o dostarczenie do biura Rady swojej fotografii i sprawozdania o działalności sołtysa za okres ostatnich 4 lat.
Wójt Gminy - J. Wejer zapraszał wszystkich na:
1. Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się 7 grudnia 2002 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Luzinie przy ul. Szkolnej 13;
2. Przegląd Zespołów Kolędniczych, który odbędzie się 14 grudnia 2002 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Luzinie.
Radny S. Cejrowski wnioskował o sprostowanie lub prawidłowe oznakowanie łuku, (przy wyjeździe na ul. Strzebielińską), ul. Paraszyńskiej w Luzinie.
Radny W. Zaczek - poruszył problem zameldowania. Stwierdził, że w Luzinie przebywa bardzo wiele osób bez meldunku. Głównie dotyczy to osób, którzy przebywają w nowo-wybudowanych budynkach.
Wójt Gminy - J. Wejer odniósł się do w/w wypowiedzi. Oznajmił, że zajmie się na wiosnę sprawą sprostowania łuku ulicy Paraszyńskiej w Luzinie. Zgodnie z przepisami, Urząd Gminy nie może zameldować osób do nowo-wybudowanych budynków, jeżeli nie posiadają odbioru całkowitego lub częściowego budynku.
Sekretarz Gminy - M. Meyer uzupełniła wypowiedź. Oznajmiła, że osoby mieszkające bez meldunku przychodzą do Urzędu Gminy i wypełniają deklaracje podatkowe. Płacą podatek od nieruchomości, w tym za pomieszczenia powyżej 2,2 m. wysokości, za część pomieszczeń którą użytkują, a więc istnieje możliwość ściągnięcia podatków od tych osób.
Sołtys Kębłowa - P. Michałek wnioskował, aby Firma „Petrico” naprawiła drogi w Kębłowie, które zniszczyła podczas wykonywania inwestycji.
Wójt Gminy - J. Wejer ustosunkował się do wypowiedzi. Stwierdził, że znany jest mu problem zdewastowanych dróg, ponieważ był na wizji lokalnej niemniej jednak drogi, te po zakończeniu inwestycji zostaną naprawione przez Firmę „Petrico”.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz podał informacyjnie termin kolejnej sesji. Trzecie posiedzenie Rady Gminy Luzino odbędzie się 30 grudnia 2002 roku. Dokładne dane dotyczące sesji zostaną podane w zaproszeniu. Złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Ad.11.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zamknął posiedzenie Rady słowami: „zamykam II sesję Rady Gminy Luzino”. Obrady zakończyły się o godz. 15.35.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny S. Sirocka

załączniki:
1. Lista obecności Radnych
2. Lista obecności Gości
3. Podziękowanie od prof. G. Labudy za zaproszenie na sesję i życzenia dla Rady
4. Pismo J. Schulz o włączenie do składu Komisji Statutowej
5. Pismo S. Kwidzińskiej o przyznanie lokalu mieszkalnego
6. Pismo Koła LPR dot. informowania o posiedzeniach komisji i sesjach RG
7. Pismo R. Kotłowskiego dot. przekwalifikowania działek
8. Informacja Starosty Wejherowskiego dot. wyboru władz Powiatu
9. Pismo Koła LPR dot. procesu karnego przeciwko Wójtowi
10. Odpowiedź Wójta na powyższe pismo
11. Wniosek o dofinansowanie dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie
12. Postanowienie Sądu Okręgowego dot. ważności wyborów do RG Luzino i wyboru Wójta Gminy
13. Wniosek G. Kasprzyk o przeniesienie do Komisji Oświaty (...)
14. Wniosek M. Sicha o przeniesienie do Komisji Oświaty (...)
15. Wniosek E. Słowi o włączenie do składu Komisji Oświaty ...
16. Gratulacje dla Przewodniczącego RG z Gminy Choczewo
17. Gratulacje od posła J. Budnika
18. Gratulacje od B. Synaka
19. Informacja z działaności Wóta w okresie miedzysesyjnym
-. Informacja o przetargach
1. Uchwała II/8/02 w sprawie budżetu gminy na rok 2003
2. Uchwała II/09/02 z 5.12.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002
3. Uchwała II/10/02 z 5.12.2002 w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
4. Uchwała II/11/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2003
5. Uchwała II/12/02 z 5.12.2002 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2003 rok
6. Uchwała II/13/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku rolnego na rok 2003
7. Uchwała II/14/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego na rok 2003
8. Uchwała II/15/02 z 5.12.2002 w sprawie określenia wysokoścki stawek podatku od środków transportowych
9. Uchwała II/16/02 z 5.12.2002 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino
10. Uchwała II/17/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia opłaty stałej za Przedszkole
11. Uchwała II/18/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dle jednostek organizacyjnych gminy
12. Uchwała II/19/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
13. Uchwała II/20/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Luzino liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
14. Uchwała II/21/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wynagradzania wójta gminy
15. Uchwała II/22/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej
16. Uchwała II/23/02 z 5.12.2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
17. Uchwała II/24/02 z 5.12.2002 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Statutowej
18. Uchwała II/25/02 z 5.12.2002 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
19. Uchwała II/26/02 z 5.12.2002 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy Luzino1. Uchwała II/8/02 w sprawie budżetu gminy na rok 2003
2. Uchwała II/09/02 z 5.12.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002
3. Uchwała II/10/02 z 5.12.2002 w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
4. Uchwała II/11/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2003
5. Uchwała II/12/02 z 5.12.2002 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2003 rok
6. Uchwała II/13/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku rolnego na rok 2003
7. Uchwała II/14/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego na rok 2003
8. Uchwała II/15/02 z 5.12.2002 w sprawie określenia wysokoścki stawek podatku od środków transportowych
9. Uchwała II/16/02 z 5.12.2002 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino
10. Uchwała II/17/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia opłaty stałej za Przedszkole
11. Uchwała II/18/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dle jednostek organizacyjnych gminy
12. Uchwała II/19/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
13. Uchwała II/20/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Luzino liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
14. Uchwała II/21/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wynagradzania wójta gminy
15. Uchwała II/22/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej
16. Uchwała II/23/02 z 5.12.2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
17. Uchwała II/24/02 z 5.12.2002 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Statutowej
18. Uchwała II/25/02 z 5.12.2002 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
19. Uchwała II/26/02 z 5.12.2002 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy Luzino