Gmina Luzino
Protokół nr IX/2003
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 15 października 2003 r.

Listy obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 sierpnia 2003 roku.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o pracach Wójta Gminy Luzino.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski zaproszonych gości.
7. Głos publiczności.
8. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wniosków i wytycznych Komisji oraz Rady Gminy.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2003 roku.
10. Podjęcie stanowiska w sprawie ustalenia rzeczowego wykazu inwestycji gminnych na rok 2004.
11. Informacja o działalności Hospicjum.
12. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
13. Wybory ławników
a) przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych;
b) powołanie Komisji mandatowej i skrutacyjnej (zgłaszanie kandydatów, głosowanie składu Komisji i ukonstytuowanie się Komisji);
c) głosowanie tajne (przeprowadza Komisja skrutacyjna);
d) ogłoszenie wyników (przedstawia przewodniczący Komisji skrutacyjnej);
e) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) sprzedaży nieruchomości – działki nr 205/4 w Sychowie;
c) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży dz. nr 205/4 w Sychowie;
d) zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino;
e) przystąpienia Gminy Luzino do Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”;
f) szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino;
g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1199/14), w gminie Luzino;
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1180, 1181, cz. 1178), w gminie Luzino;
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 636/5), w gminie Luzino;
j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1184), w gminie Luzino;
k) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1281/1, 1281/2), w gminie Luzino;
l) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 822/27; 822/28; 822/29; 822/30; 822/31; 822/32; 822/33; 822/34; 822/36; 822/37; 822/38), w gminie Luzino;
m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 475/4 ), w gminie Luzino;
n) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 241) oraz Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ ( działka nr cz. 233), w gminie Luzino;
o) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 431/3), w gminie Luzino;
p) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 435), w gminie Luzino;
q) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 434/2), w gminie Luzino;
r) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 330/3), w gminie Luzino;
s) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 332/2), w gminie Luzino;
t) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 380/34), w gminie Luzino;
u) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 450), w gminie Luzino;
v) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 510/1, 510/2;510/3; 510/4; 512; 513; 514/1; 514/2; 514/3; 514/4; 515/1; 515/2; 515/3; 515/4; 516; 517; 518/1; 518/2; 519/9; 519/7; 522/2; 527/12), w gminie Luzino;
w) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr 661, 662, 663; 664; 665, 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673;674; 675; 676; 677; 678; 679; 680, 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 286/14; 286/15; 286/16; 286/11), w gminie Luzino;
x) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ (działka nr cz. 258), w gminie Luzino;
y) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ (działka nr cz.281/2), w gminie Luzino;
z) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz.57/3 i cz. 57/4), w gminie Luzino;
aa) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6), w gminie Luzino;
bb) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6), w gminie Luzino;
cc) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 36/32), w gminie Luzino;
dd) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr 36/45), w gminie Luzino;
ee) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 34/7), w gminie Luzino;
ff) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 39/13; 39/14), w gminie Luzino;
gg) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działka nr 210/10), w gminie Luzino;
hh) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działka nr 225/1), w gminie Luzino;
ii) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działki nr cz. 21 i cz. 22), w gminie Luzino;
jj) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 48/3, po wtórnym podziale: 48/4; 48/5 i 48/6), w gminie Luzino;
kk) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr cz. 164/8), w gminie Luzino;
ll) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tępcz (działka nr cz. 20/1), w gminie Luzino;
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie sesji.

Ad.1.
Zgodnie z par. 20 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz otworzył IX sesję Rady Gminy. Przywitał Radnych i gości: Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Sekretarza Gminy – Marzenę Meyer, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, inspektora ds. planowania przestrzennego - Małgorzatę Ossowską, inspektora gminnego – Stefanię Sirocką, sołtysa wsi Luzino – Zygmunta Brzezińskiego, sołtysa wsi Robakowo – Marzenę Pallach, sołtysa wsi Dąbrówka – Bronisława Nadolskiego, sołtysa wsi Milwino – Jana Lewińskiego, sołtysa wsi Kębłowo – Piotra Michałek, sołtysa wsi Kochanowo – Roberta Gurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał również bardzo serdecznie przedstawicieli lokalnych kół partyjnych, organizacji społecznych działających na terenie gminy oraz mieszkańców gminy.
W sesji udział wzięło 14 radnych, co stanowi 93,3 % ustawowego składu Rady Gminy i upoważnia do podejmowania uchwał i innych aktów prawnych przewidzianych przepisami prawa. W posiedzeniu nie uczestniczył radny Stanisław Cejrowski, który nie usprawiedliwił swojej nieobecności.
Obrady rozpoczęły się o godz. 10.15 a zakończyły 16.40.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał proponowany porządek obrad IX sesji, następnie zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby wnieść do zaproponowanego porządku obrad jakieś inne propozycje?
Głos zabrali:
1. Wójt Gminy – J. Wejer, który wystąpił z wnioskiem o zmianę proponowanego porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku punktu:
a) „14.f” – o treści: podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino, z uwagi na brak opinii Sanepidu.
b) „14.z.” – o treści: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo ( działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4), w gminie Luzino, z uwagi na zgłoszony wniosek indywidualny radnego, o ponowne przekonsultowanie tego tematu z właścicielem nieruchomości, w celu przesunięcia zaplanowanej drogi wjazdowej na pozostałą część łąki, (bliżej rowu melioracyjnego), aby w przyszłości nie było problemów z jego konserwacją.
2. Radny Włodzimierz Zaczek utożsamiał się z wnioskiem Wójta Gminy w sprawie wykreślenia z porządku obrad tematu: „podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino”. Uważał, że projekt regulaminu trzeba dopracować, z uwagi na to że nakłada się wiele obowiązków dla mieszkańców gminy.
W związku z wyżej zgłoszonymi propozycjami Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Zadał pytania:
- Kto z Pań i Panów Radnych jest za wykreśleniem z proponowanego porządku obrad punktu - „14.f.” – podjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino? Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek jednogłośnie.
- Kto z Pań i Panów Radnych jest za wykreśleniem z proponowanego porządku obrad punktu „14.z.” – podjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4), w gminie Luzino? Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek jednogłośnie.
- Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad wraz z przyjętymi wyżej wymienionymi wnioskami? Radni w głosowaniu jawnym przyjęli zaproponowany porządek obrad IX sesji Rady Gminy jednogłośnie.
Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi do protokołu nr VIII/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 28 sierpnia 2003 roku?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 28 sierpnia 2003 roku?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr VIII/2003 z sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2003 roku jednogłośnie.

Ad.2.
Zgodnie z par. 23 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy i przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przedstawił informację o działaniach jakie podejmował w okresie międzysesyjnym. Cyt. „Dnia 31 sierpnia 2003 roku odbyły się dożynki gminne, które tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną za plony. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tych dożynek na czele z Panem Wójtem – gratuluję organizacji i dobrej zabawy. Dnia 1 września 2003 roku uczestniczyłem w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. W tej szkole również w miesiącu wrześniu uczestniczyłem w ślubowaniu uczniów klas pierwszych, jak również miałem zaszczyt poprowadzić w klasie szóstej – lekcję wychowania obywatelskiego, poświęconą organizacji, pracy i zadaniom Rady Gminy jako organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego.
Dnia 13 września 2003 roku uczestniczyłem w dożynkach wiejskich w Robakowie, organizowanych przez radnego Edmunda Słowi, sołtysa Marzenę Pallach oraz Radą Sołecką. Na tych dożynkach zbierane były pieniądze na zakup pompy insulinowej dla Emilii Gruba. W sumie zebrano 5.000 złotych, za co organizatorom i wszystkim osobom dobrej woli – składam podziękowanie.
Dnia 27 września 2003 roku odbyły się obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Sychowie. Podczas tej uroczystości o charakterze patriotycznym, uczestnikom zostały przypomniane dzieje patrona tej szkoły.
Dnia 13 października 2003 roku wspólnie z Panem Wójtem uczestniczyłem w spotkaniu z w-ce Marszałkiem Donaldem Tusk, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Spotkanie było poświecone omówieniu nowej ustawy o finansach publicznych. Dnia 13 października 2003 roku uczestniczyłem w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum, natomiast dnia 14 października 2003 roku w Szkole Podstawowej w Kębłowie.”
Przewodniczący Rady zapoznał Radnych z tekstem:
1. interpelacji radnego Jana Krauze w sprawie regulacji granic drogi powiatowej – Barłomino – Milwino i Barłomino – Luzino w kierunku ul. Długiej.
2. stanowiska Konferencji Samorządowej Platformy Obywatelskiej w sprawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 20 września 2003 roku.
3. wniosku mieszkańców budynku przy ul. Szkolnej 11 w Luzinie w sprawie umożliwienia wykupu lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem do tego budynku.
4. pisma M. Dąbek w sprawie wykupu użytkowanego lokalu mieszkalnego oraz strychu w budynku po byłej szkole w Milwinie.
5. faksu Gazety Wyborczej w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do „Leksykonu Gmin Województwa Pomorskiego”.
6. pisma Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie, w sprawie dofinansowania sekcji piłki nożnej GKS Luzino o kwotę 2.500 zł. (Przewodniczący podał informacyjnie Radnym koszty meczu wyjazdowego, które na dzień dzisiejszy wynoszą 400 PLN, w tym mieści się opłata sędziowania meczu - 300 PLN i koszty wyjazdu 100 PLN).
Teksty pism, o których mowa wyżej w załączeniu.

Ad.3.
Zgodnie z par. 23 ust.3 regulaminu Rady Gminy i zatwierdzonym porządkiem obrad, Wójt Gminy – Jarosław Wejer przedstawił informację o pracach Wójta Gminy Luzino za okres od 28.08.2003 r. do 15.10.2003 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wójt poinformował Radnych, że w wyżej przedstawionej informacji nie ujął danych na temat dożynek gminnych, z uwagi na to, że ukazały się artykuły i fotografie z tej uroczystości w ostatnim numerze Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy.
Głos w dyskusji zabrała Radna G. Kasprzyk, która poprosiła Wójta Gminy, aby w swojej informacji napisał, że uroczystość w Robakowie należała do bardzo udanych i, że podczas tej imprezy mieszkańcy zebrali bardzo wysoką kwotę, którą przeznaczyli na „Komitet Ratowania Zdrowia Emilii Gruba”.
Wójt Gminy - J. Wejer poinformował Radną, że w swojej informacji dopisze, że uroczystość w Robakowie była bardzo dobrze zorganizowana i bardzo udana. Podał informacyjnie Radnym, że poprosił organizatorów imprezy w Robakowie, aby dali fotografie i informację o tej uroczystości a przede wszystkim, by podali jaką kwotę zebrali i nazwiska osób, które były bardzo zaangażowane w organizację tej imprezy.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka zapoznał Radę Gminy z informacją o przetargach, które odbyły się w okresie sprawozdawczym, tj. odbył się przetarg na:
a) Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kębłowie – sali gimnastycznej - stanu surowego. Oferty przedłożyły firmy: „EKO-DOM” Zakład Ogólno - Budowlany Koleczkowo i Firma Handlowo – Transportowo - Budowlana „AMBUD” Luzino. Przetarg rozstrzygnięto 08 września 2003 r. Przetarg wygrała firma „EKO-DOM Zakład Ogólno-Budowlany Koleczkowo za kwotę 213.137,23 PLN.
b) Budowę stacji uzdatniania wody w Kębłowie – przebudowę technologii. Oferty przedłożyły firmy: Instalatorstwo Sanitarne, Gazowe i C.O. – S. Richert – Luzino, „HYDROINSTAL” Przedsiębiorstwo Inżynieryjne – Cz. Drewa – Bolszewo i Zakład Usługowy „INSBUD” – Bieszkowice. Komisja przetargowa zapoznała się z ofertami w dniu 23 września 2003 roku. Prace Komisji są w toku. Najkorzystniejszą ofertę złożył „HYDROINSTAL” Przedsiębiorstwo Inżynieryjne – Cz. Drewa z Bolszewa, ponieważ zaoferował wykonanie robót za kwotę 350.000 PLN.
Zastępca Wójta podał informacyjnie, iż rozpisano przetarg na: „zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w Gminie Luzino” na okres trzech lat, aby oferent mógł zainwestować w sprzęt do odśnieżania chodników, by zwróciły się jemu nakłady finansowe na zakupiony sprzęt. Otwarcie ofert nastąpi 15 października 2003 roku o godz. 14.00. Przetarg ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.luzino.pl .
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do omawiania kolejnego tematu.

