Gmina Luzino
Protokół nr IV/2003
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 20 marca 2003 r.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu - (zał. nr 1 i nr 2).
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia:
 5 grudnia 2002 r.
 30 grudnia 2002 r.
2. Prezentacja i ślubowanie radnego.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
a) informacja Przewodniczącego Rady Gminy;
b) wręczenie radnym legitymacji;
c) podziękowanie sołtysom wsi Sychowo i Robakowo;
d) wręczenie nowo wybranym sołtysom legitymacji i zaświadczeń o wyborze.
4. Informacja o działalności Wójta Gminy Luzino.
5. Informacje i wnioski Komisji Rady Gminy.
6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
a) przedstawienie stanu faktycznego z kontroli;
b) przyjęcie wniosków.
7. Interpelacje, wnioski i oświadczenia
a) interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych;
b) wnioski zaproszonych gości.
8. Głos publiczności
9. Podsumowanie akcji „Koszyk świątecznej pomocy dla najbardziej potrzebujących” - Informacja Kierownika GOPS.
10. Przyjęcie planu imprez kulturalnych na rok 2003.
11. Informacja o realizacji inwestycji przy współudziale programu SAPARD, (budowa kanalizacji sanitarnej II etap i rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Kębłowie).
12. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) obsługi kasowej gminy;
c) nabycia nieruchomości;
d) przyjęcia regulaminu przyznawania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli samorządowych gminy Luzino;
e) ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań gminy przeznaczonych na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Luzino;
f) ustalenia nazw nowo powstałym ulicom we wsi Kębłowo;
g) wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy Luzino;
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
i) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy;
j) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy;
k) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
l) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej;
m) zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
13. Przedstawienie programu Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2003.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z § 20 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz otworzył sesję tradycyjną formułą: „Otwieram IV sesję Rady Gminy Luzino”. Przywitał serdecznie radnych przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność obrad. W sesji udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100 % ustawowego składu Rady Gminy i upoważnia do podejmowania uchwał oraz wniosków.
Przywitał zaproszonych gości w osobie: Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta - Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy - Mirosławę Stolc, Sekretarza Gminy - Marzenę Meyer, inspektora gminnego - Stefanię Sirocką, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Bronisławę Pobłocką, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury - Marię Krośnicką, Kierownika Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego - Kazimierza Hinc, Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego - Piotra Pelcera, byłego sołtysa wsi Sychowo - Helenę Gołąbek, agronoma ODR - Wojciecha Wermińskiego, nowo wybranych sołtysów gminy Luzino - sołtysa wsi Barłomino - Andrzeja Stenka, sołtysa wsi Dąbrówka - Bronisława Nadolskiego, sołtysa wsi Kębłowo - Piotra Michałek, sołtysa wsi Kochanowo - Roberta Gurskiego, sołtysa wsi Luzino - Zygmunta Brzezińskiego, sołtysa wsi Robakowo - Marzenę Pallach, sołtysa wsi Sychowo - Mirosława Neumuller, sołtysa wsi Tępcz - Małgorzatę Licau, sołtysa wsi Milwino - Jana Lewińskiego, sołtysa wsi Wyszecino - Zygmunta Wiśniewskiego, Sołtysa wsi Zelewo - Ryszarda Groth, sołtysa wsi Zielnowo - Wiesława Białczak.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał też serdecznie przedstawicieli lokalnych kół partyjnych, organizacji społecznych działających na terenie gminy oraz mieszkańców gminy.
Sesja odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.10 a zakończyły o godz. 18.10.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz odczytał proponowany porządek obrad IV sesji Rady Gminy Luzino. Poprosił Radnych o jego zatwierdzenie lub o ewentualne uzupełnienie.
Radna G. Kasprzyk zgłosiła na piśmie wnioski o zmianę porządku obrad, tj. poprosiła o:
a) dodanie w punkcie 5 - „wnioski podkomisji”
b) zdjęcie punktu 10 - „Przyjęcie planu imprez kulturalnych na rok 2003”
c) dodanie w punkcie 11 słów „i debata radnych”.
Wnioski, o których mowa wyżej stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zwrócił się do Radnych o zgłaszanie kolejnych propozycji do proponowanego porządku obrad sesji.
Z uwagi na brak wnioskodawców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie:
1. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad łącznie z propozycjami zgłoszonymi przez radną Genowefę Kasprzyk? Radni w głosowaniu jawnym nie przyjęli wniosku, ponieważ 2 głosowało „za”, 5 „przeciw” i 6 „wstrzymujących”. Ogółem w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
2. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad (bez propozycji radnej G. Kasprzyk)? Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek, o którym mowa wyżej, 12 głosami „za”, 1 „przeciwnym” i 2 „wstrzymującymi”.
Radna G. Kasprzyk poprosiła o odnotowanie w protokole, iż głosowała przeciw przyjęciu proponowanego porządku obrad.

Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków lub uwag do protokołów z sesji.
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie:
a) kto jest za przyjęciem protokołu z sesji, z dnia 5 grudnia 2002 roku? Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół, ponieważ 15 głosowało „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”.
b) kto jest za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2002 roku? Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół, ponieważ 15 głosowało „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”.

Ad.2.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przedstawił krótką informację dotyczącą wyborów uzupełniających, które odbyły się 9 marca 2003 roku w okręgu wyborczym - Barłomino. Oznajmił, że w okręgu tym wyborcy wybrali na radnego Jana Krauze. Następnie poprosił radnego o zaprezentowanie swojej osoby.
Radny Jan Krauze zaprezentował swoją osobę. Powiedział, że ma 52 lata, posiada wykształcenie średnie techniczne. Pracuje od lat w służbie zdrowia. Ponadto wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. Dodatkowo prowadzi naukę prawa jazdy w LOK-u w Wejherowie. Nowo wybrany radny zakłada pomagać swoim wyborcom przy realizacji ich problemów, np. przy remontach dróg.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poinstruował Radnych w jaki sposób Radny Jan Krauze złoży ślubowanie. W związku z tym poprosił Radnych o powstanie. Odczytał rotę ślubowania: cyt. „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” a Radny Jan Krauze odpowiedział: cyt. „Ślubuję. Tak, mi dopomóż Bóg”.

Ad.3.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. I tak wspólnie z Panem Wójtem uczestniczył w spotkaniu Koła Luzińskiego Emerytów i Rencistów oraz w spotkaniu Luzińskiego Koła Kombatantów. Spotkaniom tym towarzyszyła świąteczna atmosfera. Składano życzenia i śpiewano kolędy. Na zaproszenie Prezesa Gminnego Klubu Sportowego Pana W. Szmidtka uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczym za rok poprzedni. Na posiedzeniu tym opiekunowie poszczególnych sekcji sportowych przedstawili osiągnięcia, zdobyte wyniki oraz poinformowali o problemach i potrzebach finansowych. Wysokie osiągnięcia sportowe oraz liczny udział poszczególnych sekcji w różnorodnych zawodach świadczą o wysokim poziomie i dużym zaangażowaniu zarówno ze strony sportowców, trenerów i opiekunów. Podał informacyjnie, że na jego ręce złożono dyplom za zajęcie I miejsca w turnieju piłki nożnej z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 12 stycznia 2003 roku w miejscowości Bożepole Wielkie. Na zaproszenie sołtysa wsi Tępcz uczestniczył w świątecznym spotkaniu emerytów i rencistów.
Dnia 5 lutego 2003 roku zwołał pierwsze, w tej kadencji, posiedzenie Przewodniczącego Rady Gminy z Przewodniczącymi Komisji. W posiedzeniu tym uczestniczył Wójt i jego zastępca. Na posiedzeniu tym omówiono wiele spraw, w tym między innymi sprawy będące w kompetencji Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące głównie organizowania i kierowania pracą Rady Gminy oraz reprezentowania Rady na zewnątrz. Omówiono też sprawy wynikające między innymi z art. 8 Regulaminu Rady Gminy, postanowienia dotyczące koordynowania prac Komisji Rady. W wyniku podziału, Przewodniczący Rady delegował na okres kadencji Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy do koordynowania pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska sam został koordynatorem prac Komisji Gospodarczej i Samorządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowej. Na posiedzeniu tym omówiono propozycje planów pracy poszczególnych Komisji.
W miesiącu grudniu i styczniu w poszczególnych sołectwach odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, w których w większości uczestniczył. Na zebraniach tych wybrano sołtysów na okres kadencji 2002-2006. W wyniku wyborów sołtysem wsi:
 Barłomino został Andrzej Stenka;
 Dąbrówka został Bronisław Nadolski;
 Kębłowo został Piotr Michałek;
 Kochanowo został Robert Gurski;
 Luzino został Zygmunt Brzeziński;
 Milwino został Jan Lewiński;
 Robakowo została Marzena Pallach;
 Sychowo został Mirosław Neumuller;
 Tępcz została Małgorzata Licau;
 Wyszecino został Zygmunt Wiśniewski;
 Zelewo został Ryszard Groth;
 Zielnowo został Wiesław Białczak.
W związku z powyższym prowadzący obrady wręczył nowo wybranym sołtysom „zaświadczenie o wyborze sołtysa” i „legitymację sołtysa”. Następnie wręczył Pani Helenie Gołąbek (byłemu sołtysowi wsi Sychowo) podziękowanie, wiązankę kwiatów oraz medal z herbem gminy Luzino za współpracę z Radą Gminy, jak również za uczestnictwo w posiedzeniach Rady i zgłaszanie postulatów mieszkańców, (zał. nr 5).
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz wręczył Radnym Rady Gminy Luzino legitymacje radnego.
Ponadto Przewodniczący obrad oznajmił, że uczestniczył na zaproszenie w zebraniu wiejskim wsi Barłomino. Jednym z najistotniejszych punktów tego zebrania był temat: „podział funduszu sołeckiego na rok 2003”.
Następnie prowadzący obrady zapoznał Radnych z korespondencją, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. z :
1. podziękowaniem za życzenia nadesłane z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku - Sekretariat Stanu, Sekcja pierwsza - Sprawy ogólne - Watykan - zał. nr 6.
2. fragmentem postanowienia Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w sprawie umorzenia śledztwa - zał. nr 7.
3. uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok - zał. nr 8.
4. pismem Starostwa Powiatowego w Wejherowie dotyczącym organizacji spotkań obywatelskich przez Biuro Integracji Europejskiej w Gdańsku;
5. pismem Radnej Genowefy Kasprzyk w sprawie wyciągnięcia konsekwencji i przywołania do porządku radnych, będących członkami Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - zał. nr 9.
6. informacją Rady Powiatu Wejherowskiego dotyczącą zwołania VI sesji Rady. Sesja odbędzie się 21 marca 2003 roku.
7. pismem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w sprawie stałego regularnego finansowania prac naukowo- badawczych akcji „Gmina dla serca - polskie gminy wspierają polskie sztuczne serce”. Pismo zostało skierowane do Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
8. pismem Radnego Jana Krauze dotyczącym akcesu pracy w organach Rady Gminy- zał. nr 10.
9. pismem Klubu Radnych „Nasza Gmina” w sprawie utworzenia Klubu Radnych - zał. nr 11.
10. pismami Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Jerzego Budnika i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/ w Gdańsku w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z drogą powiatową do m. Luzino - zał. nr 12.
11. pismem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Budnika w sprawie wykreślenia z Narodowego Planu Rozwoju środków na rozwój transportu miejskiego w Aglomeracji Gdańskiej.
12. pismem Henryka Dobosz w sprawie projektu realizacji filmu o Lechu Bądkowskim. Pismo to zostało skierowane do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
13. pismem Radnego Tomasza Demby w sprawie dofinansowania leczenia jego syna.
14. pismem mieszkańców ul. Strzebielińskiej i ul. Paraszyńskiej w sprawie naprawy ogrodzenia przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie.
15. pismem Pana Jarosława Ryża w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.
16. protestami Mieszkańców wsi Robakowo w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.
17. pismem Pani Sabiny Kwidzińskiej w sprawie przyznania mieszkania socjalnego.
Pisma o których mowa wyżej w załączeniu.

