Gmina Luzino
Protokół nr VI/2003
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia:
 20 marca 2003 r.
 04 kwietnia 2003 r.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o pracach Wójta Gminy.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski zaproszonych gości.
7. Głos publiczności.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie.
9. Sprawozdanie z dzialalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie.
11. Sprawozdanie z wykonania Programu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002
a) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2002
b) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2002
c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) wprowadzenia zmian do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie;
c) wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie;
d) inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od posiadania psów;
e) przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
f) przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
g) wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
14. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Luzino oraz funkcjonowania OSP w Gminie Luzino.
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
W myśl § 20 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz otworzył sesję tradycyjną formułą: „otwieram VI sesję Rady Gminy Luzino”. Przewodniczący Rady Gminy przywitał serdecznie Radnych przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność obrad. W sesji udział wzięło 13 radnych, co stanowi 86,6 % ustawowego składu Rady Gminy i upoważnia do podejmowania uchwał oraz wniosków. Nieobecność swoją usprawiedliwił ustnie radny Ryszard Groth i radny S. Cejrowski. Stwierdził, że Radni najprawdopodobniej spóźnią się na posiedzenie.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przywitał zaproszonych gości: Wójta Gminy - Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy - Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy - Mirosławę Stolc, Sekretarza Gminy - Marzenę Meyer, inspektora gminnego - Stefanię Sirocką, Radcę prawnego - Annę Lewicką-Cwynar, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Bronisławę Pobłocką, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury - Marię Krośnicką, Kierownika Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego - K. Hinc, Pełnomocnika Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Urszulę Topp, sołtysa wsi Luzino - Zygmunta Brzezińskiego ; sołtysa wsi Robakowo - Marzenę Pallach, sołtysa wsi Dąbrówka - Bronisława Nadolskiego, sołtysa wsi Sychowo - Mirosława Neumuller, sołtysa wsi Milwino - Jana Lewińskiego, sołtysa wsi Kochanowo - Roberta Gurskiego, sołtysa wsi Kębłowo - Piotra Michałek. Przewodniczący obrad przywitał też bardzo serdecznie przedstawicieli lokalnych kół partyjnych, organizacji społecznych działających na terenie gminy oraz mieszkańców gminy.
Obrady VI sesji rozpoczęły się o godz. 10.10 i zakończyły o 19.30. Posiedzenie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poinformował Radnych, iż w dniu 18 kwietnia 2003 roku od Wójta Gminy wpłynął wniosek dotyczący ujęcia w porządku obrad następujących tematów, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości” i „podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na potrzeby Policji części budynku i garażu stanowiącego mienie komunalne położonego w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 58.” Następnie zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby wnieść do proponowanego porządku obrad jakieś tematy?
Z uwagi na brak innych propozycji prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku Pana Wójta a zarazem wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 13 podpunktu:
 „h” o brzmieniu - „podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości”
 „i” o treści: „podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na potrzeby Policji części budynku i garażu stanowiącego mienie komunalne, położonego w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 58”?
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” opowiedziało się 13 , przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”. W związku z czym Rada Gminy przyjęła propozycję zmiany porządku obrad. Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad VI sesji Rady Gminy. Zadał pytanie: czy ktoś w kwestii formalnej chce zabrać głos?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad VI sesji Rady Gminy łącznie z wcześniejszą przegłosowaną propozycją.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli zaproponowany porządek obrad, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
Radna G. Kasprzyk poprosiła o głos w sprawach regulaminowych a mianowicie wezwała Radę Gminy do usunięcia w terminie 7 dni naruszenia prawa w zakresie poddanej przez Przewodniczącego Rady Gminy Luzino pod głosowanie uchwały nr IV/37/2003. Wezwanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radna Kasprzyk poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy, aby zaczął realizować jej wnioski, które zgłosiła na sesjach. Podziękowała Przewodniczącemu Rady za przychylenie się do jej wniosku a także do wniosku radnego K. Bober w sprawie zapraszania na sesje prawnika.

Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poprosił Radnych o zgłaszanie uwag do protokołu z dnia 20 marca 2003 roku.
W związku z brakiem uwag prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji nr IV/2003 z dnia 20 marca 2003 roku?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr IV/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 roku, 11 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”.
Radna G. Kasprzyk poprosiła o odnotowanie w protokole, iż oddała głos „wstrzymujący”.
Następnie prowadzący obrady poprosił Radnych o zgłaszanie uwag i ewentualnych poprawek do protokołu z sesji z dnia 4 kwietnia 2003 roku.
W związku z brakiem uwag prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 4 kwietnia 2003 roku?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr V/ 2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 4 kwietnia 2003 roku, 11 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”.
Radna G. Kasprzyk poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy o odnotowanie w protokole, iż oddała głos „wstrzymujący”.

Ad.2.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zapoznał Radnych z informacją o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący uczestniczył wspólnie z Panem Wójtem Gminy w Walnym Zgromadzeniu Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, na którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowy Zarząd, którego Prezesem ponownie został Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Choczewo. Ponadto Przewodniczący brał udział z innymi Radnymi w spotkaniu integracyjnym, informacyjnym o Unii Europejskiej, które było organizowane przez Pomorski Urząd Wojewódzki dla mieszkańców gminy Luzino. Podał informacyjnie, że w dniu 20 marca 2003 roku otrzymał pismo, na które udzielił odpowiedzi, tj. cyt.
1. „w zakresie organizowania wieczoru kolędowego wpłynęło pismo od Radnej G. Kasprzyk. W obecnej chwili przedstawiono Radzie dwie różne opinie prawne odnośnie sposobu organizowania tego typu spotkań, tj. opinia prawna radcy prawnego Pani Anny Lewickiej - Cwynar oraz opinia radcy prawnego Pani Anny Kowalskiej w celu rozstrzygnięcia, która opinia jest właściwa, bo teraz należałoby zasięgnąć opinii innych, być może niezależnych radców prawnych. Jednakże biorąc pod uwagę, że pozyskanie takiej opinii wiąże się z odrębnymi kosztami, pragnę przedstawić Wysokiej Radzie do przegłosowania wniosek o następującej treści, aby Rada Gminy wyraziła zgodę i delegowała Przewodniczącego Rady Gminy do zasięgnięcia opinii prawnej w przedmiotowej sprawie oraz przeznaczenia z budżetu gminy środków finansowych na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z pozyskaniem opinii. Wniosek o w/w treści przedstawi do przegłosowania w punkcie 16 - „Wolne wniosek i informacje”.
2. w kolejnym piśmie Radna G. Kasprzyk zgłosiła wniosek o odwołanie Radnego W. Zaczek z funkcji v-ce Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Samorządu oraz odwołania Radnego W. Zaczek z funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowej. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarczej Radny W. Zaczek złożył rezygnację z pełnionej funkcji, natomiast co do następnego wniosku, Komisja Statutowa zajmie się tym na swoim posiedzeniu.
3. na sesji 20 marca 2003 r. Radna G. Kasprzyk złożyła wniosek w sprawie wyciągnięcia konsekwencji i przywołania do porządku Radnego Zdzisława Koszałka, Radnego Krystiana Herbasz, Radnego Eugeniusza Miotke i Radną Małgorzatę Licau. Jak się dowiedziałem powodem nieobecności w/w Radnych na posiedzeniach Komisji był brak konstruktywnej współpracy z Przewodniczącą Komisji. Następnie Przewodniczący obrad przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy, tj. pismo:
4. Koła Ligi Polskich Rodzin dotyczące nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Luzino”. Poprosił Przewodniczącego Komisji Statutowej aby w punkcie 4 przedstawił stanowisko Komisji w przedmiotowej sprawie;
5. Pana Huberta Bladowskiego w sprawie przekazania w darowiźnie części obiektu starego Ośrodka Zdrowia w Luzinie dla potrzeb policji;
6. Pana Sławomira Bujaka dotyczące powiadomienia o ukaraniu przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Wójta Gminy - J. Wejera, Zastępcy Wójta Gminy - A. Stenka i Kierownika Referatu Inwestycyjnego - K. Hinc. Przewodniczący Rady Gminy podał informacyjnie, że pismo to łącznie z postanowieniem o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wysłał Radnym, z którym na pewno się już zapoznali. Niemniej jednak Przewodniczący Rady odczytał treść postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, (Przewodniczący nie odczytał uzasadnienia postanowienia - pismo 0050/71/2003). Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober poprosił o odnotowanie w protokole, iż w momencie odczytywania postanowienia nie odczytano uzasadnienia tego postanowienia. Radna G. Kasprzyk poprosiła o zapisanie w protokole, iż Przewodniczący Rady Gminy podejmuje próbę manipulowania Radnymi poprzez przekazywanie informacji częściowej, odchodzenie do informacji zupełnie innych, dotyczących innego zagadnienia, innego tematu”.
7. Pana W. Bladowskiego w sprawie powiadomienia o ukaraniu przez Sąd Rejonowy, Wydział II Karny Wejherowo, Wójta Gminy Luzino - J. Wejer, Zastępcy Wójta - A. Stenka, Kierownika Referatu Inwestycyjnego - K. Hinc. (Pismo o numerze ewidencyjnym ORG-0050/73/2003);
8. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poinformował Radnych, że poprosił Wójta Gminy, aby udzielił jemu odpowiedzi na następujące pytania: kiedy Wójt otrzymał postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego i czy to postanowienie jest prawomocne? Nadmienił, że otrzymał odpowiedź na zadane pytania, którą odczytał Wysokiej Radzie, tj. pismo nr OR - 0815/K/63/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 roku. Dodał, że postanowienie o warunkowym umorzeniu wpłynęło do Biura Rady jako załącznik do pisma, które złożył p. Sławomir Bujak i p. Wiesław Bladowski. Z odpowiedzi otrzymanej od Pana Wójta wynika, że postanowienie to nie jest prawomocne. Cyt. „Jeżeli miałbym przeczytać uzasadnienie, nic nie stoi na przeszkodzie, chciałbym otrzymać przyzwolenie Rady Gminy.” Głos w dyskusji zabrali:
 V-ce Przewodniczący Rady Gminy - K. Bober - cyt. „ nie uzasadnienie nie jest prawomocne tylko postanowienie o warunkowym umorzeniu. Postanowienie o warunkowym umorzeniu zostało odczytane. Myślę, że ta dyskusja jest naprawdę nie na miejscu i jest niepotrzebna. Proszę zaprotokołować: „postanowienie o warunkowym umorzeniu nie jest prawomocne, zostało ono odczytane. Uzasadnienie tego postanowienia jest integralną częścią. Jeśli pójść tokiem Pana myślenia, to postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania nie powinno być dzisiaj w ogóle odczytywane. Na zakończenie chcę powiedzieć art. 213 Kodeksu Karnego mówi bardzo wyraźnie, jeśli warunkowe umorzenie postępowania nie jest prawomocne, to ja na miejscu oskarżonych skierowałbym sprawę do Prokuratury, że jest rozpowszechniane wbrew prawu. Art. 213 KK - „że nie ma przestępstwa określonego w artykule 212 § 1 jeżeli zarzut uczyniony niepubliczny jest prawdziwy. Zarzut, przestępstwo zostało przez Sąd stwierdzone. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub § 2 kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu”. Zgłosił prośbę, aby to uzasadnienie odczytać. Nie rozumiem, co my w tej chwili mamy głosować, jeżeli uważamy, że uzasadnienie jest nieprawomocne, to ja się pytam, dlaczego odczytano postanowienie o warunkowym umorzeniu sprawy?”
 Radny E. Miotke powiedział, że po przeczytaniu pisma, które Radni otrzymali w tej sprawie, myślał, że Biuro Rady otrzymało postanowienie z Sądu Rejonowego w w/w sprawie. W związku z tym , że takie pismo do Biura Rady nie wpłynęło, zgłosił wniosek aby tego postanowienia nie czytać. Mieszkaniec ma prawo dołączyć do pisma załączniki jakie uważa za stosowne, natomiast w tej sprawie chodzi o decyzję Sądu, która jest nieprawomocna, nie wpłynęła do Biura Rady, nie ma jej Wójt. W związku z tym jeżeli postanowienie wpłynie, zgodnie z deklaracją Wójta zostanie przekazane do Biura Rady a następnie przekazane Radnym.
 Radna G. Kasprzyk powiedziała, że przyłącza się do propozycji kolegi Radnego. Następnie zwróciła się do Przewodniczącego Rady Gminy twierdząc, że przyłącza się, jakby do rozpowszechniania nieprawomocnego postanowienia, które na nasze ręce wpłynęło w ten sposób, jakby zarzut kierowany pod adresem osób, które rozpowszechniają wniosek Pana Wójta jest słuszny i dotyczy również Pana. Ponadto zadała pytanie: jak się ma pismo Pana W. Bladowskiego do tego postanowienia Sądu, w którym to piśmie Pan Bladowski wspomina o programie SAPARD i o wpłacie kwoty 1.200 zł na kanalizację, to zdążyłam odnotować?
 Wójt Gminy - J. Wejer cyt. „w związku z tym, że dotyczy to mojej osoby, mojego zastępcy i pracownika Urzędu, ponieważ zarzut przeczytano, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przeczytać uzasadnienie, natomiast co do programu SAPARD później się wypowiem na ten temat, ponieważ w ogóle nie ma to związku z tą sprawą.
 Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz oznajmił, że pozwolił sobie odczytać pismo Pana Bladowskiego, ponieważ wpłynęło ono do Biura Rady. I do tego pisma również było dołączone postanowienie o warunkowym umorzeniu sprawy. Potem Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnej G. Kasprzyk słowami: „Pani Radna mówi, że ja też rozpowszechniam postanowienie, ale też Pani poprosiła o odnotowanie w protokole, aby odczytać w całości to postanowienie” . Przewodniczący uważał, że Pani Radna powinna być konsekwentna.
 Radna G. Kasprzyk powiedziała, iż nie miała takiej informacji, że postanowienie jest nieprawomocne. Stwierdziła, że jeżeli Przewodniczący Rady przekazuje jakieś informacje to, żeby one były prawdziwe a nie kłamliwe i oskarżające jej osobę.
 Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz - zadał pytanie: czy Pani uważa, że postanowienie o warunkowym umorzeniu jest kłamliwe, czy nieprawdziwe, bo ja nie?
 Radna G. Kasprzyk oznajmiła, że Pana stwierdzenie jest kłamliwe, bo ja...
 Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poprosił Radną, aby swoją wypowiedź zakończyła wnioskiem.
 Radna G. Kasprzyk - cyt. „Chciałam Pana poinformować, że przed przeczytaniem postanowienia, ja nie miałam informacji, że to postanowienie jest nieprawomocne. W związku z czym podtrzymuje swoją uwagę pod Pana adresem, że postanowienie to nie powinno być w ogóle czytane na sesji, ponieważ przyłącza się Pan do zarzutu Pana Wójta, który informuje Radnych, że jest to rozpowszechnianie, postanowienie, które w świetle istniejących przepisów prawa nie uprawomocniło się.”
 Wójt Gminy - J. Wejer - cyt. „ja nie stawiałem żadnego zarzutu. Ja tylko poinformowałem Radnych.”
 Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odczytał uzasadnienie postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego.
 Radna G. Kasprzyk - cyt. „ja w kwestii formalnej, ponieważ odczytał Pan uzasadnienie, które nie jest prawomocne, to chciałam złożyć wniosek o to, żeby Wójt złożył przed Radą informacje, ponieważ zgadza się, że to postanowienie jest ze stanem faktycznym, co stwierdził w piśmie odczytanym przez Pana.” W związku z czym proszę, aby Wójt złożył informację „o postanowieniu, o przebiegu tej sprawy”.
9. Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego O/Luzino w sprawie nadania tytułu: „Honorowego Obywatela Gminy Luzino”.
Głos w dyskusji zabrali:
1. Radna G. Kasprzyk zwróciła się do Przewodniczącego Rady, że nie przedstawił własnego stanowiska w sprawie wyciagnięcia konsekwencji wobec Radnych.
2. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz stwierdził, że udzielił odpowiedzi.
W związku z tym Radna G. Kasprzyk poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy o powtórzenie tego stanowiska.
Stąd Przewodniczący Rady Gminy powtórzył swoją wypowiedź, tj. cyt. „na sesji 20 marca 2003 roku Radna G. Kasprzyk złożyła wniosek w sprawie wyciągnięcia konsekwencji i przywrócenia do porządku Radnego Z. Koszałka, Radnego Krystiana Herbasz, Radnego Eugeniusza Miotke, Radną Małgorzatę Licau. Jak się dowiedziałem, powodem nieobecności w/w Radnych na posiedzeniach Komisji był brak konstruktywnej współpracy z Przewodniczącą Komisji.”
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zwrócił się do Pani Radczyni cyt. „ w związku z tym, że to postanowienie zamyka drogę Sądowi do wydania wyroku w tej sprawie i na to postanowienie służyło stronom - oskarżonym, pokrzywdzonym zażalenie, czy ustawa nakazuje, jeśli tak, to w jakim punkcie, doręczenie postanowienia oskarżonym? Czy oskarżeni skorzystali z możliwości złożenia zażalenia, które w ich przypadku upływa w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia? Czy ustawodawca nakazuje dostarczenie postanowienia oskarżonym?”
Radna G. Kasprzyk ustosunkowała się do stanowiska Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec Radnych. Powiedziała, cyt. „ja nie będę Pana pytała, na czym polegała konstruktywna współpraca wymienionych Radnych ze mną ale zapytam Pana, dlaczego nie wyciągnął Pan wobec w/w Radnych konsekwencji z tego tytułu, że łamią oni prawo, nie stosują się do regulaminu Rady Gminy i dlaczego Pan przyzwala na łamanie prawa w gminie?”
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz cyt. „Nie pozwalam na łamanie prawa, być może to Pani tak, to odbiera, bo nie chce Pani tego zrozumieć, odbyłem spotkanie i przeprowadziłem rozmowę jako Przewodniczący Rady z tymi Radnymi.”
Radna G. Kasprzyk - cyt. „Panie Przewodniczący, nie będę prowadziła z Panem polemiki ale uważam, że rozmowa powinna być przeprowadzona z dwoma stronami. Ze mną taka rozmowa nie została przeprowadzona. W związku z czym uważam, że jest Pan osobą bardzo stronniczą i „Klubową”. Panie Przewodniczący chciałam poinformować Radę, że nie zna Pan regulaminu , bo w w/w Radni powinni w terminie 7 dni od daty posiedzenia, jeżeli w nim nie uczestniczyli, złożyć usprawiedliwienie, o tym wyraźnie mówi Regulamin Rady Gminy i w tej kwestii zarzucam Panu łamanie prawa”.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz - ustosunkował się do w/w wypowiedzi, twierdząc, że według zapisu w Regulaminie Radni „powinni” ale to nie znaczy, że muszą złożyć usprawiedliwienie. Pani błędnie interpretuje regulamin Rady Gminy, niestety nie po raz pierwszy.

