Gmina Luzino
Protokół nr III/2002
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2002 roku

Listy obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu - zał. nr 1 i nr 2.
Porządek obrad:
I część sesji
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2002
b) stwierdzenia wyboru przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
3. Wolne wnioski
II część sesji - część artystyczna
1. Przywitanie zaproszonych gości
2. Występ chóru „Lutnia”
3. Podsumowanie inicjatywy pt. „Dzieci Gminy Luzino - Ojcu Świętemu”
4. Występ zespołu kolędniczego ze Szkoły Podstawowej w Sychowie
5. Wręczenie nagród dla sportowców i młodzieży uzdolnionej artystycznie
6. Kabaret Koła Gospodyń Wiejskich
7. Wręczenie nagród Rady Gminy Luzino dla studentów, uczniów szkół średnich, gimnazjum i uczniów szkół podstawowych
8. Zakończenie sesji
9. Składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem.

Ad.1.
Zgodnie z § 20 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz otworzył III uroczystą sesję. Powitał bardzo serdecznie Radnych, gości - Wójta Gminy - Jarosława Wejer, Skarbnika Gminy - Mirosławę Stolc, Sołtysów i publiczność. Stwierdził prawomocność obrad. W sesji udział wzięło 14 radnych, co stanowi 93,3 % ustawowego składu Rady Gminy i upoważnia do podejmowania uchwał.
Sesja odbyła się w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 9.15 a zakończyły o godz. 1330.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odczytał proponowany porządek obrad III sesji, który Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie.

Ad.2.a.
Skarbnik Gminy - M. Stolc zapoznała Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002. I tak: proponuje się zmienić budżet gminy na 2002 rok, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie - 178.034 zł. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie:
a) zakupu i wykonania sprzętu szkolnego i wyposażenia do nowo wybudowanego obiektu - gimnazjum w Luzinie - 150.000 zł;
b) dowożenia uczniów do Publicznego Gimnazjum w Luzinie, w związku ze zwiększeniem ilości dowozów po oddaniu do użytku nowego obiektu - gimnazjum - 28.034 zł.
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2002.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr III/27/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie budżetu gminy na rok 2002, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.2.b.
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rada Gminy dokonuje wyboru przewodniczącej Komisji w osobie - radnej Genowefy Kasprzyk.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący stwierdzenia wyboru przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr III/28/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Wolne wnioski
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady ogłosił 30 minutową przerwę i zaprosił wszystkich na II część sesji.
II część uroczystej sesji
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz przywitał Radnych oraz gości zaproszonych na III sesję, tj. Honorowego Obywatela Gminy Luzino - ks. kanonika Henryka Szydłowskiego, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej - ks. Andrzeja Galińskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego - Kazimierza Bistroń, w-ce Starostę Wejherowskiego - Gabrielę Lisius, Wójta Gminy - Jarosława Wejer, zastępcę Wójta Gminy - Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy - Mirosławę Stolc, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Irenę Labuda, Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Annę Grzenkowicz, inspektora gminnego - Stefanię Sirocką, przewodniczącego Rady Gminy minionej kadencji - Teofila Sirockiego, radnego Rady Powiatu Wejherowskiego - Piotra Pelcera, dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie - Dariusza Rompcę, dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłominie - Halinę Szlaga, dyrektora Szkoły Podstawowej w Sychowie - Władysławę Joskowską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszecinie - Krystynę Bułak, dyrektora Szkoły Podstawowej w Kębłowie - Teresę Koszałka, dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie - Teresę Tempską-Pikron, Prezesa Gminnego Klubu Sportowego - Wiesława Szmidtke, Prezesa Orkiestry Dętej w Luzinie - Mieczysława Olejniczak, Prezesa Chóru „Lutnia” - Alicję Hinz, Kierownika GOPSu - Bronisławę Pobłocką, sołtysa wsi Luzino - Zygmunta Brzezińskiego, sołtysa wsi Robakowo - Jana Pallach, sołtysa wsi Milwino - Jana Lewińskiego, sołtysa wsi Kębłowo - Piotra Michałek, sołtysa wsi Kochanowo - Roberta Gurskiego, osoby nagrodzone, publiczność a także mieszkańców gminy.
Chór „Lutnia” prowadzony przez dyrygenta Tomasza Fopke uświetnił uroczystą sesję, śpiewając kolędy w języku kaszubskim i w języku polskim.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poprosił Wójta jako współorganizatora, o podsumowanie szlachetnej inicjatywy pt. „Dzieci Gminy Luzino - Ojcu Świętemu”.