Ad.4.
Wójt Gminy - Jarosław Wejer przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami - (31.12.2002 r. - 20.03.2003 r.), która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Potem Wójt poinformował Wysoką Radę o tym, iż wpłynęły dwa protesty mieszkańców wsi Robakowa w związku z wyborem sołtysa i rady sołeckiej. Dlatego też odczytał odpowiedź adresowaną do mieszkańców Robakowa. Podał informacyjnie, iż wczoraj uczestniczył w zebraniu wiejskim w Robakowie. Zgodnie ze statutem sołectwa, poinstruował mieszkańców o możliwościach zwołania zebrania wiejskiego celem przedyskutowania ponownie tematu wyboru sołtysa. Uznał sprawę wyborów za zakończoną. Powiedział, że mieszkańcy Robakowa otrzymają odpowiedź na drugi protest. Poprosił Komisję Statutową aby zastanowiła się nad zmianami statutu sołectwa w zakresie form przeprowadzania zebrań wiejskich. Zaproponował Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej i Samorządu, jeżeli uzna za zasadne i konieczne, aby Komisja przeanalizowała sprawy przeprowadzenia wyborów sołtysa w Robakowie. Na tę okoliczność Wójt udostępni dokumentację Komisji.
Wójt zakłada ustalić z dyrektorami szkół harmonogram wyjazdów młodzieży w celu realizacji nauki pływania.
Następnie Wójt odniósł się do pkt. 5. Informacji. Uznał odpowiedź Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad O/ w Gdańsku dla mieszkańców gminy za mało satysfakcjonującą. Twierdzenie, że wysepki kanalizujące umożliwiają znacznie wcześniejsze dostrzeżenie skrzyżowania a także uniemożliwiają niebezpieczne manewry związane z wyprzedzaniem w obrębie skrzyżowania uznał za nielogiczne. Wójt optował za lokalizacją małego ronda. Poprosił Radę Gminy aby podjęła stanowisko w sprawie wykonania ronda na drodze krajowej nr 6 z drogą powiatową do m. Luzino, z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców Kębłowa i Luzina.
Wójt Gminy - J. Wejer poinformował Radę Gminy o postępowaniu sądowym. I tak w dniu 18 marca 2003 roku Sąd wydał postanowienie o warunkowym umorzeniu przeciwko jego osobie, zastępcy Wójta i Kierownika Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego. Wójt oznajmił, że na razie nie będzie się wypowiadał na temat tego postanowienia, ponieważ jest nieprawomocne i poczeka na pisemne uzasadnienie. Zwrócił się do Radnych z zapytaniem, „jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę je zgłosić?” Wójt oznajmił, że dla jego osoby najistotniejsze w tej sprawie były zarzuty finansowe.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zaproponował Radnym, aby w punkcie 15 porządku obrad zajęli stanowisko w sprawie wykonania ronda.

Ad.5.
Informacje i wnioski Komisji:
I. Oświaty, Kultury i Sportu z dnia:
A. - 6 lutego 2003 r. przedstawiła przewodnicząca - Genowefa Kasprzyk, tj.
1. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z propozycją planu pracy Komisji na rok 2003. Podjęła wniosek dotyczący:
 umieszczenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Biuletynie Informacyjnym Gminy, 9 głosami „za”, 0 „przeciwnymi”, 0 „wstrzymującymi”.
 publikacji Gminnego Kalendarza Imprez Masowych i Edukacyjnych na rok 2003 w Biuletynie Informacyjnym Gminy i na stronie internetowej, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
2. Komisja analizowała wniosek dotyczący utworzenia Kaszubskiego Muzeum Regionalnego w Luzinie. W tym temacie podjęła wniosek dotyczący:
a) utworzenia placówki muzealnej w Luzinie, 9 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
b) powołania podkomisji d/s wypracowania stanowiska w zakresie spraw organizacyjnych i innych celem utworzenia placówki muzealnej, 9 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
c) powołania podkomisji w następującym składzie osobowym: radnego K. Herbasz, radnej G. Kasprzyk, radnego K. Bober przy współudziale: Wójta Gminy - J. Wejera, inicjatora utworzenia muzeum - F. Sikory, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie - D. Rompcy i Dyrektora Gimnazjum Publicznego - K. Bistroń, 9 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
3. Komisja omawiała sprawę Biuletynu Informacyjnego Gminy. Zapoznała się z tekstem pisma z-cy Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie wydawania Biuletynu. Podjęła wniosek dotyczący:
a) zmiany nazwy „Gminnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Luzino” na „Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy”, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 2 „wstrzymującymi”.
b) powołania redakcji „Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy w następującym składzie: Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober, Wójt Gminy - J. Wejer, Zastępca Wójta Gminy - A. Stenka i D. Rompca - (skład komputerowy),6 „za”, 0 „przeciwnymi” i 3 „wstrzymującymi”.
4. Komisja Oświaty... zapoznała się z informacją dotyczącą spotkania Przewodniczącej Komisji Oświaty... z Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie.
B. - 26 lutego 2003 r., tj.
1. W dniu 26.02.2003 r. Komisja obradowała w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie. Zapoznała się z funkcjonowaniem placówki.
2. Przyjęła plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2003, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
3. Ustaliła i przyjęła wzór ankiety „informacja o szkole rok 2001/2002” w celu przygotowania „Raportu o stanie oświaty w gminie Luzino”, (4 głosami „za”, 4 głosami „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi” oraz 1 dodatkowym głosem „za” Przewodniczącej Komisji.
4. Komisja Oświaty... zapoznała się z kalendarzem imprez oświatowych, kulturalnych, sportowych, organizacji społecznych, sołeckich. Postanowiła kalendarz imprez zweryfikować i przedłożyć Komisji na kolejnym posiedzeniu do zatwierdzenia.
5. Komisja analizowała sprawę zatrudnienia psychologa. Nie podjęła wniosku o zatrudnieniu psychologa raz w tygodniu w Gimnazjum Publicznym w Luzinie i zabezpieczeniu na ten cel kwoty od 5.000 zł do 6.000 zł, ponieważ 2 radnych głosowało „za”, 4 „przeciw” i 2 „wstrzymało się od głosu”.
6. Komisja podjęła wniosek:
a) o nadanie placówce muzealnej następującej nazwy: „Muzeum Regionalne przy Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie - jednogłośnie;
b) o przekazanie części obiektu byłego ośrodka zdrowia w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu nr 53 na utworzenie Muzeum Regionalnego” - jednogłośnie.
c) o opracowanie przez Komisję Statutową dla nowo powstającego Muzeum Regionalnego statutu - jednogłośnie.
d) dotyczący przekazania środków finansowych z „bieżących remontów mienia komunalnego gminy” na wykonanie pierwszych prac remontowych w celu uruchomienia Muzeum - jednogłośnie.
7. Komisja przez aklamację przyjęła propozycję:
a) dotyczącą wypracowania w czerwcu, zasad nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia w konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i zagranicą.
b) Wójta Gminy dotyczącą przekazania 200 zł laureatowi konkursu o nazwie „Alfik” - Januszowi Żak, na zrealizowanie nagrody - „wczasów matematycznych”.
8. Komisja zapoznała się z informacją o:
a) organizacji gminnego konkursu dotyczącego życia Jana Pawła II;
b) konkursie pod nazwą „Ekologiczny konkurs dla dzieci i młodzieży”;
c) współpracy z rodakami mieszkającymi na Wschodzie w miejscowości Turgiele. Komisja przez aklamację przyjęła propozycję o kontynuacji współpracy z Polakami mieszkającymi w Turgielach oraz o dofinansowaniu przejazdu młodzieży z Turgieli do Polski.
d) organizacji Powiatowego Sympozjum Naukowego w Gimnazjum Publicznym w Luzinie;
e) spotkaniu z Gronem Pedagogicznym Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie.
9. Komisja omawiała projekty uchwał w sprawach: zmiany budżetu gminy, zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych na budowę kanalizacji sanitarnej II etapu w Luzinie i na rozbudowę technologii stacji uzdatniania wody w Kębłowie; nabycia nieruchomości w Dąbrówce i przyjęcia regulaminu przyznawania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół samorządowych.
W dniu 17 marca 2003 r. posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu nie odbyło się.
Wójt Gminy - Jarosław Wejer zaproponował Radzie Gminy, aby przegłosowała wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dotyczący przekazania części obiektu byłego ośrodka zdrowia w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu nr 58 na utworzenie placówki muzealnej o nazwie : Muzeum Regionalne przy Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie celem przystąpienia do wykonywania prac.
Przewodnicząca Komisji - Genowefa Kasprzyk zaproponowała Radnym, aby wyrazili wolę na przedstawienie wniosków z posiedzenia podkomisji Komisji Oświaty, Kultury i Sportu celem utworzenia Muzeum, której przewodniczącym został zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - Krzysztof Bober. Uważała, że Radni powinni zapoznać się z treścią wniosków podkomisji. Radny W. Zaczek zabrał głos w kwestii formalnej, negował propozycję Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, z uwagi na to że ona nie została uwzględniona przy zatwierdzeniu porządku obrad.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie części obiektu byłego ośrodka zdrowia w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu na utworzenie placówki muzealnej o nazwie: „Muzeum Regionalne przy Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie” oraz o opracowanie statutu dla tej placówki przez Komisję Statutową, co umożliwi dalsze działania w szybkim tempie?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek wyżej wymieniony, 15 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
Wójt Gminy - J. Wejer zaproponował Radnym, aby przegłosowali wniosek nr 8 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dotyczący kontynuacji współpracy z Polakami mieszkającymi na Wschodzie w Turgielach oraz dofinansowania przejazdu młodzieży z Turgieli do Polski, wyodrębnienia na ten cel kwoty ok. 2.500 zł - 3.000 zł w celu podtrzymania kontaktów z Rodakami.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober utożsamiał się z wypowiedzią Pana Wójta Gminy.
W związku z powyższym prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek Wójta. Zadał pytanie: kto jest za organizacją przejazdu młodzieży z Turgieli do Polski i przeznaczeniem na ten cel kwoty ok. 2.500 zł ?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wyżej wymieniony wniosek 15 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”.
II. Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lutego 2003 roku przedstawiła przewodnicząca - Mirosława Sicha, tj. cyt.
1. „Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej przyjęła plan pracy Komisji na rok 2003 jednogłośnie.
2. Zapoznała się z informacją dotyczącą remontu szybów wentylacyjnych ośrodka zdrowia.
3. Analizowała informację z przebiegu akcji „Koszyk świątecznej pomocy” dla najbardziej potrzebujących.
4. Rozważała informację o realizacji „Rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów”. Podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy, przeznaczonych na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Luzino. Komisja zaakceptowała wniosek dotyczący wystosowania pisma do Dyrektora Stoczni w Gdyni w sprawie zmiany czasu pracy pracownikom na dwutygodniowy system pracy w miesiącu i przesłania go Wojewodzie Pomorskiemu i Premierowi RP.
5. Omówiła i przyjęła projekty uchwał dotyczące zmiany budżetu gminy na rok 2003, nabycia nieruchomości położonej w Dąbrówce i zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół samorządowych.
6. Komisja utajniła część porządku obrad w punkcie siódmym, tj. sprawę:
a) Pani Sabiny Kwidzińskiej w zakresie przyznania mieszkania socjalnego;
b) Pana Jarosława Ryż w temacie przyznania lokalu mieszkalnego. Komisja po zapoznaniu się z pismem i wyjaśnieniami wyraziła aprobatę na zastosowanie różnych form pomocy Pani Sabinie Kwidzińskiej w rozwiązaniu jej problemów. W związku z tym podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący zorganizowania spotkania z Panią Kwidzińską, Państwem Szulc, Wójtem Gminy, Kierownikiem GOPS, Przewodniczącym Rady Gminy i Przewodniczącą Komisji w sprawie przeprowadzenia remontu poddasza budynku mieszkalnego Państwa Szulc, przy udziale finansowym Gminy i zaadaptowania go na potrzeby mieszkaniowe dla rodziny Kwidzińskich. W związku z tym ustalono termin spotkania na dzień 11 marca 2003 roku. Spotkanie to nie doszło do skutku, ponieważ Państwo Szulc oraz Pani Sabina Kwidzińska nie przybyli. W dniu 12 marca 2003 roku udałam się wspólnie z Wójtem do Państwa Szulc oraz Pani S. Kwidzińskiej celem podjęcia rozmów na temat udzielenia pomocy. W związku z tym, że Państwo Szulc nie wyrazili zgody na przeprowadzenie remontu, stąd Komisja na najbliższym posiedzeniu będzie dalej szukać innych form pomocy dla wnioskodawczyni w jej trudnej sytuacji. W sprawie Pana Jarosława Ryż, Komisja podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący powołania podkomisji w następującym składzie osobowym: Przewodniczący Rady Gminy, Przewodnicząca Komisji Zdrowia ... i Radny Ryszard Groth przy współudziale Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem sprawdzenia warunków lokalowych Państwa Ryż i ustalenia dalszych form pomocy dla tej rodziny.
7. Ponadto Komisja zapoznała się z:
a) wykazem osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie na dzień 31 grudnia 2002 roku,
b) pismem z Forum Promocji Zdrowia w sprawie zainteresowania się monitorem internetowym o hałasie,
c) pismem Radnego Tomasza Demby w sprawie udzielenia pomocy finansowej na leczenie jego dziecka,
d) projektem planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003.”
Wójt Gminy - Jarosław Wejer ustosunkował się do tematu utajnienia spraw związanych z przydzieleniem mieszkań dla poszczególnych osób. Poparł stanowisko Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczące utajnienia sprawy przyznania mieszkania dla Pani Kwidzińskiej i Państwa Ryż, ponieważ w tym temacie nie byłoby żadnej dyskusji. Członkowie Komisji w ogóle, by nie dyskutowali w obecności gości, publiczności, których tajemnica służbowa nie obowiązuje. Wójt nadmienił, że często zdarza się mówiąc o jakieś rodzinie trzeba bardzo głęboko wejść w ich życie osobiste, prywatne. W takim przypadku ich dobra nie zostały naruszone. Wójt powiedział, że na dzień dzisiejszy Gmina nie ma wolnych mieszkań komunalnych. W Kochanowie, pomieszczenia przeznaczone na dom pomocy społecznej należałoby ewentualnie przygotować na mieszkanie, a w związku z tym należałoby wykonać ogrzewanie, sanitariaty i inne rzeczy. Nadmienił, że Gmina może pomóc rodzinie jeżeli dana osoba, czy rodzina chce współpracować. W jednym przypadku doszło do porozumienia. Gmina wynajmuje mieszkanie i płaci za jego wynajem, a inne sprawy tej rodziny są w toku załatwiania.
Radny W. Zaczek przedstawił treść art. 266 KK. Powiedział, że artykuł ten zmusza Radnych do utajnienia niektórych spraw.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zgłosił wniosek, aby Radczyni przygotowała stanowisko w sprawie utajnienia.
III. Gospodarczej i Samorządu z dnia 25 lutego 2003 roku przedstawił jej przewodniczący - Eugeniusz Miotke, tj.
1. Komisja rozpatrzyła pismo Pana Romana Kotłowskiego dotyczące przekwalifikowania terenów rolnych pod budownictwo. Komisja postanowiła, aby Pani M. Ossowska udzieliła odpowiedzi Panu Romanowi Kotłowskiemu informując jego osobę, że nie ma możliwości przekwalifikowania działek rolnych (nr 1102/2 i 1102/3 i 1102/4) na działki budowlane w zwiazku z tym, że działki są położone w obrębie strefy oddziaływania projektowanej linii energetycznej wn 400 KV, która wynosi 110m. Odpowiedź dla Pana Kotłowskiego przesłać również w kopii do Rady Gminy.
2. Komisja Gospodarcza i Samorządu przyjęła plan pracy na rok 2003, 10 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 1 „wstrzymującym”.
3. Komisja zapoznała się z pismem z-cy Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Luzino. Komisja znowelizowała uchwałę Rady Gminy dotyczącą wydawania Biuletynu, którą Państwo otrzymaliście łącznie z zaproszeniem na sesję do uchwalenia.
4. Komisja podjęła wniosek dotyczący wykonania projektu technicznego na budowę niestrzeżonego przejścia w poziomie szyn z tzw. „labiryntami” i przeznaczenia na ten cel kwoty 10.000 zł - (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”).
5. Komisja zapoznała się z tekstem projektu uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003, stąd propozycją:
 o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego na budowę kanalizacji sanitarnej - II etapu w Luzinie - 1.238.000 zł.
 o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego na rozbudowę technologii stacji uzdatniania wody w Kębłowie - 240.000 zł.
b) nabycia nieruchomości położonej w Dąbrówce.
c) przyjęcia regulaminu przyznawania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół samorządowych.
6. Komisja Gospodarcza i Samorządu zapoznała się z treścią:
a) pisma Posła RP Jerzego Budnika w sprawie przebudowy modernizacji drogi nr 6 w obrębie skrzyżowania;
b) protestu mieszkańców wsi Robakowo w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz odpowiedzią wójta w wyżej wymienionym temacie.
c) projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003.
IV. Rolnictwa i Ochrony Środowiska z Sołtysami z dnia 27 lutego 2003 roku przedstawiła przewodnicząca Małgorzata Licau, tj.
1. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska gościła na swoim posiedzeniu Reprezentantów nowo utworzonego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy przedstawili informację dotyczącą wdrażania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz oznakowania zwierząt.
2. Komisja przyjęła plan pracy na rok 2003 jednogłośnie.
3. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą:
a) zaopatrzenia rolników w materiał siewny i sadzeniakowy;
b) funkcjonowania Izb Rolniczych;
c) negocjacji z Unia Europejską w obszarze „rolnictwo” oraz programem działalności Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2003, na rzecz gminy Luzino.
4. Komisja omawiała projekt uchwały dotyczący:
a) zmiany budżetu na rok 2003, w tym z propozycją zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na budowę kanalizacji sanitarnej - II etap w Luzinie i zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na rozbudowę technologii stacji uzdatniania wody w Kębłowie;
b) nabycia nieruchomości w Dąbrówce;
c) przyjęcia regulaminu przyznawania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół samorządowych gminy Luzino;
5. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała się z tekstem pisma:
a) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie wartości bonów paliwowych na rok 2003;
b) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie dziesiątej edycji konkursu „Piękna wieś”.
c) Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie, dotyczące ważności „Uproszczonych Planów Urządzania Lasu” dla poszczególnych wsi.
d) Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o Obrocie Nieruchomościami Rolnymi w sprawie akceptacji projektu ustawy w/w obrocie nieruchomościami rolnymi.
e) projektem planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003.
6. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wspólnie z sołtysami ustaliła termin dożynek gminnych na dzień 31 sierpnia 2003 roku.
VI. Statutowej z dnia 5 marca 2003 roku przedstawił jej przewodniczący Włodzimierz Zaczek. I tak: Komisja podjęła decyzję o tym, że posiedzenia Komisji będą odbywały się w Urzędzie Gminy z uwagi na zbiory przepisów prawa, z których Komisja korzysta. Komisja dokonała wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji. Zastępcą przewodniczącego został - radny Jan Schulz. Komisja zapoznała się z wnioskiem partii politycznej - Ligi Polskich Rodzin w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Luzino” Pani Annie Baranowskiej. Komisja ustaliła, że wniosek nie może być rozpatrywany z uwagi na brak właściwości podmiotowej wnioskodawcy, gdyż zgodnie z regulaminem wniosek taki może złożyć Zarząd Gminy (obecnie Wójt), Komisja Rady Gminy lub organizacja społeczna. Komisja uznała wniosek Koła Ligi Polskich Rodzin za niedostatecznie udokumentowany. W związku z powyższym zwróciła wniosek wnioskodawcy. W zakresie zmian w Statucie Gminy i Regulaminie Rady Gminy, Komisja stoi na stanowisku, że należałoby opracować nowy Statut Gminy, który zawierałby także postanowienia Regulaminu. Omówiła zmiany w zakresie redagowania Biuletynu Informacyjnego. Przyjęła stanowisko Komisji Gospodarczej ... w tym temacie. Omówiła projekty uchwał dotyczące treści i formy projektów uchwał. Komisja wniosła do tego projektu uwagę, że poszczególni pracownicy Urzędu przygotowujący dany projekt winni uczestniczyć w pracach tej komisji, do której dany projekt jest kierowany. Omówiła projekt uchwały w sprawie zasad działania klubów radnych. Komisja dokonała kilku zmian, w tym między innymi obniżono liczbę radnych do 3, którzy mogą założyć własny klub, uzupełniono projekt o zapis, że każdy klub powinien mieć swego reprezentanta w Komisji Rewizyjnej. Ponadto Komisja uważała, że zasady działania klubów radnych winne stanowić integralną część Statutu Gminy. W sprawach różnych wyszczególniono zagadnienia, które winne być tematem następnego posiedzenia Komisji. Omówiono opinię radcy prawnego oraz podjęto pierwsze działania w sprawie opracowania Statutu Sołectwa, w tym, m.in. zagadnienia dotyczące sposobu rozdziału środków dla sołectw (wg stanu osobowego a nie powierzchni) i określenia ich przeznaczenia.

