Gmina Luzino
1. Uchwała XXIV/154/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Luzino"(wersja word)
1. Uchwała XXIV/154/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Luzino"(wersja pdf)

2. Uchwała XXIV/155/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja word)
2. Uchwała XXIV/155/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja pdf)

3. Uchwała XXIV/156/2000 r. z dnia 20.12.2000 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2001 rok(wersja word)
3. Uchwała XXIV/156/2000 r. z dnia 20.12.2000 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2001 rok(wersja pdf)

4. Uchwała XXIV/157/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja word)
4. Uchwała XXIV/157/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja pdf)

5. Uchwała XXIV/158/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja word)
5. Uchwała XXIV/158/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja pdf)

6. Uchwała XXIV/159/2000 r. z dnia 20.12.200 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała XXIV/159/2000 r. z dnia 20.12.200 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XXIV/160/2000 r. z dnia 20.12.200 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie(wersja word)
7. Uchwała XXIV/160/2000 r. z dnia 20.12.200 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie(wersja pdf)

8. Uchwała XXIV/161/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu(wersja word)
8. Uchwała XXIV/161/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu(wersja pdf)

9. Uchwała XXIV/162/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001(wersja word)
9. Uchwała XXIV/162/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001(wersja pdf)

10. Uchwała XXIV/163/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/134/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz uchwały Rady Gminy Luzino Nr XX/145/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Tępcz, Milwino, Dąbróka i Zelewo, gm. Luzino(wersja word)
10. Uchwała XXIV/163/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/134/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz uchwały Rady Gminy Luzino Nr XX/145/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Tępcz, Milwino, Dąbróka i Zelewo, gm. Luzino(wersja pdf)

11. Uchwała XXIV/164/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2001 rok oraz przyjęcia harmonogramu działań i preliminarza wydatków(wersja word)
11. Uchwała XXIV/164/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2001 rok oraz przyjęcia harmonogramu działań i preliminarza wydatków(wersja pdf)

12. Uchwała XXIV/165/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy(wersja word)
12. Uchwała XXIV/165/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy(wersja pdf)

13. Uchwała XXIV/166/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/215/97 Rady Gminy Luzino z dnia 20 czerwca 1997 r.(Wersja word)
13. Uchwała XXIV/166/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/215/97 Rady Gminy Luzino z dnia 20 czerwca 1997 r.(wersja pdf)

14. Uchwała XXIV/167/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

15. Uchwała XXIV/168/01 z 20.12.2000 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze bezprzetargowej położonej w Luzinie(wersja word)
15. Uchwała XXIV/168/01 z 20.12.2000 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze bezprzetargowej położonej w Luzinie(wersja pdf)

16. Uchwała XXIV/169/01 z 20.12.2000 r. w sprawie skrócenia okresu stażu dla nauczycieli(wersja word)
16. Uchwała XXIV/169/01 z 20.12.2000 r. w sprawie skrócenia okresu stażu dla nauczycieli(wersja pdf)

17. Uchwała XXIV/170/01 z 20.12.2000 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy upoważnienia(wersja word)
17. Uchwała XXIV/170/01 z 20.12.2000 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy upoważnienia(wersja pdf)

9. Uchwała XXIV/171/01 z 20.12.2000 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Strategii(wersja word)
9. Uchwała XXIV/171/01 z 20.12.2000 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Strategii(wersja pdf)

10. Uchwała XXIV/172/01 z 20.12.2000 r. dotycząca zmiany uchwały nr II/10/98 Rady Gminy Luzino z dnia 13 listopada 1998 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy Luzino(wersja word)
10. Uchwała XXIV/172/01 z 20.12.2000 r. dotycząca zmiany uchwały nr II/10/98 Rady Gminy Luzino z dnia 13 listopada 1998 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

11. Uchwała XXIV/173/01 z 20.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2001(wersja word)
11. Uchwała XXIV/173/01 z 20.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2001(wersja pdf)

12. Uchwała XXIV/174/01 z 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej od wpisu i od zmian wpisu do ewidencji działaności gospodarczej w roku 2001(wersja word)
12. Uchwała XXIV/174/01 z 20.12.2000 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej od wpisu i od zmian wpisu do ewidencji działaności gospodarczej w roku 2001(wersja pdf)

13. Uchwała XXIV/175/01 z 20.12.2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok(wersja word)
13. Uchwała XXIV/175/01 z 20.12.2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 rok(wersja pdf)