Ad.3.
Wójt Gminy - J. Wejer zapoznał Radnych z informacją dotyczącą działalności w okresie od 20 marca do 28 kwietnia 2003 roku. Informacja o działalności Wójta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Poinformował Radnych, że najprawdopodobniej zmieni się nazwa Posterunku Policji na „Komisariat Policji”. Zmieni się jego ranga a także zostanie zwiększona obsada o jeden etat. Potem Wójt ustosunkował się do tematu utworzenia muzeum, stwierdził , że w tej chwili pomieszczenia są sprzątane a jak Pan Sikora wróci to będzie zastanawiał się jak zorganizować i przenieść eksponaty do pomieszczeń muzealnych. Odniósł się do tematu - punktu 4. Powiedział, że prace dotyczące budowy kanalizacji trwają. Mieszkańcy będą mieli z tego tytułu pewne utrudnienia i uciążliwości, wpływają też skargi. Wójt podał informacyjnie, że ok. 10 właścicieli nie podpisało umów o partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej, w związku z brakiem środków finansowych.
Zapytania do informacji Wójta zgłosili:
1. Radna G. Kasprzyk, która poprosiła Pana Wójta, aby podał informację Radnym, czego dotyczyło spotkanie o integracji Polski z Unią Europejską.
2. Wójt Gminy - J. Wejer udzielił odpowiedzi. „Zgodnie z informacją Przewodniczącego Rady Gminy organizatorem spotkania obywatelskiego z mieszkańcami gminy Luzino była komórka Urzędu Wojewódzkiego Do Integracji Unii Europejskiej. Gmina miała wyznaczyć osobę odpowiedzialną oraz miejsce spotkania. W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luzinie - D. Rompca był odpowiedzialny za przygotowanie pomieszczenia. Wójt powiedział, że trudno mu się ustosunkować do tego spotkania. Więcej informacji o Unii Europejskiej można uzyskać u stażystek, w Punkcie Informacyjnym o Unii Europejskiej, które mieści w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie.
3. Rada G. Kasprzyk była nieusatysfakcjonowana z odpowiedzi. Poprosiła ponownie Wójta, aby powiedział, w trzech słowach, co było przedmiotem, tematem tego spotkania.
4. Wójt Gminy - J. Wejer - stwierdził, że na spotkaniu tym zostały omówione sprawy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Powiedział też, że nie bardzo rozumie o co chodzi Radnej.
5. Radna G. Kasprzyk przystąpiła do polemiki. Stwierdziła, cyt. „ja nie bardzo rozumiem, bo o przystąpieniu Polski do Unii, z uwagi na to, że jest to zagadnienie bardzo szerokie mogłabym rozmawiać cały dzień i noc, bo pisałam na ten temat pracę. Jestem bardzo zainteresowana tym tematem i bardzo grzecznie Pana proszę, aby Pan w trzech słowach powiedział, co było tematem tego spotkania, czy omawiano sprawę handlu, czy rolnictwa?”
6. Wójt Gminy - J. Wejer ustosunkował się do wypowiedzi, słowami, „że na spotkaniu omawiano ogólnie akcesję Polski do Unii Europejskiej.”
7. Radna G. Kasprzyk - cyt. „dziękuję bardzo za tę informację.”
8. Radny W. Zaczek przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące spotkania o Unii Europejskiej. Oznajmił, że spotkanie to prowadził Pan Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Informacji o Integracji, na którym omówił sprawy referendum, sprawy gospodarcze, rolnictwa. Przedstawił dane statystyczne itp. Uznał to spotkanie za, cyt. „nietrafione”, ponieważ udział mieszkańców był znikomy. Poza jego osobą było jeszcze pięć osób. Spotkanie to trwało godzinę.
9. Radna G. Kasprzyk podziękowała Radnemu W. Zaczek za przedstawienie tej informacji.