Ad.6.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Stanisław Cejrowski przedstawił protokół Komisji z kontroli realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Powiedział, cyt. „ na podstawie przeprowadzonej kontroli Regionalna Izba Obrachunkowa zaleciła:
a) przygotować projekty stosownych uzupełnień do statutów szkół (poza Szkołą Podstawową w Luzinie) w zakresie informacji o sposobie i miejscu prowadzenia obsługi finansowo- księgowej tych jednostek organizacyjnych gminy.
b) sporządzać wydruki nakazów płatniczych na zobowiązania podatkowe osób fizycznych i kopie tych wydruków przechowywać w dokumentacji podatkowej Urzędu Gminy.
c) podejmować skuteczne działania w celu skrócenia terminów podejmowania czynności windykacyjnych, przede wszystkim dotyczących wystawiania tytułów wykonawczych.
d) dokonywać zwrotu kosztów podróży służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały wykonane. Podjęła jedynie wniosek dotyczący rozbudowy Urzędu Gminy, z uwagi na brak miejsca. Ponadto Komisja Rewizyjna przyjęła plan pracy na rok 2003.
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Kunz uznał wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący rozbudowy Urzędu jako wniosek do budżetu gminy na rok 2004.

Ad.7.a.
W punkcie „Interpelacje , wnioski i oświadczenia radnych” głos zabrali:
1. Radny K. Bober poprosił o wyjaśnienie sprawy związanej ze zmianą ustawy o:
a. podatku rolnym. Według mieszkańców pracownicy Urzędu Gminy żądają zbędnych podań i wypisów z ewidencji rejestru gruntów. Uważał, że jeżeli wystapił błąd po stronie Urzędu to nie można narażać podatników na dodatkowe koszty, żądając dodatkowych dokumentów. Poprosił o zweryfikowanie i sprawdzenie w/w tematu.
b. zaopatrzeniu mieszkańców w wodę . Zgodnie z art. 12 w/w ustawy, Zarząd Gminy, dziś Wójt jest zobowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Poprosił Wójta o przedstawienie stanowiska w sprawie informowania mieszkańców o jakości wody.
Zadał pytania: na podstawie czego zostały obliczone środki na dożywianie dzieci i młodzieży? Czy Gmina wie jaka ilość osób zostanie objęta ciepłym posiłkiem? Jak to zostało zorganizowane, dlatego że niektóre szkoły nie mają warunków do przygotowania ciepłych posiłków?
2. Radny Włodzimierz Zaczek poprosił o wyjaśnienie tematu wprowadzenia opłaty abonamentowej przy zużyciu wody, z uwagi na to, że większość gmin nie wprowadziła tych opłat. Następnie zgłosił wniosek, aby Rada Gminy wystąpiła do:
a) Rady Powiatu Wejherowskiego o zmniejszenie odpłatności za parking przy ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym, dla użytkowników, tym bardziej, że oni z mocy prawa odprowadzają środki na ich rzecz.
b) Stoczni o zmianę systemu pracy dla pracowników, bo stoczniowcy pracują 3 dni a potem kolejne 3 dni mają wolne. Zmiana decyzji na dwutygodniowy system pracy obniżyłaby stoczniowcom wydatki na dojazd do Gdyni.
3. Radna G. Kasprzyk poprosiła Pana Wójta o przedstawienie informacji o realizacji wniosku dotyczącego lokalizacji znaku drogowego lustra przy skrzyżowaniu ulicy Okólnej z ulicą Robakowską, ulicą Kościelną i ulicą Rzeczną w Luzinie. Zgłosiła wniosek o:
a) naprawę nawierzchni jezdni ulicy Kaszubskiej. Wniosek w załączeniu.
b) wyjaśnienia nieprawidłowości i wątpliwości jakie powstały w związku z powołaniem na przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Luzino i z-cy przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu Włodzimierza Zaczka. W związku z powyższym zgłosiła dwa kolejne wnioski, tj. wniosek o odwołanie w-ce przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu Rady Gminy Luzino i wniosek dotyczący odwołania przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy. Wnioski, o których mowa stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Następnie Radna G. Kasprzyk zapoznała Radnych z opinią Radcy Prawnego mgr Anny Kowalskiej dotyczącą interpretacji art. 24e ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, w związku zorganizowanym wieczorem kolędowym. Opinia w załączeniu. Potem Radna G. Kasprzyk zgłosiła wniosek o zweryfikowanie opinii prawnej, Radcy prawnego Anny Lewickiej - Cwynar w związku ze stanem faktycznym jaki zaistniał. Uznała zarzut za bezpodstawny i powiedziała, że nie czuję się przestępcą.

Ad.7.b.
W punkcie „wnioski zaproszonych gości”, głos zabrali:
1. Była Sołtys wsi Sychowo - H. Gołąbek, która podziękowała Wójtowi Gminy - J. Wejer i jego zastępcy - A. Stenka, Przewodniczącemu Rady Gminy - W. Kunz i jego zastępcy - K. Bober, Kierownikowi Ośrodka Zdrowia - P. Pelcerowi za kilkuletnią współpracę z samorządem sołeckim - mieszkańcami wsi Sychowo.
2. Sołtys wsi Luzino - Z. Brzeziński poprosił o:
a) przeprowadzenie remontów dróg;
b) uregulowanie tematu bezpańskich psów;
c) prawidłowe oznakowanie ulic;
d) podanie mieszkańcom wsi informacji na temat obowiązków właściciela nieruchomości, tj. m.in. obowiązku oznakowania budynku numerem ewidencyjnym nadanym przez geodetę gminnego. Poinformował Radę Gminy o podjętej decyzji przez Radę Sołecką w sprawie powołania Społecznego Komitetu celem zakupu dzwonu dla nowo utworzonej parafii Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie.
3. Sołtys wsi Kochanowo - Robert Gurski zgłosił wniosek o naprawienie oświetlenia w centrum wsi Kochanowo, ponieważ co dwa tygodnie oświetlenie jest nieczynne.
4. Sołtys wsi Sychowo - Mirosław Neumuller poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji na temat padliny zwierzęcej znajdującej się na poboczu drogi.