Ad.4.
Zgodnie z par. 57 ust. 3 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Komisji przedstawili informacje i wnioski z ostatnich posiedzeń Komisji. I tak: informacje i wnioski:
I. Komisji Gospodarczej i Samorządu z dnia 8 października 2003 r. przedłożył – Przewodniczący – E. Miotke, cyt. „A. Komisja Gospodarcza i Samorządu zapoznała się z 32 - projektami uchwał dotyczącymi uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Robakowo, Sychowo, Milwino, Wyszecino i Tępcz. Podjęła jednogłośnie wniosek, aby w projekcie budżetu gminy na rok 2004 zabezpieczyć środki finansowe na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino. W związku z czym zaproponowała, aby na następne posiedzenie zostały przygotowane wnioski mieszkańców, (podzielone tematycznie) w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu gminy do opracowania miejscowych planów zagospodarowania.
B. Komisja po zapoznaniu się z terenem budowy centrum Luzina, postanowiła aby w roku 2004 przygotować do sprzedaży 6 działek, które są przeznaczone na cele mieszkaniowe i oznaczone w miejscowym planie symbolem „07” i „05” a środki finansowe pozyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na uzbrojenie w/w terenu. (Komisja w/w wniosek podjęła jednogłośnie). Ponadto Komisja podjęła jednogłośnie wniosek, aby w ramach istniejącego miejscowego planu budowy centrum Luzina, ogłosić konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania architektonicznego tego terenu, w tym planszy z uwzględnieniem elewacji zaplanowanych budynków, wjazdów, ławek itp.
C. Komisja Gospodarcza i Samorządu ustaliła rzeczowy wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004. W związku z czym proponuje:
W DZIALE – DROGI I CHODNIKI następujące zadania:
- kompleksowe utwardzenie ulic, w tym ulicy Brzozowej, Słonecznej, Wschodniej, Kwiatowej, Podgórnej, Łąkowej, Dolnej i Krótkiej;
- odwodnienie ulic Luzina, tj. ul. Konopnickiej, ul. Kopernika i ulic przyległych prowadzących w kierunku ulicy Kościelnej);
- odwodnienie ulicy Piaskowej (przy nieruchomości p. Klein);
- położenie dywanika asfaltowego na ulicy Młyńskiej w Luzinie;
- remont nawierzchni asfaltowej drogi od skrzyżowania do wsi Barłomino (nowy dywanik) - wspólnie z powiatem. (Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie);
- budowa chodników przy ul. J. Wilczka, ul.Ofiar Stutthofu i ul. Robakowskiej;
- dalsza budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie;
- rozpoczęcie budowy chodnika w Milwinie;
- rozpoczęcie budowy chodnika w Zelewie;
- wymiana chodnika przy ul. Młyńskiej;
- remont chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu, na odcinku od GOKu do ul. Narcyzowej (po prawej stronie);
- wykonanie projektów technicznych na budowę chodników w Robakowie, Dąbrówce i Zelewie oraz uregulowanie spraw własnościowych, na tych odcinkach, na których nie są one jeszcze uregulowane, aby prace można było rozpocząć w 2005 roku. (Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
W DZIALE - WODOCIĄGI następujące zadania:
- studnia głębinowa Luzino – 70.000 zł;
- zbiornik wody Luzino – 105.000 zł;
- budowa wodociągu w Wyszecinie do rzeki – 80.000 zł;
- współfinansowanie zadania: „rozbudowa krótszych odcinków sieci wodociągowych – 50.000 zł”. (Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
W DZIALE – KANALIZACJA następujące zadanie:
- budowa kanalizacji II etap II część – 500.000 PLN i przygotowanie projektów technicznych na dalsze etapy budowy sieci sanitarnej. (Komisja przyjęła w/w zadanie jednogłośnie).
W DZIALE – OŚWIATA następujące zadania:
- rozbudowa szkoły w Kębłowie – sali gimnastycznej;
- rozbudowa mini sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie, (wykonanie budowy w stanie surowym zamkniętym);
- kontynuacja rozbudowy Gimnazjum (drugiego etapu - przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę hali widowiskowo-sportowej). (Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
W DZIALE - INWESTYCJE SPORTOWE następujące zadanie:
- wykonanie nowej płyty boiska sportowego w Luzinie. (Komisja przyjęła w/w zadanie jednogłośnie).
W DZIALE – POZOSTAŁE następujące zadania:
- rozpoczęcie realizacji zadania: „Nowe Centrum Luzina”;
- postawienie wiaty autobusowej przy Ośrodku Zdrowia;
(Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
W DZIALE – INNE następujące zadania:
- wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy przy ul. Ofiar Stutthofu 11 i wykonanie elewacji budynku komunalnego gminy – (Policji i Muzeum);
- wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Robakowskiej;
- wykonanie przejścia na ul. Młyńskiej (pawilon „Kaszub” do Państwa Klocka);
- regulacja należności za ziemię pod chodniki;
- zakup pojemników na odpady (plastik, szkło);
- tabliczki z nazwami ulic (ul. Młyńska, ul. Kościelna, ul. Robakowska, ul. Strzebielińska);
- zagospodarowanie terenu po byłej Mleczarni;
- przystosowanie pomieszczeń w budynkach komunalnych w Kochanowie na mieszkania socjalne dla rodzin i jednego pomieszczenia dla sołectwa Kochanowo. (Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
W DZIALE – ZAKUPY INWESTYCYJNE następujące zadania:
- nabycie: 1 szt. - pompy pływakowej, 2 szt. - drabin nasadkowych, 2 szt. - piły motorowe;
- dofinansowanie zakupu mammografu;
- zakup sprzętu dla potrzeb Urzędu Gminy i Rady Gminy;
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino;
- zakup samochodu towarowo-osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy. (Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
D. Komisja Gospodarcza... zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Sychowie;
c) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży dz. nr 205/4 w Sychowie;
d) stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych;
e) zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino;
f) przystąpienia Gminy Luzino do Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”;
g) szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino.
E. Komisja zapoznała się z:
a) pismem mieszkańców budynku przy ul. Szkolnej 11 w sprawie umożliwienia im wykupu aktualnie zajmowanych mieszkań wraz z przynależnym gruntem. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek, aby pismo mieszkańców rozpatrzyć na następnym posiedzeniu Komisji, w odrębnym punkcie porządku obrad i zaprosić zainteresowanych na to posiedzenie.
b) deklaracją Pani M. Dąbek dotyczącą wykupu użytkowanego lokalu mieszkalnego oraz strychu (znajdującego się obok tego mieszkania), w budynku gminnym w Milwinie. Komisja podtrzymała stanowisko poprzedniej Rady Gminy w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w byłej szkole w Milwinie. (Propozycję tę podjęła jednogłośnie).
c) faksem Gazety Wyborczej – Gdynia w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Luzino do „Leksykonu Gmin Województwa Pomorskiego”. Komisja zajęła negatywne stanowisko dotyczące przystąpienia Gminy do w/w Leksykonu.
F. Po zapoznaniu się z nieruchomością Mleczarni i wyjaśnieniami Wójta, w sprawie uregulowania spraw własnościowych, Komisja podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący wyrażenia zgody na spłatę należności poniesionych przez Mleczarnię (kwoty 35.000 zł), pod warunkiem, natychmiastowego przekazania całej nieruchomości Gminie.”
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionych informacji i wniosków Komisji Gospodarczej i Samorządu.
II. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 7 października 2003 r. przedstawił przewodniczący – Z. Koszałka, cyt. „1. Zgodnie z planem pracy, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu gościła w Szkole Podstawowej w Barłominie i zapoznała się z jej problemami.
2. Komisja rozpatrzyła wnioski dotyczące przyznania nagród Rady Gminy studentom, uczniom szkół średnich, gimnazjum i szkół podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia, które uzyskali w roku szkolnym 2002/2003. Przyznała nagrody:
 finansowe w wysokości 500 zł (brutto) dla 6 studentów;
 finansowe w wysokości 200 zł (brutto) dla 10 uczniów szkół średnich;
 rzeczowe dla 51 gimnazjalistów i 86 uczniów szkół podstawowych, w tym dla: 8 uczniów ze szkoły w Barłominie, 15 uczniów ze szkoły w Kębłowie, 16 uczniów ze szkoły w Wyszecinie, 12 uczniów ze szkoły w Sychowie i 35 uczniów ze szkoły w Luzinie;
 rzeczowe dla M. Kąkol uczennicy Szkoły Podstawowej w Luzinie, sportowców –„złotej dziesiątki” GKS w Luzinie, Zespołów muzycznych – „Dzieci Świętego Wawrzyńca” i „Przyjaciele” oraz dyplomy dla reprezentantów sołeckich drużyn sportowych.
W związku z czym podjęła jednogłośnie wniosek o zwiększenie w budżecie gminy wydatków w dziale: Oświata i wychowanie, w tym „nagrody z tytułu uzyskania najwyższych wyników w nauce - z kwoty 6.818 zł” do kwoty 12.000 zł.
3. Określiła zadania inwestycyjne do budżetu gminy na rok 2004 w zakresie oświaty, kultury i sportu, tj. zadanie:
a) kontynuacja i dążenie do zakończenia „rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kębłowie – sali gimnastycznej”.
b) rozbudowa mini sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie (w roku 2004 dążyć do wykonania stanu surowego zamkniętego).
c) wykonanie nowej płyty boiska sportowego w Luzinie.
d) po zakończeniu inwestycji w Kębłowie rozpocząć przygotowania do opracowania projektu technicznego budowy pełno-wymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sychowie. W/w zadania przyjęła jednogłośnie.
4. Komisja podjęła stanowisko dotyczące przystąpienia do budowy II etapu gimnazjum, w zakresie budowy sali widowiskowo-sportowej. W związku z czym podjęła wniosek, aby w budżecie roku 2004 przeznaczyć środki finansowe na przystosowanie posiadającego projektu technicznego na budowę sali lub na nabycie nowego projektu, (według przyjętej i ustalonej propozycji przez Komisję, po wizycie w innych gminach, które realizowały podobne inwestycje), oraz na pozwolenie dotyczące budowy tej sali. (Komisja podjęła w/w wniosek jednogłośnie).
5. Komisja Oświaty... zapoznała się z informacją dotyczącą działalności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży przez Gminny Ośrodek Kultury, Gimnazjum i szkoły podstawowe. Podjęła wniosek, aby w roku szkolnym 2004/2005 w Gimnazjum Publicznym wprowadzić dla wszystkich chętnych uczniów naukę drugiego języka obcego w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach kół zainteresowań., 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem wstrzymującym”.
6. Komisja wnioskuje, aby rozpropagować gminną uroczystość sportową - „biegi gminne imieniem Jurka Tarnowskiego” w sołectwach i wśród uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy, by nadać jej charakter masowej imprezy sportowej.
7. Komisja zapoznała się z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad IX sesji Rady Gminy Luzino.”
Wójt Gminy – J. Wejer – zaproponował Radzie Gminy, aby przegłosowała wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dotyczący zwiększenia kwoty przeznaczonej na nagrody dla studentów, uczniów szkół średnich, gimnazjum i szkół podstawowych z tytułu uzyskania najwyższych wyników w nauce - z kwoty 6.818 zł do kwoty 12.000 zł.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Zadał pytanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem wniosku w sprawie zwiększenia w budżecie gminy wydatków w dziale: Oświata i wychowanie, w tym „nagrody z tytułu uzyskania najwyższych wyników w nauce z kwoty 6.818 zł do kwoty 12.000 zł”?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wyżej wymieniony wniosek jednogłośnie.
III. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiła przewodnicząca – M. Licau, cyt. „ I. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą kwot mlecznych, dopłat bezpośrednich i rent strukturalnych oraz możliwości korzystania z funduszu SAPARD przez rolników na zakup sprzętu rolniczego.
2. Komisja zapoznała się z wykazem wniosków inwestycyjnych złożonych do budżetu gminy na rok 2004 przez podmioty określone w uchwale, w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy. Podjęła stanowisko dotyczące ustalenia rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2004, tj. w dziale: „drogi i budowa chodników”:
 kompleksowe utwardzenie ulic – ulicy Brzozowej, Słonecznej, Wschodniej, Kwiatowej, Podgórnej, Łąkowej, Dolnej i Krótkiej;
 kontynuacja budowy chodnika przy ul. Robakowskiej;
 kontynuacja budowy chodnika przy ul. J. Wilczka;
 budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu na odcinkach (od GOKu do ul. Narcyzowej i od cmentarza w kierunku Barłomina);
 budowa chodnika w Milwinie (od remizy OSP do drogi prowadzącej do Hubertówki);
 budowa chodnika w Kębłowie;
 wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zelewie, Robakowie i Dąbrówce oraz rozpoczęcie budowy chodnika w Zelewie (na odcinku od szkoły do sklepu). (Komisja przyjęła wyżej wymienione propozycje, 6 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi się”).
Komisja podjęła kolejny wniosek dotyczący budowy chodników, tj.
 budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu;
 budowa chodnika przy ul. J. Wilczka;
 budowa chodnika przy ul. Robakowskiej;
 rozpoczęcie budowy chodników w Milwinie, Zelewie i Robakowie. (Komisja podjęła w/w propozycje, 3 głosami „za”, 2 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”).
w dziale wodociągi:
- zbiornik wody - 105.000 zł;
- studnia głębinowa Luzino – 70.000 zł;
- budowa wodociągu w Wyszecinie do rzeki – 80.000 zł;
- współfinansowanie zadania: „rozbudowa krótszych odcinków sieci wodociągowych – 50.000 zł”. (Komisja podjęła w/w propozycje jednogłośnie).
w dziale kanalizacja:
- budowa kanalizacji II etap – II część – 500.000 zł;
- wykonanie projektu technicznego na dalsze etapy budowy kanalizacji. (Komisja przyjęła w/w propozycje jednogłośnie).
w dziale oświata:
- rozbudowa szkoły w Kębłowie – sali gimnastycznej;
- modernizacja obiektu sali rekreacyjno-sportowej w Wyszecinie;
- przygotowanie wniosku o pozyskanie środków finansowych z „funduszy strukturalnych” na projekt techniczny, pozwolenie na rozbudowę gimnazjum – II etapu budowy - hali widowiskowo-sportowej, aby inwestycję tę rozpocząć w 2005 roku i zakończyć ją w 2006 roku. ( Komisja przyjęła w/w propozycje jednogłośnie).
w dziale inwestycje sportowe:
- wykonanie nowej płyty boiska sportowego w Luzinie. (Komisja przyjęła tę propozycję jednogłośnie).
w dziale pozostałe:
- postawienie wiaty autobusowej przy ośrodku zdrowia. (Komisja przyjęła tę propozycję jednogłośnie).
w dziale - inne
- wyodrębnić środki finansowe na oświetlenie uliczne;
- zwiększyć środki finansowe na remonty obiektów komunalnych, w tym na przystosowanie pomieszczeń w Kochanowie na mieszkania socjalne, odnowienie elewacji budynku komunalnego, w którym mieści się policja i „muzeum”, wykonanie elewacji budynku UG przy ul. Ofiar Stutthofu11;
- wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Młyńskiej i ul. Robakowskiej;
- wytyczenie gruntów pod chodnik przez całą wieś wzdłuż drogi powiatowej w Robakowie;
- zakup pojemników na odpady (plastik i szkło) – zadanie wykonać z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- oznakowanie ulic (ul. Młyńskiej, Robakowskiej, Kościelnej, Strzebielińskiej);
- regulacja należności za ziemię pod chodniki.
w dziale - zakupy inwestycyjne:
- dofinansowanie zakupu mammografu – 20.000 zł;
- zakup sprzętu dla potrzeb Urzędu Gminy i Rady Gminy – 42.000 zł;
- zakup samochodu towarowo-osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy.
3. Komisja zapoznała się z projektami uchwał, które będą przedmiotem najbliższej sesji Rady Gminy.”
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionych informacji i wniosków.
IV. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 października 2003 r. przedstawiła – M. Sicha, cyt.
„1. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej rozpatrywała wnioski dotyczące przyznania lokali mieszkalnych z zasobów mienia komunalnego gminy. Po zapoznaniu się z warunkami mieszkalnymi i sytuacją materialną rodzin, które złożyły podania, przyznała pomieszczenie - (świetlicę wiejską w Kochanowie) - Państwu Ryż. (Komisja podjęła w/w wniosek jednogłośnie). Podjęła też wniosek dotyczący przygotowania w budynku komunalnym w Kochanowie (tzw. domu pomocy społecznej) drugiego mieszkania dla rodziny wielodzietnej, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
2. Komisja analizowała informację dotyczącą działalności Hospicjum.
3. Zapoznała się z wykazem wniosków inwestycyjnych złożonych do budżetu gminy na rok 2004. Podjęła wniosek dotyczący umieszczenia w wykazie zadań inwestycyjnych:
- „dofinansowanie zakupu mammografu do kwoty 20.000 zł, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”;
- dofinansowanie działalności Hospicjum – 3.000 zł, 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”;
Komisja zaproponowała, aby zadanie „wykonanie ogrodzenia przy budynku Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zrealizować w ramach funduszu tejże Komisji. Propozycję tę podjęła jednogłośnie.
4. Komisja upoważniła Wójta Gminy do przeprowadzenia rozmowy z właścicielem nieruchomości PKP w temacie ewentualnego zaadaptowania szaletu kolejowego dla potrzeb publicznych. (Propozycję tę podjęła jednogłośnie). Podjęła wniosek, aby nie finansować ze środków budżetowych roku 2004 zadania: „budowa szaletu publicznego w Luzinie”, 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”.
5. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej zapoznała się z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad IX sesji Rady Gminy Luzino.
6. Komisja poprosiła Kierownika Ośrodka Zdrowia w Luzinie o zamieszczenie w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy podziękowania wszystkim sponsorom za przekazanie środków finansowych na zakup pompy insulinowej dla chorej dziewczynki – E. Gruba.”
Radni Rady Gminy nie zgłosili żadnych pytań do informacji i wniosków Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Ad.5.
W punkcie „interpelacje i wnioski” głos zabrali:
1. Radny W. Zaczek, który zaproponował Radnym, aby złożyli swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące projektu regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Luzino, do Pani Sekretarz w przeciągu 14 dni, by radczyni mogła się do nich ustosunkować, aby Rada Gminy nie podjęła jakiegoś „bubla” z tego względu, że nakłada szereg zadań dla mieszkańców.
2. Radna G. Kasprzyk zwróciła się do Wójta słowami: cyt. „moje pytanie dotyczy kompromitującego artykułu, który ukazał się na łamach - Gryfa Luzińskiego pt. „Oszczędności na salę” a moim zdaniem powinien ukazać się pod tytułem „Wójt i v-ce Wójt w krzakach na budowie w Kębłowie”. Moje pytanie dotyczy oszczędności, bo dziwnym zbiegiem okoliczności Pan Wójt ciągle mówi, że będzie z Panią Skarbnik szukał pieniędzy i cieszymy się, że gdzieś tam te pieniądze się znajdują, ale dziwi mnie bardzo fakt, że znajduje się aż 214.000 zł. Dlaczego my Radni, jeżeli tak ogromna kwota znajduje się oszczędności, dowiadujemy się o tym z prasy a nie bezpośrednio od Wójta. Dlaczego Wójt i v-ce Wójt za nas decydują, na co te pieniądze mają być przeznaczone a nie jak to powinno być, że o tym decydują Radni.” Poprosiła Wójta, aby sprostował zapis w w/w artykule, cyt. „uczniowie będą musieli na salę gimnastyczną poczekać, ponieważ w planie jest budowa drugiego bloku dydaktycznego.” Potem Radna dodała, cyt. „Na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zdecydowano zupełnie coś innego. Kolejne pytanie do Wójta, ponieważ ja w odpowiednim terminie do 25 września 2003 r. złożyłam swoje propozycje do budżetu i na Komisji Gospodarczej i Samorządu, nijako Wójt Gminy wymusił na mnie, tylko dyskusję nad wnioskami dotyczącymi inwestycji. Moim zdaniem budżet nie składa się jedynie i wyłącznie tylko z wniosków inwestycyjnych, ale również składa się z innych wniosków”. Poprosiła Wójta, aby odpowiedział jej na pytanie, cyt. „co z pozostałymi moimi wnioskami i czy one doczekają się realizacji?”
3. Radny K. Bober odniósł się do wniosku radnego W. Zaczek dotyczącego opracowywania regulaminu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Luzino. Stwierdził, że złożył bardzo wiele propozycji, które dotyczyły różnych spraw, m.in. ustawy o ochronie zwierząt. Jednak Radczyni ustosunkowała się tylko do ustawy przywołanej na wstępie projektu uchwały – regulaminu. Podzielał uwagę Radnego W. Zaczek. Uważał, że jest ona jak najbardziej uzasadniona. Wystąpił z sugestią uregulowania w regulaminie tematu wysypiska śmieci. Uważał, że w nim powinna znaleźć się data zamknięcia wysypiska oraz wytyczne dotyczące podjęcia dalszych kroków w celu uruchomienia innego wysypiska lub stworzenia mieszkańcom warunków, żeby mogli wywozić większe śmieci gdzie indziej. Zaznaczył w swojej wypowiedzi, że takie zapisy są zawarte w regulaminach innych gmin. Potem przedstawił spostrzeżenia dotyczące Biuletynu. Na wstępie zaznaczył, że nie będzie odnosił się do artykułu Pana Przewodniczącego Rady. Uważał, że w stopce, która ukazuje się w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy powinny widnieć nazwiska osób, które redagują Biuletyn a nie Rada Gminy. Następnie złożył oświadczenie, żeby dotarło ono do mieszkańców, że w żaden sposób nie uczestniczy w redakcji tego Biuletynu. Powiedział też, cyt. „Ja rozumiem, że dziennikarze łapią polityków na różnych takich psikusach, ale żeby w naszym Biuletynie, który wydaje Rada na pierwszej stronie zamieszczać, jak tu ktoś powiedział „śpiących pracowników samorządowych”, to już jest szczyt. Myślę, że o ile ja w jakiś sposób uczestniczyłem w redagowaniu Biuletynu poprzedniej kadencji, to w tej kadencji, inicjatywa ta stoi po stronie Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy. Myślę, że nad tymi rzeczami trzeba czuwać, chociażby z tego względu, że Biuletyn rozchodzi się w nakładzie 1.900 egzemplarzy i trafia do Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych instytucji”. Zgłosił wniosek, aby słowa „Rada Gminy” zamienić na nazwiska osób, które są odpowiedzialne za wydawanie Biuletynu, bo nie chce ponosić odpowiedzialności za to co się w nim znajduje. Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy sugerował, aby opisywano fotografie zamieszczone w Biuletynie, ponieważ nie stanowią żadnej informacji dla społeczeństwa. Uważał, że Biuletyn powinien ulec radykalnej poprawie. Ustosunkował się do pisma mieszkańców ulicy Szkolnej w Luzinie w sprawie wykupu zajmowanych lokali mieszkalnych. Cyt. „Ja w pełni popieram i będę optował za sprzedażą tego budynku, tak jak powiedziałem na Komisji Gospodarczej i Samorządu, pod jednym warunkiem, że wszyscy mieszkańcy kupią swoje mieszkania tak, żeby Gmina nie musiała wchodzić w żadną wspólnotę mieszkaniową.”
4. Radna G. Kasprzyk zgłosiła wniosek dotyczący zdjęcia z druku i kolportażu Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy w takim wydaniu. Uzasadnienie - Biuletyn Gminny, Rady Gminy nie może być instrumentem Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy, do manipulowania opinią publiczną i wykorzystywaniem do swoich partykularnych interesów i obrażania ludzi. Kontrowersyjny jest bardzo artykuł „Dożynki Gminne 2003”, w którym ja osobiście dopatrzyłam się 20 błędów różnego rodzaju. Nie wiem, czy to jest niechlujstwo, czy to jest nie wiedza, czy to jest tzw. „funkcjonalny analfabetyzm”, który polega na tym, że ktoś po prostu coś pisze i nie rozumie co pisze. Jeżeli ja w tym artykule czytam, że minister sołtys wsi Kochanowo – Robert Gurski, to po prostu, sięga jakiegoś naprawdę zenitu absurdu. Znajduję się tu mnóstwo błędów różnego rodzaju, w tym również błąd ortograficzny. Jest przeprowadzony, nie wiem świadomy, czy nieświadomy, atak na Kościół. Nie będę Państwu dawała wykładu, wszyscy wiedzą, że Mikołaj Rej, który napisał krótką rozprawę na temat Wójta, Pana i Plebana był ustawiony antyklerykalnie i w swoim utworze bardzo atakował Kościół. Jeżeli ktoś myśli, że tę rozprawę napisał wielki piewca przyrody, Jan Kochanowski, to jest w bardzo głębokim błędzie. W tym Biuletynie pisze się, że na festynie odbył się pokaz tańca towarzyskiego i latynoskiego. Nie wiem, widziałam ten pokaz, ale żadnych dzikusów tam tańczących nie widziałam. Zdanie nie zaczyna się od słów: „zapewne, zarówno”. Mogłabym tutaj przetaczać jeszcze długo ale nie będę tego robiła. Podałam kilka przykładów takich na potwierdzenie tego co ja mówię. W takim wydaniu uważam, że Biuletyn nie powinien ukazywać się, ponieważ kompromituje on Gminę i kompromituje nas Radnych, jako tych, którzy w stopce redakcyjnej znajdują się jako wydawcy tego Biuletynu.”

Ad.6.
W temacie: „Wnioski zaproszonych gości” głos zabrali:
1. Sołtys wsi Dąbrówka – B. Nadolski, który ponowił wniosek dotyczący wycięcia krzaków przy głównym skrzyżowaniu dróg: – Dąbrówka – Luzino i Sychowo – Robakowo Skrzyżowanie – Wejherowo w celu zapewnienia bezpiecznej widoczności użytkownikom dróg.
2. Sołtys wsi Kochanowo – R. Gurski zgłosił swoje spostrzeżenia dotyczące remontu drogi w Kochanowie. Uważał, że Zarząd Dróg nieprawidłowo odwodnił tę drogę, ponieważ stała się nieprzejezdna. Potem zgłosił wniosek dotyczący przygotowania pomieszczenia w budynku komunalnym dla potrzeb sołectwa, w celu zorganizowania zebrań wiejskich.
3. Radny R. Groth poparł spostrzeżenia sołtysa wsi Kochanowo dotyczące remontu drogi w Kochanowie. Stwierdził, że Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie nie odpowiednio przeprowadził remont, ponieważ droga jest w ogóle nieprzejezdna.

Ad.7.
„Głos publiczności”
Zgodnie z regulaminem Rady Gminy, prowadzący obrady udzielił głosu mieszkańcowi Luzina – Panu F. Okuń, który poruszył problemy z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 20 sierpnia 2003 roku, dotyczące zmiany regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy uczniom za dobre wyniki w nauce. Potem zadał pytanie Wójtowi, „czy zdemaskowano” oficjalnie osobę, która przedłożyła zaświadczenie, iż zarabia 300 PLN a w rzeczywistości miała inne dochody, ponieważ posiadała dwa samochody? Czy taka osoba była napiętnowana, czy została ukarana, czy odmówiono jej przyznania pomocy?

Ad.8. i 9.
Tematy: „Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wniosków i wytycznych Komisji oraz Rady Gminy” i „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2003 roku”, nie zostały omówione, z uwagi na nieobecność przewodniczącego Komisji.

Ad.10.
Po przeanalizowaniu stanowisk Komisji Rady Gminy w sprawie ustalenia rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych, które są zawarte w punkcie 4 porządku obrad i dyskusji, Radni podjęli jednogłośnie działami niżej podane stanowisko. Cyt. „STANOWISKO RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2003 r. w sprawie ustalenia rzeczowego wykazu inwestycji gminnych na rok 2004.
Na podstawie par. 1 ust. 10 uchwały nr IX/71/99 Rady Gminy Luzino z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Rada Gminy Luzino ustala rzeczowy wykaz inwestycji na 2004 rok, tj.
W DZIALE - DROGI
1. Kompleksowe utwardzenie ulic, w tym ulicy Brzozowej, Słonecznej, Wschodniej, Kwiatowej, Podgórnej, Łąkowej, Dolnej i Krótkiej.
2. Odwodnienie ulic Luzina, tj. ul. Konopnickiej, ul. Kopernika i ulic przyległych prowadzących w kierunku ul. Kościelnej (zgodnie z wykonanym projektem technicznym);
3. Odwodnienie ulicy Piaskowej – wykonanie studni chłonnych, (przy nieruchomości p. Klein );
4. Położenie dywanika asfaltowego na ul. Młyńskiej w Luzinie;
5. Remont nawierzchni asfaltowej drogi od skrzyżowania do wsi Barłomino (nowy dywanik) wspólnie z powiatem.
W DZIALE – CHODNIKI
1. Budowa chodników przy ul. J. Wilczka, ul. Ofiar Stutthofu i ul. Robakowskiej (bez dokonania długości budowy chodnika);
2. Dalsza budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie;
3. Rozpoczęcie budowy chodnika w Milwinie;
4. Rozpoczęcie budowy chodnika w Zelewie;
5. Wymiana chodnika przy ul. Młyńskiej;
6. Remont chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu na odcinku od GOK-u do ul. Narcyzowej (po prawej stronie);
7. Wykonanie projektów technicznych na budowę chodników w Robakowie, Dąbrówce i Zelewie oraz uregulowanie spraw własnościowych na tych odcinkach, na których nie są one jeszcze uregulowane, aby prace można było rozpocząć w 2005 roku.
W DZIALE - WODOCIĄGI
1. budowa studni głębinowej w Luzinie – 70.000 PLN;
2. budowa zbiornika wody w Luzinie – 105.000 PLN;
3. Budowa wodociągu w Wyszecinie do rzeki;
4. Rozbudowa krótszych odcinków sieci wodociągowych.
W DZIALE - KANALIZACJA
1. Budowa kanalizacji II etap II część – 500.000 PLN;
2. Przygotowanie projektów technicznych na dalsze etapy budowy sieci sanitarnej.
W DZIALE - OŚWIATA
1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kębłowie – sali gimnastycznej;
2. Kontynuacja rozbudowy Gimnazjum (drugiego etapu – przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę hali widowiskowo-sportowej);
3. Rozbudowa mini sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie (w 2004 r. wykonanie stanu surowego).
W DZIALE - INWESTYCJE SPORTOWE

1. Wykonanie nowej płyty boiska sportowego w Luzinie.

W DZIALE - POZOSTAŁE
1. Rozpoczęcie realizacji zadania „Nowe centrum Luzina”
2. Postawienie wiaty autobusowej przy ośrodku zdrowia;
3. Wykonanie ogrodzenia przy budynku GKd/sPiRPA ( ze środków GKd/sPiRPA).
W DZIALE – PUNKTY ŚWIETLNE
1. Wyodrębnić środki finansowe na oświetlenie uliczne.
W DZIALE - INNE
1. Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy przy ul. Ofiar Stutthofu 11 i wykonanie elewacji budynku komunalnego gminy, gdzie mieści się Policja i Muzeum;
2. Przystosowanie pomieszczeń w budynkach komunalnych w Kochanowie na: mieszkania socjalne, w tym jednego mieszkania dla rodziny wielodzietnej i jednego pomieszczenia dla potrzeb sołectwa Kochanowo;
3. Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Robakowskiej;
4. Wykonanie przejścia na ul. Młyńskiej (pawilon „Kaszub” do Państwa Klocka);
5. Zakup pojemników na odpady (plastik, szkło – zadanie wykonać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
6. Tabliczki z nazwami ulic (oznakowanie głównych ciągów komunikacyjnych w Luzinie – ul. Młyńskiej, ul. Robakowskiej, ul. Kościelnej i ul. Strzebielińskiej);
7. Regulacja należności za ziemię pod chodniki;
8. Zagospodarowanie terenu po byłej Mleczarni;
9. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino.
W DZIALE – ZAKUPY INWESTYCYJNE
1. Dofinansowanie zakupu mammografu;
2. Zakup sprzętu dla OSP;
3. Zakup sprzętu dla potrzeb Urzędu Gminy i Rady Gminy;
4. Zakup samochodu towarowo-osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy.

Ad.11.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz (w imieniu Przewodniczącej Hospicjum) odczytał Radnym „informację z działalności Hospicjum im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Luzinie”. Informacja w załączeniu.

Ad.12.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z informacją Wojewody Pomorskiego – Jana Ryszarda Kurylczyka, w sprawie oświadczeń majątkowych za rok 2002, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu. Potem przedstawił własną informację jako podmiotu dokonującego analizy oświadczeń majątkowych radnych. Cyt. „Wywiązując się z uprawnień i obowiązków, które nakłada art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Gminy występując w roli podmiotu dokonującego analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Luzino IV kadencji za rok 2002, informuję Radę Gminy, że: wszyscy radni złożyli w terminie oświadczenia majątkowe. W analizowanych oświadczeniach stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. W p. II oświadczenia majątkowego stwierdzono pięć nieprawidłowości dot. braku informacji o posiadanych nieruchomościach objętych numerem w rejestrze ewidencji gruntów oraz dla których założono księgi wieczyste, a które to nieruchomości stanowią składnik majątku odrębnego lub majątku objętego wspólnotą majątkową,
2. W p. II oświadczenia majątkowego stwierdzono w jednym przypadku nieprawidłowości dot. braku informacji o osiąganym przychodzie i dochodzie z prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, na co wskazuje brak w tym miejscu innego zapisu o treści „nie dotyczy”.
3. W p. VI oświadczenia majątkowego stwierdzono w jednym przypadku nieprawidłowości dotyczące braku informacji o prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczych prowadzonej przez Urząd Gminy Luzino.
4. W p. VIII oświadczenia majątkowego stwierdzono w czternastu przypadkach nieprawidłowości dotyczące braku informacji o wszystkich dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskanych z każdego tytułu.
Wszystkie osoby, w których oświadczeniach majątkowych, na podstawie analizy stwierdzono w/w nieprawidłowości, zostały o tym poinformowane.”
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał informację na temat analizy oświadczeń majątkowych z-cy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i innych pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta. Informacja w załączeniu. Wójt wystąpił z sugestią, aby Radni przed wypełnieniem kolejnych oświadczeń majątkowych wpisywali wszystkie swoje dochody a jeżeli mają jakieś zapytania, żeby zwrócili się o instruktaż do pracownika biura Rady Gminy, Sekretarza Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.

Ad.13.a.
Opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych przedstawił przewodniczący Zespołu – W. Zaczek. Opinia, o której mowa stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z opinią radcy prawnego dotyczącą udziału radnego w głosowaniu tajnym, jeżeli on sam lub jego małżonka albo małżonek kandyduje na ławnika. Opinia, o której mowa w załączeniu.

Ad.13.b.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego Komisji mandatowej i Komisji skrutacyjnej.
W związku z czym radny W. Zaczek zgłosił kandydaturę radnej G. Kasprzyk, która nie wyraziła zgody na pracę w Komisjach. Radny Z. Koszałka zgłosił kandydaturę radnego K. Herbasz, który wyraził akces pracy w Komisjach. Radna M. Licau zgłosiła kandydatury radnego E. Miotke i radnej Mirosławy Sicha, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisjach.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poprosił Radnych o przyjęcie składu osobowego Komisji mandatowej i Komisji skrutacyjnej. Zadał Radnym pytanie, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania? Z uwagi na brak dyskutantów, zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie wniosek dotyczący przyjęcia składu osobowego Komisji mandatowej i Komisji skrutacyjnej.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli składy osobowe Komisji, 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”. W związku z czym w skład osobowy Komisji mandatowej i Komisji skrutacyjnej weszli: radny Krystian Herbasz, radny Eugeniusz Miotke i radna Mirosława Sicha. Następnie prowadzący obrady poprosił Komisje o ukonstytuowanie się i przedstawienie protokołu Komisji mandatowej.
Po krótkiej przerwie Przewodniczący Komisji mandatowej – E. Miotke odczytał protokół Komisji, cyt. „po sprawdzeniu listy obecności Radnych Rady Gminy Luzino w dniu 15 października 2003 roku na sesji, Komisja stwierdza, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14, co stanowi 93,3 %. Stwierdza się prawomocność obrad.” Protokół Komisji mandatowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
(Radni: G. Kasprzyk i K. Bober nie brali udziału w głosowaniu). (Radni: Z. Koszałka E. Słowi nie uczestniczyli w głosowaniu przy wyborze ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie z uwagi na to, że ich małżonki kandydowały na ławników).

Ad.13.c.d.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej – E. Miotke przystąpił do przeprowadzenia głosowania tajnego. Przedstawił Radnym zasady głosowania celem wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie i ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Nadmienił, że zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 maja 2003 roku, w oparciu o art. 161 par. 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych na kadencję w latach 2004 – 2008, Rada Gminy powinna wybrać do Sądu Okręgowego w Gdańsku 2 ławników, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 ławnika oraz do Sądu Rejonowego w Wejherowie – 2 ławników. Potem Członkowie Komisji skrutacyjnej zgodnie z regulaminem Rady Gminy, rozdali karty do głosowania. Radni w głosowaniu tajnym dokonali wyboru. Następnie Komisja zebrała karty do głosowania i obliczyła głosy. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne oddzielnie dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie i dla wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Ad.13.d.
Po obliczeniu głosów Przewodniczący Komisji skrutacyjnej – E. Miotke przedstawił wyniki głosowania. Zgodnie z protokołami Komisji skrutacyjnej ławnikami Sądu Okręgowego zostali - Dariusz Rompca i Marzena Meyer, z tym że Pani Meyer została wybrana do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ławnikami Sądu Rejonowego w Wejherowie zostały Teresa Koszałka i Halina Szlaga. Protokoły Komisji skrutacyjnej dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie i dla wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku w załączeniu.
Radna G. Kasprzyk poprosiła o zaznaczenie w protokole, iż nie brała udziału w głosowaniu. Potem powiedziała, cyt. „Wieść gminna niosła już te nazwiska wcześniej. Ja żeby nie być gołosłowna, zapisałam te nazwiska przed moim wyjściem z sali: M. Meyer, H. Szlaga, T. Koszałka, D. Rompca. Dlatego ja w farsie, demokratycznej, w takim wydaniu uczestniczyć nie będę, nie mogę, bo uważam, że te osoby powinny być wybrane w demokratycznym wyborze a nie narzuconym przez Platformę Obywatelską.”
Radny W. Zaczek powiedział, cyt. „w woli wyjaśnienia. Klub Nasza Gmina liczy bodajże 11 osób. Normalną praktyką w całym demokratycznym świecie jest to, że Kluby w swoich szeregach ustalają pewne zasady reguły. Jest to normalna praktyka. Nie ma tu żadnego przestępstwa. Przestępstwem natomiast jest to, że jedna osoba, rozpowszechniła te informacje na zewnątrz. To jest przestępstwo wobec Klubu. Ja na najbliższym spotkaniu będę głosował o wykluczenie tej osoby z naszego Klubu.”

Ad.13.e.
Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych. Cyt. „po zasięgnięciu opinii Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych i przeprowadzeniu tajnego głosowania na sesji w dniu 15 października 2003 roku Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: par. 1 - stwierdza się, że na kadencję 2004 – 2008 ławnikiem Sądu Okręgowego w Gdańsku został/ła: Rompca Dariusz zam. Luzino i Meyer Marzena zam. Luzino - (do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). Par. 2 – stwierdza się, że na kadencję 2004 - 2008 ławnikiem Sądu Rejonowego w Wejherowie została: Koszałka Teresa zam. Kębłowo i Szlaga Halina zam. Luzino.” Potem prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania do w/w projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/71/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. Uchwała, o której mowa w załączeniu.
(Przewodniczący Rady Gminy przekazał przewodniczenie obrad sesji swojemu zastępcy – K. Bober).

Ad.14. a.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. Pani M. Stolc – Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu, tj. zmiany dokonuje się w wyniku:
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2003 rok, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne – 1.200 zł;
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego PROGRAMU ODNOWY WSI na zadania określone w tym programie, m. in. na ustawienie ławek, gazonów, wiaty, ustawienie tablic z nazwami ulic itp. – 11.500 zł.
Ponadto dokonuje się przeniesienia środków finansowych:
- w kwocie 1.000 zł objętych budżetem bieżącym w planie finansowym Rady Sołeckiej w Luzinie, na zadanie inwestycyjne, związane z realizacją „PROGRAMU ODNOWY WSI”,
- w kwocie 500 zł objętych budżetem bieżącym Rady Sołeckiej w Robakowie na realizację zadania inwestycyjnego, dotyczącego ustawienia punktów świetlnych w Robakowie.
Potem Pani Skarbnik zapoznała Radnych z „Limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu”.
Następnie prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem: ,,czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do w/w projektu uchwały?”
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2003.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/72/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003, 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (Radni: Z. Koszałka i W. Kunz nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad). Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.b.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sychowie. Cyt. „Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Luzinie, zabudowanej nieruchomości położonej w Sychowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 205/4 o pow. 5669 m2, na cele sakralne. Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole z rokowań. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie - Budynek posadowiony na działce nr 205/4 położonej w Sychowie częściowo został zaadaptowany na cele sakralne (na kaplicę) i pozostaje we władaniu Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Luzinie. Proboszcz wystąpił z wnioskiem o nabycie tej nieruchomości w celu zaadaptowania całości nieruchomości na cele sakralne. W związku z tym, że wnioskodawcy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, ponieważ w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja ustalająca warunki zagospodarowania terenu w/w nieruchomości na cele sakralne, należało podjąć uchwałę o sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.”
Prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania bądź uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sychowie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/73/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sychowie, 11 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. (Radni Z. Koszałka i W. Kunz nie brali udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad). Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.c.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działki nr 205/4 w Sychowie, cyt. „ Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Luzino bonifikaty w przypadku bezprzetargowej sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Sychowie, Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca mającej uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej, w wysokości 99 % wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Następnie prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działki nr 205/4 w Sychowie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/74/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działki nr 205/4 w Sychowie, 12 głosami „za” 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (Radni Z. Koszałka i W. Kunz nie brali udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad). Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.d.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino. Cyt. „Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: 1. Zmienia się par. 2 projektu porozumienia Wójta Gminy ze Starostą Wejherowskim stanowiącego załącznik przyjętej uchwały Nr VII/64/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino. 2. Po zmianie par. 2 projektu porozumienia, o którym mowa w pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie spraw, o których mowa w punktach przywołanych w par. 1 przejmuje z dniem 14 listopada 2003 r. Starosta Wejherowski z wyłączeniem spraw określonych w pkt. I 1) lit. x, y i ż, które przechodzą z dniem 11 lipca 2003 r. do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie”. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.” Prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie, podał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/75/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 roku w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino, 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (Radni: Z. Koszałka i W. Kunz nie brali udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad). Uchwała w załączeniu


Ad.14.e.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z tekstem projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Luzino jako członka założyciela, do lokalnej organizacji turystycznej – Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska”. Cyt. „Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: par. 1 Gmina Luzino przystępuje jako członek założyciel do lokalnej organizacji turystycznej Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”. Par. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Luzino do dokonywania czynności związanych z przystąpieniem Gminy do Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”. Par. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Par. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Wójt Gminy – J. Wejer - przedstawił krótką informację o podjętej inicjatywie przez powiat wejherowski w temacie tworzenia Stowarzyszenia Turystycznego o nazwie: „ZIEMIA WEJHEROWSKA”. Oznajmił, że głównym zamiarem powiatu jest, aby w skład stowarzyszenia weszły wszystkie gminy (z terenu powiatu), organizacje, stowarzyszenia oraz podmioty, których przedmiotem działania jest turystyka. Współpraca Stowarzyszenia ma się opierać na zasadach lokalnego partnerstwa publiczno – prywatnego. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana promocja turystyczna gmin z terenu powiatu. Powyższe działania są priorytetem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w działaniu - Rozwój Turystyki. W związku z tym powiat ma już przygotowany projekt wniosku do Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów – ISEKP, który zostanie pozytywnie zaopiniowany podczas konsultacji francuskiej misji eksperckiej w Agencji Rozwoju Pomorza. Na powyższe działania możliwe jest pozyskanie 75 % środków z Unii Europejskiej. Stowarzyszenie po pozyskaniu środków z UE będzie mogło publikować foldery turystyczne dla gmin i powiatu, uczestniczyć w targach turystycznych. Wójt powiedział, cyt. „generalnie gminy zrzeszają się w stowarzyszenia. Tak zrobiło Miasto Puck, Władysławowo, Jastarnia, czy Wieżyca i Kartuzy”. Potem Wójt zapoznał Radnych z propozycjami rocznych składek członkowskich Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”. Gminy wiejskie będą płaciły kwotę 3.000 PLN. Nadmienił też, iż przedstawiciele powiatu, nie mogli zagwarantować, że gminy będą miały z tego jakieś zyski. Wójt zwrócił się do Radnych z zapytaniem, cyt. „czy chcemy podjąć ogólne ryzyko?”
Radny W. Zaczek zadał pytania: ile gmin przystąpiło do Stowarzyszenia? Jakie są sugestie innych gmin na te tematy?
Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi. Stwierdził, że tylko Gmina Luzino nie złożyła pozytywnej deklaracji do w/w Stowarzyszenia. Pozostałe Gminy i Miasta przystąpiły do Stowarzyszenia. Wójt uważał, że turystyka jest to kierunek, w który należałoby inwestować, tym bardziej, że Nadleśnictwo zgłosiło swoje pomysły i deklaracje o ich wykonaniu.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie zadał pytanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Luzino, jako członka założyciela do lokalnej organizacji turystycznej - Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska”?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/76/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino, jako członka założyciela do lokalnej organizacji turystycznej – Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska”, 9 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.f.
Radni Rady Gminy Luzino zdjęli z porządku obrad temat dotyczący podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino.

Ad.14.g.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1199/14), w gminie Luzino. Następnie prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1199/14), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/77/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1199/14), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.h.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1180; 1181; cz.1178), w gminie Luzino. Potem prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1180; 1181; cz.1178), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym, podjęli uchwałę nr IX/78/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1180, 1181, cz. 1178), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.i.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radnym projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 636/5), w gminie Luzino. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców, zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 636/5) w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr IX/79/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka 636/5), w gminie Luzino, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.j.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1184), w gminie Luzino. Następnie zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1184), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/80/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz.1184), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.k.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1281/1, 1281/2), w gminie Luzino. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1281/1, 1281/2), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/81/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1281/1, 1281/2), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.l.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 822/27; 822/28; 822/29; 822/30; 822/31; 822/32; 822/33; 822/34; 822/36; 822/37; 822/38), w gminie Luzino. Następnie prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców, poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 822/27; 822/28; 822/29; 822/30; 822/31; 822/32; 822/33; 822/34; 822/36; 822/37; 822/38), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 82/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 822/27; 822/28; 822/29; 822/30; 822/31; 822/32; 822/33; 822/34; 822/36; 822/37; 822/38), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.m.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 475/4), w gminie Luzino. Następnie zadał pytanie Radnym, kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 475/4), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/83/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 475/4), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.n.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 241) oraz Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ (działka nr cz. 233), w gminie Luzino. Potem zadał pytanie Radnym, kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania bądź uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 241) oraz Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ (działka nr cz. 233), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/84/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 241) oraz Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ (działka nr cz. 233), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.o.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 431/3), w gminie Luzino. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 431/3), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/85/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 431/3), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.p.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 435), w gminie Luzino. Zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 435), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr IX/ 86/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 435), w gminie Luzino. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.q.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radę Gminy z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi (434/2), w gminie Luzino. Potem zadał pytanie Radnym, kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi (434/2), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr IX/87/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi (434/2), w gminie Luzino. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.r.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radnym projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 330/3), w gminie Luzino. Następnie zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 330/3), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/88/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 330/3), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.s.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 332/2), w gminie Luzino. Następnie zadał pytanie: „kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 332/2), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/89/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 332/2), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.t.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 380/34), w gminie Luzino. Następnie zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 380/34), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 90/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 380/34), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.u.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 450), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 450), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 91/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 450), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.v.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 510/1, 510/2; 510/3; 510/4; 512; 513; 514/1; 514/2; 514/3; 514/4; 515/1;515/2; 515/3; 515/4; 516; 517; 518/1; 518/2; 519/9; 519/7; 522/2; 527/12), w gminie Luzino. Potem zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 510/1, 510/2; 510/3; 510/4; 512; 513; 514/1; 514/2; 514/3; 514/4; 515/1;515/2; 515/3; 515/4; 516; 517; 518/1; 518/2; 519/9; 519/7; 522/2; 527/12), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 92/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 510/1, 510/2; 510/3; 510/4; 512; 513; 514/1; 514/2; 514/3; 514/4; 515/1;515/2; 515/3; 515/4; 516; 517; 518/1; 518/2; 519/9; 519/7; 522/2; 527/12), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.w.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr 661, 662, 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 286/14; 286/15; 286/16; 286/11), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr 661, 662, 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 286/14; 286/15; 286/16; 286/11), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 93/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr 661, 662, 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 286/14; 286/15; 286/16; 286/11), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.x.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr cz. 258), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr cz. 258), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 94/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr cz. 258), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.y.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr cz. 281/2), w gminie Luzino. Następnie zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr cz. 281/2), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 95/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr cz. 281/2), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.z.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad temat: „podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4), w gminie Luzino”, został zdjęty z programu.

Ad.14.aa.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 82/6), w gminie Luzino. Potem zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 82/6), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 96/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 82/6), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.bb.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 97/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.cc.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 36/32), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 36/32), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 98/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 36/32), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.dd.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr 36/45), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 36/45), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 99/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr 36/45), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.ee.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 34/7), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 34/7), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 100/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 34/7), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.ff.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 39/13; 39/14), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 39/13; 39/14), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 101/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr 39/13; 39/14), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.gg.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działka nr 210/10), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działka nr 210/10), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/102/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działka nr 210/10), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, wyżej wymieniona stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.hh.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działka nr 225/1), w gminie Luzino. Zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działka nr 225/1), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/103/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działka nr 225/1), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.ii.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działki nr cz. 21 i cz. 22), w gminie Luzino. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały? Z uwagi na dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działki nr cz. 21 i cz. 22), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/104/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działki nr cz. 21 i cz. 22), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.jj.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radnym projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 48/3, po wtórnym podziale: 48/4; 48/5 i 48/6)), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania do projektu uchwały?
Głos w dyskusji zabrali:
Radny K. Herbasz, który zadał pytanie Pani Ossowskiej, ile przewiduje się działek budowlanych w projekcie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino?
Pani M. Ossowska – inspektor gminny ds. planowania przestrzennego udzieliła odpowiedzi. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino dla w/w nieruchomości planuje się 19 i więcej działek budowlanych.
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 48/3, po wtórnym podziale 48/4; 48/5 i 48/6), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/105/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 48/3, po wtórnym podziale 48/4; 48/5 i 48/6), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.kk.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Miliwno (działka nr cz. 164/8), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały? Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr cz. 164/8), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/106/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr cz. 164/8), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.ll.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tępcz (działka nr cz. 20/1), w gminie Luzino. Następnie zwrócił do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tępcz (działka nr cz. 20/1), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/107/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tępcz (działka nr cz. 20/1), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w/w stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.15.
Wójt Gminy – J. Wejer udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych oraz gości zaproszonych. Odniósł się do interpelacji:
1. radnego W. Zaczek. Powiedział, że według wcześniejszych informacji, uchwała dotycząca szczegółowych zasad utrzymywania czystości jest jedną z najtrudniejszych uchwał, ponieważ odnosi się do wielu ustaw. Cyt. „W związku z czym chcielibyśmy, żeby regulamin był przejrzysty dla mieszkańców i nie nakładał zbędnych obowiązków tylko te, które są konieczne oraz nie był często zmieniany. Dlatego jeżeli ktoś z Radnych ma jakieś pomysły, to żeby przedłożył je u Pani Sekretarz Gminy, u mnie lub w biurze Rady Gminy”.
2. radnej G. Kasprzyk w sprawie artykułu, który ukazał się w Gryfie Luzińskim. Powiedział, że materiał ten nie był autoryzowany, ale nie ma pretensji do Pani Redaktor, ponieważ była to luźna rozmowa. „Mówiłem, że zastanawiamy się nad rozbudową gimnazjum. Na razie nie wiemy, czy będziemy budowali salę widowiskowo-sportową, czy blok dydaktyczny.” Oznajmił, że taką opinię na pewno wyraził przed posiedzeniem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz rozmowami z dyrektorami szkół. Wójt zobowiązał się do przekazania Pani J. Kielas (redaktor) wykazu inwestycji na rok 2004, który Rada Gminy na dzisiejszej sesji przyjęła. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że nie widzi, żeby to była fałszywa informacja. Oznajmił, że przed posiedzeniami i na posiedzeniach Komisji zastanawiano się co przyjąć do realizacji. Komisja Oświaty..., po wypowiedzi Dyrektora Gimnazjum, który „uważał że jedno i drugie jest niezbędne”, w głosowaniu podjęła decyzję o budowie sali widowiskowo-sportowej. Dzisiaj stanowisko to przyjęła Rada Gminy. Następnie Wójt wyraził swoją opinię na temat słów: cyt. „Wójt znajduje 214.000 zł”. Stwierdził, że to jest błąd, bo brakuje „ok. 80.000 zł, do której trzeba doliczyć jeszcze koszty inspektora nadzoru”. Potem oświadczył, że realizuje zadania, które przyjęła do realizacji w głosowaniu Rada Gminy. Stwierdził też, że na sesji czerwcowej mówiono z jakich środków inwestycja ta będzie realizowana. „Podjęto wniosek, że po analizie sprawozdania za I półrocze 2003 r. przeznaczyć ok. 150.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Kębłowie, by można było rozpocząć procedurę przetargową, a prace rozpocząć po sesji sierpniowej. Wszyscy obecni na sesji głosowali za takim wnioskiem”. Oznajmił, że zrealizował wniosek, za którym głosowała Pani Kasprzyk. Dodał, że cieszy się bardzo z realizacji zadania, ponieważ pokrywa się to z zadaniami, które ujął do programu wyborczego. Nadmienił, że na posiedzeniach Rady mówiono też, skąd są środki finansowe. Mówiono też, że są to pieniądze z budowy kanalizacji, ponieważ zadanie zostało wykonane taniej niż planowano. Wójt odniósł się do zarzutu, iż na budowie w Kębłowie rosną pięcioletnie krzaki. Cyt. „Można powiedzieć jak śpiewa Golec Orkiestra, dziś mamy ściernisko, jutro będzie San Francisco. Mam nadzieję, że tego typu sytuacji będzie więcej, że na polu powstanie coś co będzie cieszyło nie tylko Radnych ale i mieszkańców, i będą mogły z tego korzystać dzieci.” Następnie odniósł się do stwierdzenia Radnej G. Kasprzyk, że cyt. „Wójt wymusił dyskusję dotyczącą inwestycji a nic nie mówił o innych wnioskach. Ja powiem tylko tak, że i wyłącznie realizowałem uchwałę w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy oraz wypowiadałem się i zajmowałem stanowisko zgodnie z przyjętym przez Członków Komisji Gospodarczej i Samorządu porządkiem obrad. Na nikogo niczego nie wymuszałem, nawet był moment, że powiedziałem, że wyłączam się i nie zabieram głosu. Potem w dyskusji Przewodniczący przekonał mnie, żeby jednak wspólnie razem przygotować materiał, także nie czuje się winny, że kogoś zastraszałem, czy manipulowałem.” Potem Wójt dla przypomnienia Radnym przedstawił fragment uchwały IX/71/99 Rady Gminy Luzino z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, cyt. „par. 1 Wnioski i materiały planistyczne o dofinansowanie zadań z budżetu gminy przyjmowane będą do dnia 25 września i ewidencjonowane przez Wójta. Zaewidencjonowane wnioski inwestycyjne Wójt przekazuje do 30 września Radzie Gminy.” „Co myśmy dokonali.” „Rada Gminy do 15 października wskazuje Wójtowi Gminy wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym, opracowany na podstawie wieloletnich planów inwestycyjnych i złożonych wniosków.” Powiedział, cyt. „zrealizowałem tylko to, co jest w uchwale, o tym jak przygotowuje się budżet i nie przekroczyłem programu, który przyjęła Komisja.
3. radnego K. Bober, w temacie stopki redakcyjnej Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy. Wójt wystąpił z sugestią do Radnych o zmianę uchwały w sprawie wydawania Biuletynu. Następnie ustosunkował się do słów: „śpiących pracowników samorządowych” na fotografii. Cytuję „Andrzej Stenka ręką coś wyciera, ale każdy na zdjęciu zobaczy to co chce zobaczyć.” Cyt. „Po prostu ktoś patrzył na zdjęcie inaczej. Faktycznie można się różnych rzeczy domyślić. Kwestia spojrzenia na zdjęcie może być humorystyczna, złośliwa a można nad tym przejść obojętnie. Na czołowym miejscu fotografii jest Przewodniczący Rady Gminy, vice Przewodniczący i gość honorowy, którym wtedy był Pan Komendant Cezary Tatarczuk. Tutaj nie widać, żeby ktoś przysypiał, ale jeśli ktoś by chciał, to się dopatrzy takiej złośliwości. Myślę, że takie rzeczy będą się zdarzały, bo każdy patrzy inaczej.”
4. radnego W. Zaczek. Wójt Gminy utożsamiał się z propozycją Radnego W. Zaczek dotyczącą wyłączania telefonów komórkowych na posiedzeniach Rady, ponieważ przeszkadzają one w prowadzeniu obrad.
5. radnej G. Kasprzyk, a przede wszystkim do twierdzenia, że w Biuletynie Informacyjnym, cyt. „manipuluję świadomie wyborców dbając o własne interesy. Ja do tej pory nie pisałem żadnego artykułu, tylko przekazywałem materiał, który przedstawiałem na sesji, czyli informację z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. Bardzo się cieszę, że manipuluję nie pisząc. Nikt z Radnych na sesji nie zarzucił mi, że manipuluję informacją z działalności, w okresie międzysesyjnym.” Tylko w jednym przypadku „wypadło słowo Pana Edmunda Słowi, dlatego dzisiaj pisałem, żeby organizatorzy dożynek w Robakowie przekazali jakiś artykuł do prasy. Fajna rzecz, szczytny cel tylko należy chwalić” takie przedsięwzięcia. Wójt stwierdził, że bardzo wielu mieszkańców chwali nasz Biuletyn. Dopytują się kiedy będzie kolejny numer Biuletynu. Ekspedientki w sklepach proszą o dowiezienie im jeszcze więcej egzemplarzy, ponieważ szybko rozchodzą się. Bardzo też chwalą zamieszczone zdjęcia. Cyt. „Pewnie, że nie wszystkim to może się podobać ale zawsze jest tak, że część jest obojętna, część chwali a część gani. Nie pisałem żadnego artykułu ale manipuluję. Mam ogromną siłę perswazji.” Potem odniósł się do błędów. Powiedział, cyt. „jeżeli się zdarzają, to je trzeba będzie wyeliminować. Każdemu może się to zdarzyć. Jeżeli ktoś bardzo chce, bardzo chce znaleźć coś negatywnego, to znajdzie, bo nawet po artykule p. F. Okuń pod redakcją - zaczarowaną - „Krąg” mieszkańcy zwrócili się do mnie i byli oburzeni dlaczego p. F. Okuń obraża mnie i Księdza Proboszcza, sugerując jakieś potajemne spotkania, nie wiadomo w jakim towarzystwie i co tam spożywają. Ja mówiłem, że czytałem ten artykuł ale nie doczytałem się takich rzeczy. Ale to tylko świadczy o tym, że każdy czyta trochę inaczej. Może się doszukać, wręcz obraźliwych słów też w innych gazetkach, takich jak „Krąg”. Chodziło o rozprawę między Wójtem, Panem a Plebanem.
6. sołtysa wsi Dąbrówka – B. Nadolskiego. Powiedział, że Urząd Gminy zgłosił wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie o wycięcie krzaków i drzew przy skrzyżowaniu głównym w Robakowie. Cyt. „Niestety procedura ta jest długa”. Wójt zobowiązał się do wystosowania pisma, które będzie poparte opinią policji, iż nie ma widoczności na tym odcinku i, że zagraża to bezpieczeństwu.
7. sołtysa wsi Kochanowo i Radnego R. Groth. Wójt zobowiązał się do zaproszenia Pana Nowaka na wyremontowaną drogę w Kochanowie, aby zobaczył jak ona została zrobiona oraz podjął decyzję o jej naprawie a przede wszystkim do doprowadzenia jej do używalności.
8. mieszkańca Luzina – F. Okuń, a przede wszystkim do sugestii nowelizacji regulaminu dotyczącego przyznawania nagród Rady Gminy dla uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i posiadają jeszcze inne osiągnięcia. Wójt powiedział, że regulamin dotyczący przyznawania nagród, był przedmiotem obrad Komisji. Po dłuższej dyskusji Komisja ustaliła, że nie będzie go zmieniać. Podjęła wniosek o zwiększenie kwoty na przyznanie nagród Rady Gminy. Uchwała nie reguluje spraw w zakresie stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Potem Wójt odniósł do kwestii udzielenia pomocy osobie, która mając dwa samochody, wykazała dochód 300 zł. Powiedział, że pomoc tej osobie nie została udzielona. Dostała decyzję odmowną. Potem Wójt przedstawił krótką informację dotyczącą funkcjonowania opieki społecznej.

Ad.16.
Wolne wnioski i informacje.
1. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poinformował Radę Gminy, że „do obecnej chwili nie przybył na sesję Radny Stanisław Cejrowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w związku z powyższym punkt 8 i 9 dzisiejszego posiedzenia nie zostanie rozpatrzony. Stąd tematy te trzeba przełożyć na następne posiedzenie Rady, które planuje się na początek grudnia bieżącego roku”. Wskazał, że Radny swojej nieobecności nie usprawiedliwił, jednak z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej wynikło, że jest na spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji i nie może być fizycznie obecny na sesji.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał pytanie: jak długo będziemy czekać na wycięcie drzew przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie?
3. Wójt Gminy – J. Wejer oznajmił, że pytanie Radnego skieruje do zarządcy drogi. Według wypowiedzi przedstawicieli Zarządu Dróg, drzew nie można wycinać w okresie wegetacji. Wójt obiecał, że doprowadzi do spotkania szefów drogówki w terenie i porozmawia z nimi na temat wycięcia trzech drzew w Robakowie i dwóch drzew w Wyszecinie, na które są decyzje.
4. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober odniósł się do zamieszczonego zdjęcia w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy. Oznajmił, że tę sprawę potraktował humorystycznie. Uważał, że można było zamieścić inną fotografię. Zadał pytanie: czy w Biurze Rady Gminy będą do wglądu wszystkie wnioski jaki zostały zgłoszone do budżetu na rok 2004?
5. Skarbnik Gminy – M. Stolc udzieliła odpowiedzi. Powiedziała, że z zgodnie z procedurą uchwalania budżetu oryginały wniosków trafiły do niej, jako skarbnika gminy zaś kserokopię wniosków otrzymał Wójt i zastępca Wójta oraz sekretariat (do wglądu dla wszystkich zainteresowanych). Powiedziała też, cyt. „wnioski można skserować i przekazać do biura Rady, nic nie stoi na przeszkodzie.”
6. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy K. Bober przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące realizacji dzisiejszego porządku obrad. Według Radnego tematy wpisane do porządku obrad powinne być zrealizowane. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na sesji, sprawozdanie, czy informacje powinien przedstawić jego zastępca lub członek Komisji. Następnie Radny poprosił o zamieszczenie rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2004 w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy, by mieszkańcy mogli się z nim zapoznać.
7. Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz podzielał sugestię przedmówcy dotyczącą zamieszczenia rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2004 w Biuletynie.
8. Radny E. Słowi zwrócił się do Wójta z zapytaniem: co stoi na przeszkodzie, aby zamieścić wszystkie wnioski zgłoszone przez Radnych w Biuletynie?
9. Skarbnik Gminy – M. Stolc powiedziała, że jest to niemożliwe, z uwagi na ilość wniosków. Oznajmiła, że skoroszyt zawiera 80 wniosków.
10. Radna G. Kasprzyk przedstawiła swoje wątpliwości dotyczące wypowiedzi Wójta. Zadała pytanie Wójtowi w sprawie realizacji pozostałych wniosków, które złożyła w punkcie: „interpelacje i wnioski radnych”. Cyt. „Pytałam, co z wszystkimi pozostałymi wnioskami.” Poprosiła Wójta o ustosunkowanie się do tego pytania. Potem odniosła się do słów Wójta: „ścierniska i San Francisco”. Cyt. „Panie Wójcie ja myślę, że ja tą część wypowiedzi Pana w ogóle powinnam zignorować. Nie będę w ogóle na ten temat się wypowiadała, ponieważ ona świadczy o leperowskim stylu polityki, który Pan uprawia. Tak można to nazwać po imieniu.”
11. Wójt Gminy – J. Wejer – cyt. „Ja myślę, że powiedziałem dosyć delikatnie. Jeżeli chce Pani wrócić do swojej interpelacji. Powiedziałem, że realizowałem to, co uchwaliła Rada Gminy w czerwcu. Powiedziałem też o kwocie, że nie 214.000 zł a 80.000 zł. W budżecie gminy mamy 135.000 zł. Gdyby Pani czytała materiały i zapoznawała się z uchwałami, które są tutaj na tej sali podejmowane, to Pani by wiedziała, skąd Wójt Gminy Luzino wziął pieniądze na budowę sali gimnastycznej i kiedy Rada Gminy podjęła taką decyzję. Nie zadawałaby Pani takich pytań: skąd i dlaczego Wójt znalazł 214.000 zł? Dokładnie przegłosowaliśmy taki wniosek. Dokładnie sobie wyjaśniliśmy skąd są pieniądze. Można odszukać w protokołach.” Wójt odniósł się do twierdzenia: „prowadzenia polityki w stylu leperowskigo”. Cyt. „Mówię, gdyby Pani Radna zapoznawała się z materiałami, które tu na sesji głosujemy, to Pani by takiego pytania nie zadawała, bo Pani też nad tym wnioskiem głosowała „za”, bo było 13 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”. Wójt zajął stanowisko w sprawie realizacji wniosków pozostałych - nieinwestycyjnych. Cyt. „Są to wnioski, które mogą w zależności od środków i celu zostać ujęte w środkach bieżących, czy to będzie dotyczyło remontów dróg, czy to będzie dotyczyło budowy wodociągu, czy budowy krótszych odcinków sieci wodociągowych. Sprawy te zostaną omówione na posiedzeniu Rady. Określone zostaną zadania ważne i mniej ważne, które będą realizowane. Nie wiem, czy wszystkie Pani zadania, trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, zostaną zrealizowane, bo też będziemy głównie szukać środków na inwestycje.” Wójt powiedział też, cyt. „tutaj nic nigdy nie ukrywałem i nie będę ukrywał, natomiast na dzień dzisiejszy były tylko i wyłącznie rozpatrywane wnioski inwestycyjne, bo one są podstawą do zaplanowania budżetu na przyszły rok.” Wójt odniósł się do sugestii, cyt. „że Wójt i Przewodniczący Rady Gminy jest antyklerykiem”. Stwierdził, że wybiera się z Przewodniczącym Rady Gminy do Księdza Proboszcza w sprawie obchodów Święta 11 Listopada, to ośmieli się zadać pytanie: cyt. „czy artykuł, który się ukazał z dożynek jest antyklerykalny? Jeżeli chodzi o rozmowy pomiędzy Wójtem, Panem a Plebanem, czy Ksiądz Proboszcz czuje się obrażony? Na pewno tę informację Państwu przekażę na najbliższej sesji.”
12. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Panie Wójcie, Pan jest specjalistą od przekręcania, od odwracania kota ogonem, o tym się już zdążyłam przekonać niejednokrotnie. Dzisiaj również. Ja nie powiedziałam, że artykuł jest antyklerykalny. Ja powiedziałam, że utwór jest antyklerykalny. I utwór jest antyklerykalny. Utwór, Panie Wójcie. Bardzo bym prosiła, żeby Pan się ustosunkowywał do tego, o co ja Pana pytam, a nie do tego, co Pan chce tutaj Radnym, czy pod moim adresem złośliwego powiedzieć. Ja pytałam skąd się konkretnie znalazły 214.000 zł, czyli została określona suma tych oszczędności, bo przecież z budżetami w gminach z reguły jest tak, że trudno zaoszczędzić złotówkę a co dopiero 214.000 zł. I pytałam też, o to dlaczego my jako Radni dowiadujemy się o tym z prasy a nie dowiadujemy się na odpowiednich Komisjach. Komisje odbyły się dwa tygodnie temu, tydzień temu i można było na tych Komisjach wspomnieć, że kwota 214.000 zł została przeznaczona na budowę szkoły. Zresztą ja się z tego naprawdę bardzo cieszę, bo jestem za tym, żeby to się tam nie marnowało, bo się pięć lat to marnuje, fundamenty zostały zalane i teraz to już na pewno będzie wymagało jakieś renowacji, to o to mi chodziło. Jeżeli chodzi o wnioski, które pytałam, to ja się ustosunkowałam do tego, że moim zdaniem budżet nie składa się tylko z wniosków inwestycyjnych. Budżet składa się z wielu innych wniosków. I dlaczego zostało nam narzucone dyskutowanie i przekazywanie przez Radnego wyłącznie wniosków inwestycyjnych.”
13. Wójt Gminy – Jarosław Wejer zabrał głos i jeszcze raz dokładnie wyjaśnił sprawę tworzenia budżetu gminy w oparciu o procedurę opracowywania i uchwalania budżetu gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, którą przyjęła Rada Gminy w formie uchwały nr IX/71/99 w dniu 27 sierpnia 1999 roku, która jest nadal obowiązująca. Obowiązuje Wójta i wszystkich Radnych. Powiedział, że jeżeli Radni chcą ją zmienić, to mogą to uczynić tylko w formie uchwały. Cyt. „Na dzień dzisiejszy procedura uchwalania przewidywała tylko i wyłącznie wykaz wniosków inwestycyjnych z taką degradacją jak tu określiliśmy i to zrealizowałem a zrealizowała to również Rada Gminy. Nikogo do niczego nie zmuszałem, po prostu taka jest procedura, która została przyjęta przez Radę Gminy, jeżeli ktoś chce tą procedurę zmienić, to należy zmienić uchwałę Rady Gminy, innej możliwości nie ma. Po raz kolejny powtarzam, nie znaleźliśmy 214.000 zł, gdyby Pani czytała uchwałę z 5 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy, to znalazła by Pani tam kwotę 135.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Kębłowie. Kwota 214.000 zł, to jest kwota, z przetargu na wykonanie całego zadania. Myśmy na Komisjach Rady, w tym na Komisji Gospodarczej i Samorządu, i bodajże Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, jeszcze w czerwcu rozmawiali, to jest w protokołach. Komisja Gospodarcza i Samorządu w dniu 10 czerwca 2003 r. podjęła jednogłośnie wniosek „po przeanalizowaniu sprawozdania za I półrocze 2003 roku, przeznaczyć ok. 150.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Kębłowie, aby można było rozpocząć procedurę przetargową a prace podjąć po sesji sierpniowej. Wniosek ten został zaakceptowany, przegłosowany i przyjęty na sesji Rady Gminy, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. Wcześniej rozmawiano o kanalizacji sanitarnej, która miała być wykonywana w ramach programu SAPARD. Według prognozy miała to być inwestycja droga, ale po przetargu okazało się, że pochłonie mniej środków finansowych. O tej sprawie rozmawiano w kwietniu, w maju bodajże na sesji. Ktoś zadał pytanie: co z tymi pieniędzmi, które mieliśmy wydać na kanalizację? Odpowiedź była prosta, wrócą do budżetu, będą mogły zasilić kolejne inwestycje, które wskaże Rada Gminy. Nie wyczarowałem tych pieniędzy aczkolwiek chciałbym mieć jeszcze 214.000 zł na dodatkowe inwestycje, aczkolwiek mówimy w tej chwili wyłącznie o dodatkowych środkach w wysokości 80.000 zł, trzeba zapewnić jeszcze środki finansowe na obsługę inspektora nadzoru. Pani jako Radna powinna wiedzieć i nie dopytywać się skąd wzięło się 214.000 zł, ewentualnie dopytać się o kwotę 80.000 zł. Dlatego trzeba słuchać, czytać a szczególnie czytać wnioski, które Rada Gminy przegłosowuje.”
14. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Jeżeli ja umiem czytać, bo są Radni, proszę bardzo „Oszczędności na salę”. Powiem krótko, dla mnie różnica jest ogromna, pomiędzy przeznaczeniem lub wprowadzeniem jakieś kwoty do realizacji w budżecie a znalezieniem oszczędności. Jeżeli Pan, Panie Wójcie tej różnicy nie widzi to, to jest po prostu smutna polityczna rzeczywistość. Dziękuję bardzo”.
15. Wójt Gminy -J. Wejer, cyt. „Zaoszczędziliśmy pieniądze na budowie sieci kanalizacyjnej na ul. Tartacznej, ul. Polnej, ul. Mickiewicza i ulic przyległych. Inwestycja miała kosztować ponad 600.000 zł a kosztowała znacznie mniej, a więc to są pieniądze zaoszczędzone.”
16. Skarbnik Gminy – M. Stolc przedstawiła dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zwrotu pieniędzy z SAPARDu. Powiedziała, cyt. „Gmina złożyła wniosek do Agencji natomiast jego realizacja może wystąpić w terminie późniejszym. Może być taka sytuacja, że te środki do nas wrócą w miesiącu styczniu przyszłego roku ale, nie zakładamy tego. Wtedy podział tych środków nastąpi jeszcze w budżecie tegorocznym, z czego zostaną różnice przekazane na tę rozbudowywaną salę w Kębłowie, natomiast gdyby te środki wróciły w miesiącu styczniu, to też jesteśmy zabezpieczeni, wówczas powstaną tzw. wolne środki, które zostaną na ten cel włączone w roku 2004 wynikające ze zwrotu tych środków. Umowa z wykonawcą jest tak sprecyzowana, że w tej chwili będziemy płacili taką ilość, którą mamy zabezpieczoną w budżecie gminy na ten rok 2003, zadanie zrealizowane do końca roku a płatność do końca stycznia przyszłego 2004 roku.”
17. Radna G. Kasprzyk cyt. „Chciałam jeszcze dodać do tej swojej wypowiedzi, bo Wójt tak podkreślał, że Pani Radna głosowała, a Pani Radna to, a Pani Radna tamto. Tak Pani Radna głosowała, bo czemu niby Pani Radna nie miała głosować, kiedy Pani Radna jest za rozbudową szkoły w Kębłowie i Pani Radna będzie głosowała nawet jakby się miało znaleźć jeszcze 10.000 zł takich oszczędności do końca roku, to również będę „za” przeznaczeniem ich na rozbudowę szkoły w Kębłowie, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, Panie Wójcie.”
18. Sołtys wsi Luzino – Z. Brzeziński poprosił Wójta, aby przy wycinaniu drzew w Robakowie usunąć jednocześnie nierówności występujące w asfalcie. Wystąpił z sugestią uregulowania tematu bezpańskich psów w regulaminie utrzymywania porządku i czystości na terenie gminy. Poprosił Wójta, aby zwrócił uwagę Dyrekcji PKS o naprawienie autobusów linii „L” celem zlikwidowania „pisku” przy hamowaniu i zatrzymywaniu się przy przystankach.
19. Wójt Gminy – J. Wejer podał informacyjnie Radnym, że na wniosek mieszkańców przeprowadził rozmowy z przedstawicielami PKS w sprawie zaniechania „pisku” przez autobusy. Według ich relacji, niektóre autobusy były wyposażone w klocki hamulcowe z nieodpowiedniego materiału. Sytuacja ta miała ulec zmianie. W związku ze zgłoszeniem sprawy przez Sołtysa, Wójt zobowiązał się do przeprowadzenia ponownej rozmowy z Dyrekcją PKS w w/w temacie.
20. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy K. Bober wystąpił z sugestią, aby regulamin dotyczący szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Luzino, poszerzyć o ustawę o ochronie zwierząt.
21. Radna G. Kasprzyk - poprosiła Radnych, aby przekazali dzisiejszą dietę na pokrycie kosztów związanych z zakupem dzwonu do parafii p.w. M. Boskiej Różańcowej w Luzinie. Nadmieniła m.in. że zgodnie z informacją Sołtysa brakuje jeszcze ok. 6.000 zł.
22. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podziękował Radnej za ponowienie apelu. Oznajmił, że z takim apelem wystąpił do Radnych na sesji czerwcowej. Niemniej jednak decyzja o jej przekazaniu należy do Radnego i zależy od jego osobistej dobrej woli.
23. Radna M. Sicha podała informacyjnie Radnym, że „Komitet Ratowania Zdrowia E. Gruba” zebrał kwotę 20.000 zł. Zakupiono pompę insulinową. W dniu 16 października 2003 r. o godz. 14.00 w Ośrodku Zdrowia w Luzinie nastąpi uroczyste przekazanie jej chorej dziewczynce – E. Gruba.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.17.
Zgodnie z par. 34 regulaminu Rady Gminy – Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zakończył obrady IX sesji wypowiadając tradycyjną regułę: „zamykam IX sesję Rady Gminy Luzino”. Obrady zakończyły się o godz. 16.40.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w dokumentacji Rady Gminy zaś drugi otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.

Protokół nr IX/2003
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 15 października 2003 r.

Listy obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 sierpnia 2003 roku.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o pracach Wójta Gminy Luzino.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski zaproszonych gości.
7. Głos publiczności.
8. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wniosków i wytycznych Komisji oraz Rady Gminy.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2003 roku.
10. Podjęcie stanowiska w sprawie ustalenia rzeczowego wykazu inwestycji gminnych na rok 2004.
11. Informacja o działalności Hospicjum.
12. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
13. Wybory ławników
a) przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych;
b) powołanie Komisji mandatowej i skrutacyjnej (zgłaszanie kandydatów, głosowanie składu Komisji i ukonstytuowanie się Komisji);
c) głosowanie tajne (przeprowadza Komisja skrutacyjna);
d) ogłoszenie wyników (przedstawia przewodniczący Komisji skrutacyjnej);
e) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) sprzedaży nieruchomości – działki nr 205/4 w Sychowie;
c) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży dz. nr 205/4 w Sychowie;
d) zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino;
e) przystąpienia Gminy Luzino do Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”;
f) szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino;
g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1199/14), w gminie Luzino;
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1180, 1181, cz. 1178), w gminie Luzino;
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 636/5), w gminie Luzino;
j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1184), w gminie Luzino;
k) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1281/1, 1281/2), w gminie Luzino;
l) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 822/27; 822/28; 822/29; 822/30; 822/31; 822/32; 822/33; 822/34; 822/36; 822/37; 822/38), w gminie Luzino;
m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 475/4 ), w gminie Luzino;
n) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 241) oraz Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ ( działka nr cz. 233), w gminie Luzino;
o) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 431/3), w gminie Luzino;
p) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 435), w gminie Luzino;
q) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 434/2), w gminie Luzino;
r) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 330/3), w gminie Luzino;
s) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 332/2), w gminie Luzino;
t) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 380/34), w gminie Luzino;
u) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 450), w gminie Luzino;
v) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 510/1, 510/2;510/3; 510/4; 512; 513; 514/1; 514/2; 514/3; 514/4; 515/1; 515/2; 515/3; 515/4; 516; 517; 518/1; 518/2; 519/9; 519/7; 522/2; 527/12), w gminie Luzino;
w) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr 661, 662, 663; 664; 665, 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673;674; 675; 676; 677; 678; 679; 680, 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 286/14; 286/15; 286/16; 286/11), w gminie Luzino;
x) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ (działka nr cz. 258), w gminie Luzino;
y) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ (działka nr cz.281/2), w gminie Luzino;
z) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz.57/3 i cz. 57/4), w gminie Luzino;
aa) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6), w gminie Luzino;
bb) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6), w gminie Luzino;
cc) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 36/32), w gminie Luzino;
dd) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr 36/45), w gminie Luzino;
ee) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 34/7), w gminie Luzino;
ff) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 39/13; 39/14), w gminie Luzino;
gg) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działka nr 210/10), w gminie Luzino;
hh) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działka nr 225/1), w gminie Luzino;
ii) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działki nr cz. 21 i cz. 22), w gminie Luzino;
jj) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 48/3, po wtórnym podziale: 48/4; 48/5 i 48/6), w gminie Luzino;
kk) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr cz. 164/8), w gminie Luzino;
ll) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tępcz (działka nr cz. 20/1), w gminie Luzino;
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie sesji.

Ad.1.
Zgodnie z par. 20 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz otworzył IX sesję Rady Gminy. Przywitał Radnych i gości: Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Sekretarza Gminy – Marzenę Meyer, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, inspektora ds. planowania przestrzennego - Małgorzatę Ossowską, inspektora gminnego – Stefanię Sirocką, sołtysa wsi Luzino – Zygmunta Brzezińskiego, sołtysa wsi Robakowo – Marzenę Pallach, sołtysa wsi Dąbrówka – Bronisława Nadolskiego, sołtysa wsi Milwino – Jana Lewińskiego, sołtysa wsi Kębłowo – Piotra Michałek, sołtysa wsi Kochanowo – Roberta Gurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał również bardzo serdecznie przedstawicieli lokalnych kół partyjnych, organizacji społecznych działających na terenie gminy oraz mieszkańców gminy.
W sesji udział wzięło 14 radnych, co stanowi 93,3 % ustawowego składu Rady Gminy i upoważnia do podejmowania uchwał i innych aktów prawnych przewidzianych przepisami prawa. W posiedzeniu nie uczestniczył radny Stanisław Cejrowski, który nie usprawiedliwił swojej nieobecności.
Obrady rozpoczęły się o godz. 10.15 a zakończyły 16.40.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał proponowany porządek obrad IX sesji, następnie zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby wnieść do zaproponowanego porządku obrad jakieś inne propozycje?
Głos zabrali:
1. Wójt Gminy – J. Wejer, który wystąpił z wnioskiem o zmianę proponowanego porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku punktu:
a) „14.f” – o treści: podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino, z uwagi na brak opinii Sanepidu.
b) „14.z.” – o treści: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo ( działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4), w gminie Luzino, z uwagi na zgłoszony wniosek indywidualny radnego, o ponowne przekonsultowanie tego tematu z właścicielem nieruchomości, w celu przesunięcia zaplanowanej drogi wjazdowej na pozostałą część łąki, (bliżej rowu melioracyjnego), aby w przyszłości nie było problemów z jego konserwacją.
2. Radny Włodzimierz Zaczek utożsamiał się z wnioskiem Wójta Gminy w sprawie wykreślenia z porządku obrad tematu: „podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino”. Uważał, że projekt regulaminu trzeba dopracować, z uwagi na to że nakłada się wiele obowiązków dla mieszkańców gminy.
W związku z wyżej zgłoszonymi propozycjami Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Zadał pytania:
- Kto z Pań i Panów Radnych jest za wykreśleniem z proponowanego porządku obrad punktu - „14.f.” – podjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino? Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek jednogłośnie.
- Kto z Pań i Panów Radnych jest za wykreśleniem z proponowanego porządku obrad punktu „14.z.” – podjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4), w gminie Luzino? Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek jednogłośnie.
- Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad wraz z przyjętymi wyżej wymienionymi wnioskami? Radni w głosowaniu jawnym przyjęli zaproponowany porządek obrad IX sesji Rady Gminy jednogłośnie.
Ad.1.c.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi do protokołu nr VIII/2003 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 28 sierpnia 2003 roku?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 28 sierpnia 2003 roku?
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr VIII/2003 z sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2003 roku jednogłośnie.

Ad.2.
Zgodnie z par. 23 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy i przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz przedstawił informację o działaniach jakie podejmował w okresie międzysesyjnym. Cyt. „Dnia 31 sierpnia 2003 roku odbyły się dożynki gminne, które tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną za plony. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tych dożynek na czele z Panem Wójtem – gratuluję organizacji i dobrej zabawy. Dnia 1 września 2003 roku uczestniczyłem w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. W tej szkole również w miesiącu wrześniu uczestniczyłem w ślubowaniu uczniów klas pierwszych, jak również miałem zaszczyt poprowadzić w klasie szóstej – lekcję wychowania obywatelskiego, poświęconą organizacji, pracy i zadaniom Rady Gminy jako organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego.
Dnia 13 września 2003 roku uczestniczyłem w dożynkach wiejskich w Robakowie, organizowanych przez radnego Edmunda Słowi, sołtysa Marzenę Pallach oraz Radą Sołecką. Na tych dożynkach zbierane były pieniądze na zakup pompy insulinowej dla Emilii Gruba. W sumie zebrano 5.000 złotych, za co organizatorom i wszystkim osobom dobrej woli – składam podziękowanie.
Dnia 27 września 2003 roku odbyły się obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Sychowie. Podczas tej uroczystości o charakterze patriotycznym, uczestnikom zostały przypomniane dzieje patrona tej szkoły.
Dnia 13 października 2003 roku wspólnie z Panem Wójtem uczestniczyłem w spotkaniu z w-ce Marszałkiem Donaldem Tusk, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Spotkanie było poświecone omówieniu nowej ustawy o finansach publicznych. Dnia 13 października 2003 roku uczestniczyłem w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum, natomiast dnia 14 października 2003 roku w Szkole Podstawowej w Kębłowie.”
Przewodniczący Rady zapoznał Radnych z tekstem:
1. interpelacji radnego Jana Krauze w sprawie regulacji granic drogi powiatowej – Barłomino – Milwino i Barłomino – Luzino w kierunku ul. Długiej.
2. stanowiska Konferencji Samorządowej Platformy Obywatelskiej w sprawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 20 września 2003 roku.
3. wniosku mieszkańców budynku przy ul. Szkolnej 11 w Luzinie w sprawie umożliwienia wykupu lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem do tego budynku.
4. pisma M. Dąbek w sprawie wykupu użytkowanego lokalu mieszkalnego oraz strychu w budynku po byłej szkole w Milwinie.
5. faksu Gazety Wyborczej w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do „Leksykonu Gmin Województwa Pomorskiego”.
6. pisma Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie, w sprawie dofinansowania sekcji piłki nożnej GKS Luzino o kwotę 2.500 zł. (Przewodniczący podał informacyjnie Radnym koszty meczu wyjazdowego, które na dzień dzisiejszy wynoszą 400 PLN, w tym mieści się opłata sędziowania meczu - 300 PLN i koszty wyjazdu 100 PLN).
Teksty pism, o których mowa wyżej w załączeniu.

Ad.3.
Zgodnie z par. 23 ust.3 regulaminu Rady Gminy i zatwierdzonym porządkiem obrad, Wójt Gminy – Jarosław Wejer przedstawił informację o pracach Wójta Gminy Luzino za okres od 28.08.2003 r. do 15.10.2003 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wójt poinformował Radnych, że w wyżej przedstawionej informacji nie ujął danych na temat dożynek gminnych, z uwagi na to, że ukazały się artykuły i fotografie z tej uroczystości w ostatnim numerze Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy.
Głos w dyskusji zabrała Radna G. Kasprzyk, która poprosiła Wójta Gminy, aby w swojej informacji napisał, że uroczystość w Robakowie należała do bardzo udanych i, że podczas tej imprezy mieszkańcy zebrali bardzo wysoką kwotę, którą przeznaczyli na „Komitet Ratowania Zdrowia Emilii Gruba”.
Wójt Gminy - J. Wejer poinformował Radną, że w swojej informacji dopisze, że uroczystość w Robakowie była bardzo dobrze zorganizowana i bardzo udana. Podał informacyjnie Radnym, że poprosił organizatorów imprezy w Robakowie, aby dali fotografie i informację o tej uroczystości a przede wszystkim, by podali jaką kwotę zebrali i nazwiska osób, które były bardzo zaangażowane w organizację tej imprezy.
Zastępca Wójta Gminy – A. Stenka zapoznał Radę Gminy z informacją o przetargach, które odbyły się w okresie sprawozdawczym, tj. odbył się przetarg na:
a) Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kębłowie – sali gimnastycznej - stanu surowego. Oferty przedłożyły firmy: „EKO-DOM” Zakład Ogólno - Budowlany Koleczkowo i Firma Handlowo – Transportowo - Budowlana „AMBUD” Luzino. Przetarg rozstrzygnięto 08 września 2003 r. Przetarg wygrała firma „EKO-DOM Zakład Ogólno-Budowlany Koleczkowo za kwotę 213.137,23 PLN.
b) Budowę stacji uzdatniania wody w Kębłowie – przebudowę technologii. Oferty przedłożyły firmy: Instalatorstwo Sanitarne, Gazowe i C.O. – S. Richert – Luzino, „HYDROINSTAL” Przedsiębiorstwo Inżynieryjne – Cz. Drewa – Bolszewo i Zakład Usługowy „INSBUD” – Bieszkowice. Komisja przetargowa zapoznała się z ofertami w dniu 23 września 2003 roku. Prace Komisji są w toku. Najkorzystniejszą ofertę złożył „HYDROINSTAL” Przedsiębiorstwo Inżynieryjne – Cz. Drewa z Bolszewa, ponieważ zaoferował wykonanie robót za kwotę 350.000 PLN.
Zastępca Wójta podał informacyjnie, iż rozpisano przetarg na: „zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w Gminie Luzino” na okres trzech lat, aby oferent mógł zainwestować w sprzęt do odśnieżania chodników, by zwróciły się jemu nakłady finansowe na zakupiony sprzęt. Otwarcie ofert nastąpi 15 października 2003 roku o godz. 14.00. Przetarg ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.luzino.pl .
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady przystąpił do omawiania kolejnego tematu.

Ad.4.
Zgodnie z par. 57 ust. 3 regulaminu Rady Gminy Luzino, Przewodniczący Komisji przedstawili informacje i wnioski z ostatnich posiedzeń Komisji. I tak: informacje i wnioski:
I. Komisji Gospodarczej i Samorządu z dnia 8 października 2003 r. przedłożył – Przewodniczący – E. Miotke, cyt. „A. Komisja Gospodarcza i Samorządu zapoznała się z 32 - projektami uchwał dotyczącymi uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Robakowo, Sychowo, Milwino, Wyszecino i Tępcz. Podjęła jednogłośnie wniosek, aby w projekcie budżetu gminy na rok 2004 zabezpieczyć środki finansowe na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino. W związku z czym zaproponowała, aby na następne posiedzenie zostały przygotowane wnioski mieszkańców, (podzielone tematycznie) w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu gminy do opracowania miejscowych planów zagospodarowania.
B. Komisja po zapoznaniu się z terenem budowy centrum Luzina, postanowiła aby w roku 2004 przygotować do sprzedaży 6 działek, które są przeznaczone na cele mieszkaniowe i oznaczone w miejscowym planie symbolem „07” i „05” a środki finansowe pozyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na uzbrojenie w/w terenu. (Komisja w/w wniosek podjęła jednogłośnie). Ponadto Komisja podjęła jednogłośnie wniosek, aby w ramach istniejącego miejscowego planu budowy centrum Luzina, ogłosić konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania architektonicznego tego terenu, w tym planszy z uwzględnieniem elewacji zaplanowanych budynków, wjazdów, ławek itp.
C. Komisja Gospodarcza i Samorządu ustaliła rzeczowy wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004. W związku z czym proponuje:
W DZIALE – DROGI I CHODNIKI następujące zadania:
- kompleksowe utwardzenie ulic, w tym ulicy Brzozowej, Słonecznej, Wschodniej, Kwiatowej, Podgórnej, Łąkowej, Dolnej i Krótkiej;
- odwodnienie ulic Luzina, tj. ul. Konopnickiej, ul. Kopernika i ulic przyległych prowadzących w kierunku ulicy Kościelnej);
- odwodnienie ulicy Piaskowej (przy nieruchomości p. Klein);
- położenie dywanika asfaltowego na ulicy Młyńskiej w Luzinie;
- remont nawierzchni asfaltowej drogi od skrzyżowania do wsi Barłomino (nowy dywanik) - wspólnie z powiatem. (Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie);
- budowa chodników przy ul. J. Wilczka, ul.Ofiar Stutthofu i ul. Robakowskiej;
- dalsza budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie;
- rozpoczęcie budowy chodnika w Milwinie;
- rozpoczęcie budowy chodnika w Zelewie;
- wymiana chodnika przy ul. Młyńskiej;
- remont chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu, na odcinku od GOKu do ul. Narcyzowej (po prawej stronie);
- wykonanie projektów technicznych na budowę chodników w Robakowie, Dąbrówce i Zelewie oraz uregulowanie spraw własnościowych, na tych odcinkach, na których nie są one jeszcze uregulowane, aby prace można było rozpocząć w 2005 roku. (Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
W DZIALE - WODOCIĄGI następujące zadania:
- studnia głębinowa Luzino – 70.000 zł;
- zbiornik wody Luzino – 105.000 zł;
- budowa wodociągu w Wyszecinie do rzeki – 80.000 zł;
- współfinansowanie zadania: „rozbudowa krótszych odcinków sieci wodociągowych – 50.000 zł”. (Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
W DZIALE – KANALIZACJA następujące zadanie:
- budowa kanalizacji II etap II część – 500.000 PLN i przygotowanie projektów technicznych na dalsze etapy budowy sieci sanitarnej. (Komisja przyjęła w/w zadanie jednogłośnie).
W DZIALE – OŚWIATA następujące zadania:
- rozbudowa szkoły w Kębłowie – sali gimnastycznej;
- rozbudowa mini sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie, (wykonanie budowy w stanie surowym zamkniętym);
- kontynuacja rozbudowy Gimnazjum (drugiego etapu - przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę hali widowiskowo-sportowej). (Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
W DZIALE - INWESTYCJE SPORTOWE następujące zadanie:
- wykonanie nowej płyty boiska sportowego w Luzinie. (Komisja przyjęła w/w zadanie jednogłośnie).
W DZIALE – POZOSTAŁE następujące zadania:
- rozpoczęcie realizacji zadania: „Nowe Centrum Luzina”;
- postawienie wiaty autobusowej przy Ośrodku Zdrowia;
(Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
W DZIALE – INNE następujące zadania:
- wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy przy ul. Ofiar Stutthofu 11 i wykonanie elewacji budynku komunalnego gminy – (Policji i Muzeum);
- wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Robakowskiej;
- wykonanie przejścia na ul. Młyńskiej (pawilon „Kaszub” do Państwa Klocka);
- regulacja należności za ziemię pod chodniki;
- zakup pojemników na odpady (plastik, szkło);
- tabliczki z nazwami ulic (ul. Młyńska, ul. Kościelna, ul. Robakowska, ul. Strzebielińska);
- zagospodarowanie terenu po byłej Mleczarni;
- przystosowanie pomieszczeń w budynkach komunalnych w Kochanowie na mieszkania socjalne dla rodzin i jednego pomieszczenia dla sołectwa Kochanowo. (Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
W DZIALE – ZAKUPY INWESTYCYJNE następujące zadania:
- nabycie: 1 szt. - pompy pływakowej, 2 szt. - drabin nasadkowych, 2 szt. - piły motorowe;
- dofinansowanie zakupu mammografu;
- zakup sprzętu dla potrzeb Urzędu Gminy i Rady Gminy;
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino;
- zakup samochodu towarowo-osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy. (Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie).
D. Komisja Gospodarcza... zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2003;
b) sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Sychowie;
c) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży dz. nr 205/4 w Sychowie;
d) stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych;
e) zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino;
f) przystąpienia Gminy Luzino do Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”;
g) szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino.
E. Komisja zapoznała się z:
a) pismem mieszkańców budynku przy ul. Szkolnej 11 w sprawie umożliwienia im wykupu aktualnie zajmowanych mieszkań wraz z przynależnym gruntem. Komisja podjęła jednogłośnie wniosek, aby pismo mieszkańców rozpatrzyć na następnym posiedzeniu Komisji, w odrębnym punkcie porządku obrad i zaprosić zainteresowanych na to posiedzenie.
b) deklaracją Pani M. Dąbek dotyczącą wykupu użytkowanego lokalu mieszkalnego oraz strychu (znajdującego się obok tego mieszkania), w budynku gminnym w Milwinie. Komisja podtrzymała stanowisko poprzedniej Rady Gminy w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w byłej szkole w Milwinie. (Propozycję tę podjęła jednogłośnie).
c) faksem Gazety Wyborczej – Gdynia w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Luzino do „Leksykonu Gmin Województwa Pomorskiego”. Komisja zajęła negatywne stanowisko dotyczące przystąpienia Gminy do w/w Leksykonu.
F. Po zapoznaniu się z nieruchomością Mleczarni i wyjaśnieniami Wójta, w sprawie uregulowania spraw własnościowych, Komisja podjęła jednogłośnie wniosek dotyczący wyrażenia zgody na spłatę należności poniesionych przez Mleczarnię (kwoty 35.000 zł), pod warunkiem, natychmiastowego przekazania całej nieruchomości Gminie.”
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionych informacji i wniosków Komisji Gospodarczej i Samorządu.
II. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 7 października 2003 r. przedstawił przewodniczący – Z. Koszałka, cyt. „1. Zgodnie z planem pracy, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu gościła w Szkole Podstawowej w Barłominie i zapoznała się z jej problemami.
2. Komisja rozpatrzyła wnioski dotyczące przyznania nagród Rady Gminy studentom, uczniom szkół średnich, gimnazjum i szkół podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia, które uzyskali w roku szkolnym 2002/2003. Przyznała nagrody:
 finansowe w wysokości 500 zł (brutto) dla 6 studentów;
 finansowe w wysokości 200 zł (brutto) dla 10 uczniów szkół średnich;
 rzeczowe dla 51 gimnazjalistów i 86 uczniów szkół podstawowych, w tym dla: 8 uczniów ze szkoły w Barłominie, 15 uczniów ze szkoły w Kębłowie, 16 uczniów ze szkoły w Wyszecinie, 12 uczniów ze szkoły w Sychowie i 35 uczniów ze szkoły w Luzinie;
 rzeczowe dla M. Kąkol uczennicy Szkoły Podstawowej w Luzinie, sportowców –„złotej dziesiątki” GKS w Luzinie, Zespołów muzycznych – „Dzieci Świętego Wawrzyńca” i „Przyjaciele” oraz dyplomy dla reprezentantów sołeckich drużyn sportowych.
W związku z czym podjęła jednogłośnie wniosek o zwiększenie w budżecie gminy wydatków w dziale: Oświata i wychowanie, w tym „nagrody z tytułu uzyskania najwyższych wyników w nauce - z kwoty 6.818 zł” do kwoty 12.000 zł.
3. Określiła zadania inwestycyjne do budżetu gminy na rok 2004 w zakresie oświaty, kultury i sportu, tj. zadanie:
a) kontynuacja i dążenie do zakończenia „rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kębłowie – sali gimnastycznej”.
b) rozbudowa mini sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie (w roku 2004 dążyć do wykonania stanu surowego zamkniętego).
c) wykonanie nowej płyty boiska sportowego w Luzinie.
d) po zakończeniu inwestycji w Kębłowie rozpocząć przygotowania do opracowania projektu technicznego budowy pełno-wymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sychowie. W/w zadania przyjęła jednogłośnie.
4. Komisja podjęła stanowisko dotyczące przystąpienia do budowy II etapu gimnazjum, w zakresie budowy sali widowiskowo-sportowej. W związku z czym podjęła wniosek, aby w budżecie roku 2004 przeznaczyć środki finansowe na przystosowanie posiadającego projektu technicznego na budowę sali lub na nabycie nowego projektu, (według przyjętej i ustalonej propozycji przez Komisję, po wizycie w innych gminach, które realizowały podobne inwestycje), oraz na pozwolenie dotyczące budowy tej sali. (Komisja podjęła w/w wniosek jednogłośnie).
5. Komisja Oświaty... zapoznała się z informacją dotyczącą działalności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży przez Gminny Ośrodek Kultury, Gimnazjum i szkoły podstawowe. Podjęła wniosek, aby w roku szkolnym 2004/2005 w Gimnazjum Publicznym wprowadzić dla wszystkich chętnych uczniów naukę drugiego języka obcego w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach kół zainteresowań., 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem wstrzymującym”.
6. Komisja wnioskuje, aby rozpropagować gminną uroczystość sportową - „biegi gminne imieniem Jurka Tarnowskiego” w sołectwach i wśród uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy, by nadać jej charakter masowej imprezy sportowej.
7. Komisja zapoznała się z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad IX sesji Rady Gminy Luzino.”
Wójt Gminy – J. Wejer – zaproponował Radzie Gminy, aby przegłosowała wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dotyczący zwiększenia kwoty przeznaczonej na nagrody dla studentów, uczniów szkół średnich, gimnazjum i szkół podstawowych z tytułu uzyskania najwyższych wyników w nauce - z kwoty 6.818 zł do kwoty 12.000 zł.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Zadał pytanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem wniosku w sprawie zwiększenia w budżecie gminy wydatków w dziale: Oświata i wychowanie, w tym „nagrody z tytułu uzyskania najwyższych wyników w nauce z kwoty 6.818 zł do kwoty 12.000 zł”?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wyżej wymieniony wniosek jednogłośnie.
III. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiła przewodnicząca – M. Licau, cyt. „ I. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą kwot mlecznych, dopłat bezpośrednich i rent strukturalnych oraz możliwości korzystania z funduszu SAPARD przez rolników na zakup sprzętu rolniczego.
2. Komisja zapoznała się z wykazem wniosków inwestycyjnych złożonych do budżetu gminy na rok 2004 przez podmioty określone w uchwale, w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy. Podjęła stanowisko dotyczące ustalenia rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2004, tj. w dziale: „drogi i budowa chodników”:
 kompleksowe utwardzenie ulic – ulicy Brzozowej, Słonecznej, Wschodniej, Kwiatowej, Podgórnej, Łąkowej, Dolnej i Krótkiej;
 kontynuacja budowy chodnika przy ul. Robakowskiej;
 kontynuacja budowy chodnika przy ul. J. Wilczka;
 budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu na odcinkach (od GOKu do ul. Narcyzowej i od cmentarza w kierunku Barłomina);
 budowa chodnika w Milwinie (od remizy OSP do drogi prowadzącej do Hubertówki);
 budowa chodnika w Kębłowie;
 wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zelewie, Robakowie i Dąbrówce oraz rozpoczęcie budowy chodnika w Zelewie (na odcinku od szkoły do sklepu). (Komisja przyjęła wyżej wymienione propozycje, 6 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi się”).
Komisja podjęła kolejny wniosek dotyczący budowy chodników, tj.
 budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu;
 budowa chodnika przy ul. J. Wilczka;
 budowa chodnika przy ul. Robakowskiej;
 rozpoczęcie budowy chodników w Milwinie, Zelewie i Robakowie. (Komisja podjęła w/w propozycje, 3 głosami „za”, 2 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”).
w dziale wodociągi:
- zbiornik wody - 105.000 zł;
- studnia głębinowa Luzino – 70.000 zł;
- budowa wodociągu w Wyszecinie do rzeki – 80.000 zł;
- współfinansowanie zadania: „rozbudowa krótszych odcinków sieci wodociągowych – 50.000 zł”. (Komisja podjęła w/w propozycje jednogłośnie).
w dziale kanalizacja:
- budowa kanalizacji II etap – II część – 500.000 zł;
- wykonanie projektu technicznego na dalsze etapy budowy kanalizacji. (Komisja przyjęła w/w propozycje jednogłośnie).
w dziale oświata:
- rozbudowa szkoły w Kębłowie – sali gimnastycznej;
- modernizacja obiektu sali rekreacyjno-sportowej w Wyszecinie;
- przygotowanie wniosku o pozyskanie środków finansowych z „funduszy strukturalnych” na projekt techniczny, pozwolenie na rozbudowę gimnazjum – II etapu budowy - hali widowiskowo-sportowej, aby inwestycję tę rozpocząć w 2005 roku i zakończyć ją w 2006 roku. ( Komisja przyjęła w/w propozycje jednogłośnie).
w dziale inwestycje sportowe:
- wykonanie nowej płyty boiska sportowego w Luzinie. (Komisja przyjęła tę propozycję jednogłośnie).
w dziale pozostałe:
- postawienie wiaty autobusowej przy ośrodku zdrowia. (Komisja przyjęła tę propozycję jednogłośnie).
w dziale - inne
- wyodrębnić środki finansowe na oświetlenie uliczne;
- zwiększyć środki finansowe na remonty obiektów komunalnych, w tym na przystosowanie pomieszczeń w Kochanowie na mieszkania socjalne, odnowienie elewacji budynku komunalnego, w którym mieści się policja i „muzeum”, wykonanie elewacji budynku UG przy ul. Ofiar Stutthofu11;
- wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Młyńskiej i ul. Robakowskiej;
- wytyczenie gruntów pod chodnik przez całą wieś wzdłuż drogi powiatowej w Robakowie;
- zakup pojemników na odpady (plastik i szkło) – zadanie wykonać z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- oznakowanie ulic (ul. Młyńskiej, Robakowskiej, Kościelnej, Strzebielińskiej);
- regulacja należności za ziemię pod chodniki.
w dziale - zakupy inwestycyjne:
- dofinansowanie zakupu mammografu – 20.000 zł;
- zakup sprzętu dla potrzeb Urzędu Gminy i Rady Gminy – 42.000 zł;
- zakup samochodu towarowo-osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy.
3. Komisja zapoznała się z projektami uchwał, które będą przedmiotem najbliższej sesji Rady Gminy.”
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionych informacji i wniosków.
IV. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 października 2003 r. przedstawiła – M. Sicha, cyt.
„1. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej rozpatrywała wnioski dotyczące przyznania lokali mieszkalnych z zasobów mienia komunalnego gminy. Po zapoznaniu się z warunkami mieszkalnymi i sytuacją materialną rodzin, które złożyły podania, przyznała pomieszczenie - (świetlicę wiejską w Kochanowie) - Państwu Ryż. (Komisja podjęła w/w wniosek jednogłośnie). Podjęła też wniosek dotyczący przygotowania w budynku komunalnym w Kochanowie (tzw. domu pomocy społecznej) drugiego mieszkania dla rodziny wielodzietnej, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”.
2. Komisja analizowała informację dotyczącą działalności Hospicjum.
3. Zapoznała się z wykazem wniosków inwestycyjnych złożonych do budżetu gminy na rok 2004. Podjęła wniosek dotyczący umieszczenia w wykazie zadań inwestycyjnych:
- „dofinansowanie zakupu mammografu do kwoty 20.000 zł, 8 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”;
- dofinansowanie działalności Hospicjum – 3.000 zł, 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”;
Komisja zaproponowała, aby zadanie „wykonanie ogrodzenia przy budynku Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zrealizować w ramach funduszu tejże Komisji. Propozycję tę podjęła jednogłośnie.
4. Komisja upoważniła Wójta Gminy do przeprowadzenia rozmowy z właścicielem nieruchomości PKP w temacie ewentualnego zaadaptowania szaletu kolejowego dla potrzeb publicznych. (Propozycję tę podjęła jednogłośnie). Podjęła wniosek, aby nie finansować ze środków budżetowych roku 2004 zadania: „budowa szaletu publicznego w Luzinie”, 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”.
5. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej zapoznała się z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad IX sesji Rady Gminy Luzino.
6. Komisja poprosiła Kierownika Ośrodka Zdrowia w Luzinie o zamieszczenie w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy podziękowania wszystkim sponsorom za przekazanie środków finansowych na zakup pompy insulinowej dla chorej dziewczynki – E. Gruba.”
Radni Rady Gminy nie zgłosili żadnych pytań do informacji i wniosków Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Ad.5.
W punkcie „interpelacje i wnioski” głos zabrali:
1. Radny W. Zaczek, który zaproponował Radnym, aby złożyli swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące projektu regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Luzino, do Pani Sekretarz w przeciągu 14 dni, by radczyni mogła się do nich ustosunkować, aby Rada Gminy nie podjęła jakiegoś „bubla” z tego względu, że nakłada szereg zadań dla mieszkańców.
2. Radna G. Kasprzyk zwróciła się do Wójta słowami: cyt. „moje pytanie dotyczy kompromitującego artykułu, który ukazał się na łamach - Gryfa Luzińskiego pt. „Oszczędności na salę” a moim zdaniem powinien ukazać się pod tytułem „Wójt i v-ce Wójt w krzakach na budowie w Kębłowie”. Moje pytanie dotyczy oszczędności, bo dziwnym zbiegiem okoliczności Pan Wójt ciągle mówi, że będzie z Panią Skarbnik szukał pieniędzy i cieszymy się, że gdzieś tam te pieniądze się znajdują, ale dziwi mnie bardzo fakt, że znajduje się aż 214.000 zł. Dlaczego my Radni, jeżeli tak ogromna kwota znajduje się oszczędności, dowiadujemy się o tym z prasy a nie bezpośrednio od Wójta. Dlaczego Wójt i v-ce Wójt za nas decydują, na co te pieniądze mają być przeznaczone a nie jak to powinno być, że o tym decydują Radni.” Poprosiła Wójta, aby sprostował zapis w w/w artykule, cyt. „uczniowie będą musieli na salę gimnastyczną poczekać, ponieważ w planie jest budowa drugiego bloku dydaktycznego.” Potem Radna dodała, cyt. „Na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zdecydowano zupełnie coś innego. Kolejne pytanie do Wójta, ponieważ ja w odpowiednim terminie do 25 września 2003 r. złożyłam swoje propozycje do budżetu i na Komisji Gospodarczej i Samorządu, nijako Wójt Gminy wymusił na mnie, tylko dyskusję nad wnioskami dotyczącymi inwestycji. Moim zdaniem budżet nie składa się jedynie i wyłącznie tylko z wniosków inwestycyjnych, ale również składa się z innych wniosków”. Poprosiła Wójta, aby odpowiedział jej na pytanie, cyt. „co z pozostałymi moimi wnioskami i czy one doczekają się realizacji?”
3. Radny K. Bober odniósł się do wniosku radnego W. Zaczek dotyczącego opracowywania regulaminu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Luzino. Stwierdził, że złożył bardzo wiele propozycji, które dotyczyły różnych spraw, m.in. ustawy o ochronie zwierząt. Jednak Radczyni ustosunkowała się tylko do ustawy przywołanej na wstępie projektu uchwały – regulaminu. Podzielał uwagę Radnego W. Zaczek. Uważał, że jest ona jak najbardziej uzasadniona. Wystąpił z sugestią uregulowania w regulaminie tematu wysypiska śmieci. Uważał, że w nim powinna znaleźć się data zamknięcia wysypiska oraz wytyczne dotyczące podjęcia dalszych kroków w celu uruchomienia innego wysypiska lub stworzenia mieszkańcom warunków, żeby mogli wywozić większe śmieci gdzie indziej. Zaznaczył w swojej wypowiedzi, że takie zapisy są zawarte w regulaminach innych gmin. Potem przedstawił spostrzeżenia dotyczące Biuletynu. Na wstępie zaznaczył, że nie będzie odnosił się do artykułu Pana Przewodniczącego Rady. Uważał, że w stopce, która ukazuje się w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy powinny widnieć nazwiska osób, które redagują Biuletyn a nie Rada Gminy. Następnie złożył oświadczenie, żeby dotarło ono do mieszkańców, że w żaden sposób nie uczestniczy w redakcji tego Biuletynu. Powiedział też, cyt. „Ja rozumiem, że dziennikarze łapią polityków na różnych takich psikusach, ale żeby w naszym Biuletynie, który wydaje Rada na pierwszej stronie zamieszczać, jak tu ktoś powiedział „śpiących pracowników samorządowych”, to już jest szczyt. Myślę, że o ile ja w jakiś sposób uczestniczyłem w redagowaniu Biuletynu poprzedniej kadencji, to w tej kadencji, inicjatywa ta stoi po stronie Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy. Myślę, że nad tymi rzeczami trzeba czuwać, chociażby z tego względu, że Biuletyn rozchodzi się w nakładzie 1.900 egzemplarzy i trafia do Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych instytucji”. Zgłosił wniosek, aby słowa „Rada Gminy” zamienić na nazwiska osób, które są odpowiedzialne za wydawanie Biuletynu, bo nie chce ponosić odpowiedzialności za to co się w nim znajduje. Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy sugerował, aby opisywano fotografie zamieszczone w Biuletynie, ponieważ nie stanowią żadnej informacji dla społeczeństwa. Uważał, że Biuletyn powinien ulec radykalnej poprawie. Ustosunkował się do pisma mieszkańców ulicy Szkolnej w Luzinie w sprawie wykupu zajmowanych lokali mieszkalnych. Cyt. „Ja w pełni popieram i będę optował za sprzedażą tego budynku, tak jak powiedziałem na Komisji Gospodarczej i Samorządu, pod jednym warunkiem, że wszyscy mieszkańcy kupią swoje mieszkania tak, żeby Gmina nie musiała wchodzić w żadną wspólnotę mieszkaniową.”
4. Radna G. Kasprzyk zgłosiła wniosek dotyczący zdjęcia z druku i kolportażu Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy w takim wydaniu. Uzasadnienie - Biuletyn Gminny, Rady Gminy nie może być instrumentem Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy, do manipulowania opinią publiczną i wykorzystywaniem do swoich partykularnych interesów i obrażania ludzi. Kontrowersyjny jest bardzo artykuł „Dożynki Gminne 2003”, w którym ja osobiście dopatrzyłam się 20 błędów różnego rodzaju. Nie wiem, czy to jest niechlujstwo, czy to jest nie wiedza, czy to jest tzw. „funkcjonalny analfabetyzm”, który polega na tym, że ktoś po prostu coś pisze i nie rozumie co pisze. Jeżeli ja w tym artykule czytam, że minister sołtys wsi Kochanowo – Robert Gurski, to po prostu, sięga jakiegoś naprawdę zenitu absurdu. Znajduję się tu mnóstwo błędów różnego rodzaju, w tym również błąd ortograficzny. Jest przeprowadzony, nie wiem świadomy, czy nieświadomy, atak na Kościół. Nie będę Państwu dawała wykładu, wszyscy wiedzą, że Mikołaj Rej, który napisał krótką rozprawę na temat Wójta, Pana i Plebana był ustawiony antyklerykalnie i w swoim utworze bardzo atakował Kościół. Jeżeli ktoś myśli, że tę rozprawę napisał wielki piewca przyrody, Jan Kochanowski, to jest w bardzo głębokim błędzie. W tym Biuletynie pisze się, że na festynie odbył się pokaz tańca towarzyskiego i latynoskiego. Nie wiem, widziałam ten pokaz, ale żadnych dzikusów tam tańczących nie widziałam. Zdanie nie zaczyna się od słów: „zapewne, zarówno”. Mogłabym tutaj przetaczać jeszcze długo ale nie będę tego robiła. Podałam kilka przykładów takich na potwierdzenie tego co ja mówię. W takim wydaniu uważam, że Biuletyn nie powinien ukazywać się, ponieważ kompromituje on Gminę i kompromituje nas Radnych, jako tych, którzy w stopce redakcyjnej znajdują się jako wydawcy tego Biuletynu.”

Ad.6.
W temacie: „Wnioski zaproszonych gości” głos zabrali:
1. Sołtys wsi Dąbrówka – B. Nadolski, który ponowił wniosek dotyczący wycięcia krzaków przy głównym skrzyżowaniu dróg: – Dąbrówka – Luzino i Sychowo – Robakowo Skrzyżowanie – Wejherowo w celu zapewnienia bezpiecznej widoczności użytkownikom dróg.
2. Sołtys wsi Kochanowo – R. Gurski zgłosił swoje spostrzeżenia dotyczące remontu drogi w Kochanowie. Uważał, że Zarząd Dróg nieprawidłowo odwodnił tę drogę, ponieważ stała się nieprzejezdna. Potem zgłosił wniosek dotyczący przygotowania pomieszczenia w budynku komunalnym dla potrzeb sołectwa, w celu zorganizowania zebrań wiejskich.
3. Radny R. Groth poparł spostrzeżenia sołtysa wsi Kochanowo dotyczące remontu drogi w Kochanowie. Stwierdził, że Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie nie odpowiednio przeprowadził remont, ponieważ droga jest w ogóle nieprzejezdna.

Ad.7.
„Głos publiczności”
Zgodnie z regulaminem Rady Gminy, prowadzący obrady udzielił głosu mieszkańcowi Luzina – Panu F. Okuń, który poruszył problemy z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 20 sierpnia 2003 roku, dotyczące zmiany regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy uczniom za dobre wyniki w nauce. Potem zadał pytanie Wójtowi, „czy zdemaskowano” oficjalnie osobę, która przedłożyła zaświadczenie, iż zarabia 300 PLN a w rzeczywistości miała inne dochody, ponieważ posiadała dwa samochody? Czy taka osoba była napiętnowana, czy została ukarana, czy odmówiono jej przyznania pomocy?

Ad.8. i 9.
Tematy: „Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wniosków i wytycznych Komisji oraz Rady Gminy” i „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2003 roku”, nie zostały omówione, z uwagi na nieobecność przewodniczącego Komisji.

Ad.10.
Po przeanalizowaniu stanowisk Komisji Rady Gminy w sprawie ustalenia rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych, które są zawarte w punkcie 4 porządku obrad i dyskusji, Radni podjęli jednogłośnie działami niżej podane stanowisko. Cyt. „STANOWISKO RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2003 r. w sprawie ustalenia rzeczowego wykazu inwestycji gminnych na rok 2004.
Na podstawie par. 1 ust. 10 uchwały nr IX/71/99 Rady Gminy Luzino z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Rada Gminy Luzino ustala rzeczowy wykaz inwestycji na 2004 rok, tj.
W DZIALE - DROGI
1. Kompleksowe utwardzenie ulic, w tym ulicy Brzozowej, Słonecznej, Wschodniej, Kwiatowej, Podgórnej, Łąkowej, Dolnej i Krótkiej.
2. Odwodnienie ulic Luzina, tj. ul. Konopnickiej, ul. Kopernika i ulic przyległych prowadzących w kierunku ul. Kościelnej (zgodnie z wykonanym projektem technicznym);
3. Odwodnienie ulicy Piaskowej – wykonanie studni chłonnych, (przy nieruchomości p. Klein );
4. Położenie dywanika asfaltowego na ul. Młyńskiej w Luzinie;
5. Remont nawierzchni asfaltowej drogi od skrzyżowania do wsi Barłomino (nowy dywanik) wspólnie z powiatem.
W DZIALE – CHODNIKI
1. Budowa chodników przy ul. J. Wilczka, ul. Ofiar Stutthofu i ul. Robakowskiej (bez dokonania długości budowy chodnika);
2. Dalsza budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie;
3. Rozpoczęcie budowy chodnika w Milwinie;
4. Rozpoczęcie budowy chodnika w Zelewie;
5. Wymiana chodnika przy ul. Młyńskiej;
6. Remont chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu na odcinku od GOK-u do ul. Narcyzowej (po prawej stronie);
7. Wykonanie projektów technicznych na budowę chodników w Robakowie, Dąbrówce i Zelewie oraz uregulowanie spraw własnościowych na tych odcinkach, na których nie są one jeszcze uregulowane, aby prace można było rozpocząć w 2005 roku.
W DZIALE - WODOCIĄGI
1. budowa studni głębinowej w Luzinie – 70.000 PLN;
2. budowa zbiornika wody w Luzinie – 105.000 PLN;
3. Budowa wodociągu w Wyszecinie do rzeki;
4. Rozbudowa krótszych odcinków sieci wodociągowych.
W DZIALE - KANALIZACJA
1. Budowa kanalizacji II etap II część – 500.000 PLN;
2. Przygotowanie projektów technicznych na dalsze etapy budowy sieci sanitarnej.
W DZIALE - OŚWIATA
1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kębłowie – sali gimnastycznej;
2. Kontynuacja rozbudowy Gimnazjum (drugiego etapu – przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę hali widowiskowo-sportowej);
3. Rozbudowa mini sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie (w 2004 r. wykonanie stanu surowego).
W DZIALE - INWESTYCJE SPORTOWE

1. Wykonanie nowej płyty boiska sportowego w Luzinie.

W DZIALE - POZOSTAŁE
1. Rozpoczęcie realizacji zadania „Nowe centrum Luzina”
2. Postawienie wiaty autobusowej przy ośrodku zdrowia;
3. Wykonanie ogrodzenia przy budynku GKd/sPiRPA ( ze środków GKd/sPiRPA).
W DZIALE – PUNKTY ŚWIETLNE
1. Wyodrębnić środki finansowe na oświetlenie uliczne.
W DZIALE - INNE
1. Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy przy ul. Ofiar Stutthofu 11 i wykonanie elewacji budynku komunalnego gminy, gdzie mieści się Policja i Muzeum;
2. Przystosowanie pomieszczeń w budynkach komunalnych w Kochanowie na: mieszkania socjalne, w tym jednego mieszkania dla rodziny wielodzietnej i jednego pomieszczenia dla potrzeb sołectwa Kochanowo;
3. Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Robakowskiej;
4. Wykonanie przejścia na ul. Młyńskiej (pawilon „Kaszub” do Państwa Klocka);
5. Zakup pojemników na odpady (plastik, szkło – zadanie wykonać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
6. Tabliczki z nazwami ulic (oznakowanie głównych ciągów komunikacyjnych w Luzinie – ul. Młyńskiej, ul. Robakowskiej, ul. Kościelnej i ul. Strzebielińskiej);
7. Regulacja należności za ziemię pod chodniki;
8. Zagospodarowanie terenu po byłej Mleczarni;
9. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino.
W DZIALE – ZAKUPY INWESTYCYJNE
1. Dofinansowanie zakupu mammografu;
2. Zakup sprzętu dla OSP;
3. Zakup sprzętu dla potrzeb Urzędu Gminy i Rady Gminy;
4. Zakup samochodu towarowo-osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy.

Ad.11.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz (w imieniu Przewodniczącej Hospicjum) odczytał Radnym „informację z działalności Hospicjum im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Luzinie”. Informacja w załączeniu.

Ad.12.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z informacją Wojewody Pomorskiego – Jana Ryszarda Kurylczyka, w sprawie oświadczeń majątkowych za rok 2002, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu. Potem przedstawił własną informację jako podmiotu dokonującego analizy oświadczeń majątkowych radnych. Cyt. „Wywiązując się z uprawnień i obowiązków, które nakłada art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Gminy występując w roli podmiotu dokonującego analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Luzino IV kadencji za rok 2002, informuję Radę Gminy, że: wszyscy radni złożyli w terminie oświadczenia majątkowe. W analizowanych oświadczeniach stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. W p. II oświadczenia majątkowego stwierdzono pięć nieprawidłowości dot. braku informacji o posiadanych nieruchomościach objętych numerem w rejestrze ewidencji gruntów oraz dla których założono księgi wieczyste, a które to nieruchomości stanowią składnik majątku odrębnego lub majątku objętego wspólnotą majątkową,
2. W p. II oświadczenia majątkowego stwierdzono w jednym przypadku nieprawidłowości dot. braku informacji o osiąganym przychodzie i dochodzie z prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, na co wskazuje brak w tym miejscu innego zapisu o treści „nie dotyczy”.
3. W p. VI oświadczenia majątkowego stwierdzono w jednym przypadku nieprawidłowości dotyczące braku informacji o prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczych prowadzonej przez Urząd Gminy Luzino.
4. W p. VIII oświadczenia majątkowego stwierdzono w czternastu przypadkach nieprawidłowości dotyczące braku informacji o wszystkich dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskanych z każdego tytułu.
Wszystkie osoby, w których oświadczeniach majątkowych, na podstawie analizy stwierdzono w/w nieprawidłowości, zostały o tym poinformowane.”
Wójt Gminy – J. Wejer odczytał informację na temat analizy oświadczeń majątkowych z-cy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i innych pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta. Informacja w załączeniu. Wójt wystąpił z sugestią, aby Radni przed wypełnieniem kolejnych oświadczeń majątkowych wpisywali wszystkie swoje dochody a jeżeli mają jakieś zapytania, żeby zwrócili się o instruktaż do pracownika biura Rady Gminy, Sekretarza Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.

Ad.13.a.
Opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych przedstawił przewodniczący Zespołu – W. Zaczek. Opinia, o której mowa stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z opinią radcy prawnego dotyczącą udziału radnego w głosowaniu tajnym, jeżeli on sam lub jego małżonka albo małżonek kandyduje na ławnika. Opinia, o której mowa w załączeniu.

Ad.13.b.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego Komisji mandatowej i Komisji skrutacyjnej.
W związku z czym radny W. Zaczek zgłosił kandydaturę radnej G. Kasprzyk, która nie wyraziła zgody na pracę w Komisjach. Radny Z. Koszałka zgłosił kandydaturę radnego K. Herbasz, który wyraził akces pracy w Komisjach. Radna M. Licau zgłosiła kandydatury radnego E. Miotke i radnej Mirosławy Sicha, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisjach.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poprosił Radnych o przyjęcie składu osobowego Komisji mandatowej i Komisji skrutacyjnej. Zadał Radnym pytanie, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania? Z uwagi na brak dyskutantów, zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie wniosek dotyczący przyjęcia składu osobowego Komisji mandatowej i Komisji skrutacyjnej.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli składy osobowe Komisji, 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 2 głosami „wstrzymującymi”. W związku z czym w skład osobowy Komisji mandatowej i Komisji skrutacyjnej weszli: radny Krystian Herbasz, radny Eugeniusz Miotke i radna Mirosława Sicha. Następnie prowadzący obrady poprosił Komisje o ukonstytuowanie się i przedstawienie protokołu Komisji mandatowej.
Po krótkiej przerwie Przewodniczący Komisji mandatowej – E. Miotke odczytał protokół Komisji, cyt. „po sprawdzeniu listy obecności Radnych Rady Gminy Luzino w dniu 15 października 2003 roku na sesji, Komisja stwierdza, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14, co stanowi 93,3 %. Stwierdza się prawomocność obrad.” Protokół Komisji mandatowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
(Radni: G. Kasprzyk i K. Bober nie brali udziału w głosowaniu). (Radni: Z. Koszałka E. Słowi nie uczestniczyli w głosowaniu przy wyborze ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie z uwagi na to, że ich małżonki kandydowały na ławników).

Ad.13.c.d.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej – E. Miotke przystąpił do przeprowadzenia głosowania tajnego. Przedstawił Radnym zasady głosowania celem wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie i ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Nadmienił, że zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 maja 2003 roku, w oparciu o art. 161 par. 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych na kadencję w latach 2004 – 2008, Rada Gminy powinna wybrać do Sądu Okręgowego w Gdańsku 2 ławników, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 ławnika oraz do Sądu Rejonowego w Wejherowie – 2 ławników. Potem Członkowie Komisji skrutacyjnej zgodnie z regulaminem Rady Gminy, rozdali karty do głosowania. Radni w głosowaniu tajnym dokonali wyboru. Następnie Komisja zebrała karty do głosowania i obliczyła głosy. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne oddzielnie dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie i dla wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Ad.13.d.
Po obliczeniu głosów Przewodniczący Komisji skrutacyjnej – E. Miotke przedstawił wyniki głosowania. Zgodnie z protokołami Komisji skrutacyjnej ławnikami Sądu Okręgowego zostali - Dariusz Rompca i Marzena Meyer, z tym że Pani Meyer została wybrana do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ławnikami Sądu Rejonowego w Wejherowie zostały Teresa Koszałka i Halina Szlaga. Protokoły Komisji skrutacyjnej dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie i dla wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku w załączeniu.
Radna G. Kasprzyk poprosiła o zaznaczenie w protokole, iż nie brała udziału w głosowaniu. Potem powiedziała, cyt. „Wieść gminna niosła już te nazwiska wcześniej. Ja żeby nie być gołosłowna, zapisałam te nazwiska przed moim wyjściem z sali: M. Meyer, H. Szlaga, T. Koszałka, D. Rompca. Dlatego ja w farsie, demokratycznej, w takim wydaniu uczestniczyć nie będę, nie mogę, bo uważam, że te osoby powinny być wybrane w demokratycznym wyborze a nie narzuconym przez Platformę Obywatelską.”
Radny W. Zaczek powiedział, cyt. „w woli wyjaśnienia. Klub Nasza Gmina liczy bodajże 11 osób. Normalną praktyką w całym demokratycznym świecie jest to, że Kluby w swoich szeregach ustalają pewne zasady reguły. Jest to normalna praktyka. Nie ma tu żadnego przestępstwa. Przestępstwem natomiast jest to, że jedna osoba, rozpowszechniła te informacje na zewnątrz. To jest przestępstwo wobec Klubu. Ja na najbliższym spotkaniu będę głosował o wykluczenie tej osoby z naszego Klubu.”

Ad.13.e.
Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych. Cyt. „po zasięgnięciu opinii Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych i przeprowadzeniu tajnego głosowania na sesji w dniu 15 października 2003 roku Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: par. 1 - stwierdza się, że na kadencję 2004 – 2008 ławnikiem Sądu Okręgowego w Gdańsku został/ła: Rompca Dariusz zam. Luzino i Meyer Marzena zam. Luzino - (do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). Par. 2 – stwierdza się, że na kadencję 2004 - 2008 ławnikiem Sądu Rejonowego w Wejherowie została: Koszałka Teresa zam. Kębłowo i Szlaga Halina zam. Luzino.” Potem prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem: czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania do w/w projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/71/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. Uchwała, o której mowa w załączeniu.
(Przewodniczący Rady Gminy przekazał przewodniczenie obrad sesji swojemu zastępcy – K. Bober).

Ad.14. a.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. Pani M. Stolc – Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu, tj. zmiany dokonuje się w wyniku:
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2003 rok, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne – 1.200 zł;
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego PROGRAMU ODNOWY WSI na zadania określone w tym programie, m. in. na ustawienie ławek, gazonów, wiaty, ustawienie tablic z nazwami ulic itp. – 11.500 zł.
Ponadto dokonuje się przeniesienia środków finansowych:
- w kwocie 1.000 zł objętych budżetem bieżącym w planie finansowym Rady Sołeckiej w Luzinie, na zadanie inwestycyjne, związane z realizacją „PROGRAMU ODNOWY WSI”,
- w kwocie 500 zł objętych budżetem bieżącym Rady Sołeckiej w Robakowie na realizację zadania inwestycyjnego, dotyczącego ustawienia punktów świetlnych w Robakowie.
Potem Pani Skarbnik zapoznała Radnych z „Limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu”.
Następnie prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem: ,,czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do w/w projektu uchwały?”
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na rok 2003.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/72/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003, 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (Radni: Z. Koszałka i W. Kunz nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad). Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.b.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sychowie. Cyt. „Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Luzinie, zabudowanej nieruchomości położonej w Sychowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 205/4 o pow. 5669 m2, na cele sakralne. Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole z rokowań. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie - Budynek posadowiony na działce nr 205/4 położonej w Sychowie częściowo został zaadaptowany na cele sakralne (na kaplicę) i pozostaje we władaniu Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Luzinie. Proboszcz wystąpił z wnioskiem o nabycie tej nieruchomości w celu zaadaptowania całości nieruchomości na cele sakralne. W związku z tym, że wnioskodawcy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, ponieważ w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja ustalająca warunki zagospodarowania terenu w/w nieruchomości na cele sakralne, należało podjąć uchwałę o sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.”
Prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania bądź uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sychowie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/73/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sychowie, 11 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 1 głosem „wstrzymującym”. (Radni Z. Koszałka i W. Kunz nie brali udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad). Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.c.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działki nr 205/4 w Sychowie, cyt. „ Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Luzino bonifikaty w przypadku bezprzetargowej sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Sychowie, Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca mającej uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej, w wysokości 99 % wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Następnie prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działki nr 205/4 w Sychowie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/74/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działki nr 205/4 w Sychowie, 12 głosami „za” 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (Radni Z. Koszałka i W. Kunz nie brali udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad). Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.d.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino. Cyt. „Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: 1. Zmienia się par. 2 projektu porozumienia Wójta Gminy ze Starostą Wejherowskim stanowiącego załącznik przyjętej uchwały Nr VII/64/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino. 2. Po zmianie par. 2 projektu porozumienia, o którym mowa w pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie spraw, o których mowa w punktach przywołanych w par. 1 przejmuje z dniem 14 listopada 2003 r. Starosta Wejherowski z wyłączeniem spraw określonych w pkt. I 1) lit. x, y i ż, które przechodzą z dniem 11 lipca 2003 r. do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie”. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.” Prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie, podał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/75/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 roku w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino, 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 głosami „wstrzymującymi”. (Radni: Z. Koszałka i W. Kunz nie brali udziału w głosowaniu, ponieważ opuścili salę obrad). Uchwała w załączeniu


Ad.14.e.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z tekstem projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Luzino jako członka założyciela, do lokalnej organizacji turystycznej – Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska”. Cyt. „Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: par. 1 Gmina Luzino przystępuje jako członek założyciel do lokalnej organizacji turystycznej Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”. Par. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Luzino do dokonywania czynności związanych z przystąpieniem Gminy do Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”. Par. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Par. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Prowadzący obrady zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Wójt Gminy – J. Wejer - przedstawił krótką informację o podjętej inicjatywie przez powiat wejherowski w temacie tworzenia Stowarzyszenia Turystycznego o nazwie: „ZIEMIA WEJHEROWSKA”. Oznajmił, że głównym zamiarem powiatu jest, aby w skład stowarzyszenia weszły wszystkie gminy (z terenu powiatu), organizacje, stowarzyszenia oraz podmioty, których przedmiotem działania jest turystyka. Współpraca Stowarzyszenia ma się opierać na zasadach lokalnego partnerstwa publiczno – prywatnego. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana promocja turystyczna gmin z terenu powiatu. Powyższe działania są priorytetem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w działaniu - Rozwój Turystyki. W związku z tym powiat ma już przygotowany projekt wniosku do Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów – ISEKP, który zostanie pozytywnie zaopiniowany podczas konsultacji francuskiej misji eksperckiej w Agencji Rozwoju Pomorza. Na powyższe działania możliwe jest pozyskanie 75 % środków z Unii Europejskiej. Stowarzyszenie po pozyskaniu środków z UE będzie mogło publikować foldery turystyczne dla gmin i powiatu, uczestniczyć w targach turystycznych. Wójt powiedział, cyt. „generalnie gminy zrzeszają się w stowarzyszenia. Tak zrobiło Miasto Puck, Władysławowo, Jastarnia, czy Wieżyca i Kartuzy”. Potem Wójt zapoznał Radnych z propozycjami rocznych składek członkowskich Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”. Gminy wiejskie będą płaciły kwotę 3.000 PLN. Nadmienił też, iż przedstawiciele powiatu, nie mogli zagwarantować, że gminy będą miały z tego jakieś zyski. Wójt zwrócił się do Radnych z zapytaniem, cyt. „czy chcemy podjąć ogólne ryzyko?”
Radny W. Zaczek zadał pytania: ile gmin przystąpiło do Stowarzyszenia? Jakie są sugestie innych gmin na te tematy?
Wójt Gminy – J. Wejer odniósł się do wypowiedzi. Stwierdził, że tylko Gmina Luzino nie złożyła pozytywnej deklaracji do w/w Stowarzyszenia. Pozostałe Gminy i Miasta przystąpiły do Stowarzyszenia. Wójt uważał, że turystyka jest to kierunek, w który należałoby inwestować, tym bardziej, że Nadleśnictwo zgłosiło swoje pomysły i deklaracje o ich wykonaniu.
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie zadał pytanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Luzino, jako członka założyciela do lokalnej organizacji turystycznej - Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska”?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/76/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino, jako członka założyciela do lokalnej organizacji turystycznej – Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska”, 9 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 3 głosami „wstrzymującymi”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.f.
Radni Rady Gminy Luzino zdjęli z porządku obrad temat dotyczący podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino.

Ad.14.g.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1199/14), w gminie Luzino. Następnie prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1199/14), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/77/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1199/14), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.h.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1180; 1181; cz.1178), w gminie Luzino. Potem prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1180; 1181; cz.1178), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym, podjęli uchwałę nr IX/78/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1180, 1181, cz. 1178), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.i.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radnym projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 636/5), w gminie Luzino. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców, zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 636/5) w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr IX/79/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka 636/5), w gminie Luzino, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.j.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1184), w gminie Luzino. Następnie zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1184), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/80/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz.1184), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.k.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1281/1, 1281/2), w gminie Luzino. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1281/1, 1281/2), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/81/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1281/1, 1281/2), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.l.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 822/27; 822/28; 822/29; 822/30; 822/31; 822/32; 822/33; 822/34; 822/36; 822/37; 822/38), w gminie Luzino. Następnie prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców, poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 822/27; 822/28; 822/29; 822/30; 822/31; 822/32; 822/33; 822/34; 822/36; 822/37; 822/38), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 82/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr 822/27; 822/28; 822/29; 822/30; 822/31; 822/32; 822/33; 822/34; 822/36; 822/37; 822/38), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.m.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 475/4), w gminie Luzino. Następnie zadał pytanie Radnym, kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 475/4), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/83/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 475/4), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.n.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 241) oraz Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ (działka nr cz. 233), w gminie Luzino. Potem zadał pytanie Radnym, kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania bądź uwagi do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 241) oraz Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ (działka nr cz. 233), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/84/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 241) oraz Kochanowo /obręb geodezyjny Kębłowo/ (działka nr cz. 233), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.o.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 431/3), w gminie Luzino. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 431/3), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/85/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 431/3), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.p.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 435), w gminie Luzino. Zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 435), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr IX/ 86/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 435), w gminie Luzino. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.q.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radę Gminy z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi (434/2), w gminie Luzino. Potem zadał pytanie Radnym, kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi (434/2), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie uchwałę nr IX/87/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi (434/2), w gminie Luzino. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.r.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radnym projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 330/3), w gminie Luzino. Następnie zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 330/3), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/88/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 330/3), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.s.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 332/2), w gminie Luzino. Następnie zadał pytanie: „kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 332/2), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/89/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 332/2), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.t.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 380/34), w gminie Luzino. Następnie zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 380/34), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 90/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 380/34), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.u.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 450), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 450), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 91/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 450), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.v.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 510/1, 510/2; 510/3; 510/4; 512; 513; 514/1; 514/2; 514/3; 514/4; 515/1;515/2; 515/3; 515/4; 516; 517; 518/1; 518/2; 519/9; 519/7; 522/2; 527/12), w gminie Luzino. Potem zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 510/1, 510/2; 510/3; 510/4; 512; 513; 514/1; 514/2; 514/3; 514/4; 515/1;515/2; 515/3; 515/4; 516; 517; 518/1; 518/2; 519/9; 519/7; 522/2; 527/12), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 92/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 510/1, 510/2; 510/3; 510/4; 512; 513; 514/1; 514/2; 514/3; 514/4; 515/1;515/2; 515/3; 515/4; 516; 517; 518/1; 518/2; 519/9; 519/7; 522/2; 527/12), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.w.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr 661, 662, 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 286/14; 286/15; 286/16; 286/11), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr 661, 662, 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 286/14; 286/15; 286/16; 286/11), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 93/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr 661, 662, 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 286/14; 286/15; 286/16; 286/11), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.x.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr cz. 258), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr cz. 258), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 94/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr cz. 258), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.y.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr cz. 281/2), w gminie Luzino. Następnie zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr cz. 281/2), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 95/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr cz. 281/2), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.z.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad temat: „podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 57/3 i cz. 57/4), w gminie Luzino”, został zdjęty z programu.

Ad.14.aa.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 82/6), w gminie Luzino. Potem zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 82/6), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 96/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 82/6), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.bb.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 97/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.cc.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 36/32), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 36/32), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 98/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 36/32), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.dd.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr 36/45), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania lub uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 36/45), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 99/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr 36/45), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.ee.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 34/7), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 34/7), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 100/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 34/7), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.ff.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 39/13; 39/14), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 39/13; 39/14), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/ 101/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr 39/13; 39/14), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.gg.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działka nr 210/10), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działka nr 210/10), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/102/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działka nr 210/10), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, wyżej wymieniona stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.hh.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działka nr 225/1), w gminie Luzino. Zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działka nr 225/1), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/103/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działka nr 225/1), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.ii.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działki nr cz. 21 i cz. 22), w gminie Luzino. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały? Z uwagi na dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działki nr cz. 21 i cz. 22), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/104/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działki nr cz. 21 i cz. 22), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.jj.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radnym projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 48/3, po wtórnym podziale: 48/4; 48/5 i 48/6)), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś zapytania do projektu uchwały?
Głos w dyskusji zabrali:
Radny K. Herbasz, który zadał pytanie Pani Ossowskiej, ile przewiduje się działek budowlanych w projekcie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino?
Pani M. Ossowska – inspektor gminny ds. planowania przestrzennego udzieliła odpowiedzi. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino dla w/w nieruchomości planuje się 19 i więcej działek budowlanych.
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 48/3, po wtórnym podziale 48/4; 48/5 i 48/6), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/105/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 48/3, po wtórnym podziale 48/4; 48/5 i 48/6), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała, o której mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.14.kk.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Miliwno (działka nr cz. 164/8), w gminie Luzino. Zadał pytanie: kto z Pań i Panów Radnych ma jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały? Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr cz. 164/8), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/106/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr cz. 164/8), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.14.ll.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tępcz (działka nr cz. 20/1), w gminie Luzino. Następnie zwrócił do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady zarządził głosowanie. Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tępcz (działka nr cz. 20/1), w gminie Luzino.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr IX/107/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tępcz (działka nr cz. 20/1), w gminie Luzino jednogłośnie. Uchwała w/w stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.15.
Wójt Gminy – J. Wejer udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych oraz gości zaproszonych. Odniósł się do interpelacji:
1. radnego W. Zaczek. Powiedział, że według wcześniejszych informacji, uchwała dotycząca szczegółowych zasad utrzymywania czystości jest jedną z najtrudniejszych uchwał, ponieważ odnosi się do wielu ustaw. Cyt. „W związku z czym chcielibyśmy, żeby regulamin był przejrzysty dla mieszkańców i nie nakładał zbędnych obowiązków tylko te, które są konieczne oraz nie był często zmieniany. Dlatego jeżeli ktoś z Radnych ma jakieś pomysły, to żeby przedłożył je u Pani Sekretarz Gminy, u mnie lub w biurze Rady Gminy”.
2. radnej G. Kasprzyk w sprawie artykułu, który ukazał się w Gryfie Luzińskim. Powiedział, że materiał ten nie był autoryzowany, ale nie ma pretensji do Pani Redaktor, ponieważ była to luźna rozmowa. „Mówiłem, że zastanawiamy się nad rozbudową gimnazjum. Na razie nie wiemy, czy będziemy budowali salę widowiskowo-sportową, czy blok dydaktyczny.” Oznajmił, że taką opinię na pewno wyraził przed posiedzeniem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz rozmowami z dyrektorami szkół. Wójt zobowiązał się do przekazania Pani J. Kielas (redaktor) wykazu inwestycji na rok 2004, który Rada Gminy na dzisiejszej sesji przyjęła. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że nie widzi, żeby to była fałszywa informacja. Oznajmił, że przed posiedzeniami i na posiedzeniach Komisji zastanawiano się co przyjąć do realizacji. Komisja Oświaty..., po wypowiedzi Dyrektora Gimnazjum, który „uważał że jedno i drugie jest niezbędne”, w głosowaniu podjęła decyzję o budowie sali widowiskowo-sportowej. Dzisiaj stanowisko to przyjęła Rada Gminy. Następnie Wójt wyraził swoją opinię na temat słów: cyt. „Wójt znajduje 214.000 zł”. Stwierdził, że to jest błąd, bo brakuje „ok. 80.000 zł, do której trzeba doliczyć jeszcze koszty inspektora nadzoru”. Potem oświadczył, że realizuje zadania, które przyjęła do realizacji w głosowaniu Rada Gminy. Stwierdził też, że na sesji czerwcowej mówiono z jakich środków inwestycja ta będzie realizowana. „Podjęto wniosek, że po analizie sprawozdania za I półrocze 2003 r. przeznaczyć ok. 150.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Kębłowie, by można było rozpocząć procedurę przetargową, a prace rozpocząć po sesji sierpniowej. Wszyscy obecni na sesji głosowali za takim wnioskiem”. Oznajmił, że zrealizował wniosek, za którym głosowała Pani Kasprzyk. Dodał, że cieszy się bardzo z realizacji zadania, ponieważ pokrywa się to z zadaniami, które ujął do programu wyborczego. Nadmienił, że na posiedzeniach Rady mówiono też, skąd są środki finansowe. Mówiono też, że są to pieniądze z budowy kanalizacji, ponieważ zadanie zostało wykonane taniej niż planowano. Wójt odniósł się do zarzutu, iż na budowie w Kębłowie rosną pięcioletnie krzaki. Cyt. „Można powiedzieć jak śpiewa Golec Orkiestra, dziś mamy ściernisko, jutro będzie San Francisco. Mam nadzieję, że tego typu sytuacji będzie więcej, że na polu powstanie coś co będzie cieszyło nie tylko Radnych ale i mieszkańców, i będą mogły z tego korzystać dzieci.” Następnie odniósł się do stwierdzenia Radnej G. Kasprzyk, że cyt. „Wójt wymusił dyskusję dotyczącą inwestycji a nic nie mówił o innych wnioskach. Ja powiem tylko tak, że i wyłącznie realizowałem uchwałę w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy oraz wypowiadałem się i zajmowałem stanowisko zgodnie z przyjętym przez Członków Komisji Gospodarczej i Samorządu porządkiem obrad. Na nikogo niczego nie wymuszałem, nawet był moment, że powiedziałem, że wyłączam się i nie zabieram głosu. Potem w dyskusji Przewodniczący przekonał mnie, żeby jednak wspólnie razem przygotować materiał, także nie czuje się winny, że kogoś zastraszałem, czy manipulowałem.” Potem Wójt dla przypomnienia Radnym przedstawił fragment uchwały IX/71/99 Rady Gminy Luzino z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, cyt. „par. 1 Wnioski i materiały planistyczne o dofinansowanie zadań z budżetu gminy przyjmowane będą do dnia 25 września i ewidencjonowane przez Wójta. Zaewidencjonowane wnioski inwestycyjne Wójt przekazuje do 30 września Radzie Gminy.” „Co myśmy dokonali.” „Rada Gminy do 15 października wskazuje Wójtowi Gminy wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym, opracowany na podstawie wieloletnich planów inwestycyjnych i złożonych wniosków.” Powiedział, cyt. „zrealizowałem tylko to, co jest w uchwale, o tym jak przygotowuje się budżet i nie przekroczyłem programu, który przyjęła Komisja.
3. radnego K. Bober, w temacie stopki redakcyjnej Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy. Wójt wystąpił z sugestią do Radnych o zmianę uchwały w sprawie wydawania Biuletynu. Następnie ustosunkował się do słów: „śpiących pracowników samorządowych” na fotografii. Cytuję „Andrzej Stenka ręką coś wyciera, ale każdy na zdjęciu zobaczy to co chce zobaczyć.” Cyt. „Po prostu ktoś patrzył na zdjęcie inaczej. Faktycznie można się różnych rzeczy domyślić. Kwestia spojrzenia na zdjęcie może być humorystyczna, złośliwa a można nad tym przejść obojętnie. Na czołowym miejscu fotografii jest Przewodniczący Rady Gminy, vice Przewodniczący i gość honorowy, którym wtedy był Pan Komendant Cezary Tatarczuk. Tutaj nie widać, żeby ktoś przysypiał, ale jeśli ktoś by chciał, to się dopatrzy takiej złośliwości. Myślę, że takie rzeczy będą się zdarzały, bo każdy patrzy inaczej.”
4. radnego W. Zaczek. Wójt Gminy utożsamiał się z propozycją Radnego W. Zaczek dotyczącą wyłączania telefonów komórkowych na posiedzeniach Rady, ponieważ przeszkadzają one w prowadzeniu obrad.
5. radnej G. Kasprzyk, a przede wszystkim do twierdzenia, że w Biuletynie Informacyjnym, cyt. „manipuluję świadomie wyborców dbając o własne interesy. Ja do tej pory nie pisałem żadnego artykułu, tylko przekazywałem materiał, który przedstawiałem na sesji, czyli informację z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. Bardzo się cieszę, że manipuluję nie pisząc. Nikt z Radnych na sesji nie zarzucił mi, że manipuluję informacją z działalności, w okresie międzysesyjnym.” Tylko w jednym przypadku „wypadło słowo Pana Edmunda Słowi, dlatego dzisiaj pisałem, żeby organizatorzy dożynek w Robakowie przekazali jakiś artykuł do prasy. Fajna rzecz, szczytny cel tylko należy chwalić” takie przedsięwzięcia. Wójt stwierdził, że bardzo wielu mieszkańców chwali nasz Biuletyn. Dopytują się kiedy będzie kolejny numer Biuletynu. Ekspedientki w sklepach proszą o dowiezienie im jeszcze więcej egzemplarzy, ponieważ szybko rozchodzą się. Bardzo też chwalą zamieszczone zdjęcia. Cyt. „Pewnie, że nie wszystkim to może się podobać ale zawsze jest tak, że część jest obojętna, część chwali a część gani. Nie pisałem żadnego artykułu ale manipuluję. Mam ogromną siłę perswazji.” Potem odniósł się do błędów. Powiedział, cyt. „jeżeli się zdarzają, to je trzeba będzie wyeliminować. Każdemu może się to zdarzyć. Jeżeli ktoś bardzo chce, bardzo chce znaleźć coś negatywnego, to znajdzie, bo nawet po artykule p. F. Okuń pod redakcją - zaczarowaną - „Krąg” mieszkańcy zwrócili się do mnie i byli oburzeni dlaczego p. F. Okuń obraża mnie i Księdza Proboszcza, sugerując jakieś potajemne spotkania, nie wiadomo w jakim towarzystwie i co tam spożywają. Ja mówiłem, że czytałem ten artykuł ale nie doczytałem się takich rzeczy. Ale to tylko świadczy o tym, że każdy czyta trochę inaczej. Może się doszukać, wręcz obraźliwych słów też w innych gazetkach, takich jak „Krąg”. Chodziło o rozprawę między Wójtem, Panem a Plebanem.
6. sołtysa wsi Dąbrówka – B. Nadolskiego. Powiedział, że Urząd Gminy zgłosił wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie o wycięcie krzaków i drzew przy skrzyżowaniu głównym w Robakowie. Cyt. „Niestety procedura ta jest długa”. Wójt zobowiązał się do wystosowania pisma, które będzie poparte opinią policji, iż nie ma widoczności na tym odcinku i, że zagraża to bezpieczeństwu.
7. sołtysa wsi Kochanowo i Radnego R. Groth. Wójt zobowiązał się do zaproszenia Pana Nowaka na wyremontowaną drogę w Kochanowie, aby zobaczył jak ona została zrobiona oraz podjął decyzję o jej naprawie a przede wszystkim do doprowadzenia jej do używalności.
8. mieszkańca Luzina – F. Okuń, a przede wszystkim do sugestii nowelizacji regulaminu dotyczącego przyznawania nagród Rady Gminy dla uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i posiadają jeszcze inne osiągnięcia. Wójt powiedział, że regulamin dotyczący przyznawania nagród, był przedmiotem obrad Komisji. Po dłuższej dyskusji Komisja ustaliła, że nie będzie go zmieniać. Podjęła wniosek o zwiększenie kwoty na przyznanie nagród Rady Gminy. Uchwała nie reguluje spraw w zakresie stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Potem Wójt odniósł do kwestii udzielenia pomocy osobie, która mając dwa samochody, wykazała dochód 300 zł. Powiedział, że pomoc tej osobie nie została udzielona. Dostała decyzję odmowną. Potem Wójt przedstawił krótką informację dotyczącą funkcjonowania opieki społecznej.

Ad.16.
Wolne wnioski i informacje.
1. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poinformował Radę Gminy, że „do obecnej chwili nie przybył na sesję Radny Stanisław Cejrowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w związku z powyższym punkt 8 i 9 dzisiejszego posiedzenia nie zostanie rozpatrzony. Stąd tematy te trzeba przełożyć na następne posiedzenie Rady, które planuje się na początek grudnia bieżącego roku”. Wskazał, że Radny swojej nieobecności nie usprawiedliwił, jednak z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej wynikło, że jest na spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji i nie może być fizycznie obecny na sesji.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - K. Bober zadał pytanie: jak długo będziemy czekać na wycięcie drzew przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie?
3. Wójt Gminy – J. Wejer oznajmił, że pytanie Radnego skieruje do zarządcy drogi. Według wypowiedzi przedstawicieli Zarządu Dróg, drzew nie można wycinać w okresie wegetacji. Wójt obiecał, że doprowadzi do spotkania szefów drogówki w terenie i porozmawia z nimi na temat wycięcia trzech drzew w Robakowie i dwóch drzew w Wyszecinie, na które są decyzje.
4. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – K. Bober odniósł się do zamieszczonego zdjęcia w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy. Oznajmił, że tę sprawę potraktował humorystycznie. Uważał, że można było zamieścić inną fotografię. Zadał pytanie: czy w Biurze Rady Gminy będą do wglądu wszystkie wnioski jaki zostały zgłoszone do budżetu na rok 2004?
5. Skarbnik Gminy – M. Stolc udzieliła odpowiedzi. Powiedziała, że z zgodnie z procedurą uchwalania budżetu oryginały wniosków trafiły do niej, jako skarbnika gminy zaś kserokopię wniosków otrzymał Wójt i zastępca Wójta oraz sekretariat (do wglądu dla wszystkich zainteresowanych). Powiedziała też, cyt. „wnioski można skserować i przekazać do biura Rady, nic nie stoi na przeszkodzie.”
6. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy K. Bober przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące realizacji dzisiejszego porządku obrad. Według Radnego tematy wpisane do porządku obrad powinne być zrealizowane. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na sesji, sprawozdanie, czy informacje powinien przedstawić jego zastępca lub członek Komisji. Następnie Radny poprosił o zamieszczenie rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2004 w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy, by mieszkańcy mogli się z nim zapoznać.
7. Przewodniczący Rady Gminy W. Kunz podzielał sugestię przedmówcy dotyczącą zamieszczenia rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2004 w Biuletynie.
8. Radny E. Słowi zwrócił się do Wójta z zapytaniem: co stoi na przeszkodzie, aby zamieścić wszystkie wnioski zgłoszone przez Radnych w Biuletynie?
9. Skarbnik Gminy – M. Stolc powiedziała, że jest to niemożliwe, z uwagi na ilość wniosków. Oznajmiła, że skoroszyt zawiera 80 wniosków.
10. Radna G. Kasprzyk przedstawiła swoje wątpliwości dotyczące wypowiedzi Wójta. Zadała pytanie Wójtowi w sprawie realizacji pozostałych wniosków, które złożyła w punkcie: „interpelacje i wnioski radnych”. Cyt. „Pytałam, co z wszystkimi pozostałymi wnioskami.” Poprosiła Wójta o ustosunkowanie się do tego pytania. Potem odniosła się do słów Wójta: „ścierniska i San Francisco”. Cyt. „Panie Wójcie ja myślę, że ja tą część wypowiedzi Pana w ogóle powinnam zignorować. Nie będę w ogóle na ten temat się wypowiadała, ponieważ ona świadczy o leperowskim stylu polityki, który Pan uprawia. Tak można to nazwać po imieniu.”
11. Wójt Gminy – J. Wejer – cyt. „Ja myślę, że powiedziałem dosyć delikatnie. Jeżeli chce Pani wrócić do swojej interpelacji. Powiedziałem, że realizowałem to, co uchwaliła Rada Gminy w czerwcu. Powiedziałem też o kwocie, że nie 214.000 zł a 80.000 zł. W budżecie gminy mamy 135.000 zł. Gdyby Pani czytała materiały i zapoznawała się z uchwałami, które są tutaj na tej sali podejmowane, to Pani by wiedziała, skąd Wójt Gminy Luzino wziął pieniądze na budowę sali gimnastycznej i kiedy Rada Gminy podjęła taką decyzję. Nie zadawałaby Pani takich pytań: skąd i dlaczego Wójt znalazł 214.000 zł? Dokładnie przegłosowaliśmy taki wniosek. Dokładnie sobie wyjaśniliśmy skąd są pieniądze. Można odszukać w protokołach.” Wójt odniósł się do twierdzenia: „prowadzenia polityki w stylu leperowskigo”. Cyt. „Mówię, gdyby Pani Radna zapoznawała się z materiałami, które tu na sesji głosujemy, to Pani by takiego pytania nie zadawała, bo Pani też nad tym wnioskiem głosowała „za”, bo było 13 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”. Wójt zajął stanowisko w sprawie realizacji wniosków pozostałych - nieinwestycyjnych. Cyt. „Są to wnioski, które mogą w zależności od środków i celu zostać ujęte w środkach bieżących, czy to będzie dotyczyło remontów dróg, czy to będzie dotyczyło budowy wodociągu, czy budowy krótszych odcinków sieci wodociągowych. Sprawy te zostaną omówione na posiedzeniu Rady. Określone zostaną zadania ważne i mniej ważne, które będą realizowane. Nie wiem, czy wszystkie Pani zadania, trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, zostaną zrealizowane, bo też będziemy głównie szukać środków na inwestycje.” Wójt powiedział też, cyt. „tutaj nic nigdy nie ukrywałem i nie będę ukrywał, natomiast na dzień dzisiejszy były tylko i wyłącznie rozpatrywane wnioski inwestycyjne, bo one są podstawą do zaplanowania budżetu na przyszły rok.” Wójt odniósł się do sugestii, cyt. „że Wójt i Przewodniczący Rady Gminy jest antyklerykiem”. Stwierdził, że wybiera się z Przewodniczącym Rady Gminy do Księdza Proboszcza w sprawie obchodów Święta 11 Listopada, to ośmieli się zadać pytanie: cyt. „czy artykuł, który się ukazał z dożynek jest antyklerykalny? Jeżeli chodzi o rozmowy pomiędzy Wójtem, Panem a Plebanem, czy Ksiądz Proboszcz czuje się obrażony? Na pewno tę informację Państwu przekażę na najbliższej sesji.”
12. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Panie Wójcie, Pan jest specjalistą od przekręcania, od odwracania kota ogonem, o tym się już zdążyłam przekonać niejednokrotnie. Dzisiaj również. Ja nie powiedziałam, że artykuł jest antyklerykalny. Ja powiedziałam, że utwór jest antyklerykalny. I utwór jest antyklerykalny. Utwór, Panie Wójcie. Bardzo bym prosiła, żeby Pan się ustosunkowywał do tego, o co ja Pana pytam, a nie do tego, co Pan chce tutaj Radnym, czy pod moim adresem złośliwego powiedzieć. Ja pytałam skąd się konkretnie znalazły 214.000 zł, czyli została określona suma tych oszczędności, bo przecież z budżetami w gminach z reguły jest tak, że trudno zaoszczędzić złotówkę a co dopiero 214.000 zł. I pytałam też, o to dlaczego my jako Radni dowiadujemy się o tym z prasy a nie dowiadujemy się na odpowiednich Komisjach. Komisje odbyły się dwa tygodnie temu, tydzień temu i można było na tych Komisjach wspomnieć, że kwota 214.000 zł została przeznaczona na budowę szkoły. Zresztą ja się z tego naprawdę bardzo cieszę, bo jestem za tym, żeby to się tam nie marnowało, bo się pięć lat to marnuje, fundamenty zostały zalane i teraz to już na pewno będzie wymagało jakieś renowacji, to o to mi chodziło. Jeżeli chodzi o wnioski, które pytałam, to ja się ustosunkowałam do tego, że moim zdaniem budżet nie składa się tylko z wniosków inwestycyjnych. Budżet składa się z wielu innych wniosków. I dlaczego zostało nam narzucone dyskutowanie i przekazywanie przez Radnego wyłącznie wniosków inwestycyjnych.”
13. Wójt Gminy – Jarosław Wejer zabrał głos i jeszcze raz dokładnie wyjaśnił sprawę tworzenia budżetu gminy w oparciu o procedurę opracowywania i uchwalania budżetu gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, którą przyjęła Rada Gminy w formie uchwały nr IX/71/99 w dniu 27 sierpnia 1999 roku, która jest nadal obowiązująca. Obowiązuje Wójta i wszystkich Radnych. Powiedział, że jeżeli Radni chcą ją zmienić, to mogą to uczynić tylko w formie uchwały. Cyt. „Na dzień dzisiejszy procedura uchwalania przewidywała tylko i wyłącznie wykaz wniosków inwestycyjnych z taką degradacją jak tu określiliśmy i to zrealizowałem a zrealizowała to również Rada Gminy. Nikogo do niczego nie zmuszałem, po prostu taka jest procedura, która została przyjęta przez Radę Gminy, jeżeli ktoś chce tą procedurę zmienić, to należy zmienić uchwałę Rady Gminy, innej możliwości nie ma. Po raz kolejny powtarzam, nie znaleźliśmy 214.000 zł, gdyby Pani czytała uchwałę z 5 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy, to znalazła by Pani tam kwotę 135.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Kębłowie. Kwota 214.000 zł, to jest kwota, z przetargu na wykonanie całego zadania. Myśmy na Komisjach Rady, w tym na Komisji Gospodarczej i Samorządu, i bodajże Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, jeszcze w czerwcu rozmawiali, to jest w protokołach. Komisja Gospodarcza i Samorządu w dniu 10 czerwca 2003 r. podjęła jednogłośnie wniosek „po przeanalizowaniu sprawozdania za I półrocze 2003 roku, przeznaczyć ok. 150.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Kębłowie, aby można było rozpocząć procedurę przetargową a prace podjąć po sesji sierpniowej. Wniosek ten został zaakceptowany, przegłosowany i przyjęty na sesji Rady Gminy, 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciwnymi” i 0 „wstrzymującymi”. Wcześniej rozmawiano o kanalizacji sanitarnej, która miała być wykonywana w ramach programu SAPARD. Według prognozy miała to być inwestycja droga, ale po przetargu okazało się, że pochłonie mniej środków finansowych. O tej sprawie rozmawiano w kwietniu, w maju bodajże na sesji. Ktoś zadał pytanie: co z tymi pieniędzmi, które mieliśmy wydać na kanalizację? Odpowiedź była prosta, wrócą do budżetu, będą mogły zasilić kolejne inwestycje, które wskaże Rada Gminy. Nie wyczarowałem tych pieniędzy aczkolwiek chciałbym mieć jeszcze 214.000 zł na dodatkowe inwestycje, aczkolwiek mówimy w tej chwili wyłącznie o dodatkowych środkach w wysokości 80.000 zł, trzeba zapewnić jeszcze środki finansowe na obsługę inspektora nadzoru. Pani jako Radna powinna wiedzieć i nie dopytywać się skąd wzięło się 214.000 zł, ewentualnie dopytać się o kwotę 80.000 zł. Dlatego trzeba słuchać, czytać a szczególnie czytać wnioski, które Rada Gminy przegłosowuje.”
14. Radna G. Kasprzyk – cyt. „Jeżeli ja umiem czytać, bo są Radni, proszę bardzo „Oszczędności na salę”. Powiem krótko, dla mnie różnica jest ogromna, pomiędzy przeznaczeniem lub wprowadzeniem jakieś kwoty do realizacji w budżecie a znalezieniem oszczędności. Jeżeli Pan, Panie Wójcie tej różnicy nie widzi to, to jest po prostu smutna polityczna rzeczywistość. Dziękuję bardzo”.
15. Wójt Gminy -J. Wejer, cyt. „Zaoszczędziliśmy pieniądze na budowie sieci kanalizacyjnej na ul. Tartacznej, ul. Polnej, ul. Mickiewicza i ulic przyległych. Inwestycja miała kosztować ponad 600.000 zł a kosztowała znacznie mniej, a więc to są pieniądze zaoszczędzone.”
16. Skarbnik Gminy – M. Stolc przedstawiła dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zwrotu pieniędzy z SAPARDu. Powiedziała, cyt. „Gmina złożyła wniosek do Agencji natomiast jego realizacja może wystąpić w terminie późniejszym. Może być taka sytuacja, że te środki do nas wrócą w miesiącu styczniu przyszłego roku ale, nie zakładamy tego. Wtedy podział tych środków nastąpi jeszcze w budżecie tegorocznym, z czego zostaną różnice przekazane na tę rozbudowywaną salę w Kębłowie, natomiast gdyby te środki wróciły w miesiącu styczniu, to też jesteśmy zabezpieczeni, wówczas powstaną tzw. wolne środki, które zostaną na ten cel włączone w roku 2004 wynikające ze zwrotu tych środków. Umowa z wykonawcą jest tak sprecyzowana, że w tej chwili będziemy płacili taką ilość, którą mamy zabezpieczoną w budżecie gminy na ten rok 2003, zadanie zrealizowane do końca roku a płatność do końca stycznia przyszłego 2004 roku.”
17. Radna G. Kasprzyk cyt. „Chciałam jeszcze dodać do tej swojej wypowiedzi, bo Wójt tak podkreślał, że Pani Radna głosowała, a Pani Radna to, a Pani Radna tamto. Tak Pani Radna głosowała, bo czemu niby Pani Radna nie miała głosować, kiedy Pani Radna jest za rozbudową szkoły w Kębłowie i Pani Radna będzie głosowała nawet jakby się miało znaleźć jeszcze 10.000 zł takich oszczędności do końca roku, to również będę „za” przeznaczeniem ich na rozbudowę szkoły w Kębłowie, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, Panie Wójcie.”
18. Sołtys wsi Luzino – Z. Brzeziński poprosił Wójta, aby przy wycinaniu drzew w Robakowie usunąć jednocześnie nierówności występujące w asfalcie. Wystąpił z sugestią uregulowania tematu bezpańskich psów w regulaminie utrzymywania porządku i czystości na terenie gminy. Poprosił Wójta, aby zwrócił uwagę Dyrekcji PKS o naprawienie autobusów linii „L” celem zlikwidowania „pisku” przy hamowaniu i zatrzymywaniu się przy przystankach.
19. Wójt Gminy – J. Wejer podał informacyjnie Radnym, że na wniosek mieszkańców przeprowadził rozmowy z przedstawicielami PKS w sprawie zaniechania „pisku” przez autobusy. Według ich relacji, niektóre autobusy były wyposażone w klocki hamulcowe z nieodpowiedniego materiału. Sytuacja ta miała ulec zmianie. W związku ze zgłoszeniem sprawy przez Sołtysa, Wójt zobowiązał się do przeprowadzenia ponownej rozmowy z Dyrekcją PKS w w/w temacie.
20. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy K. Bober wystąpił z sugestią, aby regulamin dotyczący szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Luzino, poszerzyć o ustawę o ochronie zwierząt.
21. Radna G. Kasprzyk - poprosiła Radnych, aby przekazali dzisiejszą dietę na pokrycie kosztów związanych z zakupem dzwonu do parafii p.w. M. Boskiej Różańcowej w Luzinie. Nadmieniła m.in. że zgodnie z informacją Sołtysa brakuje jeszcze ok. 6.000 zł.
22. Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz podziękował Radnej za ponowienie apelu. Oznajmił, że z takim apelem wystąpił do Radnych na sesji czerwcowej. Niemniej jednak decyzja o jej przekazaniu należy do Radnego i zależy od jego osobistej dobrej woli.
23. Radna M. Sicha podała informacyjnie Radnym, że „Komitet Ratowania Zdrowia E. Gruba” zebrał kwotę 20.000 zł. Zakupiono pompę insulinową. W dniu 16 października 2003 r. o godz. 14.00 w Ośrodku Zdrowia w Luzinie nastąpi uroczyste przekazanie jej chorej dziewczynce – E. Gruba.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.17.
Zgodnie z par. 34 regulaminu Rady Gminy – Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zakończył obrady IX sesji wypowiadając tradycyjną regułę: „zamykam IX sesję Rady Gminy Luzino”. Obrady zakończyły się o godz. 16.40.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w dokumentacji Rady Gminy zaś drugi otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.

załączniki:
1. Lista obecności Radnych
2. Lista obecności gości
2a. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie 31.08-15.10.2003
3. Wniosek radnego J. Krauze dot. regulacji drogi
4. Stanowisko Konferencji Samorządowej PO dot. ustawy o dochodach samorządu terytorialnego
5. Wniosek mieszkańców budynku przy ul. Szkolnej 11 wq Luzinie
6. Wniosek p. Marii Dobek dot. wykupienia mieszkania
7. Oferta Leksykonu woj. pomorskiego
8. Wniosek GKS w Luzinie o dofinanansowanie działalności
9. Informacja Wójta o działalności za okres 28.08.-15.10.2003
10. Informacja o przetargach
11. Stanowisko RG w sprawie wykazu inwestycji gminnych na rok 2004
12. Informacja z działalności Hospicjum
13. Informacja Wojewody dot. oświadczeń majątkowych
14. Informacja Rady Gminy dot. oświadczeń majątkowych
15. Opinia Zespołu dot. kandydatów na ławników
16. Opinia prawna dot. głosowania radnego, którego małżonek jest kandydatem na ławnika
17. Protokół Komisji mandatowej dot. głosowania na ławników
18. Protokół Komisji skrutacyjnej dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie
19. Protokół Komisji skrutacyjnej dot. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku

Uchwały:
1. Uchwała IX/71/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
2. Uchwała IX/72/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003
3. Uchwała IX/73/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sychowie
4. Uchwała IX/74/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działki nr 205/4 w Sychowie
5. Uchwała IX/75/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino
6. Uchwała IX/76/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino jako członka założyciela do lokalnej organizacji turystycznej - Stowarzyszenie Turystyczne "Ziemia Wejherowska"
7. Uchwała IX/77/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1199/14) w gminie Luzino
8. Uchwała IX/78/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1180, 1181, cz. 1178) w gminie Luzino
9. Uchwała IX/79/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działkanr 636/5), w gminie Luzino
10. Uchwała IX/80/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1184), w gminie Luzino
11. Uchwała IX/81/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1281/1, 1281/2), w gminie Luzino
12. Uchwała IX/82/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 822/27, 822/28, 822/29, 822/30, 822/31, 822/32, 822/33, 822/34, 822/36, 822/37, 822/38), w gminie Luzino
13. Uchwała IX/83/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 475/4) w gminie Luzino
14. Uchwała IX/84/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 241) oraz Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działka nr cz. 233) w gminie Luzino
15. Uchwała IX/85/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 431/3) w gminie Luzino 16. Uchwała IX/86/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 435) w gminie Luzino
17. Uchwała IX/87/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 434/2) w gminie Luzino
18. Uchwała IX/88/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 330/3) w gminie Luzino
19. Uchwała IX/89/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 332/2) w gminie Luzino
20. Uchwała IX/90/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 380/34) w gminie Luzino
21. Uchwała IX/91/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 450) w gminie Luzino
22. Uchwała IX/92/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 512, 513, 514/1, 514/2, 514/3, 514/4, 516, 517, 518/1, 518/2, 519/9, 519/7, 522/2, 527/12) w gminie Luzino
23. Uchwała IX/93/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 286/14, 286/15, 286/16, 286/11 ) w gminie Luzino
24. Uchwała IX/94/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działka nr cz. 258) w gminie Luzino
25. Uchwała IX/95/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działka nr cz. 281/2) w gminie Luzino
26. Uchwała IX/96/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo(działka nr cz. 82/6, część północna) w gminie Luzino
27. Uchwała IX/97/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6, część południowa) w gminie Luzino
28. Uchwała IX/98/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo ( działka nr cz. 36/32) w gminie Luzino
29. Uchwała IX/99/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr 36/45)w gminie Luzino
30. Uchwała IX/100/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 34/7) w gminie Luzino
31. Uchwała IX/101/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 39/13, 39/14) w gminie Luzino
32. Uchwała IX/102/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działka nr 210/10) w gminie Luzino
33. Uchwała IX/103/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działka nr 225/1) w gminie Luzino
34. Uchwała IX/104/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działki nr cz. 21 i cz. 22) w gmie Luzino
35. Uchwała IX/105/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 48/3, po wtórnym podziale 48/4, 48/5 i 48/6) w gminie Luzino
36. Uchwała IX/106/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr cz. 164/8) w gminie Luzino
37. Uchwała IX/107/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tępcz ( działka nr cz. 20/1) w gminie Luzino
1. Uchwała IX/71/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
2. Uchwała IX/72/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003
3. Uchwała IX/73/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sychowie
4. Uchwała IX/74/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działki nr 205/4 w Sychowie
5. Uchwała IX/75/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino
6. Uchwała IX/76/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino jako członka założyciela do lokalnej organizacji turystycznej - Stowarzyszenie Turystyczne "Ziemia Wejherowska"
7. Uchwała IX/77/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1199/14) w gminie Luzino
8. Uchwała IX/78/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1180, 1181, cz. 1178) w gminie Luzino
9. Uchwała IX/79/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działkanr 636/5), w gminie Luzino
10. Uchwała IX/80/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działka nr cz. 1184), w gminie Luzino
11. Uchwała IX/81/2003 z dnia 15. 10. 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 1281/1, 1281/2), w gminie Luzino
12. Uchwała IX/82/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino (działki nr 822/27, 822/28, 822/29, 822/30, 822/31, 822/32, 822/33, 822/34, 822/36, 822/37, 822/38), w gminie Luzino
13. Uchwała IX/83/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 475/4) w gminie Luzino
14. Uchwała IX/84/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr cz. 241) oraz Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działka nr cz. 233) w gminie Luzino
15. Uchwała IX/85/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 431/3) w gminie Luzino 16. Uchwała IX/86/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 435) w gminie Luzino
17. Uchwała IX/87/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 434/2) w gminie Luzino
18. Uchwała IX/88/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 330/3) w gminie Luzino
19. Uchwała IX/89/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 332/2) w gminie Luzino
20. Uchwała IX/90/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 380/34) w gminie Luzino
21. Uchwała IX/91/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działka nr 450) w gminie Luzino
22. Uchwała IX/92/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 512, 513, 514/1, 514/2, 514/3, 514/4, 516, 517, 518/1, 518/2, 519/9, 519/7, 522/2, 527/12) w gminie Luzino
23. Uchwała IX/93/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działki nr 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 286/14, 286/15, 286/16, 286/11 ) w gminie Luzino
24. Uchwała IX/94/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działka nr cz. 258) w gminie Luzino
25. Uchwała IX/95/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb geodezyjny Kębłowo) (działka nr cz. 281/2) w gminie Luzino
26. Uchwała IX/96/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo(działka nr cz. 82/6, część północna) w gminie Luzino
27. Uchwała IX/97/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 82/6, część południowa) w gminie Luzino
28. Uchwała IX/98/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo ( działka nr cz. 36/32) w gminie Luzino
29. Uchwała IX/99/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr 36/45)w gminie Luzino
30. Uchwała IX/100/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działka nr cz. 34/7) w gminie Luzino
31. Uchwała IX/101/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 39/13, 39/14) w gminie Luzino
32. Uchwała IX/102/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo (działka nr 210/10) w gminie Luzino
33. Uchwała IX/103/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działka nr 225/1) w gminie Luzino
34. Uchwała IX/104/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (działki nr cz. 21 i cz. 22) w gmie Luzino
35. Uchwała IX/105/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr 48/3, po wtórnym podziale 48/4, 48/5 i 48/6) w gminie Luzino
36. Uchwała IX/106/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działka nr cz. 164/8) w gminie Luzino
37. Uchwała IX/107/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tępcz ( działka nr cz. 20/1) w gminie Luzino