Ad.4.
Zgodnie z regulaminem Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Rady przedstawili informacje oraz wnioski z ostatnich posiedzeń Komisji. I tak Przewodniczący Komisji:
A. Rolnictwa i Ochrony Środowiska odczytał Informacje i wnioski z dnia 10 kwietnia 2003 roku, a mianowicie:
1. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska gościła na swoim posiedzeniu lekarza weterynarii, który przedstawił sygnały niezadowolenia rolników w temacie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz oznakowania zwierząt i prowadzenia rejestru przez rolników. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący podjęcia rozmów przez Wójta z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i lekarzem weterynarii, w temacie kontynuacji umowy w zakresie identyfikacji, rejestracji i oznakowania zwierząt przez lekarza weterynarii.
2. Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002 w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska. Podjęła wniosek dotyczący przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 7 głosami „za”, 0 „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”.
3. Komisja wysłuchała informacji na temat „Problemy gospodarki odpadami komunalnymi”. Podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący:
a) wprowadzenia w życie działań edukacyjnych w szkołach, w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
b) promowania programów edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ekologii w formie broszur i innych wydawnictw oraz szukania źródeł finansowania tych programów. Komisja przyjęła przez aklamację propozycję dotyczącą przygotowania projektu uchwały w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy w związku z nowelizacją przepisów prawnych;
4. Komisja zapoznała się z informacją na temat głównych obszarów polityki rolnej Wspólnoty Europejskiej.
5. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany do budżetu gminy na rok 2003;
b) inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów. Komisja przy współudziale sołtysów podjęła wniosek, aby wysokość wynagrodzenia dla inkasentów z inkaso dla poszczególnych podatków kształtował się w wysokości 10 % od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego, 6 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”.
c) wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXIX/295/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie;
d) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/296/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie;
e) przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
f) przyjęcia rezygnacji przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
g) stwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
5. Komisja rozważała sprawę uporządkowania gospodarki ściekowej z budynków mieszkalnych byłego PGR Wyszecino. Przyjęła przez aklamację wniosek dotyczący zorganizowania wyjazdowego posiedzenia Komisji do Wyszecina celem określenia zadań dla Agencji, by problem możliwie szybko rozwiązać.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do informacji.
Głos w dyskusji podjęła Radna G. Kasprzyk, która powiedziała, cyt. „ja rozumiem, że Pani będzie przez ulotki edukowała dyrektorów szkół. Kogo Pani będzie edukowała?”
Przewodnicząca Komisji - M. Licau udzieliła odpowiedzi. Powiedziała, że zadanie to realizowane będzie przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Realizacją programów edukacyjnych zostaną objęci wszyscy mieszkańcy gminy, szczególnie dzieci i młodzież. Zaprosiła Radną na Komisję Rolnictwa i Ochronę Środowiska jeżeli chciałaby więcej wiedzieć na powyższy temat.
B. Zdrowia i Opieki Społecznej odczytała informacje i wnioski z dnia 11 kwietnia 2003 roku, to jest:
1. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2002 w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Podjęła wniosek dotyczący przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 w zakresie służby zdrowia i opieki społecznej, 5 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”.
2. Komisja omawiała „socjalne zadania samorządu” zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej.
3. Wysłuchała sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia.
4. Analizowała sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Luzino za rok 2002.
5. Komisja zapoznała się z treścią projektu uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) inkasa na terenie sołectw gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów. Komisja podjęła wniosek, aby wysokość wynagrodzenia dla inkasentów z inkaso dla poszczególnych podatków był w wysokości 10 % od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego, 5 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 1 głosem „wstrzymującym”.
c) przyznawania środkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
d) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/295/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie.
e) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/296/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie.
f) przyjęcia rezygnacji przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
g) stwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
6. Komisja zapoznała się z pismem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w sprawie stałego i regularnego finansowania prac naukowo badawczych - akcji o nazwie „Gminy dla serca - polskie gminy wspierają polskie sztuczne serce”.
C. Komisji Gospodarczej i Samorządu odczytał informacje i wnioski z dnia 14 kwietnia 2003 roku, i tak:
1. Komisja Gospodarcza i Samorządu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002 łącznie zapisanymi uwagami do wyjaśnienia, tj. (podać szczegółowe określenie wszystkich dotacji celowych, podać wydatki inwestycyjne związane z budową Gimnazjum w Luzinie, uzupełnić wydatki majątkowe dz. 600 - Transport i łączność, uzupełnić wydatki bieżące związane z działem 853, rozdziałem 85314 - zasiłki i pomoc w naturze, uzupełnić wydatki bieżące związane z działem 921 - kultura i ochrona zdrowia, dziedzictwa narodowego”, podać wydatki majątkowe działu 926 - kultura fizyczna i sport, podać plan i wydatki dz. 900 rozdziału 90002 - zadania „utrzymanie wysypiska śmieci”, podać pozostałości środków inwestycyjnych, niewykorzystanych w roku 2002 a które zasiliły rachunek bieżący budżetu, dotyczący zadań inwestycyjnych, szczegółowych) i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy, 9 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”.
2. Komisja wysłuchała informację w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Luzino za rok 2002. Zapoznała się z pismem p. H. Bladowskiego w sprawie przekazania mienia gminnego dla potrzeb policji. Komisja przez aklamację przyjęła wniosek w sprawie wystosowania pisma do PKP o założenie oświetlenia sygnalizacyjnego na rogatkach w Luzinie.
3. Komisja Gospodarcza i Samorządu rozważała sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Luzino za rok 2002. Zapoznała się z pismem Komendanta Gminnego OSP Luzino w sprawie planowanej dotacji do zakupu samochodu dla OSP Zelewo. Komisja postanowiła, aby Zarząd Gminny OSP wspólnie z OSP Zelewo podjęli stanowisko w sprawie przekazania 18.000 zł dla OSP Zelewo.
4. Komisja zapoznała się z wynikami wyborów sołtysów i wnioskami mieszkańców z zebrań wiejskich oraz ze sposobem ich realizacji.
5. Komisja Gospodarcza i Samorządu zajmowała się kwestią docelowego utwardzania dróg we wsi Luzino, w bieżącym roku budżetowym. W związku z tym najpierw zapoznała się z treścią wniosku Radnego B. Kunz w sprawie utwardzenia ulicy Słonecznej w Luzinie i wnioskiem mieszkańców Luzina w sprawie wykonania nawierzchni ulicy Dolnej i ulicy Krótkiej w Luzinie. Następnie po omówieniu zagadnienia podjęła wniosek, aby w pierwszej kolejności wykonać nawierzchnię ulicy Lipowej aż do skrzyżowania z ul. Północną. Wniosek o którym mowa podjęła jednogłośnie. Komisja poprosiła Wójta o:
a) przygotowanie kosztorysu na remont ulicy Słonecznej, ulicy Dolnej i ulicy Wschodniej w Luzinie;
b) rozeznanie możliwości pozyskania środków finansowych na remonty dróg;
c) sporządzenie wykazu dróg powiatowych do remontu.
6. Komisja wnioskuje o rozpoczęcie prac związanych z montażem punktów świetlnych zgodnie ze wskazaniem mieszkańców na zebraniach wiejskich oraz z montażem punktów świetlnych przy ulicy Jasnej, ulicy Wąskiej - 2, ulicy Chopina - 2, ścieżce prowadzącej wzdłuż torów kolejowych - 2; ulicy Słonecznej - 1; ulicy Przy Torze - 2, ulicy Machalewskiego - 1, ulicy Pięknej - 1. Komisja podjęła wniosek, o którym mowa jednogłośnie.
7. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek, aby wysokość wynagrodzenia dla inkasentów z inkaso dla poszczególnych podatków kształtował się w wysokości 10 % od zainkasowanej kwot łącznego zobowiązania pieniężnego.
c) wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXIX/295/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie;
d) wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXIX/296/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie;
e) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na potrzeby Policji części budynku i garażu stanowiącego mienie komunalne, położonego w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 58 oraz z tekstem umowy użyczenia części mienia komunalnego gminy dla potrzeb policji. Komisja poprosiła Wójta, aby sprawdził i ewentualnie zawarł w tekście umowy użyczenia mienia gminnego, okres wypowiedzenia tego użyczenia dla policji.
f) nabycia nieruchomości przy ul. Strzebielińskiej w Luzinie, (tj. 8 m2 gruntu).
g) przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
h) przyjęcia rezygnacji przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
i) stwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
8. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący ustalenia liczby - 6 (sześć) nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na pojazd i obszar gminy, przeznaczonych do wydawania w 2004 roku.
9. Komisja zapoznała się z pismem:
a) p. F. Hinc w sprawie przesunięcia terminu płatności pierwszej raty podatku;
b) Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Koło byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego „Stutthof” w sprawie umożliwienia dostępu do kapliczki;
c) Pana P. Ziętarskiego w sprawie wyrównania i utwardzenia ulicy w Kębłowie oraz zmiany nazwy nowo powstałej ulicy w Kębłowie z „ulicy Okrężnej” na „ulicę Słoneczną”. Komisja podjęła wniosek, aby dyskusję w sprawie zmiany nazwy ulicy przenieść na posiedzenie czerwcowe, 9 głosami „za”, 2 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
d) Państwa Hewelt w sprawie rozbudowy Zakładu Produkcji Mebli na działce 202/15 położonej we wsi Dąbrówka.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zadał pytanie: czy ktoś z Pań i Panów Radnych mają jakieś zapytania? Radni nie podjęli dyskusji w w/w temacie.
D. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odczytał informacje i wnioski z dnia 15 kwietnia 2003 roku, a mianowicie:
1. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z rozbudową szkoły w Kębłowie, uczestniczyła w występie artystycznym młodzieży szkolnej i zwiedzała szkołę.
2. Komisja przyjęła rezygnację radnej G. Kasprzyk z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 5 głosami „za”, 2 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym” ( radna G. Kasprzyk nie brała udziału w głosowaniu, ponieważ poprosiła o wyłączenie jej osoby z głosowania);
3. Komisja w głosowaniu tajnym wybrała przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w osobie Radnego Zdzisława Koszałka.
4. Komisja zapoznała się z oceną stanu infrastruktury z uwzględnieniem potrzeb w zakresie remontów bieżących i inwestycji Szkoły Podstawowej w Kębłowie.
5. Wysłuchała informacji dotyczącej spotkania z Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Kębłowie, Radą Rodziców, Radą Samorządu i Radą Sołecką.
6. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący przekazania z kwoty 6.400 zł kwoty 500 zł na zakup nagród dla najlepszych grup tanecznych, w związku z konkursem, który odbędzie się 2 maja 2003 roku.
7. Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002 w zakresie oświaty, kultury i sportu. Podjęła wniosek dotyczący przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 w zakresie oświaty, kultury, sportu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino, 6 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 1 głosem „wstrzymującym”.
8. Komisja przyjęła „Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2003”, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
9. Komisja zapoznała się z informacją w zakresie przygotowań do organizacji nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych. Według informacji Wójta akcja rozpocznie się od maja 2003 roku i będzie trwała do listopada bieżącego roku.
10. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od posiadania psów. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek, aby wysokość wynagrodzenia dla inkasentów z inkaso dla poszczególnych wydatków kształtował się w wysokości 10 % od zainkasowanej kwot łącznego zobowiązania pieniężnego - (8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów „wstrzymujących”).
c) wprowadzenia zmian do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie;
d) wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie;
e) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na potrzeby Policji części budynku i garażu stanowiącego mienie komunalne, położonego w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 58, oraz z tekstem umowy użyczenia części mienia komunalnego gminy dla potrzeb policji;
f) nabycia nieruchomości przy ul. Strzebielińskiej w Luzinie ( tj. 8 m2);
g) przyjęcia rezygnacji przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
h) stwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
i) przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Komisja wnioskowała i przyjęła propozycję dotyczącą zamieszczenia w:
 w projekcie uchwały w § 2 w ust. 3 po wyrazach: „studia podyplomowe” słowa: „w szczególności”; 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
 w regulaminie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół samorządowych gminy Luzino i przedszkola:
1/ w § 1 w ust. 1 pkt. 1 lit. „e” zamiast wyrazu „szkolenia” wyraz „doskonalenia”, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
2/ w § 1 ust. 1 pkt. 2 lit. „a” po wyrazach: „studia magisterskie” wyrazy: „studia podyplomowe, studia licencjacie nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu”, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
3/ w § 1 ust. 3 po wyrazie: „również” wykreślić wyraz: „częściowo”, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
4/ w § 2 w ust. 1 pkt. 3 wykreślić po wyrazie „przedszkola” wyraz: „który” oraz wykreślić po wyrazach: „z przeznaczeniem na” wyraz „działy”, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
5/ w § 5 dodać ust. 3 o treści „Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu”, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
6/ w § 6 ust. 1 pkt. 5 po wyrazie „w pkt. 3” wyrazu: „i 4”, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
Komisja przyjęła projekt wyżej wymienionej uchwały z wniesionymi poprawkami, o których mowa wyżej jednogłośnie.
11. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą postępu prac podkomisji d/s utworzenia Regionalnego Muzeum przy Szkole Podstawowej w Luzinie
12. Komisja postanowiła zająć stanowisko w sprawie opracowania raportu o stanie oświaty w Gminie Luzino po otrzymaniu wszystkich wypełnionych ankiet ze szkół funkcjonujących na terenie gminy Luzino.
13. Komisja przełożyła na inny termin posiedzenia, następujące tematy: „Wypracowanie stanowiska w sprawie działalności oraz powołania nowych sekcji przy Gminnym Ośrodku Kultury, rozwijających zainteresowania kulturalne dzieci i młodzieży”, „Wypracowanie stanowiska w sprawie utworzenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy GOK w Luzinie.
14. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z informacją dotyczącą stanu infrastruktury i potrzeb w zakresie funkcjonowania placówki gimnazjalnej. Podjęła przez aklamację wniosek, aby w III kwartale bieżącego roku podjąć stanowisko w sprawie budowy dalszych etapów gimnazjum, które należałoby poprzeć uchwałą Rady Gminy. Komisja zapoznała się z 43 wnioskami w zakresie poprawy i lepszego funkcjonowania Gimnazjum Publicznego w Luzinie.
15. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą spotkania z Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Barłominie i Wyszecinie.
16. Komisja w głosowaniu jawnym podjęła wniosek dotyczący zaprzestania organizacji Powiatowego Seminarium Naukowego, 5 głosami „za’, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”.
17. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odrzuciła wniosek w sprawie organizacji „Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego”, 4 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”.
18. Komisja zapoznała się z informacją Wójta Gminy dotyczącą bazy sportowo-rekreacyjnej, będącej podstawowym wyznacznikiem funkcjonowania sportu oraz ewentualnego utworzenia gabinetów medycznych w placówkach szkolnych.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania do przedstawionej informacji?
Głos w dyskusji zabrała Radna G. Kasprzyk, która powiedziała, iż jest autorką tych czterdziestu trzech wniosków dotyczących Gimnazjum Publicznego w Luzinie. W związku z czym poprosiła Przewodniczącego Komisji o odnotowanie tej informacji w protokole. Nadmieniła, że Komisja nie przyjęła a odrzuciła w/w wnioski oraz nie wyznaczyła terminu, kiedy zajmie się ich realizacją.
E. Komisji Statutowej przedstawił informacje i wnioski z dnia 16 kwietnia 2003 roku. Wniósł, że spotkanie to było poświecone nowelizacji statutu gminy. Każdy Radny do 15 maja 2003 roku otrzyma projekt i będzie mógł wnieść swoje spostrzeżenia, uwagi oraz wnioski, które w późniejszym terminie zostaną rozpatrzone przez Komisję. Według założeń Komisja planuje zakończyć prace w tym temacie do końca czerwca bieżącego roku, aby Rada Gminy mogła przyjąć znowelizowany statut. Drugim zagadnieniem, którym Komisja zajmowała się, w sprawach różnych, było ponowne rozpatrzenie pisma Koła Ligi Polskich Rodzin. Komisja zajęła stanowisko, podtrzymując swoją decyzję z dnia 05 marca 2003 roku. Na tę okoliczność Przewodniczący Komisji odczytał odpowiedź na pismo Ligi Polskich Rodzin z dnia 03 kwietnia 2003 roku, które stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Zapoznał Radnych z interpretacją „partii politycznej” i „organizacji społecznej”.
Głos w dyskusji zabrali:
1. Radna G. Kasprzyk stwierdziła, że nie zgadza się z wnioskami Komisji Statutowej. Według Radnej każdy ma prawo zgłosić wniosek do Rady Gminy o nadanie tytułu: Honorowego Obywatela Gminy Luzino, bez względu na to, czy jest to partia, czy jest to stowarzyszenie. Powiedziała też, że partia może złożyć wniosek, jeżeli ma to w swoim programie działania. Rada Gminy może ten wniosek odrzucić.
2. Przewodniczący Komisji Statutowej - W. Zaczek ustosunkował się do wypowiedzi. Stwierdził, że sprawy te reguluje § 4 Regulaminu.
3. Radna G. Kasprzyk (w kwestii formalnej), powiedziała, że jeśli zabrania tego regulamin to Rada Gminy odrzuca wniosek, ale w żadnym wypadku „nie można powiedzieć, że Liga Polskich Rodzin jako partia, nie ma prawa składać takiego wniosku”.
4. Wójt Gminy - J. Wejer - oznajmił, że brał udział przy tworzeniu tego regulaminu i bardzo dobrze, że zapisano, iż partie polityczne nie mogą występować z wnioskiem o nadanie tytułu, bo dzisiaj mamy ewidentny tego przykład gry politycznej, gdzie chce się wykorzystać sprawy do celów politycznych. Nadmienił, że z premedytacją pominięto wszelkie partie polityczne, czy to prawicowe, czy lewicowe. Dodał, że Liga Polskich Rodzin ma tak doskonałe rozwiązanie, z którego mogłaby skorzystać, ponieważ mają swojego przedstawiciela w Radzie Gminy, który mógłby złożyć wniosek o nadanie tytułu zgodnie regulaminem. Ale tak naprawdę tu nie o to chodzi, by ten wniosek złożyć zgodnie z regulaminem, i żeby on został rozpatrzony, tylko o to, żeby toczyć jakąś walkę polityczną.
5. Radna G. Kasprzyk - (w kwestii formalnej), cyt. „tu są bardzo ciekawe stwierdzenia, że partie polityczne nie mogą składać wniosków, ja jestem z wykształcenia politologiem, i wiem , że partie mogą składać wnioski. W związku z tym proszę radcę prawnego o interpretację prawną w tej sprawie.
6. Radny E. Słowi powiedział, że rozmawiał z Przewodniczącym Koła Ligi Polskich Rodzin O/Luzino i tłumaczył jemu, żeby zmienił wniosek. Pan Przewodniczący stwierdził, że wniosek ten jest złożony prawnie i powinien być przyjęty.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5.
W punkcie: Interpelacje i zapytania radnych głos zabrali:
1. Radny - K. Bober - cyt. „Chcę Państwa poinformować, że tak jak Przewodniczący Rady Gminy otrzymał pismo od Pana Wiesława Bladowskiego i Pana Sławomira Bujaka tak również i ja otrzymałem takie pisma zaadresowane bezpośrednio do funkcji, jaką sprawuję. Uznałem za zasadne udzielić odpowiedzi w trybie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, które wysłałem do Pana Sławomira Bujaka i Pana Wiesława Bladowskiego, kierując jednocześnie to pismo do (do wiadomości), Przewodniczącego Rady Gminy Luzino, które Państwo otrzymaliście, żeby była jasność w temacie. Ja również te pisma otrzymałem”. Efektem błędu, może być czasami wstyd, ale to jeszcze nie hańba. Hańbą jest nieświadomość swojego błędu i nie umieć się do tego przyznać. Pan Wójt od jakiegoś czasu mówi półprawdy, na które ja również dałem się nabrać. Wypowiedź Pana Wójta w „Kurierze Wejherowskim” przetoczył słowa „koszty oczyszczenia się z zarzutów byłyby dużo większe”. Uważam, że gdyby sprawę pociągnąć dalej, gdyby nie uciekać się do postanowienia o warunkowym umorzeniu, wyrok byłby skazujący, bo wina jest ewidentna, paragraf jest ewidentny. Skorzystanie z warunkowego umorzenia sprawy zamyka Sądowi drogę do wydania wyroku w tej sprawie. W tej Gminie jest tak, że jak ktoś próbuje się przyjrzeć pewnym sprawom, to najczęściej jest wykluczony z różnych organów. Ja sięgnę do historii Pana Stanisława Bober, (mój wujek), tej sprawie przyjrzał się i został z Komisji Rewizyjnej wykluczony. Ja dzisiaj biję się w piersi, że stałem biernie przyglądając się tej sprawie. Historia bliższa, zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie regulaminu zakończyła się wykreśleniem mojej osoby z Klubu Radnych „Nasza Gmina”. Uważam, że przynależeć do tego Klubu to wstyd. To był mój życiowy błąd. Konstytucja daje mi takie prawo, abym mógł się usprawiedliwić ze swojego postępowania. Takie prawo mi odebrano i członkom tego Klubu bardzo dziękuję. Przy wyborze mojej osoby na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego tej Rady Gminy powiedziałem, że zawsze można mnie zdjąć, że to nie jest dla mnie żadna marchewka. Ja nie jestem, w żaden sposób uzależniony od jakichkolwiek działań w tej Radzie, i takie a nie inne, postępowanie jest podyktowane, mówienie od jakiegoś czasu półprawdy. Państwo żeście mnie z Klubu wykreślili 9 głosami , 1 członek Klubu wstrzymał się od głosowania. Demokracja to jest zabawa, ale to jest zabawa tylko dla osób dorosłych. Jeśli pójść tokiem myślenia przy wykreśleniu mnie z Klubu Radnych „Nasza Gmina” to ja uważam, że głosowanie na sesji nadzwyczajnej, gdzie podjęto wniosek Pana Włodzimierza Zaczek o tym, żeby tę uchwalę cofnąć do Komisji, powinno trochę wyglądać inaczej. Tam nie było żadnego głosu „przeciw”. Państwo żeście się wszyscy zgodzili z tym, że należy tę uchwałę do Komisji cofnąć, poza 5 głosami, które się wstrzymały. Dla mnie jest to brak konsekwencji w działaniu. Myślę, że dzisiaj ta konsekwencja będzie wyrażona inaczej, że ta decyzja będzie konsekwentna do końca. Tak jak powiedziałem, funkcji Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy nigdy nie traktowałem, jako marchewki i powiedziałem, że moje działania zresztą, ci którzy ze mną współpracowali w okresie 4 lat znają mnie i wiedzą, że ja potrafię się przygotować do tych spraw, dla mnie nie jest ważna przynależność, czy ktoś należy do organizacji politycznej, czy do Klubu Radnych. Chcę powiedzieć, że w tej odpowiedzi, którą wysłałem do wszystkich Radnych za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy napisałem takie słowa, które mnie Panie Wójcie, kosztowały dużo. Napisałem, że „zastępowanie rzetelności i prawdy, demagogiczną retoryką i sofizmatyką, wobec których czuję wstręt, to gangrenowanie świadomości społeczeństwa.” Myślę, że Pan wie o co mi chodzi. Dla osób, które w tym od początku nie uczestniczyły, chcę powiedzieć, że pernamentne ataki na Pana Stanisława Bober w trakcie trwania sesji, w trakcie Komisji, kiedy on tych dociekał, no to wołało czasami o pomstę do nieba, bo te przygadywania różnego kalibru nie powinne mieć miejsca. Dla mnie warunkowe umorzenie tej sprawy jest „wygraną”, jest tak można powiedzieć dla Pana Stanisława Bober, jego konsekwencją w dążeniu do wyjaśnienia tej sprawy. Ja w naszym Biuletynie tj. nr 61 z dnia 21 października 2002 roku pisałem i tu się bije w piersi, że należy oczekiwać, że jeżeli nie potwierdzą się stawiane zarzuty, stać będzie Pana Radnego (mam tu na myśli Pana Stanisława Bober) na publiczne przeproszenie wszystkich tych, którzy z taką gorliwością oczernia i oskarża jeszcze przed zakończeniem sprawy”. Chcę powiedzieć, że te zarzuty zostały potwierdzone. Nikt nie powiedział, nikt nie mówił, że ktokolwiek coś ukradł. Tak jak to miałem w telefonie, który mi to sugerował, zostało udowodnione przestępstwo przeciwko dokumentom. Ja, Panie Wójcie zadaje Panu pytanie: jeśli my w gminie mamy zrobić coś dobrego dla gminy, przy okazji trzeba złamać prawo, czy można złamać prawo, czy należało złamać prawo, to ja jestem daleki od takich inwestycji w tej gminie? Proszę się nie dziwić mojej determinacji dzisiaj, bo ja tak samo jestem zdenerwowany jak tu może parę innych osób, ta sytuacja prowokuje takie a nie inne działanie. Uważałem, że powinienem oddać Panu Stanisławowi Bober dzisiaj na sesji to, że miał rację, a to że jest to skwitowane warunkowym umorzeniem sprawy, to tylko świadczy o możliwościach. Gdyby tę sprawę dalej ciągnąć, być może, że pokrzywdzeni się odwołają chociaż nie sądzę, bo terminy już minęły. Ja niestety prawa nie kończyłem, to na pewno byłby wyrok skazujący, byłby wyrok. Na dzisiaj my możemy powiedzieć, Panie Wójcie, że popełnił Pan przestępstwo i na tym poprzestać, bo to Sąd Panu udowodnił o czym napisał w postanowieniu o warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Moją wypowiedź chcę skwitować wnioskiem formalnym i prosiłbym, aby poddać go pod głosowanie tutaj, dzisiaj na sesji. Mój wniosek formalnie brzmi, aby w tym naszym Biuletynie Informacyjnym opublikować to postanowienie po jego uprawomocnieniu się razem z uzasadnieniem, tak żeby mieszkańcy mieli świadomość tego jak ta sprawa została zakończona, bo myślę, że gdyby ta świadomość w kampanii wyborczej bezpośrednio przed wyborami była taka jaka jest dzisiaj, to przywoływanie tutaj ciągle tego, że wyborcy zdecydowali to jest trochę, „nad wyraz”, bo myśmy w tym samym Biuletynie pisali zresztą, Pan Wójt napisał, że nie ma aktu oskarżenia, a co za tym idzie nie ma żadnych oskarżonych. Sąd nie może wydać wyroku, ponieważ brakuje dowodów na to, że popełniono przestępstwo. Dzisiaj stwierdzam to jako radny tej gminy, że zostało to udowodnione, zostało to skwitowane postanowieniem o warunkowym umorzeniu sprawy , zamykający Sądowi wydanie wyroku.” I tak będę to traktował i tak będę to przypominał przez cały okres Pańskiej, tzw. „próby”, Panie Wójcie. Jest mi to naprawdę przykro mówić, bo wiele rzeczy żeśmy robili w tej gminie wspólnie. Popełnienie błędu, tak to nazwę, to jeszcze nie jest wstyd dla dobra mieszkańców, bo nie robi to Pan dla siebie. Ja to jestem w stanie zrozumieć ale brnięcie w nie przyznawaniu się do tego aż dopiero Sąd zdecydował, tak jak to napisał, że na to są dowody, ja nie uczestniczyłem w tych sprawach. Stanąłem z boku, powiedziałem, poczekamy na orzeczenie Sądu, ono jest w formie „warunkowego umorzenia postępowania”. Dlatego mój wniosek formalny jest taki, ażeby po uprawomocnieniu się tego postanowienia, żeby to postanowienie ukazało się w naszym Biuletynie i wtedy myślę, że będzie finał tej sprawy jak mieszkańcy dowiedzą się jak sprawa się zakończyła.”
2. Radna Genowefa Kasprzyk - Cyt. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Ja podobnie jak Radny K. Bober stałam się ofiarą w moim odczuciu buty, arogancji władzy, decydentów gminnych i godnego traktowania ludzi, którzy moim zdaniem nie mają żadnego pomysłu na gospodarkę w tej gminie, natomiast mają pomysł na to jak gnębić Radnych i ludzi, którzy chcą dla tej gminy zrobić coś społecznie pożytecznego. Na dowód tego, chciałam Państwa poinformować, że na ostatniej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Radni mieli okazję przekonać się i nie tylko Radni, również goście, jak zachowywała się grupa Radnych reprezentująca Klub Radnych „Nasza Gmina”, czyli Pani Radna Małgorzata Licau, Radny Zdzisław Koszałka, Radny Krystian Herbasz (nie z Klubu) Radny Eugeniusz Miotke i Radny Jan Krauze. Przez jedenaście godzin byłam wywoływana do odpowiedzi, ośmieszana, po prostu Ci Radni śmieli się z tego co ja mówię. Były też ośmieszane wnioski, które stawiałam. Tak jak to miało miejsce w przypadku wniosku postawionego przeze mnie w sprawie dofinansowania tej imprezy, na którą dzisiaj otrzymaliśmy zaproszenie przez Wójta i 43 wniosków, które na tej Komisji postawiłam. Jest to niewątpliwie sprawa przykra, bo uważam, obserwując to z półrocznej pracy w tej Radzie, według mnie, to co dzieje się w naszej gminie, jest to zaprzeczenie ideii demokracji. Powiedziałabym, że to jest wypaczenie tej ideii. Tu chciałam Państwu przetoczyć tezę znakomitego filozofa Platona, który stworzył pierwszą koncepcję państwa demokratycznego. I właśnie to Platon powiedział, że w demokracji, już całkiem blisko, jest do anarchii i wyzysku. Uważam, że to co dzieje się w tej Radzie Gminy, to jest nic innego jak anarchia. Ta Rada poprzez pewne osoby, w tym Wójta i V-ce Wójta została skonfliktowana, powiedziałabym sparaliżowana, terroryzowana i nie jest ona w stanie przez te 4 lata nic zrobić. My po prostu na siebie patrzymy z taką nienawiścią, bo to po prostu daje się odczuć, że ta współpraca , może być wątpliwa, chociaż naprawdę dla dobra mieszkańców i dla dobra tej gminy życzyłabym sobie , żeby to wszystko się ułożyło. Chciałam też Wysokiej Radzie zwrócić uwagę na taką rzecz, że ja osobiście jestem osobą bardzo twórczą, bardzo solidnie i rzetelnie przygotowującą się do posiedzeń Komisji, posiedzeń sesji, to decydentom gminnym się nie podoba, bo ja mam swoje zdanie ale trudno, ja po prostu taka jestem i ani dla Wójta , ani dla v-ce Wójta się nie zmienię. Chciałam też powiedzieć, o tym że w koło mojej osoby od dłuższego czasu dzieją się rzeczy bardzo dziwne. Nie zwróciłabym na nie uwagi, gdyby nie to, że do tej pory kiedy nie byłam Radną, nic takiego w moim życiu się nie działo. Otóż są wykonywane do instytucji telefony, gdzie osoba podająca się za Wójta szkaluje moje dobre imię. Mówię, że osoba podająca się za Wójta z tego względu, że po jednym z tych telefonów przeprowadziłam rozmowę z Panem Wójtem. Pan Wójt wyparł się, że do tej instytucji dzwonił i jakoby zaprzeczył temu, że tam rozpowszechniał jakiekolwiek informacje na mój temat. Ja nie mam powodów, żeby Panu Wójtowi wierzyć ale mam powód natomiast żeby wierzyć tej osobie, która ten telefon odebrała. Telefon został wykonany też do innej instytucji, to już w tym momencie jakby jest dla mnie sygnał, że ja tutaj poprzez wykonywanie takich telefonów jestem zastraszana, przy czym nie mogę stwierdzić, że rzeczywiście autorem tych telefonów jest Wójt. Autorem tych telefonów jest osoba, która się za Wójta podaje ale o dziwo bardzo dobrze jest poinformowana w kwestiach dotyczących relacji mojej jako Radnej i Urzędu Gminy a także w sprawach Urzędu Gminy. Chciałam też powiedzieć Państwu, że na ostatniej sesji Rady Gminy, w momencie kiedy pytałam o informację, która ukazała się w gazetce, gdzie p. F. Okuń pisał, kto rozdaje w tej gminie karty, oczywiście jest mowa o Panu Zastępcy Wójta Andrzeju Stenka. Ja zapytałam o te karty. Odpowiedź na to była taka, że Pan A. Stenka - z-ca Wójta Gminy wyciągnął w obecności wszystkich Radnych te karty a po sesji do mnie podszedł i stwierdził, że dla mnie ma czarną damę krzyż. Jest to dla mnie ewidentna, że tak powiem kierowana pod moim adresem, groźba i ja po prostu przed tego typu groźbami na pewno się nie ugnę i tu chciałam zaapelować do osób, które powiedzmy za tym stoją, żeby nawet tego nie próbowały, bo ja jestem osobą zdecydowaną, stanowczą i to co w tej Radzie chciałam zrealizować, to zrealizuję bez względu na to, czy mi ktoś będzie przeszkadzał, czy nie, i nie poddam się żadnemu zastraszaniu i żadnej groźbie tak jak to miało miejsce w przypadku tych 15 kart, jak Pan Zastępca Wójta stwierdził, że ma 15 kart dla każdego Radnego jedną, w tym dla mnie czarną damę krzyż. Na to ja powiedziałam, że czarny kolor oznacza dla mnie żałobę, krzyż - śmierć i usłyszałam „a dla Ciebie mam czarną damę krzyż”. Uznałabym to za głupi żart, gdyby nie to, że stwierdziła, że te 15 kart było przemyślane z pełną premedytacją, że nie było to spontaniczne stwierdzenie tylko w pełni przemyślana informacja, przekaz który miał w moim kierunku, do mnie dotrzeć. W związku z tym chciałam poinformować Radę, bo dzieją się jeszcze inne dziwne rzeczy, takich podobnych spraw doświadczają inni Radni, nie wiem, może będą chcieli się wypowiedzieć a może nie, to jest po prostu ich sprawa, ich problem. Ale chciałam powiedzieć Państwu, że jeżeli cokolwiek stanie się mnie, mojemu mężowi, mojemu synowi, mojej rodzinie, choćby jeden włos spadnie mi z głowy, to chcę, żeby Wysoka Rada wiedziała, jakie informacje, po prostu co się dzieje wokół mojej osoby Chciałam poinformować Radę, że przeprowadziłam rozmowę z obecnym policjantem Panem Cejrowskim w tej sprawie, który poradził mi, że gdyby były jakieś głuche telefony to mam je zapisywać. O takim jednym telefonie chciałam Państwa poinformować - niedziela 27.04.2003 r. ok. godz. 8.10.”
3. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz dla przypomnienia odczytał § 25 regulaminu Rady Gminy Luzino, który precyzuje co to jest interpelacja. Następnie stwierdził, że Pani oświadczenie - informacja, ni jak się ma do interpelacji. Poinformował Radną, aby tego typu oświadczenia niewątpliwie przedstawiała Wysokiej Radzie w punkcie „Wolne wnioski i informacje”, natomiast w punkcie „Interpelacje i wnioski Radnych” poprosił Radną aby przedstawiała krótką zasadniczą wypowiedź, która byłaby zakończona pytaniem, skierowaną do Wójta Gminy. Powiedział, cyt. „Pani wielokrotnie przytacza, że regulamin Pani zna widocznie, nie tak dobrze zna go Pani, jak Pani się zdaje albo tylko zna Pani to co chce znać i to co dla Pani jest wygodne”.
4. Radny Edmund Słowi - zadał pytanie do pkt. 7 „Informacji z działalności Wójta Gminy”: Czy pracownikami sprzątający to są wyłącznie mieszkańcy naszej gminy?
5. Radny Krzysztof Bober - zadał pytania Pani Skarbnik Gminy: czy sołtysi już pobrali jakąś prowizję? Kiedy sołtysi pobierają prowizję, czy co miesiąc, czy co kwartał? Poprosił o przedstawienie procedury w w/w temacie. Zadał pytanie: jaki jest stan faktyczny na dzień dzisiejszy?
6. Radna Genowefa Kasprzyk podziękowała Przewodniczącemu Rady Gminy za pouczenie w temacie, co to jest interpelacja. Następnie zadała pytanie: czy w tym punkcie może złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z Panem Andrzejem Stenka - Zastępcą Wójta?
7. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz cyt. „proszę”
W związku z powyższym Radna G. Kasprzyk przedstawiła wniosek dotyczący rozwiązania umowy o pracę z Zastępcą Wójta Gminy Luzino z Panem Andrzejem Stenka cyt. „ Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, dotyczy rozwiązania umowy o pracę ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Luzino - Andrzeja Stenka. W związku z wydanym dnia 18 marca 2003 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wejherowie w sprawie popełnionych przestępstw i przyznaniem się do winy oskarżonych Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera i jego zastępcy Andrzeja Stenka, w zamian za uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania karnego, wnioskuję o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec Zastępcy Wójta Gminy Luzino Andrzeja Stenka zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy. Uzasadnienie: Warunkowe umorzenie postępowania karnego oznacza przyznanie się do winy, a co za tym idzie do popełnienia przestępstw i czynów prawem zabronionych. Pracodawca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych z powodu popełnienia przez niego przestępstwa na zajmowanym stanowisku pracy, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,powinien dokonać czynności zgodnych z obowiązującym kodeksem pracy czyli rozwiązać umowę o pracę. W tym konkretnym przypadku Sąd Rejonowy w Wejherowie wydał postanowienie w którym stwierdza, że oskarżeni pozostają nadal pod zarzutami popełnienia przestępstw, które nie budzą wątpliwości o czym świadczą zgromadzone w trakcie postępowania dowody. Obecny Zastępca Wójta Gminy Luzino Andrzej Stenka nie spełnia wymaganego ustawą wykształcenia wyższego co dodatkowo dyskwalifikuje jego osobę jako piastującego tak wysokie stanowisko w gminie.” Radna G. Kasprzyk oznajmiła, że ten wniosek dołącza do akt.