Ad.8.
Zgodnie z § 26 Regulaminu Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz udzielił głosu Panu Franciszkowi Okuń, który zwrócił się do Radnych, Sołtysów, Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie wsparcia akcji protestacyjnych, blokad rolników na drogach, celem poprawy warunków w rolnictwie. Potem zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, z zapytaniem: jakie są zagrożenia w temacie organizacji różnych konkursów o Unii Europejskiej, gdyż pod szyldem wolności, pluralizmu w szkołach, przedszkolu organizuje się różne konkursy, kółka europejskie, unijne i robi się dzieciom i młodzieży tzw. „pranie mózgu”. Przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące prowadzenia sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy. Uważał, że Przewodniczący bardzo sprawnie prowadzi obrady sesji. Jednak poprosił Przewodniczącego, aby korespondencję czytał wolniej, żeby była bardziej zrozumiana. Zadał pytania Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych Policji w Luzinie, czy kierowcy kiedykolwiek zostali ukarani za brawurową jazdę i prowadzenie rozmów przez telefony komórkowe.

Ad.9.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - B. Pobłocka zapoznała Radnych z informacją o przebiegu akcji „Koszyk świątecznej pomocy” dla najbardziej potrzebujących, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś ma jakieś zapytania, wątpliwości do informacji, którą przedstawiła Pani Kierownik GOPS?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady przystąpił do omawiania kolejnego punktu.

Ad.10.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - G. Kasprzyk poinformowała Radnych, że zgodnie z decyzją Komisji „Plan imprez kulturalnych” miał być zweryfikowany i przedyskutowany na posiedzeniu Komisji, która nie doszła do skutku a następnie przedstawiony Wysokiej Radzie do zatwierdzenia. W związku z powyższym uważała, że w dniu dzisiejszym Rada Gminy nie może podjąć uchwały w w/w temacie. Powiedziała, że plan ten został zweryfikowany i uzupełniony o nowe imprezy ale nie został przedyskutowany zgodnie ze Statutem Gminy i Regulaminem na Komisji. W związku z czym nie może być głosowany.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poprosił koordynatora Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o odczytanie planu imprez kulturalnych.
Radna Genowefa Kasprzyk powiedziała, że wyraźnie się ustosunkowała do tego tematu. Oznajmiła, że jako Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu może odczytać plan imprez kulturalnych, cyt. „jeżeli Pan, Panie Przewodniczący Rady, czy Radni życzą sobie” . Stwierdziła też, iż plan ten zgodnie ze Statutem Gminy - art. 30, ust. 3 i art. 32 ust. 2 i zgodnie z § 57 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy, nie może dzisiaj być głosowany. Pani Radna G. Kasprzyk dodała, że jeżeli ten plan zostanie przyjęty to go zaskarży.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poprosił Przewodniczącą Komisji o odczytanie planu imprez kulturalnych na rok 2003.
W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji - G. Kasprzyk przystąpiła do przedstawiania planu imprez kulturalnych na rok 2003.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - M. Krośnicka przedstawiła informację w sprawie imprez kulturalnych.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz dodał, że „kalendarz imprez kulturalnych” obejmuje imprezy środowisk oświatowych - placówek gminy Luzino, takie jak: bal karnawałowy, połowinki, dzień wagarowicza, walentynki, ferie , święto wiosny, i tego typu imprezy. Według kalendarza imprez tego typu spotkań będzie 39. Kalendarz imprez środowisk organizacji społecznych, obejmuje między innymi imprezy dotyczące zakończenia karnawału, pielgrzymka do Wiela, wyjazd do Potulic, piknik w plenerze, obchody dnia strażaka, wycieczka rowerowa itp. Kalendarz imprez środowisk Rad Sołeckich, obejmuje zabawy choinkowe, gwiazdki dla dzieci, turniej warcabowy, zakończenie budowy wodociągu w Robakowie, dzień strażaka, wyjazd dzieci, wycieczki i tego typu imprezy. Kalendarz imprez środowisk sportowych obejmuje zawody sportowe w gminie, w 2003 roku.
Głos w dyskusji zabrali:
1. Wójt Gminy - Jarosław Wejer oznajmił, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zgłaszał propozycje zmian do „kalendarza imprez kulturalnych”, które nie zostały uwzględnione w znowelizowanej wersji, przedstawionej przez Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Według osobistej oceny Wójta w „kalendarzu masowych imprez kulturalnych” winne znaleźć się imprezy ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie w jakiej miejscowości się odbywają, np. wycieczka do Wiela, czy impreza organizowana przez szkołę w Barłominie, pt. „spotkanie dla społeczności lokalnej - Barłomina”. Wójt uważał, że imprezy typowo zamknięte, wyłącznie dla danego środowiska np. bal gimnazjalistów, połowinki, powinne być ujęte w planie pracy szkoły i ewentualnie zamieszczone na stronie internetowej szkoły dla wiadomości zainteresowanych. Wystąpił sugestią, aby imprezy kulturalne, konkursy gminne były ujęte według miesięcy. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że „kalendarz imprez kulturalnych” powinien zawierać imprezy ogólnodostępne, masowe dla wszystkim mieszkańców.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober oznajmił, że intencją Komisji Oświaty, Kultury i Sportu było zebranie i podanie wszystkich imprez kulturalnych chronologicznie wg dat i miesięcy w internecie.
3. Radny Jan Schulz poprosił Przewodniczącą Komisji o zmianę nazwy organizatora imprez kulturalnych „z OSP” na „Zarząd Gminny OSP”.
4. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zamknął dyskusję w temacie „kalendarz imprez kulturalnych na rok 2003”. Powiedział, że intencją Komisji było, aby wszystkie imprezy od tych najmniejszych do największych zaistniały w kalendarzu imprez i można byłoby do nich dotrzeć. Uważał, że Rada Gminy powinna taki kalendarz imprez przyjąć w formie wniosku. Poprosił Radnych o przegłosowanie wniosku.
5. Radna G. Kasprzyk powiedziała cyt. „ja rozumiem, że Przewodniczący Rady Gminy i cała Rada Gminy na słowo wierzycie, że ten kalendarz imprez masowych będzie dobrze przygotowany, bo ja mam wątpliwości. Uważam, że skoro na dzisiejszej sesji a nie na Komisji nie był omawiany, gdzie nie było mowy o podziale na miesiące i te wszystkie uwagi radnych.” Powiedziała, cyt. „proszę sprecyzować co Pan chce dzisiaj głosować? Czy Pan chce głosować ten kalendarz taki jaki jest, czy z poprawkami, czy bez poprawek, jaki kalendarz ma być głosowany? Panie Przewodniczący, my jesteśmy Radnymi, ja zapoznałam się z Regulaminem Rady, ja wiem na czym polega głosowanie i jak mam głosować? Ja sobie nie wyobrażam, że ja mam głosować nad czymś, co nie zostało do końca opracowane. To jest moja uwaga formalna.”
6. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz ad vocem, powiedział, cyt. „przedstawiono za pomocą Pani, jak i Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „plan imprez kulturalnych na rok 2003”, otworzyłem dyskusję, nie było żadnych tutaj wniosków, żeby ten plan zmienić, czy znowelizować. Stąd uważałem, że należy poddać plan pod głosowanie. Jeżeli jest taka konieczność, to można zastanowić się i przedyskutować.” Następnie Przewodniczący obrad ogłosił przerwę.
Po przerwie prowadzący obrady - W. Kunz przychylił się do sugestii Wójta i przedstawił wniosek o odrzucenie, na chwilę obecną, przedstawionego planu imprez kulturalnych i przekazanie go Wójtowi, aby przygotował plan imprez z wniesionymi poprawkami na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Radna Genowefa Kasprzyk podziękowała Przewodniczącemu Rady Gminy za w/w rozwiązanie tematu.
W związku z powyższym prowadzący obrady zadał pytanie: czy ktoś Radnych, w kwestii formalnej chce zabrać głos?
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie, zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za wnioskiem o odrzucenie planu imprez kulturalnych i przekazaniem go Wójtowi, aby przygotował poprawną wersję i ją przedstawił na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu?
W głosowaniu jawnym wzięło udział 11 radnych, 9 głosowało „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymało się”. Radni wniosek podjęli.

