Gmina Luzino

UCHWAŁA NR XII/212/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

UCHWAŁA NR VI/101/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Luzino

Uchwała Nr II/23/2018 RAdy Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/493/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”.

UCHWAŁA NR XLVIII/564/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino

UCHWAŁA NR XLVIII/565/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA NR XLVII/555/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/493/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino

UCHWAŁA NR XLVII/553/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji komisji stypendialnej

- UCHWAŁA NR XLIV/509/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wyszecinie

- UCHWAŁA NR XLI/486/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Luzino publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- UCHWAŁA NR XLI/484/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka „Tuptusie” w Luzinie

- UCHWAŁA NR XLI/485/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Luzino, ustalonych uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.

- uchwała XXXIV/461/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Luzino oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.

- UCHWAŁA NR XXXVI/409/2017 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

Uchwała Nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany "regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponagimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, uzyskujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu"

 

Uchwała nr XLV/510/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół  ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, uzyskujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu”

 

Uchwała Nr XLIII/493/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/458/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 22 kwietnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino"

UCHWAŁA NR XXXIX/459/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 22 kwietnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, szkół podstawowych, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu.”

Uchwała Nr XXXI/378/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino” 

- uchwała wersja doc. (bez załącznika)

 

 - Uchwała Nr XIX/215/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z   dnia 17 marca 2009 roku w   sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i   uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w   dziedzinie kultury, nauki i   sportu.”   

- uchwała Nr XXXV/306/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu.”- uchwała Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu.”- uchwała Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”


- Uchwała Nr XXXI/285/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino za osiągnięcia w nauce i sporcie
- Uchwała Nr XXV/227/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino"
- Uchwała Nr XXI/213/2005 Rady Gminy z dnia 27.04.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino"- Uchwała Nr XXI/214/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą na niekonstytucyjność przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów dla uczniów

PRZEDSZKOLA:

UCHWAŁA NR XXXI/348/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Luzino oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Luzino

- Uchwała nr XXVII/284/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino

- Uchwała nr XXVII/283/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz sieci przedszkoli

- UCHWAŁA NR XXV/269/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino

- UCHWAŁA NR XXV/270/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/143/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Luzino dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Luzino

- UCHWAŁA NR VIII/62/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, kryteriów wyboru ofert na wyłonienienie publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego do realizacji zadań wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Luzino.

 

- UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino.

 

Uchwała Nr XLV/516/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego realizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Luzino, kryteriów wyboru ofert oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji.

 

Uchwała Nr XXXVIII/441/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do realizacji projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Luzino"

Uchwała Nr XLIII/494/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie, prowadzonym przez Gminę Luzino

- Uchwała Nr XIII/102/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole- Uchwała Nr XVI 128 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XIII/102/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole
 

wersja doc


==================================================
NAUCZYCIELE:

Uchwała Nr III/44/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/409/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 r.(dot. opłat za kształcenie nauczycieli)

- UCHWAŁA NR XXIV/246/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

- Uchwała Nr XII/125/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

 

- Uchwała Nr XXXIII/302/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą przyszłość"

 

- Uchwała Nr XLIX / 425 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (wersja WORD)
- Uchwała Nr XLIX / 425 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (wersja pdf)

- Uchwała Nr XXXVI/320/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

- uchwała Nr XXX/272/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/255/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino”

- uchwała Nr XXX/273/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/2009 Rady Gminy Luzinie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino


- uchwała Nr XXVIII/256/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino

- uchwała Nr XXVIII/255/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino

- Uchwała Nr XXV/213/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

- Uchwała Nr XXV/212/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy

- Uchwała Nr XVIII/169 /2008 Rady Gminy Luzino w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

- Uchwała Nr XVI 145 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli

- Uchwała Nr XVI 146 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2008 roku

- Uchwała Nr XIII/103/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy

- Uchwała Nr XIII/106/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

- Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2007 roku
==================================================
- Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach rzez Gminę Luzino w 2007 roku"
==================================================
- Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
==================================================
- Uchwała Nr IV/23/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
==================================================
==================================================
- Uchwała Nr XXXIII/304/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku”

- Uchwała Nr XXXI/286/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2006 roku
==================================================
- Uchwała Nr XXXI/287/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych prez Gminę Luzino w 2006 roku"
==================================================
- Uchwała Nr XXVIII/251/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
==================================================
- Uchwała Nr XX /203 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino
==================================================
- Uchwała Nr XX /205 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino w 2005 roku
==================================================
- Uchwała Nr XX /206 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kszałcenie pobierane przez szkoł wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
==================================================
- Uchwała Nr XX /207 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy
==================================================
- Uchwała Nr XX /208 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie ustanowienia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino" - zmiany uchwały
==================================================
==================================================OŚWIATA - ZAGADNIENIA OGÓLNE:

UCHWAŁA NR XXXI/341/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

UCHWAŁA NR XXXI/342/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kębłowie

UCHWAŁA NR XXXI/343/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie

- UCHWAŁA NR XXXI/344/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie

UCHWAŁA NR XXXI/345/2017 RADY GMINY LUZINOz dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wyszecinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wyszecinie

UCHWAŁA NR XXXI/346/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich w Luzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Luzinie

UCHWAŁA NR XXXI/347/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino

- Uchwała nr XXVII/283/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz sieci przedszkoli

- UCHWAŁA NR XXVII/285/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
- Uchwała Nr XLIX / 423 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową (dot. Gm. Przedszkola Publicznego) (wersja WORD)
- Uchwała Nr XLIX / 423 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową (dot. Gm. Przedszkola Publicznego) (wersja pdf)


- Uchwała Nr XXXIX / 362 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXVI/317/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole

- Uchwała Nr XXXVI/318/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych
i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Luzino, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


- Uchwała Nr XXXVII / 344 / 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/318/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Luzino, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

*****
- archiwalne

- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/170/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino
==================================================
- Uchwała Nr XX /210/ 05 Rady Gminy Luzino w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Luzino
==================================================
==================================================
- Uchwała Rady Gminy Nr XXII/147/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie rozbudowy szkoły podstawowej w Sychowie
==================================================
- Uchwała XXXIV/223/93 z dnia 29.12.1993r. w sprawie przejęcia szkół podstawowych
==================================================

- Uchwała XVIII/110/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie przyjęcia klasy przygotowania przedszkolnego
==================================================
- Uchwała XXXV/269/98 z 20.03.1998 r. w sprawie zatwiedzenia Statutu Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie
==================================================
- Uchwała IV/29/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Barłominie
- Uchwała Nr XXV/217/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Barłominie

- Uchwała IV/30/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kębłowie
- Uchwała IV/31/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
- Uchwała IV/32/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąbka w Sychowie
- Uchwała IV/33/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wyszecinie
- Uchwała IV/34/99 z 5.03.1999 w sprawie założenia gimnazjum w Luzinie
- Uchwała XX/142/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gimnazjum Publicznego w Luzinie
- Uchwała XXXIII/232/01 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznego w Luzinie
- Uchwała XXVI/185/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kębłowie
==================================================