Ad.6.
W punkcie „wnioski zaproszonych gości” głos zabrał sołtys wsi Kębłowo- Piotr Michałek, który w imieniu mieszkańców, zgłosił wniosek w sprawie oznakowania ulic w Kębłowie. Nadmienił, że wniosek ten był kilkakrotnie zgłaszany ale nie jest realizowany.

Ad.7.
Głos publiczności
Zgodnie z § 26 Regulaminu Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz udzielił głosu Panu F. Okuń, który przed sesją zapisał się na listę mówców. Pan Franciszek Okuń poruszył problem estetyzacji wsi Luzino, usprawnienia komunikacji i bezpieczeństwa na drogach. Akceptował propozycję dotyczącą przeniesienia w inne miejsce tzw. baraków - „straszaków” zlokalizowanych przy dworcu PKP w celu wykonania zatoczki autobusowej przy budynku komunalnym PKP i budynku, tzw. „bunkrze”. Wniósł swoje spostrzeżenia w zakresie udziału Wójta Gminy i Zastępcy Wójta na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Luzino.

Ad. 8 i 9.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie - Maria Krośnicka zapoznała Wysoką Radę ze sprawozdaniem z:
a) działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2002, w tym ze sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu GOKSiRu za rok 2002, które stanowi załącznik do protokołu.
b) działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie za rok 2002, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
Skarbnik Gminy - Mirosława Stolc rozdała Radnym i przedstawiła wyjaśnienia dotyczące sprawozdania opisowego z wykonania budżetu GOKSiR za rok 2002, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
Głos w dyskusji podjęli:
1. Radny W. Zaczek, który poprosił o wyjaśnienie zapisu w pkt. 2 - „Gminny Ośrodek Kultury: Dotacja z budżetu gminy została powiększona w wyniku pozyskanych dochodów własnych i wynosiła 162.599,- zł, z uwagi na to, że po sumowaniu wyszczególnionych środków finansowych pozyskanych, nie daje w/w kwoty - (162.599,- zł).
2. Dyrektor GOK - M. Krośnicka udzieliła odpowiedzi Radnemu. Oznajmiła, między innymi, że na przerwie skseruje Radnemu dokumenty i wyjaśni w/w sprawę.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zakończył omawianie w/w punktów. Podziękował Pani Dyrektor - Marii Krośnickiej za przedstawienie sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie.

Ad.10.
Informację z realizacji zadań pomocy społecznej za rok 2002 przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Bronisława Pobłocka. Informacja, o której mowa stanowi załącznik do protokołu.
Głos w dyskusji zabrali:
1. Radny W. Zaczek, który poprosił o wyjaśnienie tematu dotyczącego przydzielenia macierzyńskiego zasiłku okresowego. Zadał pytanie: czy zasiłek macierzyński otrzymuje każda kobieta, która urodziła dziecko? Czy zasiłek ten jest obligatoryjny?
2. Kierownik GOPS - B. Pobłocka udzieliła odpowiedzi. Powiedziała, że zasiłek macierzyński przyznawany jest matce wychowującej dziecko w okresie pierwszych czterech miesięcy życia dziecka. Wysokość zasiłku ustala się w wysokości różnicy między kwotą kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie nie niższej niż 52 złote. Ponadto na każde urodzone dziecko podczas ostatniego porodu przysługuje matce dziecka jednorazowy zasiłek w wysokości - 201 zł. W roku 2002 tą formą pomocy objętych zostało 70 rodzin.
3. Radny W. Zaczek zadał pytanie: „czy przygotowano informację zgodnie z sugestią Komisji w sprawie bezrobocia w sołectwach?
4. Kierownik GOPS - B. Pobłocka poinformowała Radnych, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować informacji, z uwagi na brak odpowiednich danych liczbowych.
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady przystąpił do omawiania kolejnego tematu.

Ad.11.
Pełnomocnik d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Urszula Topp zapoznała Radnych ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002, które stanowi załącznik do protokołu.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do omawiania kolejnego tematu.

Ad.12.a.
Wójt Gminy - Jarosław Wejer odczytał sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Luzino za rok 2002, stanowiące załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu gminy za rok 2002 przedstawił Przewodniczący - Stanisław Cejrowski. Opinia Komisji w załączeniu.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz podał informacyjnie, że Komisje Rady Gminy na swoich posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002.
1. Radna G. Kasprzyk zadała pytanie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej: czy przy wypracowywaniu opinii i wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy zostały wzięte pod uwagę opinie i wnioski poszczególnych Komisji Rady Gminy?
2. Przewodniczący Komisji - S. Cejrowski - ustosunkował się do wypowiedzi Radnej G. Kasprzyk. Powiedział, że według jego informacji, wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002.
3. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz uzupełnił wypowiedź Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że Komisja Rewizyjna jako pierwsza z wszystkich Komisji rozpoczęła prace nad rozpatrywaniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002. Pozostałe Komisje Rady rozpatrywały sprawozdanie po zakończeniu pracy Komisji Rewizyjnej.
4. Radna G. Kasprzyk cyt. „ ja rozumiem, że Komisja Rewizyjna zakończyła prace przed rozpoczęciem prac Komisji”. Potem zadała pytanie: Czy Komisja Rewizyjna sprawdzała budżet za rok 2002 pod względem zasady: szczegółowości i przejrzystości?”
5. Przewodniczący Komisji - S. Cejrowski odniósł się do wypowiedzi. Komisja poprosiła o uzupełnienie sprawozdania w zakresie środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury, ponieważ były wykazane łącznie bez rozdrobnienia na koszty, które były poniesione przez budżet gminy.
6. Radna G. Kasprzyk - powiedziała, że na Komisjach podnosiła sprawę dotyczącą rozdysponowania środkami subwencji oświatowej. Zadała pytanie: czy Komisja Rewizyjna sprawdzała w/w zagadnienie. Oznajmiła, cyt. „rozumiem, że nie zostało to sprawdzone”.
7. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober wniósł spostrzeżenia do opinii wykonania budżetu a mianowicie do zapisu: cyt. „Analizując po zmianach dochody budżetu wynoszą 17.542.894 zł, zaś wydatki budżetu 18.726.070 zł.” Uważał, że wielkości w/w kwot są inne.
8. Radny W. Zaczek zadał pytanie: dlaczego Komisja Rewizyjna jako pierwsza z Komisji rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu a nie jako ostatnia. Sugerował, aby w przyszłości najpierw odbywały się posiedzenia stałych Komisji Rady a potem posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
9. Radna G. Kasprzyk zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej twierdząc, że w tym przypadku wystąpiła pewna nieprawidłowość, bo na ocenę sprawozdania z wykonania budżetu składają się wnioski poszczególnych Komisji i to one najpierw powinne rozpatrywać sprawozdanie.
10. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz udzielił wyjaśnień. Stwierdził, że opinie pozostałych Komisji nie różnią się od opinii jak i wniosku Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że cyt. „ jeżeli chodzi o terminy, to Pani Skarbnik ma czas do 31 marca, aby przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni. Sesja absolutoryjna musi odbyć się do 30 kwietnia i od tego terminu 14 dni, Komisja Rewizyjna musi zakończyć prace co najmniej do 10 kwietnia. Musi mieć czas na przygotowanie i przesłanie materiałów do RIO, aby Kolegium mogło wydać opinię i przesłać ją do Urzędu Gminy. Komisja Rewizyjna ma zatem mało czasu na rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu gminny za dany rok i przygotowanie opinii, wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy”.
11. Radna G. Kasprzyk nie podzielała stanowiska Przewodniczącego Rady Gminy Luzino. Sugerowała, że stałe Komisje Rady powinne odbyć się na początku kwietnia, żeby Komisja Rewizyjna miała czas na prace. Następnie Radna Kasprzyk odczytała fragment regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej dotyczący rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu.
12. Wójt Gminy - J. Wejer odczytał art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu przedstawienia zadań do których Komisja Rewizyjna została powołana.
13. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz powiedział, że poprzez ustawę o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna została powołana głównie do kontroli działalności Wójta, w tym do kontroli wykonania budżetu za rok miniony.

Ad.12.b.
W punkcie: „Dyskusja nad sprawozdaniem głos zabrali:
1. Radna G. Kasprzyk, która powiedziała, że Pani Skarbnik Gminy przygotowała informację na temat dotacji, w tym dotacji celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań powstałych z tytułu finansowania oświetlenia dróg w kwocie 135.000 zł a w związku z tym zadała pytanie, w jakim dziale ta dotacja została zrealizowana?
2. Skarbnik Gminy - M. Stolc udzieliła odpowiedzi. Powiedziała, że dotacja celowa w wysokości 135.000 PLN stanowi wydatek działu 900 oświetlenie uliczne , rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów, dróg i konserwacja punktów świetlnych, w tym występujących wydatki w kwocie 135.000 zł na oświetlenie i konserwację punktów świetlnych przy drogach powiatowych i wojewódzkich.
3. Radna G. Kasprzyk zadała pytanie Wójtowi Gminy, czy dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy? Czy to jest zadanie, które należałoby realizować z innych środków?
4. Wójt Gminy - J. Wejer cytuję: „Na dowożenie uczniów do szkół otrzymujemy subwencję. W algorytmie o subwencji jest współczynnik, który określa kilometry. Współczynnik zwiększający kwotę na ucznia w zależności od kilometrów przebytych z domu do szkoły. W ustawie o systemie oświaty napisane jest w jakim przypadku należy dowozić uczniów - w młodszych klasach - 3 km, w starszych klasach - 4 km a w stałym algorytmie subwencji mamy wagi, które określają bardzo szczegółowo te kwestie, tj. Waga P. - 6 dodatek dla gmin na dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją sieci szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatek jest umownie wkalkulowany na liczby uczniów mieszkających w odległości powyżej od 5 - 10 km; P.- 7 - dodatek dla gmin na dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją sieci szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatek jest umownie skalkulowany wg liczby uczniów mieszkających w odległości powyżej 10 km od szkoły obwodowej; P.- 5 dodatek dla gmin na dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją sieci szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatek umownie wkalkulowany wg liczby uczniów mieszkających w odległości od 3 - 5 km od szkoły obwodowej, także jest to realizowanie kwoty w ramach subwencji oświatowej.”
5. Radna G. Kasprzyk zadała pytania: czy ja będę mogła prosić o interpretację prawną? Czy dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym, obowiązkowym gminy?
6. Wójt Gminy - J. Wejer powiedział, że to pytanie Radnej G. Kasprzyk nie ma związku z subwencją oświatową. Zaproponował w/w pytanie rozszerzyć o następujące wyrazy: „i czy w związku z tym może być finansowane z subwencji oświatowej”. Stwierdził, że z odpowiedzi dowiedzielibyśmy się, że dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy.
7. Pani Lewicka Cwynar oznajmiła, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązkiem gmin jest dowożenie dzieci do szkół obwodowych.
8. Radna G. Kasprzyk - Cytuję, „Panie Przewodniczący Rady Gminy, ja nie będę polemizowała, bo niestarczyło mi czasu, żeby dojść”, (do tego tematu), „wiem co należy realizować z subwencji oświatowej, stąd bardzo proszę o tę interpretację na piśmie. W związku z tym, że twierdzi Pan, Panie Wójcie, że dowożenie uczniów do szkół powinno być realizowane ze środków subwencji oświatowej, jeżeli chodzi o moje obliczenia, to uważam, że oświata została w dalszym ciągu nawet gdyby zdjąć to dowożenie uczniów szkół, okrojona o kwotę 280.371 zł. Jak może Pan wyjaśnić tę różnicę?”
9. Wójt Gminy - J. Wejer cyt. „ Proszę Państwa. W roku 2002 subwencję oświatową otrzymaliśmy w wysokości 7.981.155 zł, na oświatę wydaliśmy 11.149.132 zł. Ja wiem do czego pytająca Radna zmierza. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, taką decyzję o takim podziale podjęła Rada Gminy i nie jest to unik z mojej strony, bo ja się z tą decyzją całkowicie utożsamiam i uważam, że zrobiła dobrze, bardzo gospodarnie znajdując środki na inwestycje.”
10. Radna G. Kasprzyk - Cytuję: „Panie Wójcie, ja bardzo proszę, aby Pan nic nie sugerował. Ja po prostu do niczego nie zmierzam, ja po prostu chcę ustalić, czy oświata została okrojona, moim zdaniem tak o kwotę 280.371,- zł, przy czym wcale tak nie musi być, bo ja tu oczekuję od dysponentów budżetu, żeby mnie po prostu wyprowadzili z tego błędu. Ja, na moją wiedzę, jaką na dzień dzisiejszy posiadam uważam, że oświata o taką kwotę została okrojona.”
11. Wójt Gminy - J. Wejer oznajmił, że cyt. „dysponentem budżetu to nie jest Wójt, ani Pani Skarbnik. Dysponentem budżetu jest Rada Gminy. Rada Gminy ustanawia ile na jakie zadanie ma być pieniędzy i to pytanie należałoby kierować do poprzedniej Rady Gminy, bo ona była dysponentem budżetu. Wójt jest organem wykonawczym. Jeżeli Rada Gminy ustaliła, że oświata ma kosztować tyle to kosztowała tyle. Dlatego jeszcze raz mówię, na pewno się nie przekonamy, subwencja oświaty wynosiła ok. 8.000.000 zł a wydaliśmy 11.149.132 zł, to wręcz dołożyliśmy bardzo dużo pieniędzy do oświaty”.
12. Radna G. Kasprzyk zadała pytanie: jaką decyzją Rady Gminy zostały te środki subwencji oświatowej w takim układzie przeniesione?
13. Wójt Gminy - J. Wejer ustosunkował się do wypowiedzi. Cyt. „Uchwałą budżetową Rady Gminy. Wszystkie pieniądze jakiekolwiek się przydziela, rozdziela , dzieli się na podstawie uchwały Rady Gminy”.
14. Radna G. Kasprzyk - cytuję: „Jaka to uchwała, czy może Pan podać?
15. Wójt Gminy - J. Wejer cytuję: „uchwała z 5 grudnia 2001 roku, potem później prawie co sesję następowały zmiany, nie zawsze dotyczyły oświaty i można je prześledzić. Podstawowa kwota jaka zaważyła, to była uchwała z dnia 5 grudnia 2001 roku nr XXXII/218/2001 przywołana na wstępie sprawozdania. Dlatego mówię, że do oświaty dokładamy. Można się sprzeczać, interpretować, co to znaczy racjonalizacja sieci szkół, bo gminy, które likwidują szkoły, też dostają w subwecnji oświatowej dotację w ramach „racjonalizacji sieci szkół” na: likwidację stanowisk pracy, odprawy nauczycieli, ale racjonalizacja sieci szkół, to też jest wybudowanie nowego gimnazjum, to też była racjonalna decyzja i mamy racjonalną sieć szkół w gminie. Dlatego że mamy pięć szkół podstawowych i jedno gimnazjum. Mamy efekty finansowe pozytywne”.
16. Radna G. Kasprzyk - Cytuję: „Pozwolę się nie zgodzić z opinią, decyzją, bo inwestycje prowadzone w gminie, nie mogą być zaliczane w żadnym wypadku do racjonalizacji sieci szkolnej, dlatego iż racjonalizacja tak jak, no przez to się rozumie, jest to udoskonalenie a nie ciągnięcie inwestycji od stanu zerowego po zakończenie, to nie jest udoskonalanie. To jest po prostu inwestycja. Ponadto wyraźnie ustawa mówi, że inwestycje są prowadzone i finansowane z gminnych środków. Nie chciałam prowadzić polemiki, bo myślałam, że uzyskam informację. W takim układzie, chciałam nawiązać do tej uchwały budżetowej, czyli rozumiem, że Rada Gminy upoważniła Pana do przesuwania środków?”
17. Wójt Gminy - J. Wejer poprosił pracownika administracji samorządowej o odnotowanie w protokole interpretacji Radnej G. Kasprzyk dotyczącej racjonalizacji sieci szkół. Powiedział, cyt. „Rada Gminy nie upoważniła Wójta do przesuwania środków. Rada Gminy Luzino podjęła uchwałę budżetową w której określone zostały dochody gminy a z drugiej strony wydatki. Rada Gminy upoważniła mnie do przesuwania środków budżetowych między paragrafami i rozdziałami. Do wyłącznej dyspozycji Rady Gminy należy przesuwanie środków między działami.”
18. Radna G. Kasprzyk - Cytuję: „Według mojej wiedzy, jest to ewidentne naruszenie obowiązujących przepisów prawa, gdyż w myśl art. 129 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe przesuwane nie mogą być ani w ramach działów, ani w ramach rozdziałów, ani paragrafów. Pytam się jeszcze raz, czy uchwała budżetowa na którą Pan się powołał z dnia 5 grudnia 2001 r. dała przyzwolenie Panu na to, żeby okroić oświatę o kwotę 280.371 zł?”
19. Wójt Gminy - J. Wejer cytuję: „Na tak sformułowane pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu go nie rozumiem. Znając wszystkie przepisy prawne uważam, że uchwały nasze były sprawdzane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i to nie raz, każda uchwała natychmiast tam trafia, żeby było ciekawiej, to na początku roku 2002 mieliśmy kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Rada Gminy w każdym momencie, w każdej chwili może przesunąć pieniądze pomiędzy działami. Dzisiaj mamy zmiany do uchwały i dzisiaj Rada Gminy, jeżeli oczywiście przegłosuje, teoretycznie mówię, że może przegłosować, np. że zdejmuje z działu oświata 100.000,- zł i może tę kwotę przekazać na dział np. rolnictwo - 100.000 zł. Rada Gminy może to zrobić w każdej chwili, zachowując wszystkie procedury związane ze zmianą budżetu. Rada Gminy jest jedynym dysponentem i jedyną instytucją, która może przenosić środki finansowe pomiędzy działami. Do tego upoważniona jest Rada Gminy, inaczej Rada Gminy byłaby ubezwłasnowolniona”.
20. Radna G. Kasprzyk cytuję: „Będę polemizowała , artykuł 128 wyraźnie mówi, że przenosić wydatki, można tylko z rezerw budżetowych. Pan dobrze wie, że się tworzy rezerwy celowe i inne rezerwy, i nie jest to zabronione. Nie przenosi się ani w działach, ani w poddziałach, o tym dokładnie mówi się w art. 92, art. 96, mam ustawę i możemy ją czytać, ale nie chciałabym tej sprawy rozpatrywać, bo jej nie rozpatrzymy. W związku z tym stawiam wniosek do Komisji Rewizyjnej, aby sprawdziła, czy subwencja oświatowa została spożytkowana zgodnie z przeznaczeniem?” Następnie Radna G. Kasprzyk zmodyfikowała treść wniosku cytuję: „Wniosek o sprawdzenie prawidłowości przebiegu realizacji budżetu w zakresie wydatkowania środków subwencji oświatowej zgodnie z jej przeznaczeniem.”
21. Skarbnik Gminy - M. Stolc ustosunkowała się do wypowiedzi. Powiedziała, cytuję: „żeśmy wszyscy nawzajem wprowadzili się w błąd, bo art. 128 i art. 129 nie tak, to precyzuje. Nasza uchwała budżetowa, o której mówił Wójt, z 5 grudnia 2001 r. obejmująca budżet roku 2002, upoważniła Wójta Gminy do dokonywania zmian polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami w ramach działów, z tym Wójt się liczył i każde uchwały w ten sposób zostały podejmowane. Natomiast ten zapis, który Pani odczytała, ni jak się ma do tego i proszę nie wprowadzać Radnych w błąd. Może też rozdysponować rezerwę i może wprowadzać do budżetu, (po ostatnich zmianach) dotacje celowe. Wójt ma rację, że mówi, że Rada Gminy zdecydowała o wydatkach. Nawet gdyby Wójt skorzystał z tego upoważnienia pomiędzy rozdziałami, paragrafami w niczym by nie wpłynęło to na realizację budżetu oświaty, bądź innych zadań budżetowych.”
22. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz poprosił Radnych, aby zgłaszali pytania dotyczące budżetu, jasne, krótkie a nie, żeby zajmowali się klasyfikacją budżetową. Poprosił tę kwestię pozostawić profesjonalistom Regionalnej Izby Obrachunkowej.
23. Skarbnik Gminy M. Stolc odniosła się do tematu rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu. Stwierdziła, że Komisje Rady Gminy są po to, żeby wyjaśniać wszystkie wątpliwości nurtujące Radnych. Uważała, że tegoroczne były prawidłowe, analizowano sprawozdanie bardzo szczegółowo i wyjaśniano kwestie, między innymi kwestię dotacji, która w jednej pozycji uległa zmniejszeniu o kwotę 1.242 zł, ale nie procentuje to na odrzucenie wniosku absolutoryjnego.

Ad.12.c.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - S. Cejrowski odczytał:
a) wniosek Komisji dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i tak: Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz mając na cele kryterium gospodarności, celowości, legalności i rzetelności wydatkowania środków finansowych wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za rok budżetowy 2002. Uzasadnienie. W trakcie szczegółowej analizy wykonania budżetu za rok 2002, na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedstawianych przez Wójta Gminy dokumentów, jak również pozytywnej opinii z wykonania budżetu za rok 2002, wniosek o udzielenie absolutorium jest w pełni uzasadniony.”
b) uchwałę nr 43/III/2003 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2003 r. dotyczącą wydania opinii w zakresie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok. Uchwała wyżej cytowana stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12.d.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2002. Potem skierował zapytanie do Radnych Rady Gminy: czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos w kwestii formalnej?
1. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober, utożsamiał się z uwagą Radnego W. Zaczek dotyczącą pracy i odbywania posiedzeń Komisji Rady, aby ją uwzględnić w latach kolejnych przy rozpatrywaniu sprawozdań z wykonania budżetu za dany rok.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz odczytał projekt uchwały nr VI/42/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2002. Potem zadał pytanie: czy ktoś przed głosowaniem w kwestii formalnej chce zabrać głos?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący zarządził głosowanie. Zadał pytanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrywania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2002, proszę o podniesienie ręki ?
Radni Rady Gminy Luzino podjęli uchwałę nr VI/42/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2002, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych Rady Gminy. Uchwała wyżej wymieniona stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy - J. Wejer podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2002 rok. Powiedział, cyt. „jest to docenienie mojej pracy, głównie Pani Skarbnik, która czuwa nad całością budżetu. Jest to docenienie pracy wszystkich pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie.”
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przekazał prowadzenie obrad Rady Gminy swojemu zastępcy - K. Bober i ogłosił kilkuminutową przerwę.

Ad.13.a.
Skarbnik Gminy - M. Stolc zapoznała Radnych z treścią projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2003. Powiedziała między innymi, że zmiany do budżetu gminy dokonuje się w związku ze:
a) zmianami podziału środków budżetowych przeznaczonych dla Rad Sołeckich w Robakowie i Milwinie;
b) zmianami wydatków majątkowych na dotację w zakresie pomocy finansowej Gminy, udzielona Powiatowi na realizację zadania pod nazwą „Uspokojenie i organizacja ruchu w otoczeniu szkół” dotyczących dróg powiatowych przebiegających przez Gminę, obejmujących przejście dla pieszych w Kębłowie w ciągu drogi powiatowej Luzino-Łebno i drogi powiatowej Kębłowo - drogi nr 6.
Wójt Gminy - J. Wejer poinformował Radę Gminy, że uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie brali udział przedstawiciele OSP Luzino, OSP Milwino i OSP Zelewo, na którym rozpatrywano między innymi, sprawę zakupu samochodu dla OSP Zelewo. Zarząd Gminny OSP Luzino zgłosił wniosek, aby Rada Gminy, oprócz zaplanowanych środków finansowych - 18.000 zł, przeznaczyła w tym roku budżetowym z rezerwy budżetowej kwotę 5.000 zł na zakup samochodu. W związku z czym Sołtys wsi Zelewo zobowiązał się do zwołania zebrania wiejskiego i przekazania z budżetu Rady Sołeckiej kwoty 2.000 zł, co w sumie na to zadanie daje kwotę 25.000 zł. Poza tym Zarząd Gminny OSP wnioskował, aby Rada Gminy w przyszłym roku na w/w cel zaplanowała w budżecie wydatki w kwocie 22.000 zł, a sołtys z Zelewa w budżecie Rady Sołeckiej kwotę 3.000 zł. Ponadto wnioskował o zabezpieczenie w budżecie w 2005 roku kwoty w granicach 80.000 PLN - 90.000 PLN ze spłatą w 2006 roku, na zakup samochodu używanego dla OSP Luzino. Zarząd Gminny OSP zaproponował, aby samochód „Star” (z Luzina) przekazać jednostce OSP Milwino. Wójt poprosił Radnych, aby wyżej wymienioną sprawę przedyskutowali w punkcie 16 - „Wolne wnioski i informacje”.
Radny (Prezes ZG OSP) - J. Schulz - przedstawił potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Luzino.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały nr VI/43/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003. Potem zadał pytanie Radnym: czy mają uwagi do w/w projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2003.
Radni Rady Gminy w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VI/43/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003, 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (W głosowaniu udział wzięło 14 radnych). Uchwała, o której mowa stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.13.b.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał tekst projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/295/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy mają jakieś pytania bądź uwagi do projektu uchwały.
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący wprowadzenia zmian do statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VI/44/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/295/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. ,w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (W głosowaniu nie brał udziału Radny S. Cejrowski, ponieważ opuścił salę obrad). Uchwała, o której mowa stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad.13.c.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie. Zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXIX/296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie?
Radni Rady Gminy w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VI/45/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie, 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (Radni S. Cejrowski i W. Kunz nie brali udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad). Uchwała, o której mowa stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad.13.d.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów. Następnie zadał pytanie Radnym: czy mają jakieś zapytania do w/w projektu?
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie kto jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VI/46/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów, 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”, stanowiąca załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. (W głosowaniu nie wzięli udziału Radni S. Cejrowski i W. Kunz, ponieważ opuścili salę obrad).

Ad.13.e.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli łącznie z regulaminem. Następnie zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
(Radny S. Cejrowski powrócił na salę obrad).
Sekretarz Gminy - M. Meyer (na początku sesji) rozdała Radnym a następnie przedstawiła propozycje Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dotyczące wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. I tak :
1. w uchwale w § 2 po wyrazach „studia podyplomowe” dodaje się wyraz „w szczególności”;
2. w załączniku do uchwały w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. e wyraz „szkolenia” zastępuje się wyrazem „doskonalenia”;
3. w załączniku do uchwały w § 1 pkt. 2 lit. a wyrazy „studia podyplomowe” przenosi się w miejsce po wyrazach „studia licencjackie”;
4. w załączniku do uchwały w § 1 ust. 3 skreśla się słowo „częściowo”;
5. w załączniku do uchwały w § 2 w ust. 3 skreśla się następujące wyrazy: „który”, „działy”;
6. w załączniku do uchwały w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu”;
7. w załączniku do uchwały w § 6 w ust. 1 pkt. 5 po wyrazach w pkt. 3 dodaje się „i 4”.
Nadmieniła, że niektóre propozycje różnią się od wniosków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odczytał Przewodniczący Komisji w punkcie 4 porządku obrad. Na przykład w propozycji i w projekcie uchwały jest napisane: „Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu” chociaż Komisja przegłosowała „Wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu”. Propozycje zmian do uchwały, o której mowa stanowią załącznik nr 28 do protokołu.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober powiedział, że można przyjąć zaproponowaną wersję, ponieważ jedna jak i druga forma jest poprawna.
Anna Lewicka - Cwynar wskazała na błędy literowe w tekście regulaminu, a mianowicie w § 2 ust. 3 , w punkcie:
 1 jest dofinansowania a winno być „dofinansowanie”
 2 jest „szkolenia” a winno być „szkolenie”.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał pytanie: czy ktoś z Radnych ma jeszcze jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VI/47/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”, stanowiąca załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. (W głosowaniu nie wziął udziału Radny W. Kunz, ponieważ opuścił salę obrad).

Ad.13.f.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Radna G. Kasprzyk poprosiła Radę Gminy o wyłączenie jej osoby z tej sprawy.
Przewodniczący obrad zadał pytanie: czy ktoś z Radnych ma jakieś zapytanie?
Z uwagi na brak pytań, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VI/48/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 8 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 4 głosami „wstrzymującymi”, stanowiąca załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Radna G. Kasprzyk skierowała serdeczne podziękowała do tych Radnych, którzy z nią współpracowali. Powiedziała cyt. żałuję, że nie mogliśmy zbliżyć się, czy bardziej zrozumieć w tych moich działaniach, czy moich propozycjach. Życzyłabym sobie, żeby przez te 4 lata został mimo wszystko nawiązany ten wspólny język. Dziękuję tym, którzy mnie wspierali w tej mojej karierze Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.”

Ad.13.g.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Zgodnie z wnioskiem Komisji, na Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i sportu wybiera się radnego Zdzisława Koszałka. Potem zadał pytanie: czy ktoś z Radnych, w kwestii formalnej, chce zabrać głos?
W związku z brakiem mówców zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VI/49/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 9 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”, stanowiąca załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. (Radna G. Kasprzyk nie brała udziału w głosowaniu, ponieważ opuściła salę obrad).
Radny Z. Koszałka podziękował Radnym za obdarzenie go kredytem zaufania. Nadmienił, że chciałby sprostać nałożonym obowiązkom.

Ad.13.h.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na potrzeby Policji części budynku i garażu stanowiącego mienie komunalne, położonego w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 58. W związku z czym proponuje się wyrazić zgodę na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonej w Luzinie przy ul. ofiar Stutthofu 58 a składającej się z 8 pomieszczeń na parterze budynku oraz garażu na rzecz Policji w celu i na okres funkcjonowania Komisariatu Policji w Luzinie. Wykonanie uchwały, w tym zawarcie umowy użyczenia powierza się Wójtowi Gminy.
Wójt Gminy - J. Wejer stwierdził, że pod uchwałą jest podpięta umowa użyczenia. Poinformował Radnych, że sprawy wypowiedzenia umowy reguluje art. 716 Kodeksu Cywilnego. W związku z czym Wójt odczytał fragment tego artykułu, cyt. „Jeżeli, podmiot, używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzeczy innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę, ani zmuszony przez okoliczności”, to można wypowiedzieć umowę. Wójt poinformował Radnych, że w związku z czym zostanie zmodyfikowana treść § 7 umowy użyczenia, poprzez dopisane następującej treści, cyt. „albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodu nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy chociaż umowa była zawarta na czas nieokreślony”. Wójt stwierdził, że Gmina może zażądać zwrotu mienia, jeżeli ono będzie na coś koniecznie potrzebne, co nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś z Radnych ma jakieś uwagi lub pytania?
Z uwagi na bark pytań prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na potrzeby Policji części budynku i garażu stanowiącego mienie komunalne, położonego w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 58.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VI/50/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na potrzeby Policji części budynku i garażu stanowiącego mienie komunalne, położonego w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 58, 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad.13.i.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober odczytał projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości. Proponuje się wyrazić zgodę na nabycie działki nr 715/1 obszaru 8 m2 położonej w Luzinie, stanowiącej poszerzenie ulicy Strzebielińskiej. Koszty notarialne i sądowe poniesie Gmina Luzino. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uzasadnienie: Działka 715/1 obszaru 8 m2 została wydzielona przy poszerzaniu ulicy Strzebielińskiej i dotychczas stan prawny wydzielonej działki nie został uregulowany, a odszkodowanie zostało wypłacone właścicielom przy okazji regulacji odcinka ulicy Narcyzowej w Luzinie. Z uwagi na powyższe należy niezwłocznie przewłaszczyć działkę nr 715/1 na rzecz Gminy Luzino. Do czynności przewłaszczeniowych niezbędna jest uchwała Rady Gminy Luzino w celu przedłożenia notariuszowi. Następnie zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr VI/51/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie nabycia nieruchomości, 14 głosami za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Ad.14.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Luzinie asp.sztab. S. Cejrowski zapoznał Radę Gminy z informacją dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Luzino za 2002 rok, stanowiąca załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. Poinformował Radnych, że funkcjonariusze policji z Luzina zostali przeszkoleni w zakresie obsługi radarowego miernika prędkości. Kierownik Rewiru poprosił Sołtysów, aby wskazali miejsca oraz godziny, gdzie odbywa się największy ruch na drogach.
Z uwagi na brak dyskutantów Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober poprosił Prezesa Zarządu Gminnego OSP - J. Schulz o przedstawienie sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
W związku z powyższym Prezes ZG OSP - J. Schulz odczytał sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Luzino za rok 2002, stanowiące załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Prowadzący obrady zadał pytanie Radnym: czy mają jakieś zapytania do sprawozdania?
W związku z brakiem mówców przystąpił do omawiania kolejnego tematu porządku obrad.

Ad.15.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober poprosił Wójta o przedstawienie krótkiej informacji na temat mleczarni w Luzinie.
Odpowiedzi na interpelacje Radnych udzielił:
Wójt Gminy - Jarosław Wejer, który powiedział, że sytuacja mleczarni nie zmieniła się. Jest taka sama jaka była przed miesiącem. Zgodnie z posiadaną informacją od Pani likwidator, nie został powołany syndyk masy upadłościowej. Prowadzone były rozmowy, były propozycje załatwienia sprawy. Gmina zakładała zapłacić część pieniędzy z sugestią, że część tych środków finansowych trafi do naszych rolników. W związku, że Wójt otrzymał pisma, z których wynikało, że wpłacone pieniądze, zostaną zajęte, przekazane na zadłużenie składek ZUS-owskich, postanowił nie przekazywać środków finansowych, bo i tak Gmina otrzyma budynek do remontu. Dlatego też Wójt zakłada wystąpić do Nadzoru Budowlanego o zabezpieczenie obiektu albo przekazanie obiektu Gminie. Nadmienił, że Gmina przygotowuje plan zagospodarowania na teren przylegający do mleczarni, tj. na dwie działki, który będzie korzystny dla gminy i dla potencjalnych inwestorów. Następnie Wójt ustosunkował się do wypowiedzi Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, którą przedstawił w punkcie piątym. Cytuję „Powiem, że wypowiedź dotknęła mnie jeżeli chodzi o pewne sformułowania, natomiast często uchodzi się za tego jedynego sprawiedliwego, natomiast to co dzisiaj zrobił Pan K. Bober, uważam że to są właśnie też półprawdy i to też prawda demagogiczna i retoryka a dlaczego postaram się to uzasadnić. Nawet w Sądzie oskarżony ma prawo do obrony. Pan Sławomir Bujak zwrócił się z pismem do V-ce Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober, Przewodniczącego Rady Gminy i do wiadomości dał do Przewodniczącego Rady Gminy. Pan v-ce Przewodniczący Rady ustosunkował się do tego pisma. Myślę, że w tym piśmie też świadomie albo nieświadomie pominął pewną prawdę, moim zdaniem, którą przynajmniej należało powiedzieć. Jeżeli w piśmie ktoś mówi o oskarżonych i skazanych wyrokiem Sądu, to mając postanowienie o warunkowym umorzeniu należałoby w jednym zdaniu wyjaśnić, że nie jest to wyrok skazujący, tylko postanowienie o warunkowym umorzeniu. Tylko tego się spodziewałem przynajmniej na początku tego pisma, nad dalszą treścią tego nie będę dyskutował i polemizował. Nie jesteśmy skazani wyrokiem Sądu i wypadałoby, żeby v-ce Przewodniczący Rady Gminy, który dzisiaj się posiłkuje Kodeksem Karnym w jednym zdaniu wyjaśnił, że nie jesteśmy skazańcami. Pan Sławomir Bujak użył w swoim piśmie sformułowań skazani wyrokiem Sądu. Są pytania, czy osoby skazane mogą pełnić takie funkcje? Czy mogą podpisywać decyzje i inne rzeczy? Wystarczyło w jednym krótkim zdaniu napisać to co podesłał Radnym, w swoim piśmie jest postanowieniem a nie wyrokiem”. „Półprawda, prawda to jest zawsze rzecz z którego miejsca się patrzy i siedzi.” Następnie Wójt Gminy powiedział, że cytuję: „Pan Stanisław Bober permanentnie został wyrzucony z Komisji Rewizyjnej z innego względu, bo to rozkręcało się, teraz Pan kręci głową, wstał, bo powiedział, że Przewodniczący Komisji Statutowej do niczego się nie nadaje należy go wyrzucić. Można wrócić do protokołów i znaleźć to. Wtedy wstał Przewodniczący Komisji Statutowej i powiedział „zgłaszam wniosek o odwołanie Pana z Komisji Rewizyjnej, bo też uważam, że Pan się do tego nie nadaje. Był to rok 1999 albo 2000 rok (na początku kadencji). To nie jest tak, że na podstawie sprawy sądowej. Pan Stanisław Bober został wyrzucony z Komisji. Dlatego wracam do półprawd i prawd. Pan Stanisław Bober żądał, (mam na to dokumenty, Państwo zresztą też, co byli Radnymi, w protokołach jest to), zapłacenia 1.300.000 zł odszkodowania dla Spółki „Trakt”. Oczywiście to odszkodowanie nie należało się i to bardzo agresywnie, to był 26 listopada 2001 roku. Udowadniał, że Gmina poniosła straty w wysokości 373.000 zł z tytułu niezażądanych odsetek, Prokurator nawet takiego zarzutu nie wniósł, pomijam ten fakt, ale było to bardzo głośne, publikował to kilka razy w swoim Biuletynie Ligi Polskich Rodzin. Na podstawie aktu oskarżenia publikował wszędzie, że moja działalność doprowadziła do strat w wysokości 538.000 zł, na rzecz gminy. Tyle Gmina straciła na podstawie inwestycji i uważał, że ja , Andrzej Stenka, Kazimierz Hinc te 538.000 zł powinniśmy zwrócić do kasy Urzędu. Chyba to wszyscy pamiętamy. Prokurator sam wycofał to oskarżenie. Nie słyszałem słowa „przepraszam”. Pan Stanisław Bober żądał zapłacenia 140.000 zł dla firmy Reseko”, wymachiwał umową, oczywiście nie między Gminą a firmą „Reseko” tylko między Gminą Luzino a firmą „Lokata” z tytułu nie należytego zabezpieczenia umowy. Jest to też w protokołach, proszę sprawdzić. Okazuje się po postępowaniu prokuratorskim, nie było i nie ma takiego zarzutu, może to ktoś sumować 1.300.000 ,- zł, + 373.000,- zł + 538.000,- zł + 140.000 zł. Szczytem wszystkiego było opublikowanie w Biuletynie Ligi Polskich Rodzin wywiadu z Prezesem firmy „Reseko”, który mnie zmieszał z błotem mówiąc o przekrętach finansowych, oszustwach i innych rzeczach. Jeżeli Pan tego nie czytał, mogę pokazać, bo taka publikacja była i chyba większość mieszkańców Luzina o tym wie i czytała. W momencie, kiedy był akt oskarżenia, nawet nie było możliwości bronienia się przed tym. Jeden z Prezesów firmy Reseko też służę, mam te zeznania przed Prokuratorem, powiedział, że drugi Prezes z którym się później pokłócili ukończył w „Lokacie” szkołę - uniwersytet wyciągania pieniędzy. I ten sam człowiek, który udzielał wywiadu też są świadkowie, powiedział, że tych chłopców z Gminy, którym słoma z butów wystaje trzeba zrobić w rogi i wydoić od nich pieniądze. Myśmy się nie dali. Powiedział Pan, że nie chciałby Pan, pracować i mieszkać w Gminie, w której inwestycja zakończyła się złamaniem prawa, też bym nie chciał w takiej Gminie mieszkać, natomiast konsekwencje dla Gminy by były zupełnie inne. Doskonale Pan wie, że mieliśmy podpisaną umowę na zakończenie terminowe, czyli do 30.09.2000 roku. Na podstawie tego dostaliśmy dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości ok. 2.000.000 zł, dostaliśmy 800.000 zł dotacji od Wojewody, zaciągnęliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości - 2.000.000 zł, która była bardzo nisko oprocentowana z możliwością umorzenia, w momencie terminowego zakończenia zadania i uzyskania efektu ekologicznego. I to Pan wszystko wie, może nie wszyscy Radni wiedzą, ale dobrze byłoby, gdyby myśmy się spotkali, wyciągnęli i pokazali wszystkie materiały. Mogliśmy zgodnie z prawem wyrzucić tę firmę na miesiąc przed zakończeniem inwestycji, tylko nie dotrzymalibyśmy terminu, a te pieniądze musielibyśmy zwrócić. To zablokowałoby działalność gminy na kilka lat. Na pewno nie wybudowalibyśmy w tym czasie gimnazjum. Też bym chciał być w kraju, takim kiedy nie ma programów telewizyjnych, że firma „Krzak”, bo tak nazywam firmę „Reseko”, taka była i jest, która powstała z firmy „Lokata”, żeby pociągnąć w momencie upadłości zdobyć jakieś pieniądze. Nie chciałbym żyć w kraju, w którym co rusz w telewizji słyszymy, że ktoś wpłacił pieniądze i już ich nie odzyskał, bo wpłacił na mieszkanie i inne rzeczy. Są firmy, które próbują naciągać i naciągają ludzi na pieniądze. Myśmy się nie dali na to złapać. Trudno jestem przekonany, bo myśmy się nie przyznali do niczego, że w postępowaniu sądowym oczyścilibyśmy się z zarzutów, natomiast nie mogliśmy sobie pozwolić na zarzuty finansowe, to raz, ale proszę zwrócić uwagę na akt oskarżenia, w ogóle sprawa w Prokuraturze była w 1999 roku, czy koniec 1998 roku akt oskarżenia wpływa w czerwcu 2001 roku, zwrócone do uzupełnienia, sprawa do Prokuratury trafia w lipcu 2002 roku, w tym czasie Sąd odbył ileś posiedzeń nie pamiętam ile, zdążył przesłuchać trzech oskarżonych i biegłego, to minął ponad rok. Prokurator myślał nad sprawą, następnie od lipca do końca grudnia, czy na początku stycznia, kiedy umorzył wszystkie zarzuty finansowe, o tym dzisiaj nikt nie mówi tutaj. Nikt nie mówi słowa przepraszam, że we wszystkich publikacjach Ligi Polskich Rodzin, że Wójt, zastępca Wójta i Kazimierz Hinc byli osądzeni od czci i wiary, wręcz prawie za złodziei, którzy ukradli pieniądze. Mówi Pan, że zarzuty są potwierdzone. Oczywiście, bo godząc się, czy proponując na co Prokurator się bardzo chętnie zgodził, bo to też dla niego było wyjście z twarzą, z całej tej sytuacji, bo jego sytuacja, w swoim zakładzie pracy jakim jest Prokuratura Okręgowa stała się trudna, kiedy miał pięć oskarżonych, dwóch Sąd uniewinnił, bo zostali wyłączeni do odrębnego postępowania a jak stwierdził ten Sędzia, który umarzał warunkowo sprawę, Prokurator w sprawie Pani Grzenkowicz udowodnił jedną rzecz, że jest pracownikiem samorządowym i do tego nie trzeba postępowania sądowego, żeby to udowodnić. To był dosłowny cytat, chyba się Panie Franku nie mylę, że tak stwierdził Sędzia w sprawie Pani Grzenkowicz. Jeżeli chodzi o następne mówienie prawd, czy półprawd. Stwierdził Pan, że uciekliśmy do warunkowego umorzenia, zamykając Sądowi drogę do wydania wyroku skazującego. To nie jest tak, żeśmy się schowali za filar , no ten Sąd podjął świadomą decyzję o warunkowym umorzeniu, to nie jest tak, że myśmy uciekali się do postanowienia do warunkowego umorzenia, zamknęli w jakiś czarodziejski sposób Sądowi drogę do wydania wyroku skazującego. Sąd sam podjął, że tak naprawdę nie warto udowadniać sobie, czy Pan Swigoń, czy Pan Wejer mówi prawdę, czy nie, bo tylko do tego to się naprawdę skłaniało, bo jeżeli chodzi o Bank, to sam Bank w oświadczeniu, który przedłożyłem Sądowi, stwierdził, że Wójt Gminy Luzino, czy Gmina Luzino wykorzystała zaciągnięty kredyt i spłaciła go z odsetkami zgodnie z zawartą umową i rozliczyła go zgodnie z zawartą umową. Pomijam fakt, że to znowu można udowodnić w Sądzie. Przesłuchanie 26 świadków oskarżenia, kiedy 3 osoby były przesłuchiwane i biegły, trwało to ponad rok. Ile czasu mieliśmy się włóczyć po Sądach przez następne 5 lat, 4 lata? Nawet sędzia nie zakwestionował, że sprawa, bo tak mówił nasz obrońca, może trwać 3 lata. Sędzia wcale nie mówił, że nieprawdą, może być trzy - cztery lata. Pytanie czy warto? Myślę, że mieszkańcy mieli świadomość w kampanii wyborczej, bo również Pan Stanisław Bober w swoim Biuletynie pisał, że Sąd cofnął do ponownego rozpatrzenia, aby nam zwiększyć te zarzuty, to dokładnie też jest w publikacji, w Biuletynie Ligi Polskich Rodzin, także półprawdy - prawdy, pewno to jest tak, każdy widzi to trochę inaczej, tylko że Pan używając takich słów, uczestniczył w tym wszystkim od początku, Pan też wiedział o tym dokładnie. Nigdy się nie wypieraliśmy, że złożyliśmy wniosek, przedstawiliśmy kiedy złożyliśmy wniosek w Banku, kiedy Bank to nam udzielił. Nigdy nie wypieraliśmy, że podpisaliśmy umowy, też mówiliśmy, dlaczego je podpisaliśmy, dlatego tutaj byłaby, kwestia rozsądzenia przez Sąd, czy my mówimy prawdę, czy mówi Pan Raszeja i Pan Świgoń. Pana Stanisława Bober nie będę przepraszał, bo tak naprawdę jego zarzuty, być może, można uznać, po warunkowym umorzeniu, potwierdziły się po części, natomiast wszystkie zarzuty finansowe, które Pan S. Bober tak bardzo agresywnie przedstawiał, praktycznie padły i to padły na etapie postępowania prokuratorskiego. Dlatego Pan F. Okuń pisał między innymi, że biegły czuł się jak oskarżony, bo skoro na jego opinii i na jego podstawie takie rzeczy Prokurator powypisywał, no to miał prawo czuć się jak oskarżony, bo jeżeli przedstawiliśmy dokumenty, poszczególne umowy, czy rachunki, on mówił, że tego nie widział i nie czytał. Dlatego można by wrócić do sprawy drejmadu, który nie dostał dostarczony, myśmy wstrzymali pieniądze, oczywiście mogliśmy to wyjaśnić przed Sądem przez najbliższe 3 lata. Ale myślę, że zdrowy rozsądek i chęć pracy na rzecz Gminy jest ważniejsza niż uganianie się w tym momencie przez trzy lata, dwa lata po sądach. To tyle jeżeli chodzi o wystąpienie Pana K. Bober”. Potem Wójt odniósł się do wypowiedzi Pani Radnej G. Kasprzyk, cyt. „Tutaj do Radnych, że próbowali ośmieszać, nie do końca, bo gdzieś ta prawda leży po środku. Na dowód tego przetoczę Pani własne słowa, że próbowaliśmy ośmieszyć Panią, bo nie do końca zrozumiałem o jaki punkt chodzi, „a dzisiaj Wójt zaprasza na tę uroczystość”. Do końca nie wiem o jaką uroczystość chodzi, bo ja dzisiaj zapraszałem na dwie rzeczy, na finał piłkarski o puchar Wójta, który odbędzie się 3 maja 2003 roku i na Pomorski Przegląd „Kaszubskie śpiewy”, który odbędzie się 31 maja 2003 roku. Na Komisji w ogóle nie było mowy na ten temat a Pani takie sformułowania użyła, że najpierw my ośmieszamy a później mimo wszystko Wójt zaprasza na uroczystość. Jeżeli chodzi o anarchię, konfliktowanie przez Wójta, Pani dzisiejsza wypowiedź jest bardzo konfliktująca, bo ja nie będę się uciekał do Sądu, bo już wielokrotnie byłem tutaj poniewierany przez różne osoby, przypomnę przez Pana Pomaskiego i inne osoby. Uważam, że Sąd to nie jest dobra droga dla nikogo, też mogłem wystąpić z powództwa cywilnego, tylko po co, żeby się uganiać po Sądach i po czterech latach, kiedy wszyscy zapomną o sprawie, udowodnić, że ja faktycznie miałem rację. Pamięta słowa Pana Pomaskiego jakie tu padały. Dzisiaj Pani mówi, że ja dzwonię, gdzieś tam, coś tam mówię. Mówiła też Pani, że ja dzwoniłem do Prezesa (Banku Spółdzielczego - w Krokowej) - Dudka. Nie dzwoniłem, Pani to potwierdziła, ja w żadnej sprawie, ja do żadnych Radnych nigdy i do nikogo nie dzwoniłem i nie będę dzwonił. O tym się mógł przekonać, nie wiem Pan Stanisław Bober, bo nigdy nie dzwoniłem i nie będę dzwonił w niczyjej sprawie. Może się zdarzyć sytuacja , że ktoś zadzwoni do mnie i zapyta o moje stanowisko w jakieś sprawie i uważam, że w tym momencie mam pełne prawo, do takiej a nie innej odpowiedzi, natomiast ja nie będę dzwonił nigdy do Pani do domu. Nie dzwoniłem chociaż podawała mi Pani numery i wiem na pewno, że po dzisiejszej wypowiedzi nie będę dzwonił, bo bym mógł być oskarżony, że w dniu takim a takim dzwoniłem i nastraszyłem, także, jeżeli mówimy o konfliktowaniu, to ta dzisiejsza Pani wypowiedź, że Wójt wydzwania lub osoba podająca się za Wójta, myślę, że było to nie na miejscu, albo ma się dowody i mówi że dzwonił. Ja naprawdę nie mam czasu dzwonić, bo ja nie wiem do jakich instytucji mógłby wydzwaniać i co opowiadać. Nie wiem”. Następnie Wójt udzielił odpowiedzi Panu Radnemu E. Słowi. Cytuję: „Do grupy sprzątającej zatrudniliśmy osoby z listy, którą podała nam Pani Kierownik GOPSu, to są Ci, którzy są w trudnej sytuacji materialnej i bardzo chętnie pracują jak widać. Przykładają się do tego i robią w miarę porządnie. Nie trzeba ich pilnować wystarczy im wyznaczyć odcinek, który mają zrobić i to robią”. Wójt ustosunkował się do pytania Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, czy Radni, sołtysi wzięli jakieś pieniądze z tytułu inkaso. Stwierdził, że Pani Radna M. Licau ani Pan Radny Ryszard Groth nie otrzymali pieniędzy. Wówczas Pani M. Stolc - Skarbnik Gminy - powiedziała, że I rata prowizji w tym roku została już wypłacona, tj. kwota 12.997 zł (brutto) do tego składki ZUSowskie w wysokości 2.323,90 zł.
b) Pani Sekretarz Gminy - M. Meyer poinformowała Radnych, że Radni będący sołtysami nie brali prowizji, ponieważ sprawy te nie były uregulowane. Poprzednio funkcjonowało to na podstawie umów cywilnoprawnych, które pod koniec roku zostały wypowiedziane. W związku z powyższym do dnia dzisiejszego, dopóki obowiązywała stara uchwała w tej sprawie, nie było podstaw do wypłaty. Dotyczy to dwóch osób - Radnego Ryszarda Groth i Radnej - Małgorzaty Licau. Obecnie pojawiły się nowe interpretacje. Sprawa się wyjaśniła, została podjęta uchwała teraz ci Radni otrzymają środki. Dziesięciu sołtysów otrzymało pieniądze.
c) Wójt Gminy - J. Wejer dalej kontynuował wypowiedź. Nadmienił, że Pani Radna G. Kasprzyk złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z Zastępcą Wójta Gminy - A. Stenka. Pani Radna stwierdziła, cytuję: „że jest nieprawomocny wyrok i dalej uważam, że to jest znowu wprowadzanie tutaj wszystkich siedzących Radnych w błąd, ponieważ mówimy o nieprawomocnym postanowieniu Sądu, o warunkowym umorzeniu. Jakby ktoś nie wiedział, jest to zdecydowana różnica pomiędzy wyrokiem prawomocnym, czy nieprawomocnym wyrokiem skazującym, a postanowieniem o umorzeniu. Jest to naprawdę, proszę Państwa, jeżeli ktoś nie wierzy niech to sprawdzi, różnica. Jeżeli chodzi o wykształcenie to też zostało wyjaśnione. Jeżeli ktoś składa rezygnację z funkcji z mandatu radnego, a po jakimś tam czasie ukazuje się rozporządzenie, była też interpretacja w Biuletynie Informacyjnym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, że obowiązuje to tych osób, które zostały powołane po wejściu w życie tego rozporządzenia. No niestety tak naprawdę gdyby ustawodawca myślał to powinien, to wprowadzić przed wyborami wtedy wszyscy mieliby sytuację jasną i klarowną. Nikt by nie musiałby zrezygnować z mandatu radnego, nie byłoby tego problemu. Nie był to problem tylko w naszej gminie, u nas zostało to zrobione zgodnie z prawem. Pan A. Stenka nie ma wyroku, istnieje postanowienie o warunkowym umorzeniu”. Wójt Gminy poinformował sołtysa - P. Michałek, że plan wsi Kębłowo zostanie zrobiony w okresie późniejszym natomiast Komisja Gospodarcza i Samorządu na posiedzeniu w maju lub czerwcu wypracuje stanowisko dotyczące oznakowania ulic. Wójt wystąpił z sugestią, oznakowania głównych ulic, np. ulicy Młyńskiej, ul. Szkolnej, ul. Brzozowej. Wójt ustosunkował się do wypowiedzi Pana F. Okuń do zmiany lokalizacji tzw. budek zlokalizowanych na terenie PKP i udziału jego osoby i z-cy Wójta na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
d) Zastępca Wójta Gminy - A. Stenka powiedział, cytuję: „Nie wiem jak to traktować, czy to była interpelacja, czy zarzut pod moim adresem”. Następnie poprosił pracownika administracji samorządowej o odczytanie fragmentu protokołu z sesji z dnia 20 marca 2003 roku, gdzie była mowa o tzw. „rozdawaniu kart w gminie”. Po odczytaniu fragmentu protokołu, Zastępca Wójta Gminy przystąpił do kontynuowania odpowiedzi. Cytuję: „ja tam nie odczytuję jakiegoś wręczenia Pani kart, nadania Pani karty. Nie chciałbym aby tematy omawiane w kuluarach, czy przerwach, a z tego co pamiętam, po tej sesji rozmawialiśmy, tutaj, w pewnym gronie, była Pani między innymi obecna, z półtora godziny, poprzez szacunek dla Pani i tych kolegów, nie chciałbym przetaczać, co tutaj zostało przez Panią wypowiedziane i nie będę o tym rozmawiał i tego tematu po prostu ciągnął. Ze swojej strony mogę Panią zapewnić, że na pewno z mojej strony Pani nic nie grozi. Nie wiem skąd jakieś tam obawy. Myślę, że bezpodstawne, tym bardziej jestem zdziwiony dziś, bo 3 tygodnie po tej sesji poprosiła mnie Pani nawet o odwiezienie do domu. Nie bała się Pani mojej osoby. Przy odwiezieniu wspominała mi Pani, że Pani ma nieprzyjemne telefony, była taka rozmowa między innymi jeden z najbardziej przykrych, nie będę wymieniał nazwiska. Wymieniła Pani nazwisko nawet osoby, która do Pani dzwoniła. Na pewno ja nigdy do nikogo nie byłem autorem anonimowych telefonów. Ja bym sobie nie życzył takich aluzji , czy zarzutów, nie wiem, kto dzisiaj, jak to traktować. Jeszcze raz powtarzam z mojej strony może Pani się czuć naprawdę bezpieczna”.