Wójt Gminy - Jarosław Wejer zabierając głos sprostował wypowiedź Przewodniczącego Rady, oświadczając, że inicjatorem tej akcji była radna, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Genowefa Kasprzyk. Następnie przedstawił znaczenie kartki świątecznej. Oznajmił, że karta świąteczna to piękna nasza tradycja, mająca charakter bardzo osobisty. Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne, szczególny czas na składanie życzeń najbliższym, krewnym i znajomym. Dlatego bardzo przyjemnie otrzymywać kartki z życzeniami, ponieważ są to bardzo radosne i wzruszające chwile. Kartki z życzeniami przynoszą wszystkim wiele radości i satysfakcji. Taką radość dla Ojca Świętego przyniosą zapewne kartki dzieci i młodzieży Gminy Luzino. W związku z tym trudno oceniać uczucia społeczności gminy. Każdy biorący udział w tej akcji włożył wiele serca. Uważał, że wszystkie szkoły uczestniczące w tej szlachetnej inicjatywie zasłużyły na nagrody. Poprosił współorganizatorów, sponsorów - ks. kanonika H. Szydłowskiego, W-ce Starostę Wejherowskiego - G. Lisius i Przedstawiciela - „Twojej Telewizji Morskiej” o wręczenie nagród. I tak wręczono nagrody rzeczowe na ręce dyrektora:
 Gimnazjum Publicznego w Luzinie - Kazimierza Bistroń,
 Szkoły Podstawowej w Barłominie - Haliny Szlaga;
 Szkoły Podstawowej w Luzinie - Dariusza Rompcy;
 Szkoły Podstawowej w Kębłowie - Teresy Koszałka;
 Szkoły Podstawowej w Sychowie - Władysławy Joskowskiej;
 Szkoły Podstawowej w Wyszecinie - Krystyny Bułak.
Reprezentant „Twojej Telewizji Morskiej” wręczył Pani Halinie Szlaga - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Barłominie, specjalną nagrodę - puchar - za najbardziej medialną, rozśpiewaną kartkę świąteczną.
Zespół kolędniczy ze Szkoły Podstawowej im. płk S. Dąbka w Sychowie zaprezentował inscenizację muzyczną pt. „Gwiazdka” przygotowaną przez Ewę Kotłowską i Barbarę Klońską.
Wójt Gminy - Jarosław Wejer wręczył nagrody sportowcom, którzy rozsławiali Gminę Luzino w roku 2002 w powiecie, województwie oraz na terenie całego kraju. Nagrody otrzymali: Edyta Dampc, Marlena Wieleba, Klaudia Syldatk, Marta Wasylka, Szymon Kąkol, Andrzej Fikus, Sebastian Mielke, Krzysztof Sonnenberg, Adam Miotk i Grzegorz Semak.
Wójt uhonorował nagrodami zespół muzyczny o nazwie: „Dzieci Świętego Wawrzyńca” oraz jego kierownika - ks. Andrzeja Galińskiego. W skład zespołu wchodzą: Emilia Wejer, Patrycja Bistram, Magdalena Pobłocka, Patrycja Szadkowska, Weronika Bużan, Paulina Socha, Szymon Bojke i Arkadiusz Jaskułka. Nagrody otrzymał również zespół muzyczny - „Przyjaciele”, w skład którego wchodzą Ewelina Pobłocka, Emilia Lemke, Monika Wejer, Aleksandra Dunst, Bartłomiej Kunz i Paweł Mielewczyk oraz jego prowadzący - ks. Krzysztof Terepka. W 2002 roku Zespół zajął II miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Katolickiej.
Inicjator sołeckich drużyn piłkarskich - Zdzisław Koszałka przedstawił wyniki rozgrywek wiosenno - jesiennych sołeckich drużyn piłkarskich w Gminie Luzino. Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy postanowili uhonorować nagrodami za :
a) zajęcie I miejsca drużynę z Luzina. Nagrodę odebrał reprezentant drużyny - Zbigniew Tobias,
b) zajęcie II miejsca drużynę z Kębłowa. Nagrodę odebrał reprezentant drużyny - Eugeniusz Miotke;
c) zajęcie III miejsca drużynę z Wyszecina.
d) udział w rozgrywkach drużynę z: Tępcza - (M. Licau), Kochanowa - (R. Gurski), Robakowa - (E. Słowi), Zelewa - (R. Groth), Milwina - (W. Tempski), Dąbrówki - (B. Nadolski) i Sychowa - (M. Neumuller).
Następnie Wójt skierował serdeczne podziękowania Sołtysom za współorganizowanie drużyn piłkarskich i za promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi.
Koło Gospodyń Wiejskich z Luzina zaprezentowało kabaret o Unii Europejskiej.