Ad.11.
Kierownik Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego - K. Hinc zapoznał Radnych z informacją dotyczącą realizacji inwestycji przy współudziale programu SAPARD. Powiedział, że głównym założeniem programu SAPARD było, aby Polacy nauczyli się procedur, które obowiązują w Unii. Z tego też tytułu Gminy mają wiele problemów. Procedura przetargowa jest inna niż w Polsce. Terminy związane z przygotowaniem, uruchomieniem, wykonaniem i rozliczeniem całego programu są bardzo napięte, zostały narzucone przez stronę Polską. Terminy są tak napięte, że część środków, które zostały przeznaczone Polsce w I edycji najprawdopodobniej nie zostaną spożytkowane. Gmina Luzino wystąpiła z dwoma wnioskami. Pierwszy wniosek dotyczył przyznania środków finansowych na budowę kanalizacji sanitarnej w Luzinie - II etapu - drugiej części. Drugi wniosek dotyczył przyznania środków na przebudowę technologii uzdatniania wody w Kębłowie. Oba wnioski po zweryfikowaniu dokumentacji, zostały skontrolowane i sprawdzone przez przedstawicieli Agencji w Urzędzie Gminy. Wnioski te zostały zakwalifikowane do realizacji. Gmina otrzymała promesy na oba zadania, które były ważne do 15 marca 2003 roku. Był to czas na przygotowanie całej procedury związanej z podpisaniem umowy na wykonanie tych zadań. Następnie Pan Hinc przedstawił procedurę przetargów, sposób ogłaszania tych przetargów i składania ofert. Nadmienił, że specyfikację na budowę kanalizacji pobrało 13 firm a 4 firmy złożyły oficjalne oferty. W związku z tym Wójt Gminy powołał zarządzeniem Komisję przetargową, która zapoznała się z całą dokumentacją. Oferenci - 4 firm złożyli wszystkie wymagane dokumenty. W związku z tym jedynym kryterium wybrania oferenta była cena. Najniższą cenę zaoferowała firma „Hydroinstal” z Bolszewa, która zakładała zadanie wykonać za kwotę 663.400 zł. Stąd przetarg wygrała firma - „Hydroinstal”. Potem dokumentacja została przekazana do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa celem sprawdzenia. Zgodnie z dokumentacją zadanie zostanie zrealizowane do 10 lipca 2003 r. dlatego, że Ministerstwo narzuciło termin 10 sierpnia 2003 r. do rozliczenia. W związku z powyższym Gmina ma 5 miesięcy na przygotowanie, wykonanie i rozliczenie inwestycji a 4 miesiące mają instytucje na sprawdzenie gminy, czy zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Podjęto próby w zakresie przesunięcia tego terminu do 10 sierpnia 2003 r. Drugi przetarg dotyczył przebudowy technologii stacji uzdatniania wody w Kębłowie został unieważniony, gdyż wpłynęły tylko 2 oferty na 7 zaproszeń do udziału w przetargu. Przetarg byłby ważny gdyby wpłynęły co najmniej 3 oferty. W związku z powyższym Gmina wystąpiła o przedłużenie promesy, którą Agencja przedłużyła do 20 maja 2003 r. oraz ogłosiła ponownie przetarg.
Głos w dyskusji zabrali:
1. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał pytanie: jaka firma wykonywała projekt techniczny na budowę kanalizacji sanitarnej w Luzinie - II etap?
2. Kierownik Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego - K. Hinc udzielił odpowiedzi. Projekt techniczny wykonało Przedsiębiorstwo Usługowe „Profil”.
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał następne pytanie: na ile opiewała specyfikacja?
4. Pan K. Hinc udzielił odpowiedzi. Cyt. „Kosztorys inwestorski był na kwotę 1.751.440,- zł + VAT. Do Agencji wysłano na kwotę 1.930.000 zł.”
5. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał kolejne pytanie: zgodnie z projektem inwestorskim jaki był wyliczony koszt materiałów?
6. K. Hinc - cyt. „Nie powiem”.
7. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober - powiedział, cyt. „przetarg wygrała firma „Hydroinstal” za 663.400 zł, jaki jest koszt materiałów w tej kwocie?
8. K. Hinc - cyt. „dokładnie nie powiem, ale ok. 450.000 zł.”
9. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober przedstawił swoje spostrzeżenia i uwagi. Dla mówcy nie zrozumiałe są wysokości kosztów inwestorskich. Powiedział, cyt. „dla mnie jest to szok, jeżeli koszt inwestorski jest na kwotę 1.800.000 zł a przetarg wygrywa firma, która decyduje się wykonać zadanie za 663.000 zł, gdzie koszt materiałów wynosi 450.000 zł. Ja niczego się nie doszukuję.” Zadał pytania: z czego zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej, czy z rur papierowych, czy światłowodów? Jaki był % materiałów w tym kosztorysie inwestorskim?
10. K. Hinc przedstawił informacje na temat wykonania rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Linia. Powiedział, że kosztorys inwestorski na zadanie wynosił 320.000 zł. Przetarg wygrała firma , która wykonywała roboty za kwotę 125.000 zł. Oznajmił, że i w tym przypadku relacja wysokości kosztów wg kosztorysu inwestorskiego a kosztami wykonania zadania była podobna, prawie o połowę niższa. Ponadto zaznaczył w swojej wypowiedzi, że cała metodyka wykonywania kosztorysu inwestorskiego jest zupełnie inna niż kosztorysu ofertowego. Kosztorys inwestorski jest narzucony przepisami, które trzeba zrobić. Bierze się ceny średnie z kraju bez jakiegokolwiek upustu. Nie są to ceny lokalnego rynku tylko ceny krajowe. Stawki też są narzucone z góry. Kosztorys ofertowy jest wykonywany na innych zasadach. Na razie jest zupełna dowolność. Powiedział też, że „rynek jest na dzisiaj taki, że robót jest bardzo mało, dlatego też wykonawcy robią zadania po minimalnych kosztach. Stosują upusty na materiały, nawet rzędu 30 - 40%. Poinformował Radnych, że inspektor nadzoru będzie sprawował nadzór z jakich materiałów wykonawca będzie wykonywał zadanie.
11. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał pytania: czy będzie mógł pozyskać informację dotyczącą kosztorysu inwestorskiego - 1.800.000 zł, na jaką kwotę wyliczono tam materiały? Ile kosztował projekt na budowę kanalizacji sanitarnej?
12. K. Hinc udzielił odpowiedzi. Zgodnie z przetargiem koszty wykonania projektu (był dzielony na 2 części) opiewały na kwotę ok. 24.000 zł.
13. Zastępca Wójta - A. Stenka podał informacyjnie, że oferent złożył oświadczenie, stanowiący załącznik do oferty na temat materiałów, z jakich będzie wykonywał zadanie.
14. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał kolejne pytanie: kiedy nastąpi rozpoczęcie inwestycji?
15. K. Hinc udzielił odpowiedzi. Powiedział, że cyt. „za ok. 3 - 4 tygodnie po pozytywnej weryfikacji dokumentacji przez Agencję.”
16. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał pytanie: czy Gmina będzie zaciągać kredyt na wykonanie zadania, jeżeli ceny tak diametralnie spadły?
17. Wójt Gminy - J. Wejer udzielił odpowiedzi. Gmina nie będzie zaciągała kredytu. Sprawa ta zostanie omówiona w punkcie 12 „a” porządku obrad.
18. Skarbnik Gminy - M. Stolc - przedstawiła swoje spostrzeżenia dotyczące przetargu jako członek Komisji przetargowej. Uważała , że 4 firmy można byłoby pogrupować na dwie grupy. Jedna grupa to firmy z Wejherowa i Bolszewa , które mają bardzo zbliżone ceny wykonania zadania. Druga grupa to firmy z Gdańska i z Łeby, które mają też podobne ceny. Koszty tych dwóch grup wynikały głównie z odległości tych firm.
19. Wójt Gminy - J. Wejer powiedział też, że firmy miejscowe kupują materiały i stosują wysoki % upustu na materiał, płacą minimalną stawkę ludziom nawet nie odliczają żadnej amortyzacji sprzętu, aby firma przetrwała dwa, trzy kolejne miesiące.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady przystąpił do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.12.a.
Skarbnik Gminy - M. Stolc zapoznała Radnych z propozycjami zmian do budżetu gminy na rok 2003. Następnie Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na rok 2003. Zadał pytanie: „czy przed głosowaniem ktoś z radnych, w kwestii formalnej, chce zabrać głos?”
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zwrócił się do Pana Wójta Gminy z zapytaniem: w związku z tym, że odstąpiono od zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej II etap w Luzinie, czy nie należałoby zaciągnąć kredytu krótkoterminowego na wykonanie i zakończenie inwestycji: „budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kębłowie”?
Wójt Gminy - J. Wejer przedstawił zasady zaciągnięcia i spłaty kredytów krótkoterminowych na realizację zadań finansowanych ze środkow SAPARD. Powiedział, że Gmina otrzymała promesę, a więc posiada przyrzeczenie, że otrzyma środki na realizację zadania, pod warunkiem, że je wykona w określonym terminie. Dlatego też zobowiązana jest do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, żeby zapłacić wykonawcy za wykonanie zadania a za miesiąc lub dwa gdy otrzyma pieniądze od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to je przekaże Bankowi. W tym przypadku Gmina pokryje tylko koszty obsługi tego kredytu. W przypadku zaciągnięcia kredytu na wykonanie sali gimnastycznej w Kębłowie Gmina musiałaby spłacić kredyt z własnych pieniędzy. Wójt poinformował Radę Gminy o tym, że w przygotowaniu są dwa kolejne wnioski inwestycyjne w celu pozyskania środkow finansowych z SAPARDu, w przypadku uruchomienia drugiej transzy pieniędzy, tj. wniosek dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej oraz wniosek dotyczący budowy studni i zbiornika wodnego w Luzinie.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zwrócił się z do Radnych z zapytaniem, czy ktoś w sprawach budżetowych chce zabrać głos?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: „kto z Pań i Panów Radnych, obecnych na dzisiejszej sesji, jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003, proszę o podniesienie ręki?”
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IV/29/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003, ponieważ 14 radnych głosowało „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.b.
Wójt Gminy - Jarosław Wejer odczytał projekt uchwały w sprawie obsługi kasowej gminy. Poinformował Radnych o tym, że w dniu 23 grudnia 2003 roku odbył się przetarg na obsługę kasową gminy. Wpłynęły dwie oferty. Bardzo korzystną ofertę dla mieszkańców i gminy złożył Bank Spółdzielczy w Krokowej. W przypadku dokonywania wpłat na rzecz Gminy, mieszkańcy nie będą uiszczali prowizji. Umowa z Bankiem została spisana na początku stycznia 2003 roku i została zawarta na 3 lata.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zadał pytanie: czy ktoś z Radnych w kwestii formalnej, chce zabrać głos?
Radny - K. Bober zadał pytanie: ile kosztuje Gminę prowizja sołecka za zobowiązania podatkowe? Jaki jest to rząd wielkości środkow finansowych ?
Skarbnik Gminy - M. Stolc udzieliła odpowiedzi. Zgodnie z budżetem gminy, planowanymi wydatkami na rok 2003 prowizja sołecka za zobowiązania podatkowe wyniesie - 39.000 zł. Kwota ta dotyczy zobowiązań podatkowych, wody i innych opłat lokalnych.
Prowadzący obrady zadał ponownie pytanie: czy ktoś z Radnych w kwestii formalnej, chce zabrać głos?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie obsługi kasowej gminy?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IV/30/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie obsługi kasowej gminy, 15 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. Uchwała wyżej wymieniona stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.c.
Wójt Gminy - J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym działki nr 40/1 obszaru 7,38 ha położonej we wsi Dąbrówka, stanowiącej własność Skarbu Państwa od Agencji Mienia Wojskowego. Koszty notarialne i sądowe poniesie Gmina Luzino. Wójt podkreślił, że zmieniła się pierwotna cena nabycia nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś z w kwestii formalnej chce zabrać głos?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dąbrówce?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IV/31/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nabycia nieruchomości, 15 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. Uchwała wyżej wymieniona stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.d.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący przyznawania środków finansowych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Wójt Gminy - J. Wejer przedstawił dwie zmiany w projekcie uchwały, w sprawie przyznawania środków finansowych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Pierwsza zmiana dotyczyła maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia w wysokości 1.500 PLN, której nie można przekroczyć w danym roku kalendarzowym. Druga zmiana dotyczyła również maksymalnej kwoty dofinansowania wyżej wymienionych opłat, a mianowicie że Rada Gminy co roku będzie ustalała jej wysokość. Ponadto Wójt powiedział też, że projekt regulaminu został uszczegółowiony w niektórych punktach. Naniesione w nim zostały drobne, porządkujące i kosmetyczne zmiany.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś w kwestii formalnej chce zabrać głos?
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober, zwrócił się do Pana Wójta Gminy, z zapytaniem: na jakim poziomie to zaspokoi potrzeby nauczycieli?
Wójt Gminy - J. Wejer odniósł się do wypowiedzi. Fundusz na dofinansowywanie doskonalenia zawodowego wynosi 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tego 0,3 % przeznaczone zostanie między innymi na organizację szkoleń, organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli a 0,7 % przeznaczone zostanie między innymi na opłatę form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wójt oznajmił, że fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli zależy od ilości nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. W placówkach niewielkich fundusz ten będzie niski, najwięcej środkow finansowych będą miały duże szkoły, np. Szkoła Podstawowa w Luzinie, czy Gimnazjum Publiczne w Luzinie. Ponadto Wójt powiedział też, że trudno mu się ustosunkowywać do kwestii, czy to zaspokoi potrzeby nauczycieli, ponieważ jest to nowa rzecz, wprowadzona po raz pierwszy. W budżecie gminy na ten cel zabezpieczono kwotę 45.573 zł. Wójt stwierdził, że regulamin przyznawania środków finansowych na doskonalenie zawodowego nauczycieli został omówiony z dyrektorami szkół.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś, w kwestii formalnej przed głosowaniem projektu uchwały chce zabrać głos?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie przyznawania środków finansowych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IV/ 32/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 15 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. Uchwała w/w stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.e.
Kierownik GOPS - B. Pobłocka zapoznała Radnych z projektem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów w szkołach w ramach zadań własnych gminy oraz zasad odstąpienia od zwrotu wydatków na dożywianie.
Wójt Gminy - J. Wejer przedstawił informację dotyczącą wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów w szkołach, a mianowicie w budżecie gminy na ten cel zagwarantowano kwotę (11.000 zł + 10.000 zł), 21.000 zł. W marcu do budżetu Rada Gminy włączyła kwotę 24.150 zł. Stwierdził, że trudno rozdzielać środki na dożywianie, ponieważ nie wiadomo jaką pomoc Gmina otrzyma, do końca roku. Jednak większość tych środków zostaje przeznaczona szkole w Luzinie. Mniejsze środki otrzymuje szkoła w Kębłowie i w Sychowie na zakup zup oraz szkoła w Barłominie na zakup bułek i innych rzeczy. Wójt powiedział, że gdyby Gmina miała pewność ile otrzyma pieniędzy na cały rok, to mogłaby inaczej przygotowywać posiłki dla uczniów.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober oznajmił, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r., Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w porozumieniu z dyrektorem szkoły zapewnia uczniowi spożycie gorącego posiłku poza szkołą.
Kierownik GOPS - B. Pobłocka przedstawiła informację dotyczącą przygotowania dożywiania dzieci w szkołach, w tym przygotowanie gorących posiłków. I tak zgodnie z ofertą cena zupy 500 ml wraz z bułką wyniesie - 1,70 PLN, zaś 300 ml zupy (tzw. mała porcja), 1,50 PLN. Bułki zostaną zakupione z piekarni w Luzinie. Powiedziała, że Szkoła Podstawowa Kębłowo złożyła zapotrzebowanie na zupę - 2 termosy - 30 litrowe a Szkoła w Kębłowie na 1 termos - 100 litrowy. Poinformowała Radnych, że młodzież gimnazjalna nie została objęta gorącym posiłkiem, z uwagi na brak warunków. Jedynie młodzież została objęta posiłkiem tzw. suchym - drożdżówką, bułką z serem itp. Chociaż Kierownik GOPS uważała, że posiłki gorące były wskazane dla młodzieży dojeżdżającej. Szkoła ta jest wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia kuchni a w związku z tym należałoby wygospodarować pomieszczenia na kuchnię i świetlicę zgodnie z warunkami Sanepidu. Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wprowadzenia gorącego posiłku w Gimnazjum.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober negował propozycję Pani Kierownik GOPS. Powiedział, że intencją ustawodawcy było, żeby każdy uczeń spełniający te kryteria, otrzymywał gorący posiłek. Stwierdził, że będzie stał na stanowisku, żeby to Rozporządzenie w Gminie Luzino - § 4 ust. 2 było zrealizowane. Według mówcy posiłki gorące powinne otrzymywać dzieci dojeżdżające do Gimnazjum w Luzinie, tj. dzieci z Zelewa, Kębłowa, Wyszecina, Sychowa, Robakowa itp. Uważał, że nie można odstępować od wykonania rozporządzenia argumentując to brakiem pomieszczeń. Powiedział, że oczekuje, aby to Rozporządzenie było w Gminie Luzino zrealizowane. Zadał pytania: od kiedy to ruszy w szkołach? Czy to już się realizuje, bo rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia 14 stycznia 2003 r.? Czy zasięgnięto o jakieś informacje? Ile tych dzieci jest w Gimnazjum?
Kierownik GOPS - B. Pobłocka - ustosunkowała się do wypowiedzi. Powiedziała, że w Gimnazjum Publicznym w Luzinie dzieci korzystających z dożywiania jest 160.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał pytanie: Jak Pani chce rozwiązać § 4 ust. 2 Rozporządzenia , o którym mowa na wstępie?
Kierownik GOPS - B. Pobłocka - powiedziała, że przeprowadziła rozmowę z Dyrektorem Gimnazjum Publicznego w Luzinie na temat dożywiania uczniów. Powzięła też informację od Dyrektora, że w chwili obecnej, do wakacji letnich nie będzie wprowadzone dożywianie. Dyrektor przez okres wakacji będzie starał się przygotowywać pomieszczenie celem realizacji § 4 ust. 3 Rozporządzenia.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober nie był usatysfakcjonowany z wypowiedzi. Negował zaproponowaną formę dożywiania dzieci zamiejscowych w Gimnazjum Publicznym w Luzinie.
Radna G. Kasprzyk utożsamiała się z opinią przedmówcy. Powiedziała, cyt. „generalnie nauczyciele, dyrektorzy są zadowoleni. Nikt nie zgłaszał nam żadnych uwag związanych z dożywianiem ale jeśli chodzi o Gimnazjum, byłabym za tym, żeby stworzyć tam, tym dzieciom dojeżdżającym zwłaszcza takie możliwości, żeby one mogły raz dziennie zjeść gorący posiłek.” Oznajmiła, że była na spotkaniu z nauczycielami w Kębłowie i tam wyszedł w szczególności problem Zelewa. Cyt. „Z tego co zgłaszali nauczyciele nam, przedstawiali, że tam jest problem, jest tam bieda, są biedne rodziny, patologiczne rodziny. Jest to opinia ludzi, którzy mają kontakty z dziećmi z Zelewa i Zielnowa, które są dowożone do szkoły w Kębłowie. Ja sobie wyciągam jako radna wnioski odpowiednie. Proponuję sprawę załatwić w taki sposób. Zaprosiłam p. B. Pobłocką na posiedzenie, termin byłby do uzgodnienia i tam przedyskutować problem.”
Wójt Gminy - J. Wejer powiedział, że w Gimnazjum gorący posiłek ruszy od września. Pierwsza sala po prawej stronie, zaraz po wejściu do obiektu zostanie przeznaczona na wydawanie posiłków. Stwierdził, że bardzo trudno byłoby to wykonać w tej chwili, dlatego że należałoby automatycznie zmienić plan lekcyjny w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Luzinie.
Radny E. Miotke zadał pytanie: czy Pani ma rozeznanie odnośnie gorącego posiłku? Czy to nie będą posiłki z konserwantami, typu „gorący kubek”?
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał pytanie: Czy Gmina może to rozporządzenie realizować w grudniu? Co się stanie, jeżeli rodzice przyjdą do Dyrektora i zgłoszą wniosek o zapewnienie dzieciom gorącego posiłku zgodnie z Rozporządzeniem, o którym mowa?
Wójt Gminy - J. Wejer zadał pytanie: jak technicznie wydać dla 200 gimnazjalistów spoza terenu Luzina obiady?
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odniósł się do pytania Wójta. Odczytał treść § 4 ust. 2 Rozporządzenia, co ma wykonać?
Wójt Gminy - J. Wejer stwierdził, cyt. „Rząd przeznaczył na dożywianie dzieci w szkole kwotę ok. - 23.000 zł. Nie zapewnił środkow finansowych na dożywianie, żeby wykonać rozporządzenie i taka jest moja odpowiedź.” Oznajmił, że kwota 23.000 zł, tak naprawdę wystarczyłaby tylko dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Luzinie. W związku z tym Gmina daje jeszcze 10.000 zł, żeby dalej realizować dożywianie.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober - zadał pytanie: na podstawie czego przeznaczono tylko tyle środków finansowych?
Kierownik GOPS-u - B. Pobłocka udzieliła odpowiedzi. Stwierdziła, że roczne zapotrzebowanie na posiłki zostało wyliczone na kwotę 176.500 zł. Uprawnionych dzieci do korzystania posiłków jest 675, w tym z Luzina ze Szkoły Podstawowej - 160; z Gimnazjum - 160; Sychowa - 160, Kębłowa - 90, Wyszecina 55, Barłomina - 25, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - 25 . Rocznie liczonych jest 210 roboczych dni razy 675 uczniów daje nam liczbę 141750 x 1,20 zł (cena jednej porcji zupy), co daje łączną kwotę 176,500 zł. Poinformowała Radnych, że na dzień dzisiejszy GOPS posiada 21.300 zł. Ponadto wystąpiła z wnioskiem do Wydziału Polityki Społecznej w Gdańsku o 155,200 zł. Oznajmiła, że Gmina otrzymała zaliczkową transzę, ale jakie to będą środki w przeciągu roku, według rządowego programu dożywiania, który dotarł do GOPSu wraz z uchwałą, tego nie wiadomo.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zadał pytanie: czy Radni mają jakieś pytania co do projektu uchwały, czy do zagadnienia, które przedstawiła Pani Kierownik GOPS?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy przeznaczonych na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Luzino?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IV/33/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów w szkołach w ramach zadań własnych gminy oraz zasad odstąpienia od zwrotu wydatków na dożywianie, 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.f.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący nadania nazwy ulicy w Kębłowie.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Samorządu - E. Miotke przedstawił informację dotyczącą nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Kębłowie, a mianowicie Komisja postanowiła ten temat rozpatrzyć na następnym posiedzeniu. Wystąpiła z sugestią, aby mieszkańcy działek budowlanych przy nowo powstałej ulicy przedstawili propozycję dotyczącą nadania jej nazwy. Dlatego też mieszkaniec zaproponował, aby nowo ulicę nazwać „ulicą Okrężną”. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek, aby Rada Gminy podjęła uchwałę, nadając nowo powstałej ulicy, nazwę: „ulica Okrężna”.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś w kwestii formalnej chce zabrać głos?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nowo powstałej ulicy w Kębłowie, nazwy - „ulica Okrężna”?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IV/34/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kębłowo, 15 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. Uchwała wyżej wymieniona stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.g.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy Luzino. Nadmienił, że sprawą zajmowała się Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Gospodarcza i Samorządu. Projekt uchwały obejmuje propozycje zmian Komisji Gospodarczej i Samorządu, które zostały zaakceptowane przez pozostałe Komisje.
Przewodniczący obrad zadał pytanie: czy ktoś z Pań i Panów Radnych w kwestii formalnej chce zabrać głos?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IV/35/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy Luzino, 15 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.h.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej był przedmiotem obrad każdej Komisji Rady. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych chciałby w kwestii formalnej zabrać głos?
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zgłosił wniosek do planu pracy Komisji Rewizyjnej, a mianowicie powiedział, cyt. „w związku z tym, że na kwietniowym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu będziemy omawiać stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Luzino oraz funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, czy Komisja mogłaby dokonać oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Luzino.” Potem Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zaproponował też, aby Komisja Rewizyjna dokonała oceny sołectw pod kątem gospodarki odpadami w gminie, ponieważ w czerwcu, Komisja Gospodarcza i Samorządu będzie zajmowała się opracowaniem stanowiska w sprawie utworzenia zakładu komunalnego w gminie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - S. Cejrowski - ustosunkował się do wypowiedzi. Stwierdził, że jeżeli Rada Gminy podejmie stanowiska w w/w sprawach, to Komisja zajmie się tymi zagadnieniami, chociaż w kwietniu ma wiele posiedzeń w związku z opracowaniem opinii i wniosku w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2002.
Radny W. Zaczek oznajmił, cyt. „Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy” jest zagadnieniem bardzo szerokim. Jest procesem skomplikowanym ale na pewno zadaniem wskazanym. Wymagane jest zezwolenie Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej na przeprowadzenie oceny przeciwpożarowej na terenie gminy”.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober poprosił o przegłosowanie wniosku, aby w czerwcu Komisja Rewizyjna dokonała „oceny sołectw pod kątem gospodarki odpadami w Gminie”.
Przewodniczący obrad zadał pytanie Radnym, czy w kwestii formalnej chcą zabrać głos?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie wniosek Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie przyjęcia do proponowanego planu pracy Komisji Rewizyjnej na miesiąc czerwiec kontrolę w zakresie „ocena sołectw pod kątem gospodarki odpadami w gminie”?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek, o którym mowa 13 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 2 „wstrzymującymi”.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zadał pytanie: kto z Pan i Panów Radnych w kwestii formalnej zakłada zabrać głos?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej łącznie z wnioskiem, który przed chwilą został przegłosowany.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IV/36/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 15 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.i.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino na rok 2003. Powiedział też, że każdy Radny jest co najmniej członkiem dwóch Komisji Rady. Każda Komisja omawiała i przyjęła roczny plan pracy, obejmujący tematy, którymi chciałaby się zająć. Przewodniczący zadał pytanie: czy ktoś z Radnych w kwestii formalnej chciałby zabrać głos?
1. Radna Genowefa Kasprzyk zadała pytanie, czy Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Samorządu przygotował plan pracy, rozdzielając tematy na miesiące. Potem zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Powiedziała, cyt. „ nie jestem członkiem Komisji Rolnictwa, ale ja mam wątpliwości co do głosowania. Co Pani rozumie pod pojęciem zapoznanie Komisji ze stanem faktycznym zakończonych negocjacji z Unią Europejską w temacie rolnictwo - szanse i zagrożenia? Następnie zadała pytanie: „jak Pani będzie oceniała sytuację ekologiczną gminy? Jakie będą zastosowane metody, bo Pani, bardzo Pani wchodzi w kompetencje sołtysów? Tak na dobrą sprawę jak ja otrzymałam ten plan, to myślałam, że to jest chyba żart”. Według Radnej G. Kasprzyk tylko cztery tematy nadają się do planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które można byłoby zrealizować na jednym posiedzeniu. Powiedziała, cyt. „a Pani chce te 9 punktów realizować cały rok. Proszę mi powiedzieć w jaki sposób, Pani będzie realizowała plan, po pół punktu? Proszę mi to wyjaśnić”.
2. Radny E. Miotke - Cyt. „Panie Przewodniczący prosiłbym, abyśmy, w tym kierunku nie prowadzili dyskusji, ponieważ każda z Komisji przyjęła swój plan pracy, i to nie poszczególny Przewodniczący Komisji będzie sobie wymyślał i jak to będzie realizował. Komisja przyjęła plan i taki plan będzie realizowała. Jest to plan pracy danej Komisji a nie Przewodniczącego. To takie plany pracy, które Komisje przyjęły należy uszanować i poddać je pod głosowanie, w tej chwili, bez rozdrabniania na szczegóły”, a nie zadawać pytania : „co autor miał na myśli”.
3. Radna Genowefa Kasprzyk powiedziała, w kwestii formalnej, ja chciałabym powiedzieć, żebym była dobrze zrozumiana, że ja szanuję tę decyzję Komisji , ja tylko pytam. Ja mam prawo pytać”. Następnie zadała pytanie p. E. Miotke: Czy Pan jest adwokatem Pani Przewodniczącej Komisji Rolnictwa? Jeżeli Pani, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa... mi nie wyjaśni tych moich wątpliwości, nie odpowie mi na moje pytanie, to ja nie mogę wziąć udziału w głosowaniu nad takim planem, bo dla mnie, to jest żart. Jak rozwiązać ten problem, bo ja ze wszystkimi planami się zgadzam, bo to jest zawarte w jednej uchwale. Ja z wszystkimi planami się zgadzam ale z tym planem nie. Więc nad tym planem ja nie chcę głosować. Proszę rozwiązać tę kwestię.”
4. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz powiedział , cyt. „jest projekt uchwały i należy się tego trzymać.”
5. Radna M. Licau - ustosunkowała się do wypowiedzi Pani Radnej G. Kasprzyk, powiedziała, że to nie jest plan pracy przewodniczącej Komisji lecz całej Komisji w skład, której wchodzą radni, radni będący sołtysami, reprezentujący różne stanowiska w obszarze rolnictwo. Poprosiła Radną - G. Kasprzyk do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji jeżeli chciałaby więcej dowiedzieć na temat rolnictwa.
6. Radny E. Miotke zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino na rok 2003.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz podał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego E. Miotke dotyczący zamknięcia dyskusji i przegłosowania projektu uchwały?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wyżej wymieniony wniosek, 14 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 1 „wstrzymującym”.
Następnie prowadzący obrady zwrócił się do Pań i Panów Radnych z zapytaniem, czy ktoś w kwestii formalnej chce zabrać głos?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino na rok 2003?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IV/37/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino, 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.j.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy. Następnie zwrócił się do Pań i Panów Radnych z zapytaniem, czy ktoś w kwestii formalnej chce zabrać głos?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący zarządził głosowanie, zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IV/38/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 r. dotyczącą zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy, 15 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.12.k.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przedstawił projekt uchwały dotyczący zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Oznajmił, że nowo wybrany Radny J. Krauze wyraził akces do pracy w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W związku z tym proponuje się dokoptować do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radnego J. Krauze. Następnie prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy ktoś w kwestii formalnej chce zabrać głos?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie, zadał pytanie: kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IV/39/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 15 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.l.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przedstawił Radnym projekt uchwały dotyczący zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, a mianowicie powołuje się do składu osobowego w/w Komisji Radnego Jana Krauze. Prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy ktoś w kwestii formalnej chce zabrać głos?
Z uwagi na brak dyskutantów Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, zadał pytanie: kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, a tym samym włączeniem Radnego J. Krauze w jej skład?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IV/40/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 15 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.ł.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a mianowicie powołuje się do składu osobowego Komisji Radnego Jana Krauze. Następnie prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś w kwestii formalnej chce zabrać głos?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie, zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, poprzez włączenie w jej skład osobowy - Radnego Jana Krauze?
Radni w głosowaniu jawnym, podjęli uchwałę nr IV/41/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 15 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. Uchwała wyżej wymieniona stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.13.
Agronom - Wojciech Wermiński zapoznał Wysoką Radę z programem działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gminie Luzino na rok 2003, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przedstawił terminarz planowanych szkoleń z zakresu integracji z Unią Europejską. I tak szkolenie odbędzie się w Kochanowie - 19 marca 2003 r. o godz. 10.00, w Kębłowie - 19 marca 2003 r. o godz. 13.00, w Wyszecinie - 24 marca 2003 r. o godz. 10.00, w Tępczu - 24 marca 2003 r. o godz. 13.00, w Sychowie (dla mieszkańców Dąbrówki i Milwina) - 25 marca 2003 r. o godz. 10..00, w Zelewie (również i dla mieszkańców Zielnowa) - 27 marca 2003 r. o godz. 10.00, w Luzinie (dla mieszkańców Robakowa) - 2 kwietnia 2003 r. o godz. 10.00, w Barłominie - 3 kwietnia 2003 roku o godz. 10.00. Tematem szkolenia będzie: „Wynegocjonowane dopłaty do rolnictwa i obszarów wiejskich oraz kwotowanie mleka”.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał pytanie: jak wygląda sytuacja tworzenia grup producenckich?
Agronom - W. Wermiński odniósł się do wypowiedzi. Na naszym terenie funkcjonują nieformalne grupy producenckie, między innymi grupy producenckie zbóż, hodowli tuczników itp.
Reprezentantka Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej - Marta Pieściuk przedstawiła krotką informację dotyczącą negocjacji i szkoleń w zakresie integracji z Unią Europejską.

Ad.14.
Odpowiedzi na interpelacje udzielili:
1. Wójt Gminy - J. Wejer - który odniósł się do tematu:
a) uregulowań związanych z nowelizacją ustawy o podatku rolnym, nieruchomości oraz ustawy o ewidencji gruntów. Powiedział, że problemem w tej sprawie jest ewidencja gruntów, która w różnych czasach, na przestrzeni różnych przepisów była tworzona. Oznajmił, że próba ujednolicenia w/w spraw związana jest z przygotowaniem i wprowadzeniem podatku katastralnego od własności. Poprosił wnioskodawcę, aby przekazał mieszkańcom, którzy do niego się zwracali, by zgłosili się do Urzędu Gminy celem wyjaśnienia tych spraw, ponieważ każda sprawa jest inna i wymaga sprawdzenia oraz wyjaśnienia.
b) podawania do publicznej wiadomości informacji w zakresie jakości wody. Wójt oznajmił, że w każdym roku Gmina występowała do Sanepidu o przekazanie wyników badań wody, z uwagi na to że instytucja ta została powołana do przeprowadzania badań. Niemniej jednak Sanepid nie przekazywał wyników. W związku z tym, że wprowadzono do budżetu pozycję (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), zakup urządzenia do badania wody Sanepidowi, to instytucja ta zostanie zobowiązana do nieodpłatnego przekazywania wyników badań. Jeżeli nie wyrażą zgody na przekazywanie wyników badań wody, „to Gmina sama będzie musiała to robić.” Następnie Wójt podał koszty badania prób wody. Koszt badania jednej próby wody wynosi ok. 300 zł. W związku z tym, że Gmina posiada 8 studni to koszty wyniosą ok. 2.400 zł. Wójt podkreślił w swojej wypowiedzi, że zgodnie z ustawą do badania wody jest powołany Sanepid. Nadmienił, że przeprowadzi rozmowę z Panią Kierownik Sanepidu w wyżej wymienionym temacie.
c) dożywiania dzieci i młodzieży. Wójt powiedział, że sprawę omówiono w punkcie 12.e. porządku obrad.
d) opłaty abonamentowej za zużycie wody. Wójt oznajmił, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rady Gminy w drodze uchwały mają obowiązek ustalić taryfy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokładnie określa co zawierają taryfy dla poszczególnych grup odbiorców.
e) wystosowania apelu do Rady Miasta w Wejherowie w sprawie ustalenia bezpłatnego parkingu przy Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie w Wejherowie. Według posiadanych informacji Wójta Rada Miasta w Wejherowie po rozstrzygniętym przetargu, bodajże rok temu, zawarła wieloletnią umowę z podmiotem gospodarczym na prawidłowe funkcjonowanie parkingu. Posiada z tego tytułu dochody i nie będzie skłonna zerwać tejże umowy. Niemniej jednak powiedział, że jeżeli Rada Gminy podejmie stanowisko to je prześle do Prezydenta Miasta Wejherowo.
f) wystosowania pisma do Prezesa Zarządu Stoczni w Gdyni. Wójt nie podzielał stanowiska radnego W. Zaczek. Sugerował nie wyręczać związków zawodowych Stoczni, którzy mają dbać o swoich pracowników. Nie bardzo był przekonany, że pracodawca zgodzi się na propozycję Rady Gminy, z uwagi na to, że cykl technologiczny budowy statków jest skomplikowany. Powiedział, że jeżeli Rada Gminy podejmie stanowisko w w/w temacie, to je prześle do Prezesa Zarządu Stoczni.
g) realizacji wniosku Radnej G. Kasprzyk w sprawie lokalizacji znaku drogowego tzw. „lustra” przy ul. Okólnej, ul. Robakowskiej w Luzinie. Wójt nie utożsamiał się z propozycją Radnej, z uwagi na to, że jak stwierdził byłoby to rozwiązanie na krotką metę. Oznajmił, że przeprowadził wspólnie z innymi pracownikami gminy wizję lokalną i postanowił zmniejszyć wysokość skarpy oraz wyciąć krzaki i utrzymać wysokość trawy niskim poziomie, poprzez tych ludzi którzy zostali zatrudnieni w ramach utrzymania porządku na terenie gminy. Ściągnięcie skarpy poprawi lepszą widoczność kierowcom. (Radna G. Kasprzyk podziękowała Wójtowi za w/w rozwiązanie tematu).
h) złego stanu nawierzchni ul. Kaszubskiej w Luzinie. Wójt powiedział, że wszystkie ubytki w nawierzchni ulic zostaną uzupełnione masą bitumiczną. Stwierdził, że duże utrudnienia występują na ul. Młyńskiej, ul. Szkolnej i ul. Kaszubskiej. Wójt opowiadał się za tym, aby w przyszłym roku zacząć kompleksowo remontować fragmentami nawierzchnie ulic i dróg.
i) wniosków gości, dotyczących remontów dróg. Stwierdził, że od poniedziałku zostanie rozpoczęta akcja sprzątania. Jedna grupa będzie sprzątała piasek z ulic a druga będzie zbierała papiery. Poinformował Radnych, że rozpoczęto remonty ulic i dróg.
j) sołtysa M. Neumüller. Poprosił Sołtysów, aby zgłaszali sprawy dotyczące usunięcia padliny zwierzęcej znajdującej się na poboczu drogi do Sekretariatu Urzędu Gminy celem przekazywania tych informacji do Powiatowego Zarządu Dróg.
k) nazewnictwa ulic. Wójt poprosił Komisję Gospodarczą i Samorządu, aby przy omawianiu w czerwcu sprawy oznakowania ulic, wybrała model oznakowania, biorąc pod uwagę jego jakość, wygląd i trwałość oraz podjęła decyzję o sukcesywnym oznakowaniu głównych szlaków Luzina np. ul. J. Wilczka, ul. Ofiar Stutthofu i ul. Młyńskiej.
l) oznakowania domów numerami ewidencyjnymi. Wójt poinformował Radnych, że obowiązek ten należy do właściciela budynku, to jemu powinno zależeć na tym, aby budynek był oznaczony numerem ewidencyjnym nadanym przez geodetę gminnego. Niemniej jednak Wójt oznajmił, że poda mieszkańcom informację w w/w temacie Biuletynie Informacyjnym.
m) oświetlenia w Kochanowie. Wójt oznajmił, że Urząd Gminy zgłosi awarię oświetlenia ulicznego w Kochanowie do Zakładu Energetycznego w Wejherowie. Poprosi przedstawiciela Zakładu, aby skontaktował się z Sołtysem w celu dokładnego wyjaśnienia awarii oświetlenia i zmiany lampy ulicznej.
2. Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Luzinie - S. Cejrowski, odniósł się do wypowiedzi P. F. Okuń. Powiedział, że prawdą jest, iż radar został wypożyczony tzw. „drogówce” do Wejherowa. Stąd policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Luzinie wspólnie patrolują teren gminy z policjantami z Powiatowej Komendy Policji. Oznajmił, że obecny Komendant Powiatowej Policji wyraził zgodę na jednodniowe przeszkolenie policjantów w zakresie obsługi radaru. Nadmienił, że kierowcy przekraczający prędkość i prowadzący rozmowy przez telefony komórkowe zostali ukarani.
3. Wójt Gminy - J. Wejer przedstawił krótką informację dotyczącą pracy Policji na terenie gminy Luzino, w oparciu o przeprowadzone rozmowy z Komendantem Powiatowej Policji w Wejherowie.
4. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - M. Licau ustosunkowała się do wypowiedzi Pana F. Okuń. Oznajmiła, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na pewno zajmie stanowisko w sprawie organizacji blokad rolników.
5. Wójt Gminy - J. Wejer odniósł się do wypowiedzi Pana F. Okuń w sprawie organizacji konkursów o Unii Europejskiej i tzw. „prania mózgu dzieciom i młodzieży”. Powiedział, że niektóre konkursy dotyczące Unii Europejskiej nie są niebezpieczne, czy szkodliwe dla naszych dzieci np. konkursy plastyczne.
6. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz podziękował Panu F. Okuń za spostrzeżenia dotyczące prowadzenia obrad Rady Gminy. Podzielał stanowisko wnioskodawcy, że czytanie słowa bożego odbywa się w inny sposób niż prowadzenie sesji, czy czytanie korespondencji Rady. Stwierdził, że weźmie pod uwagę spostrzeżenia Pana Okuń dotyczące prowadzenia obrad Rady.
7. Radna G. Kasprzyk ustosunkowała się do wypowiedzi Pana F. Okuń. Powiedziała, że istnieją tendencje indoktrynacji, że nam podaje się nieprawdę. Poinformowała, że na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zaproponowała dyrektorom szkół o rozpropagowanie wśród młodzieży konkursu ekologicznego o Unii Europejskiej, z uwagi na to, że cyt. „jesteśmy Europejczykami i od Europy izolować się nie możemy”.

Ad.15.
W punkcie „Wolne wnioski i informacje” głos zabrali:
1. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz, który poprosił Radnych o wypracowanie stanowiska w temacie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z drogą powiatową do miejscowości Luzino. Zgodnie z § 11 pkt. 3 Regulaminu Rady Gminy Luzino, Rada Gminy oprócz uchwał na sesjach podejmuje oświadczenia. W związku z tym zaproponował Radnym, aby podjęli oświadczenie w wyżej wymienionym temacie, tj. Oświadczenie Rady Gminy Luzino z dnia 20.03.2003 r. Rada Gminy oświadcza, że budowa małego ronda zapewni i wyegzekwuje istniejące ograniczenie prędkości - 70 km/h. Następnie prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, aby Rada Gminy wystosowała oświadczenie do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Gdańsku w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z drogą powiatową w kierunku m. Luzino poprzez wybudowanie małego ronda. Radni Rady Gminy w głosowaniu jawnym podjęli oświadczenie, ponieważ w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” opowiedziało się 12 radnych, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym”. Następnie Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zaapelował do Radnych Rady Gminy IV kadencji, aby w miarę możliwości, czy swojej dobrej woli przeznaczyli dzisiejszą dietę z sesji albo dietę ze sesji kwietniowej, na zakup dzwonu do nowej parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że w przypadku zebrania kwoty powyżej 1.000 zł istniałaby możliwość nabycia tabliczki i wygrawerowania na niej napisu, iż sponsorami części nabycia dzwonu są Radni Rady Gminy IV kadencji.
2. Radna Genowefa Kasprzyk przypomniała Radnym, iż 24 marca 2003 r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, na które serdecznie wszystkich zapraszała. Następnie zgłosiła prośbę do Pana Wójta Gminy, aby skonkretyzował propozycje dotyczące kalendarza imprez kulturalnych. Poprosiła Radnych - członków Komisji aby przygotowali się do dyskusji. Następnie przedstawiła zastrzeżenia dotyczące prowadzenia dzisiejszej sesji. Powiedziała, cyt. „widzę pewne uchybienia proceduralne i jak powiedział Pan Braun może to rodzić podejrzenia o mataczenie, chodzi mi o przekazywaną radnym informację. Ona jest cząstkowa a taka ona nie powinna być, bo nie daje pełnego obrazu i rodzi to takie sytuacje, że potem odbywają się zupełnie niepotrzebne dyskusje, które absolutnie w ogóle nie powinne mieć miejsca.” Tutaj powiedziała, że ma na myśli postanowienie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, „które Pan, Panie Przewodniczący przedstawiał. Nie powinien Pan, tak ważnych rzeczy przedstawiać cząstkowo według własnego uznania.” Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz oznajmił, że postanowienie o umorzeniu śledztwa każdy Radny otrzymał, jak tylko przyszło do Biura Rady Gminy. Wtedy polecił pracownikowi Biura, aby je przekazał Radnym. Postanowienie to zostało wysłane Radnym w miesiącu styczniu. W związku z tym pozwolił sobie odczytać część postanowienia dla przypomnienia. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury - G. Kasprzyk cyt. „dobrze, ale ta cząstkowa informacja nie była tylko w tym przypadku, dotyczyło to np. „kalendarza imprez kulturalnych”, gdzie zanosiło się na to, że w tej kwestii będzie podjęte głosowanie, więc może, zły przykład podałam. Na przyszłość ja osobiście, nie wiem jak inni Radni, nie będę się wypowiadała w ich imieniu, chciałabym mieć całą informację, by mieć pełen obraz, żebym mogła rzetelnie, w miarę bardzo obiektywnie ocenić.” Potem Radna G. Kasprzyk zgłosiła prośbę do Pana Wójta , aby znalazł pieniądze na wymalowanie przystanków autobusowych w Kębłowie i w Wyszecinie, ponieważ przystanek w Wyszecinie bardzo rzuca się w oczy, jest brudny, szpeci wieś.”
3. Wójt Gminy - J. Wejer - odniósł się do wypowiedzi. Powiedział, że zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego wsi Wyszecino, mieszkańcy przeznaczyli środki finansowe na remont przystanku, cyt. „a tak naprawdę warunki atmosferyczne nie pozwalały na malowanie, ponieważ były mrozy.”
4. Radny W. Zaczek odniósł się do wniosków, które były skierowane pod jego adresem. Cyt. „Oczywiście prawdą jest, że ja dnia 5 lutego 2003 r. na spotkaniu zespołu organizacyjnego zwróciłem uwagę Radnej, żeby nie powoływała się na swój mandat radnego, przy wykonywaniu działań o charakterze prywatnym i we wniosku, który skierowałem do radcy prawnego, później ni jako zostałem sprowokowany, piszę, że zwróciłem uwagę, w drugim zdaniu, apel ten skierowałem do Radnej Genowefy Kasprzyk. Stąd ja tutaj jestem troszeczkę, no jestem zdegustowany słownictwem, które zostało użyte jako oskarżenie. Ja nie skierowałem żadnego oskarżenia” a jedynie apel w koleżeńskim charakterze. „Apel lub zwrócenie uwagi nie jest oskarżeniem. Prosił zerknąć co to jest oskarżenie i nie używać takiej terminologii, wobec takiego sformułowania, które ja używałem , natomiast faktem jest, że skierowałem sprawę do radcy prawnego, ponieważ no sprawa ni jako nabrała dalszego toku. Chociaż moją wolą nie jest konfliktowanie pracy Rady. Ja broń boże , jestem daleki od tego, żeby wchodzić w konflikt z kimkolwiek. Nie mam takiego zamiaru również, żeby wchodzić w konflikt z Panią Radną Genowefą Kasprzyk. Uważam, że sprawa niepotrzebnie wyszła poza obręb tego zespołu organizacyjnego. Było to grono zamknięte, ściśle określone i tylko Radni, natomiast wyszło to poza obręb, gdzie były osoby publiczne, osoby z zewnątrz, między innymi nauczyciele, bo to zostało poruszone na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W związku z czym nie zostało mi nic innego jak skierować sprawę do radcy prawnego, który wydał swoją opinię. Opinia ta jest diametralnie różna od opinii, którą przedstawiła Radna G. Kasprzyk, wydaną przez innego radcę prawnego. Ja nie będę tego cytował. Ja to po prostu przekażę Przewodniczącemu Rady Gminy dlatego, że on został wyznaczony jako arbiter w tej sprawie, musi się do tego ustosunkować, natomiast we wniosku Pani Kasprzyk skierowanym do Przewodniczącego, nie podoba mi się sformułowanie „błędna jest także opinia radcy prawnego Pani Anny Lewickiej Cwynar”, prosił , żeby takiego czegoś nie pisać, bo Pani tutaj jest sędzią wobec prawnika a Pani nie jest prawnikiem ani Sądem Najwyższym, i nie może Pani pisać o prawniku, że błędna jest jego interpretacja. Może Pani wniosek skierować do Naczelnego Sądu Administracyjnego tudzież do Naczelnej Rady Radców Prawnych i oni w tej sprawie orzekną.” Następnie Radny W. Zaczek odniósł się do dwóch wniosków dotyczących odwołania jego osoby z Przewodniczącego Komisji Statutowej i z-cy Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu. Cyt. „Skwituję to jednym zdaniem. Wydaje mi się, że to jest jakaś subiektywna ocena mojej pracy wydana przez Panią Kasprzyk. Nie wiem, czy to jest ocena merytoryczna, ja się do tego ustosunkowywać nie będę. Wydaje mi się, że jest to złośliwość. Może i zemsta za to, co wobec Pani Kasprzyk zrobiłem. Ja się uważam za człowieka na tyle inteligentnego, że ja się tym samym nie będę rewanżował. Dziękuję”.
5. Radna G. Kasprzyk cyt. „Ja nie będę polemizowała, absolutnie, bo ja się wypowiedziałam w tej kwestii, ja to podtrzymuję. Pan mi nie może mówić, co jest właściwe a co nie, bo ja wiem. Jeżeli piszę to wiem, papier wszystko przyjmuje, proszę takich uwag nie robić, bo są nie na miejscu. Ponadto Panie Radny, jeżeli ktoś apeluje, to proszę apelować tak, żeby to miało swoje jakieś realne miejsce na tej ziemi i co najmniej było zgodne z prawem, bo tu muszę powiedzieć Pan do mnie zaapelował to fakt, ale powołał się Pan na art. 24e. Zarzucił Pan mi ewidentnie złamanie prawa, ponieważ ja powołałam się w zaproszeniu na to, że podpisałam je jako radna G. Kasprzyk. Teraz niech, proszę słuchać: „przez dodatkowe zajęcie należy rozumieć jakąkolwiek czynność nie związaną z wykonywaniem mandatu”. Czy Pan rozumie jako osoba, która po prostu, co Pan mi zarzuca, jako osoba, która jest po prawie, bo gdybym zrobiła tak jak Pan chce, czyli podpisała się Genowefa Kasprzyk, to wtedy mógłby Pan mi zarzucić łamanie prawa z art. 24e. W tym konkretnym przypadku nie może mi Pan tego zarzucić, bo ja wykonywałam, iż miałam mandat radnej. Pan próbował się tłumaczyć, że rok wcześniej jak organizowałam wieczór kolędowy, owszem ale jako prezes Towarzystwa Przyjaciół Gminy Luzino a więc Pan nie powołał się na stan faktyczny, czyli jakby zamataczył Pan to wszystko. To jest bardzo popularne , bardzo modne powiedzenie. Nie będę z Panem dyskutowała, w każdym bądź razie wiem, że ja, to nie jest zemsta. Ja wiem jedno Panu po prostu jest teraz głupio, bo Pan rzucił” hasło, „teraz nie wie Pan jak się z tego wyplątać. Nie można szkalować Radnych, to że Pan mówi, to mnie Pan obraził w obecności Przewodniczących, dla mnie są to bardzo ważne osoby. Dla mnie każdy jest ważny, czy to jest sołtys, czy to jest mieszkaniec, czy to jest dziecko. Dla mnie wszyscy są jednakowo ważni a w ogóle przedstawiciele władzy samorządowej, jakim jest Wójt , jakim jest w-ce Wójt, jakim jest Przewodniczący Rady. Nie wolno rzucać sobie, od tak, tego nie wolno robić, nie. W ogóle za nim cokolwiek powie się innemu, drugiemu Radnemu, to powinien się 15 razy zastanowić i przeczytać, to co powinien przeczytać, za nim przystępuje się do pełnienia mandatu radnego. Czyli przynajmniej mieć, co najmniej podstawową znajomość w zakresie ustawy samorządowej, w zakresie Regulaminu i Statutu.”
6. Sołtys wsi Robakowo - Marzena Pallach podziękowała Wójtowi Gminy za przybycie na pierwsze zebranie wiejskie oraz za odczytanie protestu i wyjaśnienie tej kwestii mieszkańcom.
7. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober wystąpił z sugestią rozważenia wniosków dotyczących odwołania Radnego W. Zaczek z Przewodniczącego Komisji Statutowej i z-cy Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu.
8. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz podał informacyjnie, iż Rada Gminy zajmie stanowisko w wyżej wymienionej sprawie.
9. Radna G. Kasprzyk poprosiła o wyjaśnienie zapisu w artykule (tzw. „Gazetki”, którą wydaje zespół „Krąg”), następujących słów: „Pan A. Stenka - zastępca Wójta jest to osoba, która rozdaje karty w gminie”. Powiedziała, cyt. „mnie to bardzo zaniepokoiło. Ja nie wiem jak ja to mam rozumieć, czy jako to, że Wójt nie ma nic do powiedzenia, czy to , że Pan karty rozdaje?”
10. Zastępca Wójta Gminy A. Stenka cyt. „ o to proszę pytać, Pani Radna autora tych sformułowań, nie po raz pierwszy użytych w tej „gazetce”. Nie ja ją piszę. Nie ja je autoryzuję i proszę jego zapytać.” Karty ja mam w kieszeni mogę rozdać jak Pani chce”.
Na sali wystąpił tzw. „nieład dyskusyjny”.
11. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz podał termin kolejnej sesji Rady Gminy Luzino. Sesja odbędzie się 28 kwietnia 2003 roku. Potem złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Ad.16.
Zgodnie z § 34 Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zakończył sesję wypowiadając formułę: „zamykam IV sesję Rady Gminy Luzino”. Obrady zakończyły się o godz. 18.10.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, zaś drugi otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: Stefania Sirocka.


1. Lista obecności Radnych
2. Lista obecności Gości
3. Wniosek G. KAsprzyk o zmianę w porządku obrad
4. Dyplom dla GKS Luzino
5. Dyplom dla sołtysów H. Gołąbek i J. Pallacha
6. Pismo z Watykanu - podziękowania za życzenia
7. Postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko J. Wejerowi i A. Stence - część I- część II
8. Uchwała Kolegium RIO dot. budżetu na rok 2003
9. Wniosek radnej G. Kasprzyk o wyciągnięcie konsekwencji wobec Radnych
10. Akces K. Krauze do Komisji Rady
11.Informacja o powstaniu Klubu Radnych "Nasza Gmina"
12. Pismo od. J. Budnika w sprawie drogi krajowej Nr 6
13. Wniosek mieszkańców o naprawę ogrodzenia przy Bibliotece Gminnej
14. Podanie o przydział lokalu mieszkalego dla J. Ryża
15. protest mieszkańców Robakowo przeciwko ważności wyboru sołtysa - część I15. część II
16. Pismo S. Kwidzińskiej dot. lokalu
17. Informacja z działalności Wójta
18. Wniosek G. Kasprzyk o naprawę ul. Kaszubskiej
19. Pismo G. Kasprzyk dot. zarzutów wobec radnego W. Zaczka
20. Wniosek G. Kasprzyk o odwołanie W. Zaczka z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarczej (..)
21.Wniosek G. Kasprzyk o odwołnie W. Zaczka z funkcji przewodniczącego Komisji Statutowej
22. Opinia radcy prawnego w sprawie działaności radnych
23. Wniosek G. Kasprzyk o weryfkację opinii radcy A. Cwynar
24. Informacja GOPS o akcji świątecznej

25. Uchwała IV/29/03 z 20.03.2003 w sprawie budżetu gminy na rok 2003
26. Uchwała IV/30/03 z 20.03.2003 w sprawie obsługi kasowej gminy
27. Uchwała IV/31/03 z 20.03.2003 w sprawie nabycia nieruchomości
28. Uchwała IV/32/03 z 20.03.2003 w sprawie przyznawania środków na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli
29. Uchwała IV/33/03 z 20.03.2003 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów w szkołach w ramach zadań własnych gminy oraz zasad odstąpienia od zwrotu wydatków na dożywanie
30. Uchwała IV/34/03 z 20.03.2003 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kębłowie
31. Uchwała IV/35/03 z 20.03.2003 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy Luzino
32. Uchwała IV/36/03 z 20.03.2003 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
33. Uchwała IV/37/03 z 20.03.2003 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
35. Uchwała IV/38/03 z 20.03.2003 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy
36. Uchwała IV/39/03 z 20.03.2003 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
37. Uchwała IV/40/03 z 20.03.2003 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
38. Uchwała IV/41/03 z 20.03.2003 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

39. Informacja ODR - część I część II część IIIplik:1203:część IV#