Ad.16.
Wolne wnioski i informacje
1. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz - powiedział, cyt. „na sesji w dniu 20 marca 2003 roku Radna - Genowefa Kasprzyk złożyła wniosek, abym wystąpił w roli arbitra i wypowiedział się, która z opinii prawnych jest właściwa, czy opinia radczyni Pani Anny Lewickiej Cwynar, czy też opinia, którą podaje Pani Anna Kowalska. W związku z tym chciałbym sprawę rozwiązać, zakończyć a zarazem chciałbym prosić Wysoką Radę o wyrażenie zgody i oddelegowanie mojej osoby do zasięgnięcia opinii prawnej oraz przeznaczenia z budżetu gminy środków finansowych na pozyskanie opinii.” W związku z czym poprosił Radnych, aby wyrazili stanowisko w w/w temacie, a przede wszystkim, żeby wypowiedzieli się czy taka opinia jest potrzebna, czy jest taka konieczność, czy takie rozwiązanie należałoby przyjąć? Nie chciałby jednoosobowo występować w tej sprawie. Przewodniczący powiedział, że chciałby wniosek w powyższej sprawie poddać pod głosowanie.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober powiedział, że „intencją tego tematu jest, czy Radni mogą organizować imprezy? Czy mogą szukać sponsorów?”
3. Wójt Gminy - J. Wejer uważał, że trzeba doprecyzować temat organizacji imprez, a przede wszystkim imprez organizowanych w majątku gminnym, które wymagają zaangażowania innych osób, np. sprzątaczek i dodatkowych kosztów z tego tytułu. Temat nie dotyczyłby Radnych organizujących imprezy w lokalach będących ich własnością, np. imprez, które organizuje Radny E. Słowi.
4. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał pytanie: Czy Radny może korzystać z boiska sportowego? Prosił o wyjaśnienie powyższego tematu.
5. Radna G. Kasprzyk - cytuję: „Jeżeli Wysoka Rada pozwoli, to chciałabym się odnieść do poruszanych kwestii. Panie Wójcie, Pan ciągle, kiedy jest mowa o tym, że Radny w gminie coś organizuje, mówi o wynajmie lokalu o zapłaceniu sprzątaczek i pokryciu innych kosztów. Chciałam Pana zapytać, czy jak Pana córka korzysta ze sprzętu gminnego, innych pomieszczeń, jeszcze korzysta z pieniędzy gminnych, to, czy Pan też, czy Rada też wyraża na to zgodę? Czy Pan też takie utrudnienia robi, no bądźmy tutaj sprawiedliwi? Jeżeli się ogranicza jednym, to dlaczego Pan nie ogranicza sobie? Ja wiem, że Pan korzysta bardzo często ze sprzętu szkolnego i korzysta Pan z wielu innych rzeczy, nawet z samochodu, żeby powiedzmy przewieźć, czy zawieźć młodzież gdzieś tam na miejsce. Ja nie mówię, że Pan robi źle, że tak nie powinno być. Nie, tego ja nie mówię, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale ja oczekuję od Pana, żeby Pan w swoich stwierdzeniach, no był, no oczekuję od Pana większej konsekwencji. Jeżeli jednego traktuję się tak, no to traktujmy drugiego również tak samo.” Następnie Radna Kasprzyk do ustosunkowała się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady Gminy. Panie Przewodniczący, ja nie zwróciłam się z prośbą do Pana o to, żeby Pan był arbitrem, tylko ja zwróciłam się o to, żeby Pan jako Przewodniczący Rady, ponieważ zostałam obrażona i został mi ten zarzut z art. 24e pkt. 1 i 2 postawiony na spotkaniu, które Pan zorganizował, zarzucony, stąd czuję się do dzisiejszego dnia obrażona. Nie czuję się winna. Ja nie czuję się przestępcą. Ja nic złego nie zrobiłam i uważam, że imprezy, które ja organizowałam i organizować będę, nie powinny tak być przez Radnych odbierane. Ja o tym mówiłam wcześniej, że jest mi przykro, że prawicowe władze, prawicowa gmina takie afery robi przy spotkaniach kolędowych. Tu chodzi o to, żeby generalnie nie szkalować na radnych, żeby nie rzucać tak artykułami , o tak sobie, za nim ktoś prawo złamie, żeby to sprawdzić i to bardzo dogłębnie, żeby ta druga osoba nie poczuła się urażona i żeby nie hamować jego działalności.” Potem Radna G. Kasprzyk ustosunkowała się do wypowiedzi Z-cy Wójta słowami: „Panie V-ce Wójcie, Pan przetoczył tutaj część oficjalną, tę część protokolarną. Ja chciałam powiedzieć, że o czarnej damie krzyżowej mówił Pan w części nie protokołowanej czyli bezpośrednio po zakończeniu sesji. I to stwierdzenie, które Pan skierował w moim kierunku słyszały inne osoby. Dziękuję chciałam Panu bardzo serdecznie podziękować za to, że Pan mnie podwiózł, wtedy czułam się bezpieczna, bo ze mną jechała jeszcze Pani Marzena Meyer. Jeżeli chodzi o niebezpieczne telefony to ja nie stwierdziłam w swoim oświadczeniu, które ja wygłosiłam. Nie powiedziałam, że Panowie wydzwaniacie, że ja uzgodniłam z Panem Stanisławem Cejrowskim, że w momencie kiedy pojawią się głuche telefony to ja je po prostu będę notować. Ja mówiłam o nieprzyjemnych telefonach, tylko o głuchych telefonach, których no, można by było się spodziewać. Jeżeli chodzi o wypowiedź Pana Wójta, Pan Wójt jest znany z tego, że Pan bardzo często przekręca wypowiedzi. Panie Wójcie podtrzymuję wszystko to co powiedziałam. Pan ośmieszał mnie na tamtej Komisji. Wyśmiewał Pan się z dwóch moich wniosków. Jeden wniosek dotyczył remontu dachu, drugi dotyczył dofinansowania zespołu tanecznego. Ja nie powiedziałam, że Wójt mnie zaprosił tylko, że ja otrzymałam zaproszenie, ale nie od Wójta tylko na konkretną imprezę. Proszę nie przekręcać tej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o Sądy, bo Pan bardzo często odwołuje się, kiedy pojawia się krytyczna wypowiedź, to Pan zaraz odwołuje się do Sądu, do Prokuratorów. Ja wiem, że Pan jest przesiąknięty, po prostu doświadczeniami tamtych minionych czterech lat, ale chciałam Panu powiedzieć, że po prostu, tu w tej konkretnej sytuacji jest inna ta Rada i ma swoje, jakieś inne podejście i spojrzenie do sprawy. Jeżeli ja np. będę chciała pójść do Sądu, czy do Prokuratora, czy do kogokolwiek, to ani Pan, na to nie wpłynie ani nikt, bo ja nie jestem osobą ubezwłasnowolnioną i nikt mi nie będzie dyktował co ja mam robić. Ja po prostu jeżeli taka potrzeba nastąpi to naprawdę będę wiedziała gdzie pójść i do kogo się zwrócić i proszę mnie tutaj nie podpowiadać co ja mam robić. Jeżeli chodzi o telefon do Pana Dudka (Prezesa Banku Spółdzielczego). Ja nie zapytałam Pana, nie stwierdziłam, że Pan dzwonił w tej rozmowie telefonicznej, tylko ja zapytałam, czy Pan dzwonił a to ogromna różnica, Panie Wójcie. Ponadto stwierdził Pan, że podawałam Panu numer telefonu, owszem, podawałam Panu ten numer telefonu, bo była mi bardzo potrzebna rozmowa z Panem, jeżeli ja pamiętam to dotyczyło konkursu, kartek z życzeniami do Ojca Świętego, z którego notabene w bezczelny sposób Pan mnie wyeliminował na sesji opłatkowej. Ja tego wcale nie traktuję jak, jakieś tam wydzwanianie, po prostu jest Pan osobą publiczną i ja potrzebowałam tego kontaktu i sądziłam, jeżeli by ten kontakt był potrzebny mnie to w tym celu podałam swój numer telefonu i prosiłam o oddzwonienie, i w tym złego nic nie widzę. Ponadto nie stwierdziłam, że Pan wykonuje do mnie jakieś tam telefony głuche, tylko jeszcze raz Panu odpowiadam na to samo pytanie, które odpowiedziałam, na wypowiedź Panu Stenka. Ja stwierdziłam, że z Panem Stanisławem Cejrowskim umówiłam się, że będę zapisywała dokładne godziny, kiedy takie telefony będą wykonywane. Ostatnio takie telefony były dwa, ale jeden ja jakby zbagatelizowałam, ostatni zapisałam, była to niedziela godz. 8.10 a robię to dlatego, że takich sytuacji do tej pory nigdy nie miałam. Wszystko to co powiedziałam podtrzymuję. Czuję się niebezpiecznie, bo jakieś osoby wydzwaniają, Pan twierdzi, że to nie Pan, ale wydzwaniają i przedstawiają się za Pana. Wie Pan, jeżeli Pan mówi, że to nie Pan, to niech Pan po prostu zacznie dochodzić kto, bo ktoś dzwoni? Panie Wójcie takich ludzi jak ja, czy Pan Krzysztof Bober to zaprasza się do stołu i wie Pan, dopóki Pan tego nie zrobi, to w tej gminie dobrze nie będzie i to nie ja konfliktuję tylko Pan od sesji opłatkowej ciągle robi Pan coś za moimi plecami i to po prostu staje się nie do zniesienia. Wstrzymał Pan mi ostatnio seminarium naukowe wykręcając się tym, że przyjedzie prasa i będzie źle pisała, o kim? Czy o mnie kiedyś źle prasa pisała, o Panu źle pisała, wiele razy. Pan to dzisiaj sam stwierdził, o mnie nigdy. Moje imprezy cieszą się ogromnym powodzeniem, jeżeli jest mowa tutaj, gminie o imprezach to są kojarzone z moją osobą.”
6. Wójt Gminy - J. Wejer Cytuję: „Wszyscy słyszeli co mówiłem o Sądach i nie wiem, czy Pani to, pewnie źle zrozumiała i nie będę na ten temat polemizował. Jeżeli mówimy o konfliktowaniu, to dalej uważam, to co Pani dzisiaj zrobiła, mówiąc że ja wypożyczam sprzęt dla siebie, sprzęt dla mojej córki. Ja powiem tak, żeby była jasność, jedna moja córka gra w zespole „Dzieci Świętego Wawrzyńca”, druga w zespole parafialnym „Przyjaciele” i ostatnio faktycznie woziłem sprzęt służbowym samochodem od jednej i od drugiej parafii na gminny przegląd „Kaszubskie śpiewy”, ponieważ połączone systemy nagłaśniające sprzętu ks. Andrzeja, które posiada, z tym co ma szkoła i GOK, dały pożądany efekt. Jeżeli wypożyczałem kiedykolwiek jakiś sprzęt to też na prośbę ks. Andrzeja, czy ks. Proboszcza, bo te zespoły grały w naszych parafiach, nigdy do celów prywatnych. Mówienie, że dziecko śpiewa, czy gra to znaczy, że one w ogóle nie powinne uczestniczyć w życiu codziennym szkół. Nie wiem, trudno to komentować, bo to już jest poniżające, wręcz nie ten poziom dyskusji. Mówię, że wypożyczony był sprzęt gminny ks. Andrzejowi, gdy jechał do Pucka z koncertem, bo te kolumny były większe. Uważam, że to naturalne, jak Towarzystwo Przyjaciół Gminy Luzino, wtedy jak Pani organizowała imprezy, też był wypożyczony sprzęt gminy. Mówimy tylko i wyłącznie, przynajmniej ja tak to zrozumiałem, o tym momencie, kiedy są ponoszone koszty, to że ja wypożyczyłem coś ze szkoły to zawsze w stanie nienaruszonym oddawałem, ale nie wypożyczałem dla siebie tylko dla parafii.”
7. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober cytuję: „ja nie dostałem do wiadomości tego pisma tylko pismo to było do mnie zaadresowane, jako do z-cy Przewodniczącego Rady. Ja to powiedziałem na samym początku, gdzie na końcu tego pisma jest, że do wiadomości otrzymał Przewodniczący Rady Gminy Luzino, takie pismo otrzymałem, ono dzisiaj było czytane i Państwo żeście słyszeli jakie tam były pytania. Ja na żadne z tych pytań nie odpowiedziałem. Ja tylko zaprosiłem tego Pana na sesję, powiedziałem, że w programie sesji jest głos dla publiczności, żeby ten Pan wyartykułował te swoje pytania na miejscu. Ja na żadne pytania nie odpowiedziałem. Zdziwił mnie fakt, że do pisma, które było do mnie skierowane jako - z-cy Przewodniczącego Rady, było dołączone postanowienie o warunkowym umorzeniu sprawy i dałem temu wyraz, w tym piśmie, bo to mnie naprawdę zdziwiło. Ja nie wiedziałem, czy to jest prawomocne, czy to nie jest prawomocne i też powiedziałem w swojej wypowiedzi, że to Sąd sobie zamknął drogę do wydania wyroku. Ja wysłałem pismo do Pana Bujaka i Pana Bladowskiego nie ma tam nic, co by Pana obrażało i w jakiś sposób komentowało sprawy. Ja tylko tych Panów zaprosiłem na sesję, żeby oni te pytania zadawali tutaj osobiście. To była tylko moja rola.”
8. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz cytuję: - „Szanowna Rado zamykając kwestię pisma, które Pani Genowefa Kasprzyk złożyła na poprzedniej sesji na opinię prawną, którą przedstawił Radny W. Zaczek. Pani Radna G. Kasprzyk przedstawiła inną opinię prawną, która inaczej interpretowała przepis ustawy oraz również zaatakowała opinię prawną Pani A. Lewickiej Cwynar. Niemniej jednak, że Pani Radna G. Kasprzyk zwolniła mnie z funkcji arbitra chciałbym tu wniosek wycofać”.
9. Radny E. Miotke Cyt. „ ja rozumiem, że Pani podtrzymuje wniosek aby powołać oddzielną opinię prawną wydaną przez niezależnego prawnika”.
10. Radna G. Kasprzyk Cyt. „Ja oczekuję wycofania zarzutu w stosunku do mojej osoby. Jak zrobi to Radny Zaczek, czy on się do winy przyzna, czy on będzie naciskał na Radę, żeby to Rada wyjaśniła, to już jest sprawa Pana Radnego Zaczka. Ja zostałam przez niego oszkalowana i nie czuję się winna i nie czuję się przestępcą. Jeszcze raz powtarzam, że żadnego przestępstwa nie popełniłam i w związku z tym uprzejmie proszę o wycofanie tego zarzutu.”
11. Radny E. Miotke cyt. „ja rozumiem, że jest opinia naszego prawnika w tej sprawie. Pani przedstawiła swoją opinię - Pani Kowalskiej - mecenas, która nie zgodziła się z twierdzeniami opinii, którą wydała radczyni Urzędu Gminy. Uważam, że na tym należałoby zakończyć sprawę w kwestiach prawnych. Nie ma potrzeby powoływania nowych opinii w tej sprawie, ponieważ Gmina zatrudnia radcę prawnego i dopóki ten radca prawny jest zatrudniony, to myślę, że Radni na podstawie jego opinii, bo próbowanie robienia, czy stworzenia nowych opinii podważa w sposób oczywisty zaufanie do aktualnego radcy prawnego. Stwarza to do wytworzenia takiej sytuacji, jeżeli ktoś z Radnych nie będzie zadowolony z jakieś opinii, którą radca prawny opracuje, złoży wniosek do Rady Gminy aby przedstawić wyjaśnienie, opinie niezależnego radcy. Uważam, że dopóki Gmina zatrudnia konkretnego radcę prawnego to jego opinie są dla nas wiążące. Każda sytuacja jest podważeniem zasadności zatrudniania tego radcy prawnego. Dlatego nie widzę potrzeby, żeby robić ekspertyzy. Ja będę przeciwny, żeby robić dodatkowe ekspertyzy w tej sprawie.”
12. Radna G. Kasprzyk - Cyt. „Rada Gminy, jak Państwo wiecie, jest organem stanowiącym prawo i wydaje mi się , że my jako Radni musimy dbać o powagę tej Rady, bo jeżeli ten zarzut padł, jakby poza spotkaniem oficjalnym, to można byłoby, to potraktować jako powiedzmy zarzut na moją odpowiedź. Ponieważ zarzut ten padł na oficjalnym spotkaniu zorganizowanym przez Przewodniczącego Rady Gminy to uważam, że nie będę upierała się, bo naprawdę nie czuję się tutaj winna. Uważam, że nic złego nie zrobiłam ale też twierdzę, że problem jest w tym, że są dwie opinie prawnika gminnego i jedna opinia prawna przeze mnie dostarczona. Jest jedna opinia pisana pod Przewodniczącego Rady Gminy, no ja widzę tutaj różnicę, no trzecia opinia mojej prawniczki i wydaje mi się, że problem tkwi w tym, żeby tutaj sobie nawzajem udowadniać, kto ma rację, tylko no, żeby po prostu się nie obrażać, żeby robić takiej wojny paragrafowej, wojny na artykuły w tej gminie. Nie można rzucać artykułami i przez te artykuły kogoś obrażać, że niezgodnie z prawem coś tam zrobiłam. Ja uważam, że spotkanie zorganizowałam jak najbardziej zgodnie z prawem i prawnik Pani Anna Lewicka Cwynar mi zarzucała, że nie powinnam tego robić, ponieważ nie byłam wtedy radną. Pierwszą imprezę urządziłam wtedy, kiedy byłam Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Gminy Luzino. Drugi wieczór kolędowy robiłam jako radna. Uważam, że my jako Radni powinniśmy..”
13. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz wtrącił zdanie. Poprosił Radną o zakończenie wypowiedzi, ponieważ powtarza swoje argumenty.
14. Radna Kasprzyk - Cyt. „Panie Przewodniczący; czy mogę skończyć moją wypowiedź? Dziękuję bardzo za uniemożliwienie mnie dokończenia tej kwestii. Chciałabym postawić wniosek o rozwiązanie umowy pracy nawiązanej z Panem Andrzejem Stenka.” Następnie odczytała treść wniosku cyt. „Wnioskuję o rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego z Panem Andrzejem Stenka pełniącym obowiązki Zastępcy Wójta Gminy Luzino ze względu na to, że zabrania tego art. 24e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 24e ust. 1 i 2 nie może on pełnić funkcji Zastępcy Wójta i sołtysa wsi Barłomino, a w związku z tym, że wykonuje zajęcia dodatkowe, które nie są jednocześnie związane z wykonywaniem obowiązków Zastępcy Wójta Gminy Luzino. Takim dodatkowym zajęciem niezwiązanym z pełnieniem tej funkcji są inkasa z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od posiadania psów. W świetle interpretacji prawnej art. 24e ustawy Radcy Prawnego Anny Lewickiej Cwynar cytuję „wszelkie zajęcia tak odpłatne jak i nieodpłatne nie związane z pełnieniem funkcji radnego nie powinny być firmowane mandatem radnego” Przytoczone przepisy art. 24e ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wójta i jego zastępcy zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.”
15. Radny W. Zaczek powiedział, cyt. „atmosfera zrobiła się bardzo gorąca z tego względu dalsze przeciąganie tej sprawy nie ma sensu. Na pewno nie buduje to dobrego i pożytecznego wizerunku naszej Rady na zewnątrz z tego względu, żeby faktycznie uniknąć konfliktu i nie przeciągać tej sprawy wycofuję ten, ni jako nazwany przez Radną G. Kasprzyk zarzut i przepraszam Radą G. Kasprzyk.”
16. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz - w swoim imieniu podziękował Radnemu W. Zaczek za taką postawę.
17. Radca Prawny - A. Lewicka Cwynar powiedziała, cyt. „poczułam się urażona w mojej godności prawniczej. Chciałam zaoponować przeciwko sformułowaniu Pani Radnej, że ja piszę opinię pod kogoś. Jest to zarzut, to naprawdę trzeba poprzeć argumentami, które mają się na prawdzie, bo ja pisałam dwie opinie prawne. Jedna dotyczyła interpretacji art. 24e. Zawsze opinie prawne pisze się albo na zapytanie dotyczące stanu faktycznego albo interpretację przepisów prawnych. Jedna to była interpretacja przepisu, o którą poprosił mnie Przewodniczący Rady Gminy a druga była to odpowiedź na zapytanie Pana Radnego W. Zaczek, które było oparte na stanie faktycznym. Nie pisałam tej opinii pod kogoś, tylko to była opinia na konkretne zadane pytanie, oparte na konkretnym stanie faktycznym. Jest to rodzaj opinii prawnej, który każdy prawnik może napisać i zgodnie ze wszystkimi zasadami etyki, natomiast niezgodne z zasadami etyki prawniczej jest pisanie opinii do opinii innego prawnika, co zrobiła Pani mecenas”, na Pani prośbę.
18. Radna G. Kasprzyk cytuję: „Ja absolutnie nie miałam zamiaru obrażać czyjeś godności - Pani mecenas. Ja po prostu chciałam Pani powiedzieć, że Pani w tej opinii pierwszej napisała nieprawdę, bo ja nie organizowałam pierwszego wieczoru kolędowego jako Radna tylko jako Prezes Towarzystwa Przyjaciół Gminy Luzino i mi się wydaje, że jeżeli ktoś tak ważne opinie w takich zarzutach wydaje, no to powinien sprawdzić te informację. Wydaje mi się, że pytanie, na które Pani dawała swoją opinię prawną było, być może wąsko do Pani skierowane, no bo tak to można powiedzieć natomiast druga opinia, nie mam jej tu przy sobie akurat a szkoda, była pisana na prośbę Pana Przewodniczącego Rady Gminy i to była opinia różniąca się od tej pierwszej i stąd ja otrzymałam obydwie opinie prawne różne. Zdziwiłam się, że ten sam prawnik w tych samych kwestiach wydaje inne opinie. Nie miałam zamiaru podważać wiarygodności tego co Pani napisała, absolutnie.”
19. Pani Lewicka Cwynar ustosunkowała się do wypowiedzi. Stwierdziła, że „każda z tych opinii była częściowo inna, ponieważ inaczej były postawione pytania. Inne było pytanie Pana Zaczka a częściowo inaczej dotyczyła opinia art. 24e, dlatego, że on składa się z dwóch ustępów. Pierwsza opinia oparta była na stanie faktycznym, konkretnym, w zasadzie na jednym z tych podpunktów, a druga dotyczyła całego artykułu i nie jest to sprzeczne z etyką. Jest to tylko Pani interpretacja, która jest sprzeczna.”
20. Radna G. Kasprzyk powiedziała, że to nie ona kierowała pytania do Pani mecenas, tylko że otrzymała odpowiedzi - opinie od Pana Przewodniczącego Rady.
21. Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przerwał dyskusję. Potem odczytał odpowiedzi zaadresowane do Pana S. Bujak i Pana W. Bladowskiego w związku tym, że osoby nadesłały pisma do Rady Gminy. Dodał, że odpowiedzi na pisma zostały przygotowane przez Panią Radcę Prawną.
22. Radny W. Zaczek przedstawił oświadczenie w związku z pismem Ligi Polskich Rodzin w sprawie nadania tytułu: Honorowego Obywatela Gminy Luzino Pani Annie Baranowskiej. Oświadczył, że swoją opinię oparł na obowiązującym regulaminie, który uchwaliła Rada Gminy. Powiedział, cyt. „nie jest to moja opinia. Nie jest ona podyktowana żadnymi przesłankami politycznymi, i to stwierdzam z całą stanowczością. Nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, od kilku lat i nie mam zamiaru być członkiem jakieś partii w przyszłości. W swojej ulotce pisałem wprost i to przypominam, napisałem, że będę współpracował z każdym bez względu na jego przekonania polityczne i przynależność partyjną. Taka jest moja wola i chciałbym, żeby o tym wszyscy pamiętali. Liga Polskich Rodzin może ten wniosek przeforsować w inny sposób, poczekać na zmianę uchwały, co też jest możliwe. Nie ma takiej rzeczy, żeby zamknięto sprawę i że jest ona nie do załatwienia. Nie można doszukiwać się, że są tu jakieś przesłanki polityczne.” Następnie Radny W. Zaczek odniósł się do tematu, który przedstawił Radny K. Bober. Cyt. „Proszę nie łapać mnie za słowa. Ja nie stawiałem żadnych zarzutów w jakimkolwiek działaniu natomiast wyartykułowałem rozmowę z Panem K. Bober w pewnej sytuacji mojego akurat zachowania, tzn. tym pismem, które wystosował do Pana Bujaka. Uważam, że Radny być może pochopnie zareagował udzielając odpowiedzi Pani Bujakowi. Oczywiście udzielanie odpowiedzi musi przejść przez Radę Gminy i musi być podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy, tym bardziej, że wyraża się opinię całej Rady, natomiast opinia Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy nie była w pełni wiążąca ze stanowiskiem Rady, przynajmniej nie moim”. Przedstawił interpretację zasady domniemania niewinności. Stwierdził, że jest zwolennikiem, żeby każda sprawa, która trafia na forum publiczne była w 100 % udowodniona. Cyt. „W prawie zagadnienie to nazywa się zasadą domniemania niewinności, która wynika z art. 42 § 3 Konstytucji RP, czyli jest to zasada naczelna. W demokratycznym państwie w jakim my jesteśmy, ta zasada jest na pierwszym miejscu, powtarzam art. 5 Kodeksu Postępowania Karnego, z tym że wina musi być udowodniona, to jeszcze, że prawomocnym wyrokiem Sądu natomiast to postanowienie, które tutaj krążyło nie było postanowieniem prawomocnym. W związku z czym ja wyraziłem negatywną opinię o tym piśmie Pana K. Bober, ponieważ się pospieszył, bo nie ma prawomocnego postanowienia. W związku z czym nie możemy powiedzieć o kimkolwiek, że jest winny, jest to apel, ni jako przez tę sytuację, żebyśmy się liczyli ze słowami. Byłem zaskoczony pewną sytuacją, w sobotę przychodzi do mnie człowiek z tym postanowieniem, ja mu mówię, proszę tego nie roznosić, bo to nie jest zgodne z prawem. Siadł na mnie, że doskonale wie co robi, bo jest po jakieś tam szkole policyjnej w Szczytnie. Moi kochani jeżeli policjant nie wie, że narusza tę zasadę, no to jaką my mamy policję w tym kraju. W sumie mnie to trochę oburzyło”. Następnie zgłosił do przemyślenia sprawę związaną z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, cyt. „zadaniem Przewodniczącego Rady Gminy jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz obrad Rady. W świetle takiego rozumienia wyłącznie wskazuje na to, że Przewodniczący Rady i jego Zastępca nie mogą być członkami żadnej Komisji Rady.” Wystąpił z sugestią, aby radca prawna wypowiedziała się w tym temacie. Powiedział, że ma zastrzeżenia do Wójta, bo gdyby Wójt powiedział tak naprawdę o co chodziło w tej sprawie to nie byłoby tego całego zamieszania.
23. Wójt Gminy - J. Wejer Cyt. „Ja też mówiłem publicznie, że też czekam z utęsknieniem na postanowienie ale prawomocne. Na sesji w dniu 20 marca 2003 roku mówiłem, że była sprawa, ale zaznaczyłem, że nie mam prawomocnego postanowienia. My mamy złożony wniosek w Sądzie o to, żeby Sąd nam przesłał w momencie uprawomocnienia. My na to czekamy.” Jak ono się uprawomocni to sędzia nam je przekaże. „Sam sędzia zastosował taki manewr, że stwierdził że zostaliśmy poinformowani, możemy się od tego odwoływać, jeżeli to była nasza inicjatywa wspólna z prokuratorem, to w tym momencie, no ani prokurator, bo prokurator dostał i nie odwołał się od tego natomiast nie wróciła zwrotka od firmy „Reseko”. Sąd wysłał przed świętami, jak się dowiedziałem, że krąży po Luzinie, to byłem u naszego adwokata, który był i rozmawiał z sędzią. Sędzia jeszcze raz wystąpił do firmy „Reseko”, nie wiem, czy zwrotka wróciła, nasz wniosek w Sądzie leży, że prosimy o wydanie postanowienia prawomocnego i taki wniosek jest złożony w marcu ale do tej pory nie został przesłany”.
24. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober - Cyt. „Dopiero dzisiaj Pan mówi, że Pan złożył wniosek o wydanie prawomocnego postanowienia. Wcześniej takiej informacji nie mieliśmy”.
25. Radna G. Kasprzyk - cyt. „Takich rzeczy się po prostu nie robi. Jeżeli Radny pyta się na Komisji, czy do jakich czynów, tu Pan się dopuścił, to ja odpowiadam, przecież Wójt słyszał. Kończy się to tym, że potem biega Pan Wiesław Bladowski, bo to o nim jest mowa. Ja znam tę osobę. To jest były policjant, w tej chwili na emeryturze. Pan Wiesław Bladowski biega z tymi postanowieniami i wie Pan, trudno to ocenić, to Pan to ocenił, ja bym tego nie oceniała, czy dobrze, czy źle, bo to jest wyborca, no on ma swoje prawa, my też mamy inne prawa. Tylko ja bym tutaj bardziej przyglądała się temu zachowaniu, nie Pana Bladowskiego, o czym również chciał powiedzieć Pan Andrzej Stenka a nie skończył, że do mnie, wykonał kilka telefonów, Pan Wiesław Bladowski, gdzie, no zaczął od cytowania kilku artykułów, co mi grozi za nie złożenie wyjaśnień do Prokuratury i wie Pan, ja jestem jako Radna w sytuacji niejednoznacznej, nieciekawej, bardzo nieprzyjemnej, bo ja nie mam zamiaru się tłumaczyć za Wójta, który przyznał się do popełnionych przestępstw, w zamian za warunkowe umorzenie.” Na sali obrad wystąpił nieład dyskusyjny. Przewodniczący prosił Radnych o spokój.
26. Wójt Gminy - J. Wejer zgłosił wniosek, aby Rada Gminy zajęła stanowisko w sprawie zakupu samochodu dla OSP Zelewo, o którym wcześniej mówił.
27. Radna G. Kasprzyk powiedziała, że chciałaby się odnieść do jeszcze jednej kwestii. Cyt. „Uważam, że kwestia Ligi Polskich Rodzin nie jest to sprawa polityczna. Jest to ograniczenie swobód obywatelskich i uważam, że każdy ma prawo złożyć wniosek o nadanie tytułu: Honorowego Obywatela Gminy Luzino. Ja bym tutaj skłaniała się nawet do zmiany regulaminu”.
28. Radny E. Słowi stwierdził, że rozmawiał z Przewodniczącym Koła Ligi Polskich Rodzin na temat nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Luzino dla Pani A. Baranowskiej ale bez większego skutku.
29. Wójt Gminy - J. Wejer stwierdził, cyt. „ja nie utożsamiam artykułów pisanych przez LPR na mój temat , z osobą Radnego E. Słowi.”
30. Radny E. Miotke (Przewodniczący Klubu Radnych „Nasza Gmina”) powiedział, że poczuł się urażony w związku z wypowiedzią Radnego K. Bober w sprawie Klubu. Cyt. „Myślę, że Członkowie Klubu może nie wszyscy, ale po części z którymi rozmawiałem uznali Radnego zachowanie za nietaktowne”. Powiedział też, że nie ma powodów, aby wstydzić się z przynależności do Klubu Radnych „Nasza Gmina”. Stwierdził też, cyt. „Na Komisji Gospodarczej ... w dniu 14 kwietnia 2003 r. podjęto wniosek, aby Zarząd Gminny OSP wspólnie z jednostką OSP Zelewo podjęli stanowisko w sprawie przekazania 18.000 zł na zakup samochodu dla OSP Zelewo. Czytałem na posiedzeniu Komisji pismo Komendanta OSP Luzino . Z treści tego pisma wynikało, że część tych strażaków była niezadowolona. Pan Komendant sygnalizował potrzeby wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy, w tym potrzeby dla OSP Milwino i OSP Luzino a przede wszystkim, żeby w 2005 roku zakupić nowy samochód dla OSP Luzino. Strażacy mieli swoje spotkanie i ta sprawa została wyjaśniona. Zarząd Gminny OSP podjął stanowisko w w/w temacie. W związku z czym uważam, że należałoby zakupić ten samochód dla Zelewa i przydzielić brakującą część środkow finansowych na ten samochód. A tym samym upoważnić Wójta do przekazania kwoty 5.000 zł z rezerwy budżetowej na zakup samochodu dla OSP Zelewo”. Przewodniczący Komisji Gospodarczej... zgłosił formalny wniosek aby upoważnić Wójta do przeznaczenia z rezerwy budżetowej kwoty 5.000 zł na nabycie samochodu dla OSP Zelewo.
31. Wójt Gminy - J. Wejer przedstawił wniosek Zarządu Gminnego OSP Luzino, aby Rada Gminy, oprócz zaplanowanych środków finansowych na zakup samochodu dla OSP - 18.000 zł, przeznaczyła w roku budżetowym z rezerwy budżetowej kwotę 5.000 zł na nabycie samochodu dla OSP Zelewo. W związku z czym Sołtys zobowiązał się do zwołania zebrania wiejskiego i przekazania z budżetu Rady Sołeckiej kwoty - 2.000 zł, co w sumie, na to zadanie, daje kwotę 25.000 zł. Poza tym Zarząd Gminy OSP wnioskował, aby Rada Gminy w przyszłym roku, do 30 marca 2004 r. przekazała kwotę 22.000 zł a Sołtys z Zelewa z budżetu Rady Sołeckiej przekazał 3.000 zł. Zarząd Gminny OSP wnioskował również o zabezpieczenie w budżecie 2005 roku kwoty w granicach 80.000 PLN - 90.000 PLN ze spłatą w 2006 r. na zakup samochodu dla OSP Luzino, a samochód „STAR” przekazał jednostce OSP Milwino.
32. Pan Zaczek utożsamiał się z wnioskiem Wójta Gminy. Uważał, że trzeba wspierać działalność społeczną.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta i zadań pytanie, czy ktoś z Pań i Panów Radnych w kwestii formalnej chce zabrać głos?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady podał pod głosowanie wniosek przedstawiony przez Wójta, dotyczący przekazania w bieżącym roku z rezerwy budżetowej kwoty 5.000 zł i przeznaczenia jej na zakup samochodu dla OSP Zelewo z zachowaniem zobowiązań zaproponowanych na lata następne.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek, o którym mowa 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
Wójt Gminy - J. Wejer poinformował Radnych, że wystąpił z wnioskiem, o objęcie wsi Luzino „Pomorskim Programem Odnowy Wsi”. W związku z tym został zobowiązany do rekomendacji 2 osób - mieszkańców Luzina na szkolenie, które odbędzie się od 12 - 17 maja 2003 r. w Starbieninie. Koordynatorem tych prac z Urzędu została Pani Ludwika Skielnik. Pan Sołtys zaproponował aby wieś Luzino reprezentował członek Rady Sołeckiej Pan Jan Schulz, który jednak nie wyraził zgody. W związku z tym Wójt zaproponował, aby upoważnić jego osobę do wytypowania, w porozumieniu z Sołtysem wsi, dwóch osób na w/w szkolenie. Rada Gminy przez aklamację zaakceptowała w/w propozycję.
Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz przypomniał Radnym, że 30 kwietnia 2003 roku mija termin składania oświadczeń majątkowych.
Z uwagi na brak mówców przystąpił do realizowania kolejnego tematu określonego w porządku obrad.

Ad.17.
Zgodnie z § 34 Regulaminu Rady Gminy - Przewodniczący Rady Gminy - W. Kunz zakończył VI sesję wypowiadając tradycyjną formułę: zamykam VI sesję Rady Gminy Luzino.” Obrady zakończyły się o godz. 19.30.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy natomiast drugi egzemplarz protokołu otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: Stefania Sirocka.Załączniki:
1. Lista obecności Radnych
2. Lista obecności gości
3. Pismo Radnej G. Kasprzyk w sprawie usunięcia naruszeń
4. Pismo Koła Ligi Polskich Rodzin w sprawie A. Baranowskiej
5. pismo H. Bladowskiego w sprawie darowizny na potrzeby Policji
6. Pismo S. Bujaka dot. odpowiedzialności karnej Wójta, Zastępcy Wójta i K. Hinc
-Odpowiedź w sprawie umorzenia postępowania
- Odpowiedź Przewodniczącego Rady z 22.04.2003 r.
9. Pismo Wójta Gminy dot. braku postanowienia Sądu w sprawie własnej i współpracowników odpowiedzialności
10. Wniosek Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Luzinie o nadanie tytułu Honorowego Obywatela ks. J. Perszonowi
11. Informacja z działalności Wójta za okres 20.03-28.04.2003 r.
12. Informacja i wnioski Komisji Rady Gminy
12 b. Informacja i wnioski Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
13. Pismo Komisji Statutowej w sprawie nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Luzino"
13a. dot. konsekwencji prawnych umorzenia postępowania wobec A. Stenki
14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2002
15. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu GOKSiR-u za 2002 rok
16. Wyjaśnienie do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu GOKSiR za 2002 r.
17. Sprawozdanie z działaności Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie za rok 2002
18. Informacja z realizacji zadań pomocy społecznej za 2002 r. - część I
18b. Informacja z realizacji zadań pomocy społecznej za 2002 r. - część II
19. Sprawozdanie z działaności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ro 2002
20. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002
21. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2002 rok
22. Uchwała RIO z dnia 15.04.2003 r. w sprawie opinii o udzielenie absolutorium
28. Propozycje Komisji Oświaty w sprawie zmiany w uchwale dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli
34. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Luzino za 2002 r.
35. Sprawozdanie z działalnośći OSP w gminie Luzino za rok 2002


1. Uchwała VI/42/03 z 29.04.2003 w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenie Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2002
2. Uchwała VI/43/03 z 29.04.2003 w sprawie budżetu gminy na rok 2003
3. Uchwała VI/44/03 z 29.04.2003 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/295/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roplla w Luzinie
4. Uchwała VI/45/03 z 29.04.2003 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie
5. Uchwała VI/46/03 z 29.04.2003 w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów
6. Uchwała VI/47/03 z 29.04.2003 w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
7. Uchwała VI/48/03 z 29.04.2003 w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
8. Uchwała VI/49/03 z 29.04.2003 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
9.Uchwała VI/50/03 z 29.04.2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na potrzeby Policji części budynku i garażu stanowiącego mienie komunalne, położonego w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 58
10.Uchwała VI/51/03 z 29.04.2003 w sprawie nabycia nieruchomości