Wójt Gminy - Jarosław Wejer wręczył nagrody członkiniom Koła za całokształt ich pracy. Nagrodę otrzymała: Maria Wittstock, Teodora Bliźniuk, Anna Drabik, Hildegarda Rybakowska, Urszula Necel i Halina Richert.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz, Wójt Gminy - J. Wejer wspólnie z dyrektorami szkół wręczyli nagrody:
a) rzeczowe - uczniom ze Szkoły Podstawowej w Barłominie. Nagrodę otrzymała Aleksandra Ptach.
b) rzeczowe - uczniom ze Szkoły Podstawowej w Wyszecinie. Nagrody otrzymali: Wandtke Kinga, Bistram Amelia, Wandtke Angelika, Wicke Joanna, Bojke Kamilia, Daniło Waldemara, Szweda Zdzisława, Erdmańska Anna, Erdmańska Natalia, Kołacz Dorota, Kołacz Mariola, Bistram Paulina, Świniarska Marzena, Tempska Agnieszka i Kamińska Dorota.
c) rzeczowe - uczniom ze Szkoły Podstawowej w Sychowie. Nagrody otrzymali: Natalia Czapiewska, Monika Westphal, Agnieszka Tarnowska, Monika Teclaf, Weronika Burchacz, Marek Joniec, Mateusz Myszk, Ewa Szymerowska, Tomasz Szymerowski, Patryk Koszykowski, Klein Łukasz, Adrianna Hebel, Żaneta Szymerowska, Beata Neumuller, Natalia Joniec, Anna Plichta, Karolina Teclaf, Anna Westphal i Patrycja Klinkosz.
d) rzeczowe - uczniom ze Szkoły Podstawowej w Kębłowie. Nagrody dostali: Maciej Grzenia, Michał Hinz, Paulina Nowak, Jakub Grzenia, Piotr Angel, Mateusz Bank, Paweł Hinz, Grzegorz Rosenkranc, Tomasz Pobłocki, Dominika Aderek, Rafał Wróblewski, Magdalena Mielewska, Anna Okrój, Monika Bizewska, Olga Olszewska, Maciej Lewandowski, Jolanta Miotk, Sylwia Czaja, Patryk Miotke, Ewelina Koszałka, Magdalena Dettlaff, Magdalena Rozenkranc, Justyna Korosacka, Angelika Szmidt, Patrycja Dampc i Sławomir Toruńczak.
e) rzeczowe - uczniom ze Szkoły Podstawowej w Luzinie. Nagrody otrzymali: Karolina Mejna, Aleksandra Patelczyk, Anna Wydra, Joanna Perszon, Tomasz Odwald, Wojciech Małaszycki, Marcin Dampc, Marek Hennig, Paulina Doering, Kamila Erdmańska, Monika Ruchalska, Marika Roda, Monika Topp, Dawid Dybowski, Krystian Hebel, Mateusz Mielewczyk, Emilia Wejer, Magdalena Zinkel, Anna Szreder, Marcin Mutka, Radosław Czoska, Mateusz Kreft, Tomasz Woss, Marek Gruba, Bartłomiej Bach, Krzysztof Sielaff, Grzegorz Hinc, Aleksandra Bober, Szymon Bojke, Agnieszka Formela, Patryk Mudlaw, Krystyna Olszewska, Tomasz Richert, Aneta Tempska, Daria Wiśniewska, Weronika Bużan, Ewelina Labuda, Anna Roicka, Natalia Syldatk, Dorota Kepke, Marta Białk, Karol Szlas, Karolina Grzenkowicz, Patrycja Szadkowska i Milena Lisius.
f) rzeczowe - uczniom z Gimnazjum Publicznego w Luzinie. Nagrody otrzymali: Monika Perszon, Tomasz Roda, Michał Bober, Marzena Waga, Damian Miotke, Agnieszka Richert, Radosław Ziemann, Łukasz Kamerke, Monika Zielińska, Bernard Mrozek, Anita Petk, Marek Chwil, Sebastian Mielke, Agnieszka Konkel, Robert Gruba, Honorata Nowak, Klaudia Syldatk, Klaudia Bober, Karolina Kuchta, Rafał Halk-Łebiński, Marta Wasylka, Karol Wicon, Natalia Kobiela, Krzysztof Kreft, Anna Sikora, Adam Labuda, Sylwester Sirocki, Monika Wejer, Emilia Nawrocka, Michał Sorn, Waldemar Hildebrandt, Natalia Rapel, Justyna Płotka i Barbara Tempska.
g) rzeczowe i finansowe - uczniom szkół średnich, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli średnią ocen z wszystkich przedmiotów, co najmniej 4,75 i powyżej. Nagrody otrzymali: Marlena Słowi, Agnieszka Klinkosz, Justyna Klein, Monika Dawidowska i Waldemar Dzienisz.
h) finansowe studentom, którzy w minionym roku akademickim uzyskali średnią ocen z egzaminów, co najmniej 4,5. I tak nagrody otrzymali: Aleksandra Dzienisz, Jacek Herbasz, Ryszard Dampc i Łukasz Jagusiak.
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz zakończył III - uroczystą sesję Rady Gminy Luzino, wypowiadając tradycyjną formułę.
Radni, goście oraz publiczność przystąpiła do składania życzeń i dzielenia się opłatkiem.
Protokół sporządziła: inspektor gminny - Stefania Sirocka.


załączniki:
1. Lista obecności Radnych
2. Lista obecności Gości
-Informacja o działaności GKS w Luzinie
Uchwała RG Nr III/27/02 z dnia 30.12.2002 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2002
Uchwała RG Nr III/28/02 z dnia 30.12.2002 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu